หน้าแรก | ข่าว | โปรโมชั่น | Promotion and Discount JOHN LEGEND DARKNESS AND LIGHT TOUR LIVE IN BANGKOKโปรโมชั่น

  

Promotion and Discount JOHN LEGEND DARKNESS AND LIGHT TOUR LIVE IN BANGKOK

สิทธิพิเศษสำหรับสมำชิกครอบครัว AP เพียงแสดงบัตร Key Card ของโครงกำร AP ที่ท่ำนอำศัยอยู่ รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อบัตรเข้ำชมคอนเสิร์ต John Legend

จุดสังเกตุจำก Logo AP ด้ำนหลังบัตร
หมำยเหตุ : เฉพำะจุดจำหน่ำยบัตร Thai Ticket Major เท่ำนั้น

----------------------------------------------------------------------------------
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าการบินไทย เพียงแสดงบัตร Royal Orchid Plus
รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต John Legend (จำนวน 500 ที่นั่ง)
หมายเหตุ : เฉพาะจุดจำหน่ายบัตร Thai Ticket Major เท่านั้น----------------------------------------------------------------------------------

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรธนาคารกรุงเทพ เมื่อซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต John Legend 2018
รับส่วนลด 15% เมื่อชำระค่าบัตรชมคอนเสิร์ตผ่านบัตรอินฟินิท และ บัตรผู้นำแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ
(จำนวนจำกัด 300 ที่นั่ง)

รับส่วนลด 10% เมื่อชำระค่าบัตรชมคอนเสิร์ตผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทอื่น
(จำนวนจำกัด 500 ที่นั่ง)


----------------------------------------------------------------------------------

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า dtac reward เมื่อซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต John Legendสำหรับลูกค้า GOLD MEMBER รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อบัตรชมคอนเสิร์ต รับสิทธิ์กด *140*867#โทรออก
(จำนวน 300 ที่นั่ง)สำหรับลูกค้า BLUE MEMBER รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อบัตรชมคอนเสิร์ต รับสิทธิ์กด *140*868#โทรออก
(จำนวน 200 ที่นั่ง)

หมายเหตุ : เฉพาะจุดจำหน่ายบัตร Thai Ticket Major เท่านั้น

----------------------------------------------------------------------------------


จำนวนผู้อ่าน 835 คน
Tags : JOHN LEGEND DARKNESS AND LIGHT TOUR LIVE IN BANGKOK | johnlegendliveinbangkok | johnlegend | darknessandlighttour | concert | neekrungconnect

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น