หน้าหลัก | คอนเสิร์ต | คอนเสิร์ตผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

คอนเสิร์ตผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

สถานที่แสดง :

เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน, ปราจีนบุรี, ไทย

ประตูเปิด :

16.00 น.

วันจำหน่ายบัตร :

ตั้งแต่  25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

ราคาบัตร :

500 บาท

URL :

รอบการแสดง

วันแสดง เวลา
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 18.00 น.

ผังการแสดง

คลิกเพื่อดูผังใหญ่
500 บาท

รายละเอียด

ขณะนี้พื้นที่ประมาณ 20% ของประเทศได้รับการปกป้องรักษาและคุ้มครองด้วยการประกาศให้เป็นพื้นที่คุ้มครอง ที่เรียกว่า อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และวนอุทยาน ซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประมาณ 30,000 คน การคุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านธรรมชาติวิทยาและศาสตร์ในการทำงานกับผู้คนที่เกี่ยวข้องมากมายและหลากหลายความสนใจ แต่ด้วยระบบงบประมาณและการบริหารของภาครัฐที่ผ่านมา หน่วยงานภาคสนามเหล่านี้ต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่ยังขาดความคล่องตัวในการสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ของภาคประชาชน และมีข้อจำกัดในดำเนินกิจกรรม การเพิ่มศักยภาพให้แก่ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึงแก่นของความสำคัญและแนวทางการทำงานร่วมกันของพื้นที่คุ้มครองเหล่านี้ได้
 
สมาคมอุทยานแห่งชาติ[1] และสมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่[2] ซึ่งเป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวของภาคประชาชนและภาคเอกชน ที่มีประสบการณ์และมีความทุ่มเทกับการรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าของไทย รวมถึงแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548 ด้วยความเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่ประมาณ 3,845,000 ไร่ หรือ 6,152 ตารางกิโลเมตร เชื่อมต่อกันพาดยาวแนวตะวันออก-ตะวันตก จากการรวมกันของพื้นที่คุ้มครอง 5 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติตาพระยา อุทยานแห่งชาติปางสีดา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ตั้งอยู่ในท้องที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายกเพื่อการหาทุนมาดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ สมาคมทั้งสองจึงได้ร่วมกันจัด  “งานผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่”  ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 โดยรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำมาเป็นทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการอบรม สร้างความเข้าใจอันดี และพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการพื้นที่คุ้มครอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ นอกจากนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจะมอบเป็นสวัสดิการเสริมสร้างหลักประกันในคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ในผืนป่ามรดกโลกนี้ด้วย
 

[1]สมาคมอุทยานแห่งชาติ เลขทะเบียน จ. 4850 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการพื้นที่คุ้มครองของไทยบนพื้นฐานวิชาการ ที่ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
[2]สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เลขทะเบียน 7/2560 จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนและภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ด้วยตนเอง เน้นการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่เกื้อกูลกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น