รื่นรมย์ใต้ร่มจามจุรี

คอนเสิร์ต

รื่นรมย์ใต้ร่มจามจุรี

ราคาบัตร

2,000 / 1,800 / 1,500 / 1,200 / 1,000 / 800 / 500

แชร์

ผังการแสดง & รอบการแสดง

หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคาบัตร
2,000 / 1,800 / 1,500 / 1,200 / 1,000 / 800 / 500

วันที่แสดง
เวลา
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

รายละเอียด

รื่นรมย์ใต้ร่มจามจุรี
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 18.00 น.
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พบกับศิลปินแห่งชาติ
สุเทพ วงศ์กำแหง, รวงทอง ทองลั่นธม, รศ.ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ และนักร้องคุณภาพร่วมสมัย
จิตติมา เจือใจ, โฉมฉาย อรุณฉาน, วิระ บำรุงศรี, สุชาติ ชวางกูร, รุ่งโรจน์ สาลิเทพ ฯลฯ และนักร้องกิตติมศักดิ์... ไพฑูรย์ แก้วทอง อดีต รมว กระทรวงแรงงาน, ยรรยง คุโรวาท อดีต ผอ ขสมก, เบญจา ภูมิรัตน, พลโท ไพฑูรย์ ทวิชาประสิทธิ์, พลตรี จุฬา รัตตะพงษ์, ว่าที่ร้อยตรี โกศล ชินะพงศ์ไพศาล, ศ.ดร. ธราพงษ์ วิฑิตศานติ์, ดร. ประภาส ฤกษ์พิบูลย์, ชุติมา กิจประยูร, จิโรจน์ โชติพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด, กิตติศักดิ์ ตรีพุทธรัตน์, ทันตแพทย์หญิง สิรพัชร์ ตรีธรรมพินิจ
ให้เกียรติเป็นพิธีกรโดย ม.ล.ปราลี ประสมทรัพย์, วาทิต ประสมทรัพย์, โฉมฉาย อรุณฉาน, สุรินทร สุนทรสนาน
รายได้เพื่อสนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศล
บรรเลงด้วยวง CU Band และวงดนตรีเกษมศรี (วงผสม)
นำบัตรไปรับหนังสือที่ระลึกหน้างาน ฟรี!!