ส่งเสด็จเสด็จฟ้าเสวยสวรรค์ พระทรงขวัญประทับขวัญนิรันดร์สมัย จะสรรถ้อยเรียงร้อยรำพันใด ฤาเทียบใจอาลัยภักดิ์รักพระองค์ จากวันนี้ลูกขอพ่อจะต่อสาน ปณิธานงานงามตามประสงค์ คำพ่อสอนคือพรอันยืนยง เทิดะำรงมงคลชีวิตสถิตหทัย ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพที่เคมบริดจ์ มลรัฐแมสสาชูเชตส์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๗๐ เป็นพระโอรสพระองค์เล็ก ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก (พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี) กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระเชษฐภคินีและพระบรมเชษฐา คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ และเข้าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓ ทรงราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ธิดากรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ (หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร) กับหม่อมหลวงบัว กิติยากร ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี และต่อมาเป็น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชโอรสและพระราชธิดา ดังนี้

 • ๑. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • ๒. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน)
 • ๓. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. สิริพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๓๑๓ วัน

(ข้อมูลจาก : ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิมพ์ 4 สี ขนาด 5 คูณ 7 นิ้ว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่พสกนิกรทุกคนเก็บไว้เป็นที่ระลึก)

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญประชาชนทั่วไปอ่านและดาวน์โหลดหนังสือของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • หนังสือ ๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

  หนังสือ ๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชุดที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ - วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

 • เล่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร EBOOK PDF
 • เล่มที่ ๒ ส่วนภูมิภาค EBOOK PDF
 • เล่มที่ ๓ นานาอารยประเทศ EBOOK PDF

ชุดที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๒๙ - วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 • เล่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร EBOOK PDF
 • เล่มที่ ๒ ส่วนภูมิภาค EBOOK PDF
 • เล่มที่ ๓ นานาอารยประเทศ EBOOK PDF

ชุดที่ ๓ วันพุธที่ ๑๖ - วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 • เล่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร EBOOK PDF
 • เล่มที่ ๒ ส่วนภูมิภาค EBOOK PDF
 • เล่มที่ ๓ นานาอารยประเทศ EBOOK PDF

ชุดที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

 • เล่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร EBOOK PDF
 • เล่มที่ ๒ ส่วนภูมิภาค EBOOK PDF
 • เล่มที่ ๓ นานาอารยประเทศ EBOOK PDF

ชุดที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๑๖ - วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

 • เล่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร EBOOK PDF
 • เล่มที่ ๒ ส่วนภูมิภาค EBOOK PDF
 • เล่มที่ ๓ นานาอารยประเทศ EBOOK PDF

ชุดที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๑ - วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

 • เล่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร EBOOK PDF
 • เล่มที่ ๒ ส่วนภูมิภาค EBOOK PDF
 • เล่มที่ ๓ นานาอารยประเทศ EBOOK PDF

ชุดที่ ๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ - วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 • เล่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร EBOOK PDF
 • เล่มที่ ๒ ส่วนภูมิภาค EBOOK PDF
 • เล่มที่ ๓ นานาอารยประเทศ EBOOK PDF

ชุดที่ ๘ วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

 • เล่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร EBOOK PDF
 • เล่มที่ ๒ ส่วนภูมิภาค EBOOK PDF
 • เล่มที่ ๓ นานาอารยประเทศ EBOOK PDF

หนังสือคำศัพท์เกี่ยวเนื่องในพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 • คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช