THAITICKETMAJOR : Your Ticket to Great Entertainment : Thai
 เงื่อนไข จุดจำหน่าย  ติดต่อเรา เกี่ยวกับบริษัท วิธีการซื้อบัตร สถานที่แสดง
Follow us  
 
 
ชื่อสมาชิก
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
 
พิมพ์หน้านี้
ตั้งเป็นหน้าแรก
บันทึกลิงก์หน้านี้ !

 
ใหม่!...บริการล่าสุดจาก
Thaiticketmajor
   
บริการใหม่ สะดวกสบาย !!
Mobile.thaiticketmajor.com
Mobile.thaiticketmajor.com


 
You are here : Home > NEWHAMSHIRE

ปลอดภัย สบายใจด้วย Ticket Protect และ Tour Sure

 

Ticket Protect มาดูไม่ได้รับค่าตั๋วคืนเต็มๆ

รายละเอียดบริการ Ticket Protect

การแสดง
หมายความถึง การแสดงเต้นรำ การแสดงบนเวที การแข่งขันกีฬา หรือ งานแสดงเพื่อความบันเทิงอื่นๆ

การแสดงดนตรี
หมายความถึง การแสดงที่เกี่ยวกับดนตรีหรือละครเพลง

สมาชิกในครอบครัว
หมายความถึง บิดา มารดา บุตร และ/หรือคู่สมรส(ที่จดทะเบียนสมรส) ของผู้ถือตั๋วการแสดง

การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วย
หมายความถึง การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยที่ต้องการรักษาโดยแพทย์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย มีผลทำให้ผู้ถือตั๋วการแสดงมีสุขภาพไม่สมบูรณ์โดย การรับรองจากแพทย์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ว่าไม่สามารถเข้าร่วมชมการแสดง หรือการแสดงดนตรีได้

อุบัติเหตุ
หมายความถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายทำให้เกิดผลที่ผู้ถือตั๋วการแสดงมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวัง

แพทย์
หมายความถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับปัญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตย์ ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการทางการแพทย์ หรือทางด้านศัลยกรรม

มูลค่าตั๋ว
หมายความถึง มูลค่าที่ระบุด้านหน้าตั๋วสำหรับชมการแสดง หรือการแสดงดนตรี


เงื่อนไขบริการ Ticket Protect

     ในกรณีที่ผู้ถือตั๋วการแสดงไม่สามารถเข้าร่วมชมการแสดงหรือการแสดงดนตรีภายหลลังจากที่ผู้ถือตั๋วการแสดง ได้ซื้อตั๋วและชำระค่าตั๋วการแสดงหรือการแสดงดนตรีแล้ว บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังที่ระบุไว้ให้แก่ผู้ถือตั๋วการแสดงสำหรับความเสียหายที่เกิดภายใน 30 วัน ก่อนวันเริ่มการแสดงอันเนื่องมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

 • การบาดเจ็บสาหัส การเจ็บป่วยอย่างรุนแรง หรือการถูกกักกันไว้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคของผู้ถือตั๋วการแสดง
 • การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส การเจ็บป่วยอย่างรุนแรง หรือการถูกกักกันไว้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคของสมาชิกในครอบครัวและผู้ถือตั๋วกาแสดงมีความจำเป็นต้องอยู่กับสมาชิกในครอบครัวนั้น
 • ความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยหลักของผู้ถือตั๋วการแสดงอันเนื่องมาจากไฟไหม้ การโจรกรรม น้ำท่วม ลมพายุ ไต้ฝุ่น และแผ่นดินไหวซึ่งผู้ถือตั๋วการแสดงจำเป็นต้องอยู่ ณ ที่อยู่อาศัยนั้นในวันที่มีการแสดง หรือการแสดงดนตรี
 • ผู้ถือตั๋วการแสดงได้รับหมายเรียกเพื่อเป็นพยานในชั้นศาล
 • ผู้ถือตั๋วการแสดงได้รับอุบัติเหตุรถยนต์บนถนนในขณะเดินทางเพื่อไปชมการแสดงหรือการแสดงดนตรี
 • เกิดความขัดข้องเรื่องยนต์ของรถยนต์ของผู้ถือตั๋วการแสดงในระหว่างการเดินทางเพื่อไปชมการแสดงหรือการแสดงดนตรี
 • ผู้ถือตั๋วการแสดงมีความจำเป็นต้องเดินทางหรือย้ายสถานที่ทำงานไปในเมืองอื่นตามคำสั่งของนายจ้าง


บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ให้แก่ผู้ถือตั๋วการแสดง :

 1. การชำระค่าตั๋วการแสดง การแสดงดนตรีตามมูลค่าที่ปรากฏบนหน้าตั๋วสำหรับชมการแสดง หรือการแสดงดนตรีที่ผู้ถือตั๋วการแสดงชำระล่วงหน้าให้กับผู้จัดการแสดง
 2. การรักษาพยาบาลไม่เกิน 3,000 บาท ต่อตั๋วการแสดง ในกรณีที่ผู้ถือตั๋วการแสดงเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ อันสืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ผู้ถือตั๋วการแสดง หรือ สมาชิกครอบครัวได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง
 3. การให้บริการประสานงานเพื่อการบริการรถลากจูงเพื่อการเคลื่อนย้ายรถยนต์และค่าบริการลากจูง สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ต่อตั๋วกาแสดง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือเกิดเครื่องยนต์ขัดข้อง

การเรียกร้องขอเงินค่าตั๋วคืน
     ผู้ถือตั๋วการแสดงมีหน้าที่แจ้งรายงานให้บริษัททราบโดยทันทีภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการแสดง หรือการแสดงดนตรี พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ :

 1. ตั๋วการแสดงหรือการแสดงดนตรีที่ยังไม่ได้ใช้ในการเข้าชมการแสดง
 2. กรณีเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขความคุ้มครองให้จัดเตรียมเอกสารดังตารางต่อไปนี้
เหตุการณ์ ก. : ใบรับรองแพทย์
เหตุการณ์ ข. : ใบรับรองแพทย์ และหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ได้แก่ ทะเบียนสมรส สำหรับคู่สมรส หรือสำเนาทะเบียนบ้าน สำหรับพ่อแม่ และบุตร
เหตุการณ์ ค. : รูปถ่ายที่อยู่อาศัยของผู้ถือตั๋วการแสดง และเอกสารยืนยันความเสียหายอย่างรุนแรงของที่อยู่อาศัยของผู้ถือตั๋วการแสดง
เหตุการณ์ ง. : หมายเรียกจากศาล
เหตุการณ์ จ. : รายงานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัยรถยนต์
เหตุการณ์ ฉ. : ใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าซ่อมแซมรถยนต์
เหตุการณ์ ช. : จดหมายยืนยันจากนายจ้างของผู้ถือตั๋วการแสดง
 1. สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในกรณีที่เกิดการโจรกรรมและอุบัติเหตุทางรถยนต์
 2. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความคุ้มครองตั๋วการแสดง


ข้อยกเว้น

 1. บริษัทจะไม่ชดใช้การสูญเสียที่เกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการยกเลิกการแสดงหรือการแสดงดนตรีโดยคณะผู้จัดการแสดง
 2. สงครามไม่ว่าจะมีประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ การก่อความไม่สงบของประชาชน การจลาจล การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติการรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก การนัดหยุดงาน และการก่อการร้าย
 3. บริษัทจะไม่ชดใช้การสูญเสียที่เกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากภัยใดๆ ที่ไม่ได้ระบุในเงื่อนไขความคุ้มครอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
โทร. 02-649-1999 กด 2

 

ไปไหนก็อุ่นใจกับ Tour Sure

ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเดินทาง
สำหรับบุคคลหรือกลุ่มทั่วไป
(แผนทัวร์ชัวร์)

ผู้เอาประกันภัย :
ชื่อ-สกุลที่ระบุบนหน้าตั๋วโดยสารของลูกค้า
ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ที่ใช้บริการทัวร์ชัวร์
กำหนดอายุผู้เอาประกันภัย :
อายุ 1-70 ปี ขณะขอเอาประกันภัย
ระยะเวลาคุ้มครอง :
เริ่มให้คุ้มครองตั้งแต่วันละเวลาที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วโดยสารและ
ความคุ้มครองดังกล่าวจะดำเนินต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง (1 วัน)
อาณาเขตความคุ้มครอง :
ภายในประเทศไทย
ผู้รับประโยชน์ :
ทายาทโดยธรรม
ความคุ้มครอง :
ประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงและค่ารักษาพยาบาลอันสืบเนื่อง มาจากอุบัติเหตุตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองแต่ละข้อ

ข้อตกลงคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจาก
1.1) อุบัติเหตุทั่วไป
1.2) อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์
1.3) ถูกฆาตกรรมหรือ ถูกทำร้ายร่างกาย

2. ค่ารักษาพยาบาลเรื่องจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง
ต่ออุบัติเหตุ (จ่ายตามจริงแต่เกินผลประโยชน์ที่ได้รับ)200,000
100,000
20,000

20,000


ข้อยกเว้น :
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครอง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันภัยตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรง อาการเจ็บป่วย การแท้งลูก การทะเลาะวิวาท การก่ออาชญากรรม การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตัวเอง การเล่นหรือการแข่งขันกีฬาอันตราย ขณะโดยสารบนเครื่องบินที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์ การจลาจล นัดหยุดงาน ภัยสงคราม การก่อการร้าย ภัยการเมือง อาวุธนิวเคลียร์ และหรือกัมมันตภาพรังสี เป็นต้น


การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. พร้อมแนบตั๋วโดยสารจริง และเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามรายละเอียดด้านล่างส่งมาที่ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่ระบุในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใน 30 วันภายหลังจากวันที่เกิดเหตุ


เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรณีเสียชีวิต :

 1. สำเนารายงานชันสูตรศพพลิกศพ
 2. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจระบุข้อเกิดเหตุและข้อเสียชีวิต
 3. สำเนาใบมรณะบัตร
 4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันและผู้รับผลประโยชน์

กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง :

 1. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะภายใน 180 วัน
 2. รูปภาพ (หากมี)

กรณีค่ารักษาพยาบาล

 1. ใบรับรองพทย์ที่ระบุอาการ
 2. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง

หมายเหตุ :

 1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องถือเอากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุเดินทางแผนทัวร์ชัวร์ในจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน
 2. เอกสารสรุปความคุ้มครองแผนประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับบุคคลหรือกลุ่มทั่วไปนี้ (แผนทัวร์ชัวร์) มิใช่สัญญากรมธรรม์ประกันภัย รายละเอียดและเงื่อนไขสัญญาประกันภัย ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นให้ถือตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหมายเลข 0200TA0731 ซึ่งบริษัท นิว แฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ได้ออกไว้ทุกประการ
 3. ตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์เพิ่มเติมได้ที่ คลิกดาวน์โหลดเพิ่มเติม หรือที่จุดบริการไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา
 4. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ที่นี่ คลิกดาวน์โหลด หรือขอแบบฟอร์มได้ที่จุดให้บริการสถานีเดินรถ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
โทร. 02-649-1999 กด 2

 
ลงทะเบียน  เงื่อนไข จุดจำหน่าย  ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา วิธีการซื้อบัตร สถานที่แสดง