EN
TH

ออสเตรีย-สาธารณรัฐเช็ก 8 วัน 5 คืน

สายการบินไทย

แผนการเดินทาง

วันที่ 29 เม.ย. 61 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
22.00
คณะพร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
วันที่ 30 เม.ย. 61 : กรุงเทพฯ - เวียนนา (ประเทศออสเตีย) - เบอร์โน(เมืองมรดกโลก) - สาธารณรัฐเช็ก - กรุงปราก (เมืองมรดกโลก) - ชมเมือง - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - สะพานชาร์ลส์
01.20
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 936
07.15
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและทำการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
                       
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเบอร์โน” (BRNO) เป็นเมืองหลวงของแคว้นโมราเวียใต้ของสาธารณรัฐเช็ก (129 กิโลเมตร) เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีความโดดเด่นทั้งศิลปวัฒนธรรมและอาหารการกิน นำท่านนั่งรถรางชมเมือง (ตารางทำการรถรางเป็นไปตามสถานการณ์) หรืออิสระเดินเล่นชมความสวยงามของเมืองเก่าเก็บภาพแห่งความประทับใจ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำคณะออกเดินทางสู่ “กรุงปราก” (206 กิโลเมตร) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 อีกทั้งยังได้รับสมญานาม “เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด” ทั้งเป็นหัวใจแห่งยุโรป ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง ชมทิวทัศน์  ระหว่างทางที่งดงามของทุ่งชนบทสลับกับเขตอุตสาหกรรม

นำท่านเดินชมปรากฝั่งเขตเมืองเก่าถ่ายรูป “หอนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ” ณ ศาลากลางเมืองซึ่งอธิบายการโคจรของดาวเคราะห์และพระอาทิตย์รอบโลก ในทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ หากมีเวลาให้คณะได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองสไตล์เช็คและโบฮีเมียน เช่น เครื่องแก้วเจียรนัยสีต่างๆ, ตุ๊กตาหุ่นกระบอก, งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่างรูปแบบ ฯลฯ

นำท่านเดินข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่ “สะพานชาร์ลส์” ตามพระนามของพระเจ้าชาร์ล สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูปซึ่งมีความงดงามและไม่ซ้ำแบบ

ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองเมนูเป็ดอบซอส เสริฟพร้อมเครื่องดื่ม (ไวน์ หรือ เบียร์ หรือ ซอฟท์ดริ้งค์) ท่านละ 1 แก้ว
                       
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม MAJESTIC PLAZA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่า
วันที่ 1 พ.ค. 61 : กรุงปราก - ปราสาทปราก (มรดกโลก) - โกลเด้นเลน - เมืองเชสกี้คลุมลอฟ - ปราสาทเชสกี้คลุมลอฟ (มรดกโลก)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
                       
นำท่านเข้าชม “ปราสาทแห่งกรุงปราก” ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวาในอดีตเป็นที่ตั้งของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล องค์ปราสาทเริ่มสร้างตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 9 ด้วยศิลปะแบบโกธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊กว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถ์เซนต์วิตุสที่เด่นเป็นสง่า แต่ละลานกว้างประดับประดาไปด้วยน้ำพุ รูปปั้นนักบุญ โบสถ์เซนต์จอร์จที่จะทำให้ท่านย้อนไปถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต 

เดินชม “พระราชวังหลวง” (Royal Palace) เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย ชม “ย่านช่างทองโบราณ” (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันได้เปิดเป็นร้านขายของที่ระลึก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารจีน
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่เต็มไปด้วยมนต์ขลัง “เมืองเชสกี้ครุมลอฟ” (Cesky Krumlov / 178 กิโลเมตร) ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก นำท่านชมวิวทิวทัศน์ และเข้าชม “ปราสาทครุมลอฟ” นับเป็นปราสาทที่ใหญ่อันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทกรุงปราก อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย
 
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านอาหารพื้นเมือง
                       
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม BELLEVUE HOTEL CESKY KRUMLOV หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 พ.ค. 61 : เมืองเชสกี้คลุมลอฟ - เมืองซาลส์บวร์ก - บ้านหมายเลข 9 โมสาร์ทเฮ้าส์ - สวนมิราเบลล์ - เมืองเซนต์วูล์ฟกัง (มรดกโลก)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
                       
เดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก Salzburg” (206 กิโลเมตร) เป็นเมืองมรดกโลกแสนน่ารักตั้งอยู่ในประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ มีวิวธรรมชาติของเทือกเขา หิมะ ทุ่งหญ้าตามเนินเขา รวมไปถึงแม่น้ำซาลสอัคซ์ที่ไหลผ่านกลางเมือง เมืองนี้เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรกจนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรกและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินเข้าสู่ย่าน “ถนนเกไทรเดร้” (Getreidegasse) เป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองปัจจุบัน เป็นย่านช้อปปิ้ง มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายและมีสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์โมสาร์ท ร้านขาย Chocolate โมสาร์ทคูเกิล์น บ้านเรือนที่ตั้งอยู่เรียงรายบนถนนสายนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15-18 มีหลังคาอันสวยงาม ป้ายชื่อร้านเป็นงานเหล็กทำมือและกรอบหน้าต่างเป็นภาพปูนปั้นแกะสลัก

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าบ้านหมายเลข 9 ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ คีตกวีที่มีชื่อเสียงของโลก วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ทที่เพิ่งฉลอง ครบรอบ 250 ปี เมื่อปี 2006 จากนั้นนำท่านเดินสู่จัตุรัสกลางเมือง เพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต

นำท่านชม “สวนมิราเบลล์” เป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดในซาลส์บวร์ก ในสวนประกอบไปด้วยรูปปั้นและน้ำพุแบบบาร็อค อีกทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง “The Sound of Music”

นำท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์วูล์ฟกัง อิสระเดินเล่นชมเมืองเลียบทะเลสาบตามอัธยาศัย (ตามสถานการณ์)
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
                       
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม IM WEISSEN ROESSL ST.WOLFGANG หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 พ.ค. 61 : เมืองเซนต์วูล์ฟกัง - ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ (มรดกโลก) - เมืองเมลค์ - Benedictine Abbey Baroque - กรุงเวียนนา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
                       
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองฮัลล์ชตัทท์ (35 กม.)” หมู่บ้านมรดกโลกอันงดงาม อายุกว่า 4,500 ปี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ พื้นที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาดดั่งขอบฟ้าจรดน้ำสะท้อนสีฟ้าเขียวมรกต กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดของออสเตรีย เหมาะอย่างยิ่งที่จะเดินทางมาพักผ่อนตากอากาศ และชมทัศนียภาพสวยๆ ของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่าน
 


นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเมก Melk” (202 กม.) เมืองเล็กสุดแสนโรแมนติคมีทัศนียภาพสวยงามท่ามกลางธรรมชาติและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของออสเตรียตั้งอยู่ในหุบเขาวัสเซา ริมแม่น้ำดานูบ ปัจจุบันเมลค์ได้รับยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
นำท่านเที่ยวชมแลนด์มาร์คสำคัญอย่าง “เมลค์แอบบีย์” เป็นวิหารที่มีชื่อเสียงใช้เป็นที่พำนักของพระนักบวชในลัทธิเบ็นนาดิคติน (Melk Benedictine Abbey) เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะบารอค ภายในมีห้องสมุดเก็บสะสมต้นฉบับหนังสือเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์มากมาย มีห้องโถงหินอ่อนขนาดใหญ่มีความสวยงามด้วยภาพเขียนสีงดงามอลังการบนเพดาน หนึ่งในนั้นเป็นภาพพาลลาส เอเธน่านั่งอยู่บนปุยเมฆที่เทียมด้วยสิงโตสองตัว โดยมีเฮลคิวลิสอยู่เคียงข้าง มีระเบียงขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในจุดชมวิวเมืองเม็คที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง
                       

นำท่านเดินทางสู่ “กรุงเวียนนา” (88 กิโลเมตร) นครหลวงแห่งออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรี ในแง่สมัยใหม่ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกจากการโหวตเพราะวางผังเมืองอย่างดี มีสวนสาธารณะ ศิลปะ ความบันเทิงครบ เวียนนาเป็นเมืองศิลปะแบบคลาสสิค บ้านเรือนสะอาดน่าอยู่น่าชมเป็นเมืองซึ่งศิลปะผสมผสานอย่างลงตัวกับความทันสมัย
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
                       
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม GRAND HOTEL MERCURE BIEDERMEIER VIENNA หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 พ.ค. 61 : กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัทพาร์ค - อนุสาวรีย์โจฮานน์สเตราท์ - ถนนวงแหวน - อิสระช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
 
นำท่านชม “พระราชวังเชินบรุนน์” (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปส์บูร์ก เริ่มมีประวัติการสร้าง มาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 ต่อมาได้มีการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวน ห้อง 1,441 ห้อง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ในระหว่างปีค.ศ.1744- 1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ให้ท่านชมความงามของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับซึ่งได้รับ การตกแต่งอย่างวิจิตร มีการจัดทำสวนดอกไม้สวยมากมายใช้เป็นสวนพักผ่อนเดินเล่นที่ออกแบบได้ อย่างลงตัว ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารจีน
บ่าย นำท่านชม “สตัทพาร์ค” สวนสาธารณะชื่อดังใจกลางกรุงเวียนนา ด้วยพื้นที่ประมาณ 65,000 ตรม. สร้างขึ้นปี 1862 สไตล์การตกแต่งสวนแบบอังกฤษ เป็นที่นิยมมาพักผ่อนสำหรับผู้คนในเวียนนา มีบริเวณสำหรับแสดงดนตรีและร้านอาหารบริการ มีรูปปั้นคีตกวี ราชาเพลงวอลล์ “โจฮานน์สเตราท์จูเนียร์” เป็นรูปปั้นสีทองอร่าม “The Blue Danube” ที่เลื่องชื่อมาจนปัจจุบัน


จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองบนถนนสายวงแหวน เป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม ผ่านชมโรงละครโอเปร่าและพระราชวังฮอฟเบิร์ก ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20

นำชม “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์” สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา จากนั้นเลือกซื้อสินค้าอิสระย่านถนนคารน์ทเนอร์ เช่น แก้วสวารอฟสกี้และร้านค้าแบรนด์เนม Louis Vitton, Gucci, มากมายหรือจะแวะชิมเค้กชื่อดังที่ Kafe Sacher ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย
วันที่ 5 พ.ค. 61 : กรุงเวียนนา - สนามบินนานาชาติเวียนนา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
                       
นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเวียนนาเพื่อทำการเช็คอินและให้ท่านมีเวลาดำเนินการทำ Tax Refund
13.40 ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเวียนนา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 937
วันที่ 6 พ.ค. 61 : ประเทศไทย - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
05.30 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินไทย

ไป
:
กรุงเทพฯ - กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
TG 936
เวลา :
01.20 น. - 07.15 น.
กลับ
:
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย - กรุงเทพฯ
TG 937
เวลา :
13.40 น. - 05.30 น. 

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
ตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด (ไป-กลับ) โดยสายการบินไทย
-
ค่าธรรมเนียมเชื้อแพลิง และภาษีสนามบิน ตามเงื่อนไขแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
-
ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบิน กระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากกระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่งมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมปรับตามกฎของสายการบินนั้นๆ
-
ห้องพักโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่กำหนด
-
มัคคุเทศก์ และรถโค้ชปรับอากาศ ตามรายการพร้อมพนักงานขับชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ชม./วัน)
-
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท
-
ทิปคนขับรถในยุโรป และมัคคุเทศก์ (หากลูกค้าประทับใจในบริการสามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจแก่ทีมงานได้)
-
น้ำแร่วันละ 1 ขวด
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (เฉพาะเส้นทางตามแต่ละรายการ)
-
พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมที่พัก (1 ท่านต่อ 1 ใบ)
-
ของสมนาคุณ : กระเป๋าไฟเบอร์ล้อลาก, สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และ Universal Adapter ท่านละ 1 ชุด

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ เป็นต้น
-
ค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้า-ออกเมืองจากประเทศอื่น (ถ้ามี)

การชำระเงิน
-
มัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน

การยกเลิก
-
กรณีแจ้งยกเลิกมากกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมด
-
กรณียกเลิกการจองมากกว่า 46 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ หักเงินมัดจำ 50% ไม่ว่าจากกรณีใด
-
กรณียกเลิกการจอง 31-45 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด
-
กรณียกเลิกการจอง 21-30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
-
กรณียกเลิกน้อยกว่า 21 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด

เงื่อนไข และรายละเอียดการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
-
บริษัทฯ ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อนๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
-
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
-
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
-
การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
-
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้นๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ)
-
กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
-
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
-
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 16 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561


 

ราคา

-
ปิดการขาย