EN
TH

Classic Japan Alps & Shiba Zakura Pink Moss 7 วัน 4 คืน

สายการบินไทย

แผนการเดินทาง

วันที่ 8 พ.ค. 61 : ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)
20.30
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย
23.50 เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 642

(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
วันที่ 9 พ.ค. 61 : ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาตินาริตะ (จังหวัดชิบะ) - ย่านเมืองใหม่โอไดบะ (โตเกียว) - อิสระถ่ายภาพบรรยากาศสะพานเรนโบว์ l รูปปั้นเทพีเสรีภาพ l หุ่นยนต์กันดั้มยูนิคอร์น ขนาดเท่าตัวจริง - ช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้  ล่องเรืออวกาศชมบรรยากาศของอ่าวโตเกียว - วัดอาซากุซะ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์
08.10
เดินทางถึงสนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น บน เกาะฮอนชู เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและทำการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
09.30
นำท่านเดินทางสู่ “โอะไดบะ” ย่านเมืองใหม่ที่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว โดยมีสะพานเรนโบว์เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝั่งเมืองโตเกียวกับฝั่งโอะไดบะ เมืองใหม่โอะไดบะ ได้ทำสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ อาทิเช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น ประกอบกับเป็นทางผ่านแยกจากตัวเมืองไปสนามบินนานาชาตินาริตะ และเส้นทางแยกไปสนามบินนานาชาติฮาเนะดะใจกลางมหานครโตเกียว ทำให้โอะไดบะแห่งนี้เป็นเมืองที่ขยายออกมาเพื่อต่อยอดความเจริญของโตเกียว

ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพบรรยากาศ “วิวสะพานเรนโบว์” ภาพบรรยากาศ “รูปปั้นอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ”  จำลองแบบจากสหรัฐอเมริกา และอิสระถ่ายภาพคู่กับ “หุ่นยนต์กัมดั้มยูนิคอร์น” ขนาดเท่าจริง

นอกจากนี้ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งห้าง “ไดเวอร์ซิตี้” พลาซ่าที่ได้รับการออกแบบให้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของโตเกียว ให้มีความหลากหลาย และสร้างความตื่นตาตื่นใจในบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโด่งดัง และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง เอ็นเตอร์เท็นเม้นท์คอมเพล็กซ์ ความบันเทิง และการพักผ่อนซึ่งจะทำให้ท่านลืมเวลา ศูนย์การค้าแห่งนี้เป็นที่ตั้งของร้านเสื้อผ้านำเข้า แบรนด์เสื้อผ้าจากญี่ปุ่นและต่างประเทศ และยี่ห้อสินค้าที่ล้ำสมัยและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร สถานที่สร้างความบันเทิงขนาดใหญ่จะให้คุณได้รับประสบการณ์หลากหลาย ศูนย์อาหารที่มีร้านอาหารขึ้นชื่อของมหานครโตเกียว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน “ล่องเรืออวกาศชมบรรยากาศของอ่าวโตเกียว” จากปากอ่าวโตเกียว ตลอดสองฝากฝั่งท่านจะสัมผัสอาคารสูงเสียดฟ้า ตึกรามบ้านช่อง อาคารสำนักงาน อาคารรูปทรงแปลกตา และโตเกียวสกาย ทรีได้อีกด้วย ที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ลัดเลาะเข้าสู่เส้นทางของแม่น้ำซุมิดะ
 
เดินทางสู่ท่าเรือปลายทางสู่ “อาซากุซะ” นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ “วัดอาซากุซะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในมหานครโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัดที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม มีชื่อว่าถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษ (อัพเกรด) ทานไม่อั้น แนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวอย่างดี เนื้อหมูคัดพิเศษ ชุดอาหารทะเลสด กุ้งตัวใหญ่ หมึกสด ปลาปักเป้า หอยเชลล์พิเศษ ขาปูใหญ่ยักษ์ ผักสด สลัดผัก ซุป และไอศครีม)
                       
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 10 พ.ค. 61 : มหานครโตเกียว - จังหวัดยามานาชิ - ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ทะเลสาบโมโตสึ - ชมความงดงามทุ่งดอกพิ้งค์มอส - เมืองมัตสึโมโต้ (จังหวัดนากาโน่)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางสู่จังหวัด “ยามานาชิ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคชูบุของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดที่ถูกปิดล้อมด้วยภูเขาและมีสถานที่พักตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวในญี่ปุ่นเอง
 
ชมความงามแห่ง “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่ “ทะเลสาบโมะโตะสึ” ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ฟูจิในอดีตกาล และลาวาที่ไหลผ่านไปปิดกั้นทางไหลของน้ำ ทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้อยใหญ่โดยรอบ
 
นำท่านชื่นชมกับดอก MOSS PHLOX หรือที่รู้จักกันในนามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่อ “พิ้งค์มอส” ที่พร้อมเพรียงกันเบ่งบานอวดสีสันฉูดฉาดงดงาม ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย พร้อมกับทัศนียภาพที่โดดเด่น เบื้องหลังเป็นฉากของภูเขาไฟฟูจิที่งามสง่า ท่านจะได้ชมสีสันที่เต็มทั่วทั้งภูเขาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน-ต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) และส่งกลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้นี้จะทำให้ทั้งเมืองหอมกรุ่นไปทั่วอาณาบริเวณ ให้ท่านได้เก็บบันทึกภาพแห่งความทรงจำแห่งความงดงามไว้เป็นที่ระลึก และทุกครั้งที่นำภาพถ่ายกลับมาดูอีกครั้งท่านจะนึกถึงบรรยากาศนี้ไปตราบนานแสนนาน
 
เดินทางสู่เมือง “มัตสึโมโต้” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ เมืองที่รวมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญหลายแห่ง ทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามเข้าด้วยกัน เมืองมัตสึโมโต้เลื่องชื่อและงดงามและท้าทายต่อความสามารถของนักไต่เขาโดยมี YARIGATAKE สูง 3,180 เมตร และถือได้ว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดยอดหนึ่งของเทือกเขา JAPAN ALPS เมืองนี้ตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MATSUMOTO MARUNOUCHI หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟต์ชาบูชาบูญี่ปุ่นพร้อมซอฟท์ดริ้ง

หมายเหตุ : ในค่ำคืนนี้กรุณาจัด OVER NIGHT BAG สำหรับ 1 คืน เพื่อใช้สำหรับการเข้าพักในโรงแรมคืนถัดไป เนื่องจากโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นไม่มีพนักงานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมต่างจังหวัด ลิฟต์โดยสารมีขนาดเล็ก และมีผู้ใช้บริการมาก จึงไม่สะดวกในการนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน
วันที่ 11 พ.ค. 61 : มัตสึโมโต้ - สถานีโอะงิซาว่า (จุดเริ่มต้นเส้นทางสายโรแมนติค) - เยี่ยมชมกำแพงหิมะเจแปนแอลป์ - ทดลองสัมผัสวัฒนธรรมการทานอาหารกลางวันแบบญี่ปุ่นสไตล์เบ็นโตะ - สถานีทาเทะยาม่า (สิ้นสุดเส้นทางสายโรแมนติค) - เมืองทาคายาม่า (จังหวัดกิฟุ) - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น - อิ่มอร่อยกับมื้อค่ำชุดอาหารญี่ปุ่น
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “สถานีโองิซาว่า” จุดเริ่มต้นของเส้นทาง “กำแพงหิมะเจแปนแอลป์” เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม  นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร
 
เขื่อนคุโรเบะ      
นำท่านโดยสารเคเบิลคาร์ไฟฟ้ารูปขั้นบันไดอีกครั้งเพื่อลดระดับลงสู่สันเขื่อนคุโรเบะ เป็นเขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่วิเศษยิ่งใหญ่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์ได้ และชมความแรงของน้ำที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ำสีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบื้องล่าง
 
คุโรเบะไดร่า       
ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลึก สร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งแก่นักท่องเที่ยว นำท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่งมีเพียงลวดสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทางเท่านั้น ไม่มีเสาค้ำหรือคั่นกลางเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่า “กระเช้าพาโนราม่า”
 
ไดคัมโป            
นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทาเทยาม่า ด้วยความสูงถึง 3,015 เมตร และสูงเป็นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป ชมความงดงามแห่งทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ทดลองสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ด้านวัฒนธรรมการทานอาหารกลางวันแบบญี่ปุ่นสไตล์เบ็นโตะบนเจแปนแอลป์ นับเป็นวัฒนธรรมสืบทอดมายาวนาน)
บ่าย ดอยมุโรโด        
นำท่านโดยสารรถโค้ชสู่ยอดดอย โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น น้ำตกโชเมียวเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น  ผ่านป่าสนดึกดำบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ลัดเลาะไปตามซอกกำแพงหิมะที่สูงราว 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม) ถึงยอดมุโรโด คือ จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส้นทางนี้ บริเวณยอดเขาท่านสามารถเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลหมอกที่ตัดกับขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน สร้างความประทับใจให้ท่านมิรู้ลืม

ทาเทะยาม่า       
นั่งกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่า เป็นสายธรรมชาติของทางวนอุทยานมุ่งสู่ “สถานีทาเทะยาม่า” ด่านสุดท้ายของเส้นทางธรรมชาติ เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติสุดคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

เดินทางสู่เมือง “ทาคายาม่า” ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด “กิฟุ” (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2:30 ชั่วโมง) เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร เมืองทาคายาม่าได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว
 
เข้าสู่ที่พัก HOTEL TAKAYAMA HIDA PLAZA หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม (บริการท่านด้วยเมนูชุดไคเซคิ เป็นชุดที่ใช้สำหรับเป็นการรับรองแขกคนสำคัญของประเทศญี่ปุ่น ชุดอาหารที่เรียกว่า “ไคเซคิ” ยังได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลก ซึ่งรายการอาหารจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล)

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม
วันที่ 12 พ.ค. 61 : ทาคายาม่า - ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า - จุดชมวิวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ อร่อยกับเซ็ตเมนูปลาอิวานะอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของจังหวัด - เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวา - เมืองนาโกย่า (จังหวัดไอจิ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้าพื้นเมือง” ของเมืองทาคายาม่า เชิญท่านสัมผัสกับบรรยากาศของตลาดเช้าริมแม่น้ำมิยากาว่า ซึ่งไหลผ่านกลางเมืองทาคายาม่า และเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองทาคายาม่ามานานกว่า 300 ปี ท่านจะพบเห็นวิถีการดำเนินชีวิตของคนญี่ปุ่นชาวพื้นเมืองด้วยการค้าขายสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืชผักหลากชนิด ผลไม้สดรสชาดหวานและอร่อย ผักดองเครื่องเคียงอาหารญี่ปุ่นอาหารพื้นเมืองที่ปรุงสด และของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ

นำท่านสู่ “จุดชมวิวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ” ท่านจะได้เห็นภาพมุมบนกว้างที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้านจากด้านบนของ “ภูเขาชิโระยาม่า” ความงดงามของหมู่บ้านชาวนาแห่งนี้เกิดจากการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มบ้านไม้อายุเก่าแก่กว่าสองร้อยปีบนพื้นที่ราบ ระหว่างเชิงเขาฮากุที่ปกคลุมด้วยต้นสนหนาทึบกับสายน้ำสีครามใสของแม่น้ำโชกา ช่วงเดือนเดียวกับที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง นาข้าวและแปลงผักก็เต็มไปด้วยต้นกล้าสีเขียวอ่อน มองดูไกล ๆ จากจุดชมทิวทัศน์แล้วรู้สึกถึงพลังชีวิตที่กำลังงอกเงยหลังผ่านพ้นฤดูหนาวอันหนาวเหน็บ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บริการท่านด้วยเซ็ตญี่ปุ่นเมนูปลาอิวานะอาหารพื้นเมืองแนะนำขึ้นชื่อของจังหวัด ด้วยปลาคัดสรรอย่างดีจึงทำให้เนื้อปลามีรสชาติหวานอร่อยโดยธรรมชาติ)
บ่าย นำท่านชม “หมู่บ้านชิราคาวะโกะ” หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 ท่านจะพบบ้านในแบบกัสโชทสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้อย่างดี
 
เดินทางสู่เมือง “นาโกย่า” เมืองใหญ่ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการค้า และการเมืองของบริเวณภาคกลาง มีอุตสาหกรรมสำคัญทางด้านสิ่งทอ รถยนต์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และย่านการค้าทันสมัย เมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัด “ไอจิ” จังหวัดที่มีมูลค่าการส่งสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น จุดศูนย์กลางที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการประดิษฐ์สิ่งของ มาแต่อดีต ดังนั้นจึงมีอุตสาหกรรมหลากหลายสาขากระจุกตัวกันอยู่ในจังหวัดไอจิ ตั้งแต่อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา สิ่งทอ อุตสาหกรรมแนวหน้า เช่น ยานยนต์ การบินและอวกาศ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
           
เข้าสู่ที่พัก HOTEL NAGOYA TOKYU หรือเทียบเท่า
วันที่ 13 พ.ค. 61 : นาโกย่า - ชมสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” (จังหวัดมิเอะ)  อิสระช้อปปิ้ง “นางาชิม่า แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต” - เมืองโทโกนาเมะ - อิสระช้อปปิ้ง อิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นเทร 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางสู่จังหวัด “มิเอะ” ตั้งอยู่ที่ในใจกลางประเทศญี่ปุ่น หันหน้าออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยู่ระหว่างเมืองนาโกย่า โอซาก้า และเกียวโต เป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งยาวถึง 1,000 กิโลเมตร ลักษณะชายฝั่งเป็นหินขรุขระสวยงาม และน่าชมเป็นอย่างยิ่ง และนับได้ว่าจังหวัดมิเอะมีธรรมชาติที่สวยงาม และประกอบด้วยพื้นที่หนึ่งในสามที่เป็นป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ ซึ่งในสมัยโบราณ มิเอะเป็นจังหวัดที่จัดอาหารให้กับจักรพรรดิญี่ปุ่น และถูกเรียกว่า MIKETSUKUNI คือ สถานที่เวลาจักรพรรดิเสวยพระกายาหาร มิเอะเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสถานที่ๆ เต็มไปด้วยภูเขาและทะเล อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
 
เดินทางสู่สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น บนภูมิภาคชูบุ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” ชมสวนดอกไม้ที่บานสะพรั่งไปทั่วท้องทุ่ง ตื่นตาตื่นใจกับการเนรมิตทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์บนพื้นที่มากกว่า 13,000 ตารางเมตร ดอกไม้ที่จัดแสดงจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลซึ่งท่านสามารถชมดอกไม้หลายชนิดที่แตกต่างกัน เช่น ดอกบ๊วย ต้นซากุระเก่าแก่กว่า 100 ปี ทิวลิป กุหลาบ ฯลฯ อิสระให้ถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลินกับดอกไม้สวยสดงดงามตระการตา
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (รับเงินคืนท่านละ 2,000 เยนจากมัคคุเทศก์)
บ่าย นำท่านสู่เขตช้อปปิ้งแห่งใหม่เอ้าท์เล็ตใหญ่ “นางาชิม่า มิทสึอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต” ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยราคาถูกจนคุณแปลกใจ แหล่งรวมของแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลก ทั้งแฟชั่นนำสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกค่ายที่พร้อมใจกันมาลดราคากัน เช่น COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS และยังมีสินค้าอีกมากมาย
 
เดินทางสู่เมือง “โทะโกะนาเมะ” ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด “ไอจิ” เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงเรื่องเครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดไอจิ ซึ่งลักษณะโคลนหรือดินที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบของเมืองนี้จะเป็นสีส้มน้ำตาล นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่เป็นประตูเชื่อมไปยังเมืองต่างๆ อีกด้วย

นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ “อิออนช้อปปิ้งมอลล์” ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบภูมิภาคชูบุ ให้อิสระกับทุกท่านได้ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้ดีๆ และของฝากนานาชนิดได้อย่างสนุกจุใจ...
เย็น อิสระอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมในรายการทัวร์)
19.30 เดินทางสู่ “สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรนาโกย่า” ตั้งอยู่ในพื้นที่ถมทะเล ชานเมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ของประเทศญี่ปุ่น นับเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับงานเอ็กซ์โป ในปี ค.ศ. 2005 เนื่องจากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่กึ่งกลางของประเทศญี่ปุ่น จึงทำให้สามารถเป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศของประเทศที่สำคัญ ลักษณะพิเศษ คือ มีพื้นที่พาณิชยกรรมแยกอยู่บนชั้นหนึ่งของอาคารผู้โดยสาร เรียกว่า แอร์ซิตี้ (AIRCITY) ประกอบด้วยพื้นที่ขายของแบบตะวันตก แบบญี่ปุ่น และพื้นที่พักผ่อน เช่น โรงอาบน้ำแร่ ทำให้นอกจากเป็นท่าอากาศยานแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดไอจิและพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเดินทางระหว่างตัวเมืองนาโกย่าได้รถไฟฟ้าความเร็วสูงภายในเวลา 20 นาที
วันที่ 14 พ.ค. 61 : สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร -  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
00.30 เดินทาง โดยสายการบินแห่งชาติ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647
04.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินไทย

ไป
:
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ
TG 642
เวลา :
23.50 น. - 08.10 น.
กลับ
:
สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร นาโกย่า - สนามบินสุวรรณภูมิ
TG 647
เวลา :
00.30 น. - 04.30 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินไทย ชั้นประหยัด แบบหมู่คณะ ไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
-
น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
-
โรมแรมที่พัก 5 คืน
-
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนีมเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
มัคคุเทศก์พร้อมรถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
- ค่าบริการน้ำแร่วันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
-
สินน้ำใจคนขับรถ และมัคคุเทศก์ (หากท่านประทับใจในการบริการสามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจแก่ทีมงานได้)
-
ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต

การชำระเงิน
-
บริษัทรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจอง/ที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
-
กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
-
กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่าจากกรณีใด
-
กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
- กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด
- หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
  ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
  แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน ช่วงปกติ (Low Season / Basic Period)
  แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลต่างๆ วันคริสตมาส วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็นต้น
- ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 22 มีนาคม - 23 เมษายน 2561

เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
-
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
-
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
-
การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันเดินทาง
-
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ (ไทย) หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้นๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ)
-
กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
-
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

ราคา

-
ปิดการขาย