EN
TH

Dreamy Europe Germany-Czech Republic-Slovakia-Austria 10 Days 7 Nights

Thai Airways

Itinerary

วันที่ 23 เม.ย. 61 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
22.00
คณะพร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
วันที่ 24 เม.ย. 61 : สนามบินนานาชาติกรุงมิวนิค (ประเทศเยอรมัน) - เมืองพัสเซา - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทเชสกี้คลุมลอฟ
00.50
ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
07.05
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและทำการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองพัสเซา” (PASSAU 200 km.) เมืองที่ติดชายแดนออสเตรียและมีทัศนียภาพที่สวยงาม เพราะแม่น้ำดานูบ แม่น้ำอินน์และแม่น้ำอิลซ์มาประจบกันที่นี่ ด้วยความงามทางธรรมชาติและบรรยากาศของเมืองเก่า ติดแม่น้ำที่โรแมนติกและมีถนนที่อลังการ

จากนั้นนำท่านชม “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์” (St. Stephen’s Cathedral) เป็นสถาปัตยกรรมที่สะดุดตา ลักษณะที่โดดเด่น คือหอแฝดและโดมแปดเหลี่ยมกลางโบสถ์ ภาพวาดและการตกแต่งภายในโบสถ์อ้างอิงทางศิลปะบาร็อคของอิตาลี และภายในวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บออร์แกนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
เดินทางสู่เมืองมรดกโลกเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่เต็มไปด้วยมนต์ขลัง “เมืองเชสกี้ครุมลอฟ” (Cesky Krumlov 119 km.) ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลังที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ผู้คนรู้จัก บูเดโจวิซ ดีเนื่องจากมีเบียร์ดังระดับโลก คือ บัดไวเซอร์ (Budweiser) ซึ่งมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13  

นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาภายนอก “ปราสาทเชสกี้คลุมลอฟ” ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทกรุงปราก อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
         
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม THE OLD INN HOTEL CESKY KRUMLOV หรือเทียบเท่า
วันที่ 25 เม.ย. 61 : เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - เมืองคาร์โลวีวารี สาธารณรัฐเชก -  อาคารโคโลนาเต้ - กรุงปราก (เมืองมรดกโลก)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

เดินทางสู่ “เมืองคาร์โลวีวารี” (Karlovy Vary 249 km.) เมืองนี้ตั้งท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์ และมีแม่น้ำเทปลา ที่เป็นสายเลือดใหญ่ไวไหลหล่อเลี้ยงชีวิตของคนทั้งเมือง และเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเช็ก ตามตำนานเล่าว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ทรงพบแหล่งน้ำแร่นี้โดยบังเอิญในปีค.ศ. 1358 เมื่อครั้งเสด็จฯ ออกล่าสัตว์แล้วสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งตกลงไปในน้ำพุร้อน นับแต่นั้นเมืองก็มีชื่อเป็นต้นมา ในเมืองมีน้ำพุน้ำแร่อุณหภูมิตั้งแต่ 42-72 องศาเซลเซียสทั้งหมด 12 แห่ง น้ำพุร้อนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด คือ วาริดโด (Vridlo) เนื่องจากเป็นน้ำพุที่ร้อนที่สุด อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
นำท่านชม “อาคารโคโลนาเต้” The Hot Spring Colonnade อาคารที่มีความเก่าแก่กว่า 100 ปี ภายในอาคารมีบ่อน้ำพุร้อนพุ่งสูง ความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส และพุ่งขึ้นสูงถึง 12 เมตร อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองและชิมน้ำแร่ตามอัธยาศัย


ออกเดินทางสู่ “กรุงปราก”เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 อีกทั้งยังได้รับสมญานาม “เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด” ทั้งเป็นหัวใจแห่งยุโรป ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง ชมทิวทัศน์ระหว่างทางที่งดงามของทุ่งชนบทสลับกับเขตอุตสาหกรรม
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมือง พร้อมฟังดนตรีพื้นบ้าน
                  
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม MAJESTIC PLAZA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่า
(คอมแพ็คขออำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้พักในกรุงปรากถึง 2 คืนติดกัน)
วันที่ 26 เม.ย. 61 : กรุงปราก (เมืองมรดกโลก) - ปราสาทแห่งกรุงปราก - เดินชมย่านช่างทองโบราณ - ชมพระราชวังหลวง - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ -  สะพานชาร์ลส์ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

นำท่านชม “ปราสาทแห่งกรุงปราก” ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวาในอดีตเป็นที่ตั้งของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล องค์ปราสาทเริ่มสร้างตั้งแต่คริสต์ ศตวรรษที่ 9 ด้วยศิลปะแบบโกธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊กว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถ์เซนต์วิตุสที่เด่นเป็นสง่า แต่ละลานกว้างประดับประดาไปด้วยน้ำพุ รูปปั้นนักบุญโบสถ์เซนต์จอร์จที่จะทำให้ท่านย้อนไปถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต

เดินชม “ย่านช่างทองโบราณ” (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันได้เปิดเป็นร้านขายของที่ระลึก ชม “พระราชวังหลวง” (Royal Palace) เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย

 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารจีน
บ่าย
นำชมเมืองเก่าของกรุงปราก อาทิ “หอนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ” ณ ศาลากลางเมืองซึ่งอธิบายการโคจรของดาวเคราะห์และพระอาทิตย์รอบโลก ในทุก ๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ หากมีเวลาให้คณะได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองสไตล์เช็คและโบฮีเมียน เช่น เครื่องแก้วเจียรนัยสีต่างๆ, ตุ๊กตาหุ่นกระบอก ,งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่างรูปแบบ ฯลฯ

นำท่านเดินข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่ “สะพานชาร์ลส์” ตามพระนามของพระเจ้าชาร์ล สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูปซึ่งมีความงดงามและไม่ซ้ำแบบ นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารไทย
                        
เดินทางเข้าสู่โรงแรม MAJESTIC PLAZA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่า
วันที่ 27 เม.ย. 61 : กรุงปราก - เมืองบราติสลาวา (สาธารณรัฐสโลวัค) - ล่องเรือชมเมืองบราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา (ผ่านชม) - กรุงเวียนนา (ประเทศออสเตรีย) - ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์  
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

เดินทางสู่ “เมืองบราติสลาวา” (Bratislava 329 km.) เคยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวัคและฮังการี เมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ นั่นคือ ประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี เมืองบราติสลาวามีจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำดานูบ เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม โดยเมืองเก่าของบราติสลาวานั้นเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่เป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างสำคัญๆ มากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย
นำท่าน ”ล่องเรือชมเมืองบราติสลาวา” บนแม่น้ำดานูบ (ประมาณ 45 นาที) ให้ท่านเพลินเพลิดไปกับทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามและชมสถานที่สำคัญของเมืองบราติสลาวา นำท่านผ่านชม “ปราสาทบราติสลาวา” ปราสาทเก่าแก่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่เหนือแม่น้ำดานูบบนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์

จากนั้นเดินทางสู่ ”กรุงเวียนนา 67 กม.” (ประเทศออสเตรีย) เมืองหลวงที่ติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์กลางของกรุงเวียนนาซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งกลางกรุง ที่มีทั้งร้านค้าสินค้าแบรนด์ดัง ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร คาเฟ่ แกลลอรี่ โบสถ์ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น และศิลปินเปิดหมวกถนนคนเดินที่มีความสามารถมาหลากหลาย 

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านการค้าตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีห้างสรรพสินค้าและสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Hermes ฯลฯ และยังเป็นที่ตั้งของวิหารเซนต์สตีเฟ่น โบสถ์ศิลปะแบบโกธิคที่สูงเด่นเป็นวิหารคู่บ้านคู่เมืองของกรุงเวียนนา
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
           
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก COURTYARD MARRIOTT HOTEL VIENNA MESSE หรือเทียบเท่า
วันที่ 28 เม.ย. 61 : กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - Parndorf Outlet
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
           
นำท่านชม “พระราชวังเชินบรุนน์” (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปส์บูร์ก เริ่มมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 ต่อมาได้มีการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้อง 1,441 ห้อง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ให้ท่านชมความงามของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตร มีการจัดทำสวนดอกไม้สวยมากมายใช้เป็นสวนพักผ่อนเดินเล่นที่ออกแบได้อย่างลงตัว ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา  

เดินทางสู่ Parndorf Outlet  (49 กม.)
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ภายในเอาท์เล็ท (รับเงินค่าอาหารจากมัคคุเทศก์ ท่านละ EUR15)
บ่าย อิสระช้อปปิ้งใน Parndorf แหล่งช้อปปิ้งใหญ่มีร้านค้ามากกว่า 100 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีสินค้าแบรนด์เนม และพบกับโปรโมชั่นส่วนลดให้เลือกมากมาย เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน (เอาท์เล็ทปิดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดธนาคาร รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์)
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
                        
เดินทางเข้าสู่โรงแรม COURTYARD MARRIOTT HOTEL VIENNA MESSE หรือเทียบเท่า
วันที่ 29 เม.ย. 61 : กรุงเวียนนา - เมืองเซนต์วูล์ฟกัง -  เมืองฮัลล์ชตัทท์ - ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ (มรดกโลก)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

เดินทางสู่ “เมืองเซนต์วูล์ฟกัง” พาชมเมืองเซนต์วูล์ฟกัง (St. Wolfgang 281 km.) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาชาร์ฟเบิร์ก (Schafberg) ริมทะเลสาบวูลฟ์กัง (Wolfgangsee) ชมบ้านเรือนริมทะเลสาบแสนโรแมนติคและเยี่ยมชมโบสถ์โกธิคนักบุญวูล์ฟกังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีร้านขายของน่ารักๆ รอบเมือง สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวนอกจากนี้เซนต์วูล์ฟกังยังมีสกีรีสอร์ทที่เป็นที่นิยมอย่างมากของนักสกีในช่วงฤดูหนาว

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย
เดินทางสู่ “เมืองฮัลล์ชตัทท์ 35 กม.” หมู่บ้านมรดกโลกอันงดงาม อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ พื้นที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาดดั่งขอบฟ้าจรดน้ำสะท้อนสีฟ้าเขียวมรกต เป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดของออสเตรีย เหมาะอย่างยิ่งที่จะเดินทางมาพักผ่อน และชมทัศนียภาพของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูง

ให้ท่านชื่นชมความงาม “ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์” (Lake Hallstatt) ทะเลสาบในเขตภูมิภาค ซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut) ท่านจะสัมผัส เมืองชนบท ที่อากาศแสนบริสุทธิ์ เหมาะที่จะเดินทางมาพักผ่อน
                       
เดินทางเข้าสู่โรงแรม HERITAGE HOTEL HALLSTATT หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
           
(เนื่องจากเมืองฮัลล์ชตัทท์เป็นเมืองท่องเที่ยว โรงแรมที่พักมีจำนวนจำกัด หากห้องพักมีไม่เพียงพอ ทางบริษัทฯ ขอจัดโรงแรมที่พักในเมืองใกล้เคียงกันให้กับคณะ)
วันที่ 30 เม.ย. 61 : เมืองฮัลล์ชตัทท์ - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบลล์ - บ้านหมายเลข 9 โมสาร์ทเฮ้าส์ - เมืองมิวนิค (ประเทศเยอรมัน) - โอเปร่าเฮ้าส์ - จัตุรัสมาเรียน - มิวนิค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

เดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” (Salzburg) เป็นเมืองมรดกโลกแสนน่ารักตั้งอยู่ในประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ มีวิวธรรมชาติของเทือกเขา หิมะ ทุ่งหญ้าตามเนินเขารวมไปถึงแม่น้ำซาลสอัคซ์ที่ไหลผ่านกลางเมือง เมืองนี้เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรกจนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรกและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

จากนั้นนำท่านชม “สวนมิราเบลล์” เป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดในซาลส์บวร์ก ในสวนประกอบไปด้วยรูปปั้นและน้ำพุแบบบาร็อค อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ถ่ายทำภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง “The sound of music” มีพระราชวังมิราเบลล์ตั้งอยู่ (Schloss Mirabell) ปัจจุบันเป็นสำนักงานส่วนราชการ ทางด้านหน้าของพระราชวังก็จะพบกับน้ำพุปีกาซุส ชมสวนรูปปั้นคนแคระ สวนพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นฉากประกอบหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้….

นำท่านชม “บ้านหมายเลข 9 โมสาร์ทเฮ้าส์” บ้านเกิดโมสาร์ท เลขที่ 9 ถนน Getreidegasse ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจได้สัมผัสโลกของศิลปินเอกพร้อมทั้งสัมผัส รูปปั้นโมสาร์ทอย่างใกล้ชิด

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

เดินทางสู่ “เมืองมิวนิค 144 กม.” เมืองหลวงของราชอาณาจักรบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน  

นำท่านผ่านชม “โอเปร่าเฮ้าส์” โรงละครบาวาเรียในมิวนิกสถาปัตยกรรมบาวาเรีย ที่มีความโดดเด่น ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและดนตรี

เดินทางสู่ “จัตุรัสมาเรียน” (MARIEN PLATZ)  ศูนย์กลางของการผสมผสานสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมกันได้อย่างลงตัวระหว่างยุคเก่าและยุคปัจจุบัน บริเวณโดยรอบจัตุสรัสนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยอาคารและสิ่งปลูกสร้างถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในเมืองมิวนิคที่โดดเด่น เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอม
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ขาหมูเยอรมัน ไส้กรอก บริการเครื่องดื่ม ได้แก่ ไวน์, เบียร์หรือซอฟดริ้งค์ (ท่านละ 1 แก้ว)
                       
เดินทางเข้าสู่โรงแรม SHERATON ARABELLAPARK HOTEL MUNICH หรือเทียบเท่า
วันที่ 1 พ.ค. 61 : เมืองมิวนิค - สนามบินนานาชาติมิวนิค (ประเทศเยอรมัน) - ทำ Tax Refund และเช็คอินรอขึ้นเครื่อง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

เดินทางสู่สนามบินนานาชาติมิวนิค เพื่อทำการเช็คอิน และให้ท่านมีเวลาดำเนินการทำ Tax Refund
14.25
เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925
วันที่ 2 พ.ค. 61 : ประเทศไทย - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
06.05
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

Conditions

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินไทย

ไป
:
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติมิวนิค (เยอรมัน)
TG 924
เวลา :
00.50 น. - 07.05 น. 
กลับ
:
สนามบินนานาชาติมิวนิค (เยอรมัน) - กรุงเทพฯ
TG 925
เวลา :
14.25 น. - 06.05 น. 

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
ตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด (ไป-กลับ) โดยสายการบินไทย
-
ค่าธรรมเนียมเชื้อแพลิง และภาษีสนามบิน ตามเงื่อนไขแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
-
ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบิน กระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากกระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่งมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมปรับตามกฎของสายการบินนั้นๆ
-
ห้องพักโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่กำหนด
-
มัคคุเทศก์ และรถโค้ชปรับอากาศ ตามรายการพร้อมพนักงานขับชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ชม./วัน)
-
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท
-
ทิปคนขับรถในยุโรป และมัคคุเทศก์ (หากลูกค้าประทับใจในบริการสามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจแก่ทีมงานได้)
-
น้ำแร่วันละ 1 ขวด
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (เฉพาะเส้นทางตามแต่ละรายการ)
-
พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมที่พัก (1 ท่านต่อ 1 ใบ)
-
ของสมนาคุณ : กระเป๋าไฟเบอร์ล้อลาก, สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และ Universal Adapter ท่านละ 1 ชุด

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ เป็นต้น
-
ค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้า-ออกเมืองจากประเทศอื่น (ถ้ามี)

การชำระเงิน
-
มัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด

การยกเลิก
-
กรณีแจ้งยกเลิกมากกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมด
-
กรณียกเลิกการจองมากกว่า 46 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ หักเงินมัดจำ 50% ไม่ว่าจากกรณีใด
-
กรณียกเลิกการจอง 31-45 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด
-
กรณียกเลิกการจอง 21-30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
-
กรณียกเลิกน้อยกว่า 21 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด

เงื่อนไข และรายละเอียดการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
-
บริษัทฯ ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อนๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
-
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
-
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
-
การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
-
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้นๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ)
-
กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
-
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
-
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 12 มกราคม - 25 มีนาคม 2561Prices

Close sale.