EN
TH

Europe Romantic ออสเตรีย-เยอรมัน 9 วัน 6 คืน

สายการบินไทย

แผนการเดินทาง

วันที่ 13 เม.ย. 61 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
22.30
คณะพร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
วันที่ 14 เม.ย. 61 : ประเทศออสเตรีย - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์(มรดกโลก) - ล่องเรือชมเมืองเวียนนา - พระราชวังฮอฟบูรก์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - อิสระช้อปปิ้งถนนคาร์ทเน่อร์
01.20
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 936
07.15
เดินทางถึงประเทศออสเตรีย กรุงเวียนนา ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและทำการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

นำท่านเข้าชม “พระราชวังเชินบรุนน์” (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปส์บูร์ก เริ่มมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 ต่อมาได้มีการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้อง 1,441 ห้อง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ให้ท่านชมความงามของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตร มีการจัดทำสวนดอกไม้สวยมากมายใช้เป็นสวนพักผ่อนเดินเล่นที่ออกแบบได้อย่างลงตัว ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารจีน
บ่าย นำท่าน “ล่องแม่น้ำดานูบ” ชมทัศนีย์ภาพสองฝั่งแม่น้ำกลางกรุงเวียนนา เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ “พระราชวังฮอฟบวร์ก” หนึ่งในพระราชวังฤดูหนาวที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป และยังคงความคลาสสิกไว้ตั้งแต่ยุคสมัยศตวรรษที่ 13 ถูกใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศโดยราชวงศ์ฮับบวร์กมานานกว่าเจ็ดทศวรรษ บนพื้นที่อาณาเขตราชวังกว่า 240,000 ตารางเมตร

จากนั้นนำท่านถ่ายรูป “โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น” ในศิลปะแบบโกธิค ตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา

จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง “ถนนคาร์ทเน่อร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเวียนนามีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลตชื่อดังของเวียนนามาทดลองชิมหรือจะซื้อเป็นของฝากทางบ้าน เลือกซื้อสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น GUCCI, LOUIS, VUITTON, ROLEX, COACH, NESPRESSO, H&M, SWAROVSKI และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นต้น
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมือง
         
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ARTE ATLANTIS HOTEL VIENNA หรือเทียบเท่า
วันที่ 15 เม.ย. 61 : กรุงเวียนนา - เมืองเมลค์ - Benedictine Abbey Baroque - เมืองลินซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเมลค์ Melk” (100 กิโลเมตร) เมืองเล็กสุดแสนโรแมนติคมีทัศนียภาพสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของออสเตรียตั้งอยู่ในหุบเขาวัสเซาริมแม่น้ำดานูบ ปัจจุบันเม็คได้รับยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม มีแลนด์มาร์คสำคัญอย่าง “เมลค์แอบบีย์” เป็นวิหารที่มีชื่อเสียงใช้เป็นที่พำนักของพระนักบวชในลัทธิเบ็นนาดิคติน (Melk Benedictine Abbey) เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะบารอค ภายในมีห้องสมุดเก็บสะสมต้นฉบับหนังสือเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์มากมาย มีห้องโถงหินอ่อนขนาดใหญ่มีความสวยงามด้วยภาพเขียนสีงดงามอลังการบนเพดาน หนึ่งในนั้นเป็นภาพพาลลาส เอเธน่านั่งอยู่บนปุยเมฆที่เทียมด้วยสิงโตสองตัว โดยมีเฮลคิวลิสอยู่เคียงข้าง มีระเบียงขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในจุดชมวิวเมืองเม็คที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองลินซ์ (Linz)” (100 กิโลเมตร) เมืองหลวงของออสเตรียตอนบนและเป็นเมืองใหญ่อันดับสามของประเทศมีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน เป็นเมืองเล็ก ๆ น่ารักที่มีตึกรามบ้านช่องงดงามแบบยุคกลาง เป็นอาคารสถาปัตยกรรมในแบบดั้งเดิมที่พยายามอนุรักษ์ไว้โดยใช้สีทูโทนตลอดทั้งเมืองดูสวยงามเข้ากับสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ ร้านอาหาร ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า เมืองลินซ์จึงเหมือนดั่งมินิกรุงปรากผสมเวียนนา

นำท่านชม “มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค (Postlingberg Church)” ในนิกายเยซูอิตที่มีหอคอยคู่สูงเสียดฟ้า อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้ง หรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมือง
         
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม COURTYARD MARRIOTT HOTEL LINZ หรือเทียบเท่า
วันที่ 16 เม.ย. 61 : เมืองลินซ์ - ซาลซ์บวร์ก - สวนมิราเบลล์ - เมืองฮัลล์ชตัทท์ (มรดกโลก)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
           
เดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก Salzburg” (240 กิโลเมตร) เป็นเมืองมรดกโลกแสนน่ารักตั้งอยู่ในประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ มีวิวธรรมชาติของเทือกเขา หิมะ ทุ่งหญ้าตามเนินเขารวมไปถึงแม่น้ำซาลสอัคซ์ที่ไหลผ่านกลางเมือง เมืองนี้เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาร็อคจนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาร็อคและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก


นำท่านชม “สวนมิราเบลล์” เป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดในซาลส์บวร์ก ในสวนประกอบไปด้วยรูปปั้นและน้ำพุแบบบาร็อค อีกทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง “The Sound of Music”

นำท่านเดินเที่ยวชมบริเวณ “ถนนเกไทรเดร้” (Getreidegasse) เป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิ้ง มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายและมีสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ บ้านเลขที่ 9 โมสาร์ทเฮ้าส์  ร้านขาย Chocolate โมสาร์ทคูเกิล์น บ้านเรือนที่ตั้งอยู่เรียงรายบนถนนสายนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15-18 มีหลังคาอันสวยงาม ป้ายชื่อร้านเป็นงานเหล็กทำมือและกรอบหน้าต่างเป็นภาพปูนปั้นแกะสลัก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองฮัลล์ชตัทท์” (90 กิโลเมตร) หมู่บ้านมรดกโลกอันงดงาม อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ พื้นที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาดดั่งขอบฟ้าจรดน้ำสะท้อนสีฟ้าเขียวมรกต กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเปอร์ออสเตรียและมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็น “ไข่มุกแห่งออสเตรีย” สำหรับความโดดเด่นของเมืองนั้น สิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ก็คือความเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศแสนบริสุทธิ์ เหมาะอย่างยิ่งที่จะเดินทางมาพักผ่อนตากอากาศ และชมทัศนียภาพสวยๆ ของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่าน

ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษสุดกับ เมนูปลาเทร้าท์        
                        
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม VILLA BRANDAUER HALLSTATT หรือเทียบเท่า
วันที่ 17 เม.ย. 61 : เมืองฮัลล์ชตัทท์(มรดกโลก) - อินสบรูค - หลังคาทองคำ - เมืองวัตเตนส์ - พิพิธภัณฑ์คริสตัลชวารอฟสกี้ - อินสบรูค
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองอินสบรูค” (Innsbruck) (250 กิโลเมตร) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล Tyrol เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน ซึ่งคำว่า “อินสบรูค” นั้นแปลว่า สะพานแห่งแม่น้ำอิน มีลักษณะแคบๆ แทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
นำท่านชมย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยรรมที่งดงาม “หลังคาทองคำ Golden Roof” เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินสบรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า ก่อสร้างเมื่อศตวรรษที่ 15 ด้วยศิลปะสไตล์โกธิกผสมบาร็อกโดยส่วนของหลังคาที่ยื่นออกมาจากระเบียงก่อสร้างด้วยทองคำแท้ จำนวน 2,738 แผ่น ทำให้ดูโดดเด่นและหรูหรายิ่งขึ้นจนกลายเป็นสัญลักษณ์ที่มีเสน่ห์ของเมืองนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองวัตเตนส์ “WATTENS เพื่อนำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์คริสตัลชวารอฟสกี้” ท่านจะได้เข้าชมความเป็นมา ความสวยงามและมนต์เสน่ห์ของโลกแห่งคริสตัลซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เมืองวัตเตนส์ สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีของสวารอฟสกี้ ใช้ทุนสร้างถึง 780 ล้านบาท เพื่อจุดกระแสความนิยมคริสตัล สวารอฟสกี้จึงได้สร้างอาณาจักรคริสตัลแห่งนี้ขึ้นมา โดยออกแบบให้มีความหรูหราอลังการตามแบบฉบับของคริสตัลอันทรงคุณค่า

ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมือง
           
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม ALPIN PARK HOTEL, INNSBRUCK หรือเทียบเท่า
วันที่ 18 เม.ย. 61 : เมืองอินสบรูค - เมืองพรีน - ล่องเรือทะเลสาบคิมเซ่ - พระราชวังเฮอเรินคิมเซ่ - เมืองฟุสเซ่น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองพรีน (PRIEN)” หมู่บ้านใหญ่ที่สุดริมทะเลสาบคิมเซ่ (CHIEMSEE) หรือทะเลบาวาเรีย ตั้งอยู่ใจกลางแคว้นบาวาเรียตอนเหนือระหว่างเมืองมิวนิคและซาลส์เบิร์ก 
 
นำท่านนั่งเรือไปยังเกาะเฮอเรนคิมเซ่ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของทะเลสาบคิมเซ่ เป็นทะเลสาบที่สวยงามแห่งหนึ่งท่ามกลางธรรมชาติและป่าเขา ซึ่งเกาะเฮอเรนคิมเซ่ นั้นอยู่กลางทะเลสาบ เป็นที่ตั้งของ “พระราชวังเฮอเรนคิมเซ่ หรือแวร์ซายส์น้อยของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 นำท่านชมห้องภายในพระราชวังที่ประดับประดาตกแต่งอย่างสง่างามด้วยทอง
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (220 กิโลเมตร) เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ เขตเมืองตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนีติดชายแดนออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอัน เป็นที่กล่าวถึง ชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
           
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม LUITPOLDPARK HOTEL FUSSEN หรือเทียบเท่า
วันที่ 19 เม.ย. 61 : เมืองฟุสเซ่น - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นั่งรถม้า - มิวนิค - จตุรัสมาเรียนพลาส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา” เมืองเล็กๆ ที่สวยงามบริเวณเขต ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผ่านเส้นทางสายที่มีทิวทัศน์อันสุดแสนโรแมนติค

นำคณะเดินทางสู่ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” เข้าชมภายในปราสาท เป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกลางป่าเขาไพรสน ทำให้มีสีสันแปลกแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาล ปราสาทสร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ.1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวปราสาท ตั้งอยู่บนบนผาหินขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น้ำพอลลัทปราสาทหลังนี้เพิ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ภายหลังจากที่กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เชิญท่านเที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องโถงที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่างวอล์ทดิสนีย์ ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนี้ไปสร้างปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ มีรถม้าบริการ (คิวรถม้าเป็นไปตามสถานการณ์นักท่องเที่ยว)
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค เมืองหลวงของราชอาณาจักรบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน

นำท่านสู่ “จัตุรัสมาเรียน” ศูนย์กลางของการผสมผสานสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมกันได้อย่างลงตัวระหว่างยุคเก่าและยุคปัจจุบัน บริเวณโดยรอบจัตุสรัสนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยอาคารและสิ่งปลูกสร้างถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในเมืองมิวนิคที่โดดเด่น ท่านสามารถมองเห็นหอคอยอิฐคู่ของวิหารเฟราเอนเคียร์เชอร์เป็นหอคอยโบสถ์พระแม่ที่มีรูปโดมคล้ายหัวหอมใหญ่และศาลาว่าการเก่าศิลปะโกธิค ให้เวลาท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ขาหมูเยอรมัน, ไส้กรอก, เบียร์
                       
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม NH MESSE HOTEL MUNICH หรือเทียบเท่า
วันที่ 20 เม.ย. 61 : เมืองมิวนิค - สนามบินนานาชาติมิวนิค - ทำ Tax Refund และเช็คอินรอขึ้นเครื่อง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมิวนิค เพื่อทำการเช็คอินและให้ท่านมีเวลาดำเนินการทำ Tax Refund
13.35 เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925
วันที่ 21 เม.ย. 61 : ประเทศไทย - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
06.10
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินไทย

ไป
:
กรุงเทพฯ - กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
TG 936
เวลา :
01.20 น. - 07.15 น.
กลับ
:
สนามบินนานาชาติมิวนิค - กรุงเทพฯ
TG 925
เวลา :
13.35 น. - 06.10 น. 

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
ตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด (ไป-กลับ) โดยสายการบินไทย
-
ค่าธรรมเนียมเชื้อแพลิง และภาษีสนามบิน ตามเงื่อนไขแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
-
ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบิน กระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากกระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่งมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมปรับตามกฎของสายการบินนั้นๆ
-
ห้องพักโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่กำหนด
-
มัคคุเทศก์ และรถโค้ชปรับอากาศ ตามรายการพร้อมพนักงานขับชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ชม./วัน)
-
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท
-
ทิปคนขับรถในยุโรป และมัคคุเทศก์ (หากลูกค้าประทับใจในบริการสามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจแก่ทีมงานได้)
-
น้ำแร่วันละ 1 ขวด
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (เฉพาะเส้นทางตามแต่ละรายการ)
-
พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมที่พัก (1 ท่านต่อ 1 ใบ)
-
ของสมนาคุณ : กระเป๋าไฟเบอร์ล้อลาก, สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และ Universal Adapter ท่านละ 1 ชุด

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ เป็นต้น
-
ค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้า-ออกเมืองจากประเทศอื่น (ถ้ามี)

การชำระเงิน
-
มัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน

การยกเลิก
-
กรณีแจ้งยกเลิกมากกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมด
-
กรณียกเลิกการจองมากกว่า 46 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ หักเงินมัดจำ 50% ไม่ว่าจากกรณีใด
-
กรณียกเลิกการจอง 31-45 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด
-
กรณียกเลิกการจอง 21-30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
-
กรณียกเลิกน้อยกว่า 21 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด

เงื่อนไข และรายละเอียดการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
-
บริษัทฯ ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อนๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
-
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
-
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
-
การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
-
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้นๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ)
-
กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
-
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
-
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 16 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561


 

ราคา

-
ปิดการขาย