EN
TH

Exclusive รัสเซีย 9วัน 7คืน 11-19เม.ย 63 SU

บินตรงโดยสายการบินแอโรฟลอท

รายละเอียด

กำหนดการเดินทาง วันที่ 11-19 เมษายน 2563 (สงกรานต์)
บินตรงโดยสายการบินแอโรฟลอท
วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563     กรุงเทพ – มอสโคว์  - คาซาน
07.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินแอโรฟลอทเที่ยวบินที่ SU271 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม.)
16.00 น. ถึง สนามบินนานาชาติอเล็กซานเดอร์พุชกิ้น(SVO) กรุงมอสโคว์
19.20 น. เดินทางสู่ เมืองคาซาน โดย สายการบินแอโรฟลอทเที่ยวบินที่ SU1194 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)
21.35 น. เดินทางถึง สนามบินคาซาน เมืองหลวงของรัฐตาตาร์สถาน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.)
เข้าสู่ที่พัก DOUBLE TREE BY HILTON KAZAN CITY CENTER  หรือเทียบเท่าระดับ4ดาว  (พัก 2 คืน)
วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563     อารามราฟสกี้ – วัดแห่งจักรวาล - ถนนบาอูมาน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม เมืองคาซาน (KAZAN) เมืองหลวงของสาธารณรัฐตาตาร์สถาน สาธารณรัฐปกครองตนเองในเขตสหพันธ์วอลกา 1 ใน 7 เขตสหพันธ์ ของประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่บนจุดบรรจบของแม่น้ำโวลก้า และแม่น้ำคาซานก้า เป็นเมืองเก่าแก่อายุกว่าพันปี ที่ก่อตั้งมาก่อนมอสโคว์ ปัจจุบันเมืองคาซานได้กลายเป็นศูนย์กลางทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญรวมไปถึงเป็นหนึ่งในศูนย์อุตสาหกรรม และการเงินที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย และเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับคัดเลือกให้ใช้จัดแข่งขันฟุตบอลโลก 2018
อารามราฟสกี้(RAIFA MONASTERY THE MOTHER OF GOD) สร้างในปี ค.ศ. 1613 เป็นอารามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในรัฐตาตาร์ และมีความศักดิ์สิทธิ์มาก ในสมัยก่อนเจ้านายใหญ่น้อยจะต้องมากราบสักการะ ในช่วงสงครามเย็นอารามถูกปิดไว้ ไม่สามารถเข้าชมได้ ต่อมาหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี ค.ศ. 1991 ได้ถูกบูรณะครั้งใหญ่และได้ปรับจากอารามเป็นโบสถ์ประจำรัสเซียในที่สุด บรรดาผู้ศรัทธาจากทั่วประเทศจะมาที่นี่เพื่อสวดภาวนา และดื่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อความ   เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
วัดแห่งจักรวาล (TEMPLE OF ALL RELIGIONS) เป็นอาคารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนประกอบด้วยสถาปัตยกรรมทางศาสนาหลากหลายประเภท เช่น คริสตจักรออร์โธดอกซ์ สุเหร่า โบสถ์ และอื่นๆ เริ่มต้นในปี 1992 โดยศิลปินท้องถิ่นและผู้ใจบุญ LIDAR KHANOV ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่สำคัญที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของเมืองคาซาน
ช้อปปิ้ง ถนนบาอูมาน (BAUMAN ULITSA) ถนนสายหลักของเมืองคาซาน WALKING STREET ที่รวมเอาทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งร้านอาหารต่างๆ แหล่งช้อปปิ้ง และโรงแรมที่พัก มีน้ำพุเป็นแหล่งนัดพบ สองข้างทางประกอบด้วยโบสถ์และตึกรามบ้านช่อง สุดถนนเป็นพระราชวังเครมลินตั้งอยู่ริมแม่น้ำ อิสระให้ท่านได้เดินชมจัตุรัสตูคาย่า เป็นที่ตั้งรูปปั้น ฟีโอดอร์ ชาเลียปิน นักร้องโอเปร่าชื่อดัง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก DOUBLE TREE BY HILTON KAZAN CITY CENTER  หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563     พิพิธภัณฑ์เครมลินมัสยิดคุล ชารีฟ  - สนามบินคาซาน - มอสโคว์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม/เช็คเอ้าท์
09.00 น. เดินทางสู่ เครมลินแห่งคาซาน (KREMLIN) ย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่ง ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 2000 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นป้อมปราการของตาตาร์ (TATAR) เพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในรัสเซีย และสถานที่แสวงบุญสำคัญ ประกอบด้วยกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นจากศตวรรษที่ 16-19 เป็นที่ตั้งของเหล่าอาคารเก่าแก่จำนวนมาก โดยอาคารที่เก่าแก่ที่สุด คือ มหาวิหารแอนนันชิเอชั่น (ANNUNCiATION CATHEDRAL) หรือมหาวิหารแม่พระรับสาร สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1554 – 1562 เป็นศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์กลางของศาสนา และการศึกษาที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของเมืองคาซาน
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม มัสยิดคุล ชารีฟ  มัสยิดที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในรัสเซียและในทวีปยุโรป โดยมัสยิดถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างศตวรรษที่ 16-17 และได้รับการบูรณะในภายหลังอีกครั้งหนึ่งโดยการสมทบทุนจากนานาประเทศ ปัจจุบันมัสยิดแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของเหล่านักแสวงบุญ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
18.40 น. เดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินแอโรฟลอท เที่ยวบินที่ SU1193 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)
20.25 น. เดินทางถึง สนามบินอเล็กซานเดอร์ พุชกิ้น (SVO) กรุงมอสโคว์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ โรงแรมที่พัก ST.REGIS MOSCOW NIKOLSKAYA  หรือเทียบเท่าระดับ5 ดาว  (พัก 2 คืน)
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 วิหารเซนต์ซาเวียร์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์พระคลังเพชร – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - METRO – ถนนอารบัท – ละครสัตว์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ถ่ายรูปด้านนอก วิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี กรุงมอสโคว์ ปัจจุบันเป็นโบสถ์หลักที่ใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญต่างๆ
นำท่านสู่ พระราชวังเครมลิน  ชมสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย  ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี
ชม พิพิธภัณฑ์พระคลังเพชร DAIMOND FUND พบกับเครื่องเพชรหายากและอัญมณีล้ำค่าที่เป็นของสะสมของราชวงศ์แห่งรัสเซีย
เข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อาทิ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก มงกุฎของพระเจ้าซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีโบราณ รถม้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ และบัลลังก์แบบต่างๆ ของพระเจ้าซาร์ ชมผลงานของช่างออกแบบเครื่องเพชรชื่อก้องโลก FABERGE ช่างในราชสำนักรัสเซีย ที่ล้นเกล้า ร.5 โปรดเกล้าให้ออกแบบเครื่องใช้ และเครื่องประดับจำนวนมาก จนทำให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้นงานของ FABERGE ครอบครองมากที่สุด
ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ที่ใช้ในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษก, ป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจ้าอีวาน และ ระฆัง ที่ใหญ่ที่สุดในโลกน้ำหนักกว่า 200 ตัน
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร GOODMAN STEAK HOUSE บริการเมนูสเต็กเนื้อ หรือสเต็กปลา
บ่าย ชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ พบกับความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง
ถนนอารบัท ถนนช้อปปิ้งสายหลักของมอสโคว์ และเป็นถนนสายศิลปะ พบกับการแสดงเปิดหมวกจากศิลปินอิสระ ให้ท่านเดินชมและเลือกซื้อผลงานศิลปะ ภาพวาดต่างๆ สินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึกพื้นเมือง เช่น ผ้าพันคอ หมวก งานไม้แกะสลัก กล่องดนตรี ตุ๊กตามาทรอชก้า คาร์เวียร์ ว้อดก้า ช็อกโกแลต
18.00 น. ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก รัสเซี่ยนเซอร์คัส
21.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่โรงแรมที่พัก ST.REGIS MOSCOW NIKOLSKAYA หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 สแปร์โรว์ฮิล - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม – รถไฟความเร็วสูง SAPSAN ชั้นธุรกิจ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - CAVIAR TASTING
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม/เช็คเอ้าท์
สแปร์โรว์ฮิล หรือ เลนินฮิล ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ชมความวิจิตรงดงามของตัวอาคารมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดอาคารสไตล์สตาลินกอธิค ชมทัศนียภาพอันสวยงามกว้างไกลของตัวเมืองมอสโคว์ จากจุดชมวิวสามารถมองเห็น สนามฟุตบอล LUZHNIKI STADIUM สนามที่ใช้จัดพิธีเปิดและพิธีปิด FIFA WORLD CUP 2018  อิสระเก็บภาพประทับใจ
  ชม กรุงมอสโคว์ ย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซียมาจนปัจจุบัน พบกับสิ่งก่อสร้างสำคัญมากมาย อาทิ สุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวันลืม อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ตึกสีแดงเด่นเป็นตระหง่าน นาฬิกายักษ์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าอุโมงค์รถไฟใต้ดิน มหาวิหารเซนต์บาซิล สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย ซึ่งกษัตริย์อีวานสั่งให้สร้างขึ้นและให้ควักดวงตาของสองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ออก เพื่อไม่ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใดๆ ให้สวยงามกว่านี้ได้อีก วิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ 
ห้างสรรพสินค้ากุม GUM DEPARTMENT STORE ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซียเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก และเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซียภายในตัวอาคารตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ สถานีรถไฟเลนินกราดสกี้
15.40 น. ออกเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดย รถไฟความเร็วสูง SAPSAN 770A
ที่นั่งชั้นธุรกิจพร้อมบริการอาหารบนรถไฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.50 ชม.)
19.28 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟมอสคอฟสกี้ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร PALKIN บริการเมนู CAVIAR TASTING
ลิ้มรสไข่ปลาคาเวียร์ จากภัตตาคารเก่าแก่ชื่อดังของเมือง
เข้าสู่โรงแรมที่พัก KEMPINSKI MOIKA ST.PETERSBURG  หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (พัก 3 คืน)
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563     พระราชวังแคทเธอรีน – วิหารเซ็นต์ไอแซค – การแสดงบัลเล่ต์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. เมืองพุชกิ้น ชม พระราชวังแคทเธอรีน ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอคมารวมกัน ตัวอาคารทาด้วยสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร PODVORYE 5* บริการไวน์ขาว ไวน์แดง ว้อดก้า
บ่าย เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชม มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม ภายในมีรูปภาพสำคัญทางศาสนาที่สร้างด้วยโมเสกสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมาก เนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่มหาวิหารแห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ชมการแสดง บัลเลต์รัสเซีย ซึ่งถือเป็นศิลปะการแสดงขั้นสูงสุดและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
เข้าสู่โรงแรมที่พัก KEMPINSKI MOIKA ST.PETERSBURG  หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563  พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังเฮอร์มิเทจ – กาล่าดินเนอร์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. เมืองปีเตอร์ฮอฟ  ชม พระราชวังฤดูร้อนเปโตรดวาเรสต์ ริมทะเลบอลติค สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช พระตำหนักแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น RUSSIAN VERSILLES เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทอง และที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคำอร่าม พร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้ำพุอันตระการตา สวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศส
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการเมนูขาปูยักษ์
เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ฉายา ราชินีแห่งยุโรปเหนือเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี ตัวเมืองนั้น ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวยและสมบูรณ์มากที่สุดด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง ผ่านชม เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซีย  เสาประภาคารท่าเรือโบราณ สัญลักษณ์ของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ถ่ายภาพด้านนอก เรือรบหลวงออโรร่า เรือที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นที่ส่งสัญญาณเข้าบุกยึดพระราชวังฤดูหนาวของคณะปฏิวัติเลนิน
ชม พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM  ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆมากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทย ในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย - รัสเซีย เมื่อปี พ.ศ.2440 พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ซาร์องค์สุดท้ายของรัสเซียอีกด้วย ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลกมากมาย อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง
18.30 น. ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ณ พระราชวังนิโคลัส  BIG SHOW
20.30 น. รับประทานอาหารค่ำ กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
เข้าสู่โรงแรมที่พัก KEMPINSKI MOIKA ST.PETERSBURG หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 โบสถ์หยดเลือด – ถนนเนฟสกี้ - มอสโคว์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม/เช็คเอ้าท์
09.00 น. โบสถ์หยดเลือด (SAVIOR OF THE SPILLED BLOOD) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับพระเจ้าซาร์อเล็กซ์ซานเดอร์ที่ 2 ซึ่งถูกกลุ่มกบฎลอบปลงพระชนม์ ในปี ค.ศ.1881 ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ที่ประดับตกแต่งด้วยโมเสกอย่างงดงามอลังการ ชมจุดที่มาของคำว่า “โบสถ์หยดเลือด” รูปร่างและลักษณะภายนอกของโบสถ์นั้น จำลองมาจากมหาวิหารเซ็นต์บาซิลในมอสโคว์
ถนนเนฟสกี้ ถนนสายหลักของเมือง อิสระเข้าชม โบสถ์คาซาน ชมร้านหนังสือเก่าแก่ โดมคนีกี้ เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ มากมาย เก็บภาพความประทับใจกับอาคารสถาปัตยกรรมยุโรป หรือชิมกาแฟ เบเกอรี่จากร้านขนมท้องถิ่นชื่อดังประจำเมือง ELISEYEV
11.30 น. เดินทางสู่ สนามบินพลูโคโว่ อิสระรับประทานอาหารกลางวัน รับเงินสดท่านละ 1,500 รูเบิ้ล
14.50 น. ออกเดินทางโดย สายการบินแอโรฟลอท เที่ยวบินที่ SU019 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.35 ชม.)
16.25 น. เดินทางถึง สนามบินอเล็กซานเดอร์ พุชกิ้น กรุงมอสโคว์
20.10 น. ออกเดินทางโดย สายการบินแอโรฟลอท เที่ยวบินที่ SU272 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.20 ชม.)
วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563  กรุงเทพฯ
10.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ 159,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 153,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ท่านละ 142,000 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่ม ท่านละ 27,000 บาท

ค่าบริการรวม
 1. บัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินแอโรฟลอท แบบหมู่คณะชั้นประหยัดไปกลับเส้นทางตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าระวางน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ  น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 4. บัตรโดยสารรถไฟความเร็วสูง SAPSAN ชั้น BUSINESS CLASS เส้นทาง มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 5. ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน และระดับ 5 ดาว 5 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 7. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ
 8. น้ำดื่มบริการบนรถ และโรงแรม ไม่จำกัดจำนวน
 9. รถโค้ชปรับอากาศขนาด 45-49 ที่นั่ง พร้อม WIFI ON BUS 4G UNLIMITTED ตลอดการเดินทาง
 10. พนักงานยกกระเป๋าที่สนามบิน, โรงแรม และ สถานีรถไฟ
 11. กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไข
 12. สินน้ำใจมักคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ

ค่าบริการไม่รวม
 1. ค่าระวางน้ำหนักสัมภาระกรณีน้ำหนักเกิน 23 กิโลกรัม
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 4. สินน้ำใจหัวหน้าทัวร์ไทย  แล้วแต่ลูกค้าเห็นสมควร

การชำระเงิน
 1. ชำระมัดจำ 30,000 บาท ต่อท่าน ภายใน 3 วัน เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง
 2. ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ  

การยกเลิก
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วันทำการ คืนเงินเต็มจำนวน
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 20 วันทำการ หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 วันทำการ หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

หมายเหตุ
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 3. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้  ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง

ราคา

เริ่มต้น 159,000 บาท

ปิดการขาย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว