EN
TH

Free & Easy Macao 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2561

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 : มาเก๊า - อิสระพักผ่อน หรือ เที่ยวชม หรือ ลงทะเบียน 
 
เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่มาเก๊า เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
                        
มาเก๊า ดินแดนที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกไว้อย่างกลมกลืน ในอดีตเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมาก่อน พบกับสถาปัตยกรรมที่งดงามตึกรามบ้านช่องและอาคารโบราณต่างๆ ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวัดต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงหรือโบสถ์เก่าแก่ลักษณะสถาปัตยกรรมบารอคหรือโคโลเนียลของชาวตะวันตก
                      
โรงแรมที่พัก GOLDEN DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

**ท่านสามารถใช้บริการรถรับ (สนามบิน-โรงแรม) โดยสังเกตสัญลักษณ์ของโรงแรมหรือชื่อโรงแรม ได้ที่รถบริการ
** ลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารและรายละเอียดสำหรับงาน Marathon ณ Olympic Sport Center Stadium
วันที่ 2 ธันวาคม 2561 : Macao International Marathon 2018
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
05.30
ลงทะเบียนเข้างาน Macao International Marathon ณ Olympic Sport Center Stadium
06.00
Start.....
                        
(อาหารกลางวันและเย็น อิสระตามอัธยาศัย)
               
**เดินทาง ไป-กลับ โรงแรมที่พัก GOLDEN DRAGON HOTEL ตามอัธยาศัย**
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 : อิสระตามอัธยาศัย - มาเก๊า - กรุงเทพฯ
 
อิสระพักผ่อน หรือเที่ยวชม ตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ
                     
**ท่านสามารถใช้บริการรถส่ง (โรงแรม-สนามบิน) โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ Reception ของโรงแรมที่พัก

เงื่อนไข

อัตราแพคเกจนี้รวม

-
โรงแรมที่พัก 2 คืน
-
อาหารเช้า 2 มื้อ
-
พาหนะรับส่ง (สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน : Service Seat in Coach by Hotel)
-
บัตร Mini Marathon (5.5 กิโลเมตร)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ตั๋วเครื่องบิน (กรุงเทพฯ-มาเก๊า-กรุงเทพฯ) และภาษีสนามบิน
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซักรีด เป็นต้น

หมายเหตุ
-
แพคเกจสำหรับ 2 ท่าน ขึ้นไป
-
กรณีต้องการเปลี่ยนบัตร Mini Macathon (5.5 กิโลเมตร) เป็นบัตร Half Marathon (21.1 กิโลเมตร) ชำระเพิ่มอีกท่านละ 1,500 บาท 

ราคา

Golden Dragon Hotel (สำหรับ 2 ท่าน) 16,710 บาท
Holiday Inn Macau Cotai Central Hotel (สำหรับ 2 ท่าน) 21,310 บาท
Parisian Hotel (สำหรับ 2 ท่าน) 23,710 บาท
Venetian Hotel (สำหรับ 2 ท่าน) 27,310 บาท

-
ปิดการขาย