EN
TH

จอร์เจีย 8วัน 5คืน 14-21 มีค 63

สายการบินเอมิเรตส์

รายละเอียด

14 มี.ค 63              สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Emirates Airlines เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
15 มี.ค 63              กรุงทบิลิซี – เมืองกูดาอูรี
03.30 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK377
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
12.20 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน Fly Dubai Airlines เที่ยวบินที่ EK2200
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย
เดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) เมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร เป็นที่เล่นสกีของชาวจอร์เจียนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคม-เดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีหิมะปกคลุมตลอดเวลา

เข้าสู่ที่พัก Gudauri Inn หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
16 มี.ค 63             เมืองกูดาอูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย – ป้อมอนานูรี – ชินวารี – Akhaltsikhe - Rabati Castle
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมีความชื้นและแห้งแล้งประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวอากาศเย็นและยาวนาน อุณหภูมิประมาณ -5 องศาฯ
นั่ง รถจี๊บ 4WD ชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือ ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) สร้างในราวศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี บนเทือกเขาคาซเบกี้ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์ (การเดินทางโดยรถ 4WD จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งอาจมีหิมะปกคลุมอยู่ คืนค่าใช้จ่ายกรณีไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากสภาพอากาศ ท่านละ 4 USD)
อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย (Russia Georgia Friendship Monument) สร้างในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลอง 200 ปีของสนธิสัญญา Georgievsk และมิตรภาพที่ต่อเนื่องระหว่างโซเวียตจอร์เจีย กับโซเวียตรัสเซีย
ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้าอรักวี เป็นที่ประทับของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอรักวี ภายในประกอบด้วยปราสาท 2 หลัง โบสถ์ 2 แห่ง คือ โบสถ์แม่พระผู้พรหมจรรย์ และโบสถ์แม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ (อัสสัมชัญ) และที่ฝังศพของดยุคแห่งอรักวี ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมืองซินวารี (Zhinvali) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง) ชม อ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali Reservoir) ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำใช้ ชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้
เมือง Akhaltsikhe เดิมชื่อ Lomsia เมืองเล็กๆ ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจอร์เจีย ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำ Potskhovi ซึ่งแยกเมืองเก่าในภาคเหนือและเมืองใหม่ในภาคใต้
เข้าชม Rabati Fortress แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลังการ ภายในประกอบด้วยอาคารหลายๆ ส่วน สร้างเมื่อศตวรรษที่ 13 ล้อมรอบไปด้วยอาณาเขตแนวกำแพงหินที่ใช้เป็นป้อมป้องกันข้าศึก ชม Rabati Castle ที่เคยเป็นที่ประทับของเจ้าชาย Jakhely และครอบครัว ภายหลังศตวรรษที่ 16 ได้ตกอยู่ในความครอบครองของอาณาจักรออโตมันและรัสเซีย จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ถูกละเลยและอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม จนเมื่อปี2012 ทางการจอร์เจียได้บูรณะป้อมแห่งนี้ ขึ้นใหม่ ด้านในอาณาเขตปราสาทที่มีพื้นที่ 7 เฮคเตอร์ ประกอบด้วยอาคารหลากหลายที่มีศิลปะผสมกัน มีทั้งโบสถ์ มัสยิด และศาสนสถานของยิว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พัก BM Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
17 มี.ค 63                 เมืองกูดาอูรี – เมืองบอร์โจมี – เมืองคูไตซี - Bagrati Cathedral - Tskhaltubo
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใต้ของจอร์เจีย และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของน้ำแร่ธรรมชาติ โดยน้ำแร่ยี่ห้อบอร์โจได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani Mountain) ในอดีตชาวเมืองเชื่อว่าถ้าได้ดื่มน้ำแห่งนี้ จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคได้
ขึ้นกระเช้าสู่ชมวิวบนหน้าผาเหนือเมืองบอร์โจมี อิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูง
เมืองคูไตซี (Kutaisi) เมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ เมื่อสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Bagrati Cathedral โบสถ์สมัยศตวรรษที่ 11 ในเมือง Kutaisi ผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมจอร์เจียยุคกลาง มหาวิหารได้รับความเสียหายอย่างหนักตลอดหลายศตวรรษ และได้รับการบูรณะใหม่ให้อยู่ในสถานะปัจจุบันด้วยกระบวนการที่ค่อยๆ เริ่มขึ้นในปี 1950 โดยมีงานอนุรักษ์ที่สำคัญสิ้นสุดในปี 2012
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม                    
พัก Tskhaltubo Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
18 มี.ค 63           Tskhaltubo – เมืองบาทูมี่ – จัตุรัสเปียเซซ่า - รูปป้ันอาลีและนีโน่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เมืองบาทูมี่ (Batumi) ตั้งอยู่ริมะเลชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวงของอัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจีย เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่ ชมบรรยากาศบ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า Old Town
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จัตุรัสเปียเซซ่า Piazzal Square สร้างในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทานทำให้เมืองนี้มีความน่ารัก ชม รูปป้ันอาลีและนีโน่ (Ali and Nino Moving Sculptures) รูปป้ันสูง 8 เมตร ริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ สร้างเพื่อแสดงถึงความรักหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติศาสนา และแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจีย และอาร์เซอไบจานด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พัก Best Western Premier หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
19 มี.ค 63          เมืองบาทูมี่ – เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - Uplistslhe Cave - เมืองทบิลิซี่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม         
เมืองกอรี (GORI) ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ในอดีตเคยมีความสาคัญทางด้านทหารในยุคกลางเป็นที่ตั้งของกองกำลังที่อยู่บนถนนสายสำคัญ (Georgian Military Highway) เมืองนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซี นักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Museum of Stalin) ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆ ของสตาลิน และแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ด้านข้างพิพิธภัณฑ์มีขบวบรถไฟที่ใช้เป็นที่บัญชาการในการรบ ภายในรถไฟมีห้องทำงาน ห้องนอนของสตาลิน เดินทางสู่ Uplistslhe Cave เดินทางกลับ เมืองทบิลิซี่ (Tbilisi)
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร         
พัก Brim hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
20 มี.ค 63           เมืองทบิลิซี่ - เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – East Point - สนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานคู่บ้านคู่เมืองทบิลิซี ตั้งอยู่ริมหน้าผาของแม่น้ำทวารี ปี ค.ศ.1278-1284 ได้สร้างขยายโดยกษัตริย์ เซนต์ เดมิท รีอัสที่ 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธดอกซ์ ต่อมาถูกทำลาย และได้ก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง ปี ค.ศ.1235 ถูกพวกมองโกลบุกทำลาย และสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง 
ขึ้น เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 เพื่อปกป้องเมืองและผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมัยยัดของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด นำท่านถ่ายรูปที่ Sulphur Bath
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
East Point ห้างสรรพสินค้าที่มีร้านค้ามากมาย ร้านอาหาร, เสื้อผ้า อาทิ Adidas, Aldo, Accessorize, Colins, Converce, Charles & Keith, Columbia, H&M, Giordano , Madame Coco, Mari, Nicolo, Nike Terraneva, Vogg, Vestel, Zara ฯลฯ

เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย
16.50 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน Fly Dubai Airlines เที่ยวบินที่ EK2201
20.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
22.35 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK374
21 มี.ค 63            สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข

กำหนดเดินทาง วันที่ 14 - 21 มีนาคม 2563
ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 - 3 ท่าน ราคา ท่านละ 45,900 บาท
เด็ก (อายุ 2-12 ปี) มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 45,900 บาท
เด็ก (อายุ 2-12 ปี) ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 44,900 บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 7,900 บาท


อัตรารวม

 1. บัตรโดยสาร สายการบิน Emirates Airlines และ สายการบิน Fly Dubai Airlines ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ
 2. ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ (ยกเว้นหากมีการประกาศ ปรับขึ้นจากสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง)
 3. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 4. โรงแรมที่พัก 5 คืน ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 5. รถโค้ชปรับอากาศ และมักคุเทศก์นำเที่ยว หรือหัวหน้าทัวร์ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
 7. อาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 8. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
 
 อัตราไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ และค่าพาหนะต่างๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ
 3. ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 5. สินน้ำใจพนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 65 USD/ท่าน/ทริป
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 1. ชำระมัดจำ 30,000 บาท ต่อท่านภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง
 2. ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันเดินทาง  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนค่ามัดจำโดยท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ คืนได้ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พัก และตั๋วเครื่องบินไปก่อนหน้านั้นแล้ว
 3. กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ​ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บยอดเต็มจำนวนทันทีหลังจากทำการสำรองที่นั่ง
 
กรณียกเลิกการเดินทาง
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้  แต่สามารถแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินก่อนการเดินทาง
 
เงื่อนไขการเดินทาง
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางหากมีผู้เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน ซึ่งทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 7-10 วันก่อนวันเดินทาง และทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือจัดหาทัวร์อื่นให้ท่านหากท่านต้องการ
 2. เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 3. หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ
 4. กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ของท่านด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทฯ และมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือใดๆ ถือเป็นสิทธิ์และขึ้นกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ประเทศนั้นๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ อนึ่ง บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างผิดกฎหมาย
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, สภาวะการเมือง หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 6. กรณีผู้เดินทางงดเว้นการร่วมทริปในรายการใดพร้อมคณะผู้เดินทางอื่น ท่านมิสามารถเรียกร้องค่าบริการหรือการทดแทนอื่นใดคืนได้ บริษัทฯ ถือว่าท่านประสงค์ที่จะสละสิทธิ์ และไม่ร่วมเดินทางพร้อมคณะ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 8. การเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นไปตามรายการที่กำหนดไว้ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆ ในทันทีที่เกิดรายการ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บย้อนหลังสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษนั้นๆ
 9. ผู้เดินทางควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางทั้งในด้านเครื่องใช้ส่วนตัว และยารักษาโรค
 10. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ  เช่น การใช้ Wheelchair กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง,  เด็ก,  ผู้สูงอายุ,  มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ราคา

เริ่มต้น 45,900 บาท

ปิดการขาย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว