EN
TH

Georgia Armenia 8 Days 5 Nights

Gulf Air

Itinerary

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - บาห์เรน
18.15
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8-9 เคาน์เตอร์สายการบินกัลฟ์แอร์
21.15 ออกเดินทางโดย สายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF 151 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.45 ชม.)
23.59 เดินทางถึง สนามบินกรุงมานาม่า ประเทศบาห์เรน
วันที่สอง : บาห์เรน - ทบิลิซี - กอรี - อัพลีสต์ซีคห์ - กรุงทบิลิซี
01.20
ออกเดินทางโดย สายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF 031 (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชม.)
05.20
เดินทางถึง สนามบินกรุงทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย
           
เดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตก เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ชมความสวยงามของเมืองกอรี ที่ในอดีตเคยมีความสำคัญทางด้านทหารในยุคกลางเป็นที่ตั้งของกองกำลังที่อยู่บนถนนสายสำคัญที่เชื่อมกับทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตก นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซี ผู้เป็นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆ ของสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย เดินทางสู่ เมืองอัพลีสต์ซีคห์ (UPLISTSIKHE) ชม หมู่บ้านที่ถูกสร้างจากถ้ำ โดยมีเนื้อที่กว้างประมาณ 50 ไร่ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต้ ส่วนกลาง และส่วนเหนือ ซึ่งส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ที่สุด ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตัดหิน และเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัย นอกจากนั้นยังถูกสร้างให้ต่อไปยังส่วนใต้โดยผ่านอุโมงค์ และทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบันไดจากศูนย์กลางกระจายออกไปยังส่วนต่างๆ ถึงแม้ว่าบางแห่งจะเจาะเป็นถ้ำใหญ่โตก็จะมีเพดานห้องที่ทำเป็นที่หลบซ่อนอีกทีหนึ่ง หรือเจาะห้องเล็กๆ ทางด้านหลังหรือทางด้านข้างอีกด้วย ซึ่งบางที่อาจจะใช้ในการประกอบพิธีต่างๆ ในราวศตวรรษที่ 9-10 ด้านบนของสถานที่นี้ได้ถูกสร้างเป็นยอดโดมด้วยหินและก่ออิฐ ต่อมานักโบราณคดีได้ค้นพบสิ่งต่างๆ มากมาย รวมทั้งเครื่องทอง เครื่องเงิน อัญมณีต่างๆ และยังมีเครื่องเซรามิคส์มีการแกะสลักที่สวยงาม ซึ่งสิ่งของต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกนำไปไว้ที่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงทบิลิซี

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับไปยัง กรุงทบิลิซี
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารในโรงแรม
           
เข้าสู่โรงแรมที่พัก  ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม : กรุงทบิลิซี - ซาดาโคล - เมืองดีลีจาน - ทะเลสาบเซวาน - กรุงเยเรวาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองซาดาโคล (SADAKHLO) อยู่ทางด้านใต้ระยะทางประมาณ 100 กม. เป็นเมืองพรมแดนที่อยู่ติดกับอาร์เมเนีย เดินทางข้ามพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน (BAGRATASHEN) เมืองชายแดนของอาร์เมเนียซึ่งอยู่ติดกับจอร์เจีย
 
นำท่านสู่ เมืองฮักห์พาท (HAGHPAT) เมืองในหมู่บ้านของจังหวัดลอรี่ ที่อยู่ทางด้านเหนือของอาร์เมเนีย เมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเพราะเป็นที่ตั้งของวัดอารามโบราณสองแห่ง ชมความสวยงามของ วัดอารามโบราณฮักห์พาท (Haghpat Monastery) ซึ่งถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกทางด้านศาสนา และทางด้านสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างในยุคกลาง อารามแห่งนี้สร้างโดยนักบุญนิชาน (Saint Nishan) ในราวศตวรรษที่ 10

นอกจากนั้น ยังมีแห่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นใกล้ๆ กัน คือ อารามซานาฮิน (Sanahin Monastery) และสถานที่ทั้งสองแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1996 ชมตัวโบสถ์เล็กๆ ของนักบุญนิชานสร้างราวปี ค.ศ.966-67 ต่อมากได้ถูกสร้างขยายให้ใหญ่ขึ้น และตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองดีลีจาน (DILIJAN) เป็นเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะมีรีสอร์ทที่พักหลายแห่ง เมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอักสเทฟที่มีความยาวประมาณ 20 กม. บรรยากาศของเมืองจะเป็นธรรมชาติที่สดชื่น และเต็มไปด้วยป่าเขาที่เขียวชอุ่มสถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “สวิตเซอร์แลนด์น้อยแห่งอาร์เมเนีย” (Little Switzerland of Armenia)

ออกเดินทางสู่ เมืองเซวาน (SEVAN) ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืด และทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ชมความสวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบเซวานที่เต็มไปด้วยสถานที่พักผ่อนรีสอร์ทของนักท่องเที่ยว เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1842 ซึ่งเป็นหมู่บ้านพักอาศัยของชาวรัสเซียที่มีชื่อว่า เยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น เซวาน ตามทะเลสาบเซวานที่เปลี่ยนชื่อ ชม อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีชื่อเรียกว่า เซวานาแว๊งค์ (Sevanavank) ซึ่งคำว่า แว๊งค์ เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า โบสถ์วิหาร ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.874 โดย เจ้าหญิงมาเรียม ซึ่งเป็นธิดาของกษัตริย์อะช๊อตที่ 1 ซึ่งอยู่ในช่วงของการต่อสู้กับพวกอาหรับที่ปกครองดินแดนแห่งนี้

นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำจืดที่มีความใหญ่และสวยงาม มีแม่น้ำที่เกิดจากภูเขาได้ไหลลงมาทั้งหมดมี 28 สาย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เอื้ออำนวย และสะดวกต่อการล่องเรือ ณ วันดังกล่าว)

เดินทางสู่ กรุงเยเรวาน (YEREVAN) บางครั้งก็เรียกว่า เอเรวาน (Erevan) เป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอาร์เมเนีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮราซดาน (Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็นศูนย์กลางการบริหารวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมของประเทศ กรุงเยเรวานยังถือเป็นหัวใจของเครือข่ายทางรถไฟ และศูนย์กลางการค้าหลักของสินค้าเกษตรกรรมของประเทศ นอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมในเมืองนี้ยังผลิตโลหะ เครื่องมือจักรกล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภัณฑ์ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สำหรับโภชนาการต่างๆ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่โรงแรมที่พัก ANI PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ : กรุงเยเรวาน - เอคมิอัดซิน - วิหารชวาร์ทน๊อทส์ - กรุงเยเรวาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองเอคมิอัดซิน (ECHMIADZIN) อยู่ห่างจากเยเรวานประมาณ 30 กม. ในอดีตเป็นเมืองที่สำคัญของชาวอาร์เมเนียนที่มีความศรัทธาในด้านศาสนา และนับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์ สร้างโดยนักบุญเกรกอรี่ ในปีค.ศ.303 เมืองนี้มีความสำคัญเพราะมีสถานที่สองแห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2000

ชมความสวยงามของ วิหารเอคมิอัดซิน (Echmiadzin Cathedral) เดิมรู้จักกันในนามของโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระแม่เจ้า (Holy Mother of God Church) เป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 และได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก

ชม วิหารซวาร์ทน๊อทส์ (Zvartnots Cathedral) ซึ่งในอดีตนับได้ว่าเป็นวิหารที่มีความสวยงามมากที่สุด เป็นวิหารที่สร้างในราวปีค.ศ.641-653 ในช่วงของจักรวรรดิไบแซนไทน์ที่มีอิทธิพลเหนือดินแดนในบริเวณแห่งนี้ และต่อมาก็เป็นช่วงการรุกรานของพวกอาหรับมุสลิม ซึ่งทุกวันนี้สถานที่โบราณแห่งนี้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างปรักหักพังไปแล้ว
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านชมตลาดที่มีชื่อเสียง ตลาดพาค ชูคา หรือ ตลาดกลาง (Pak Shuka Market หรือGumi Shuka) ตลาดแห่งนี้ถูกสร้างตกแต่งให้มีความสวยงามในรูปแบบศิลปะของอาร์เมเนียน ซึ่งทางเข้าถูกตกแต่งด้วยความวิจิตพิสดารของเหล็กที่ทำเป็นศิลปะรูปครึ่งวงกลมด้วยโครงร่างที่เข้ากันจนทำให้เป็นเสมือนงานชิ้นเอกของสถานที่นี้

ชม เดอะคาสเคด (The Cascade) สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของเยเรวาน ลักษณะเป็นขั้นบันไดลดหลั่นสูงประมาณ 500 เมตร และปล่อยน้ำลงมาเป็นสายจากใจกลางที่อยู่ด้านบน ซึ่งสถาปัตยกรรมนี้สร้างเป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะของโซเวียตรัสเซีย ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ออกแบบโดยสถาปนิก จิม โทรอสยาน เมื่อปี ค.ศ.1971-1980 เพื่อเป็นการระลึกถึงที่อยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียตเมื่อ 50 ปี แต่ว่าการก่อสร้างยังไม่เรียบร้อย เพราะว่าหมดโซเวียตไปเสียก่อน ต่อมาปี ค.ศ.2002 มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จเรียบร้อยเมื่อปีค.ศ.2009 และเมื่อมองจากจุดบนสุดทำให้เห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของกรุงเยเรวาน และภูเขาอารารัตที่อยู่ห่างไกลออกไปทางด้านตะวันตก
 
ชม จัตุรัสกลางเมือง (Republic Square) ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับศูนย์กลางของเมือง คนพื้นเมืองเรียกที่นี่ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ สร้างด้วยหินสีชมพูของอาร์เมเนีย ภายในเวลาหนึ่งปีได้กลายเป็นเขตที่มีการพัฒนามากที่สุดของเมืองเยเรวานเมื่อเปรียบเทียบกับเขตอื่นๆ และกลายเป็นศูนย์กลางการบริหารงานของชาติอีกด้วย รวมถึงสถานที่พักของประธานาธิบดี ศูนย์รวมการบริหารของกระทรวงต่างๆ แห่งชาติ ธนาคารของชาติ  และศูนย์กลางการป้องกันภัย ดังนั้นสถาปัตยกรรมของเคนตร้อน จะเป็นรูปแบบต่างๆ กันไปซึ่งถูกจัดสรรตามลำดับจาก เบลเล อีโพคิว จนถึงรูปแบบของโซเวียต ส่วนมากจะอยู่ในศูนย์กลางที่มีชื่อว่า ศิลปะประจำชาติ   
 
ชม โรงงานผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ อะรารัต (Yerevan Brandy Factory as Aravat) ซึ่งเป็นโรงงานชั้นนำ และมีชื่อเสียงเป็นแหล่งผลิตเหล้าไวน์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 ใช้องุ่นพันธุ์ดีที่สุด และน้ำแร่อันมีชื่อเสียงของอาร์เมเนีย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงของชาวพื้นเมือง

เข้าสู่โรงแรมที่พัก ANI PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า : กรุงเยเรวาน - เอวานแคนยอน - การนี่ - เก๊กฮาร์ด - ซาดาโคล - กรุงทบิลิซี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
           
ชมความสวยงามของ หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มีความสวยงามของหน้าผาที่สูงชัน มีแม่น้ำอาซัดไหลผ่านทำให้เกิดบรรยากาศที่งดงาม ชม วิหารการ์นี (Garni Temple) ในอดีตเมื่อประมาณ 1,700 ปี บริเวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์อาร์เมเนีย ซึ่งปัจจุบันยังคงหลงเหลือซากห้องสรงน้ำ (Royal Bath House) และอาคารรูปทรงกรีกที่สร้างช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 โดยกษัตริย์อาร์เมเนียในสมัยนั้น ด้านข้างของวิหารทรงกรีกมีซากตอโบสถ์คริสต์ที่สร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9 หลงเหลืออยู่ ต่อมาวิหารแห่งนี้ถูกทำลายด้วยแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ.1679 สำหรับอาคารที่เห็นนี้ เพิ่งประกอบใหม่ในสมัยสหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1974 โดยใช้เศษซากปรักหักพังของเก่าผสมกับของใหม่ จึงทำให้สมบูรณ์อย่างที่เห็นในปัจจุบัน แม้ว่าวิหารจะถูกสร้างแบบกรีกแต่ลวดลายบนตัวอาคารก็สร้างด้วยศิลปะแบบอาร์เมเนีย ที่ไม่สามารถหาได้ในวิหารกรีกทั่วไป

ชม วิหารเก๊กฮาร์ด (Geghard Monastery) หนึ่งในความสวยงามของอาร์เมเนีย เป็นวิหารที่สร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สวยงาม และมีส่วนที่สร้างโดยการตัดหินเข้าไปในภูเขาอีกด้วย ตัวอาคารของวิหารนี้สร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 ชมห้องโถงของโบสถ์ที่มีการตัดหินสร้างเป็นโดมแกะสลักอย่างสวยงาม ที่ถูกตกแต่งด้วยความศรัทธาในศาสนาคริสต์อย่างเต็มเปี่ยม และได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.2000
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย
เดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองซาดาโคล (SADAKHLO) อยู่ทางใต้ระยะทางประมาณ 100 กม. เป็นเมืองพรมแดนที่อยู่ติดกับอาร์เมเนีย ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติอันสวยของเทือกเขาคอเคซัสน้อยที่อยู่ระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจาน

จากนั้น เดินทางไปยัง กรุงทบิลิซี (TBILISI) ที่อยู่ห่างประมาณ 80 กม.
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
                   
เข้าสู่โรงแรมที่พัก ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก : กรุงทบิลิซี - มิทสเคต้า - อนานูรี - กูดาอูรี - คาซเบกี้ - กรุงทบิลิซี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย เมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิตี้ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน เนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 

วิหารจวารี (Jvari Monastery) วิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อก สร้างในราวศตวรรษที่ 6 วิหารนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวี
 
ชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) เป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมิตสเคต้า ที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อก สร้างราวศตวรรษที่ 11 โดยมีสถาปัตยกรรมของจอร์เจีย
 
เดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ที่มีความยาวประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย ระหว่างทางชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบ และตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี สร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและ อ่างเก็บน้ำซินวาลี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมกับผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย
 
เดินทางต่อไปยัง เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองดั้งเดิม ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อ สเตพานท์สมินด้า (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัย และก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้นมา เมืองคาซเบกี้ เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมีความชื้นและแห้งแล้งประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวอากาศเย็นและยาวนาน อุณหภูมิประมาณ -5 องศาฯ
 
ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) สร้างในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้ สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (ขึ้นกับสภาวะอากาศ ซึ่งอาจถูกปิดกั้นด้วยหิมะที่ปกคลุม ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางได้ แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางมากที่สุด)

สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

เข้าสู่โรงแรมที่พัก ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด : กรุงทบิลิซี - บาห์เรน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                    
นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ป้อมปราการโบราณที่สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึง รูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน ต่อมาราวศตวรรษที่ 7 สมัยราชวงศ์อูมัยยาดมีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) และต่อมาบางส่วนได้พังทลายลง เพราะแผ่นดินไหว และได้ถูกรื้อทำลายไป

ชมบริเวณ โรงอาบน้ำแร่ กํามะถัน (Sulphur Baths) หรือภาษาจอร์เจียนเรียกว่า Abanot Ubani (อะบานู อุบานิ) เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่กำมะถัน ตามตำนานเล่าว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังที กอร์กัซลี นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงในบริเวณดังกล่าว จึงทําให้ค้นพบบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ขึ้น ลักษณะของโรงอาบน้ำคล้ายๆ กับออนเซนของชาวญี่ปุ่น ผสมรวมกับการอาบน้ำแบบตุรกี ชมหมู่โรงอาบน้ำที่มีการสร้าง และให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารหลากหลาย บางแห่งสร้างเป็นโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ต์ขนาบข้าง ประดับด้วยโมเสคชิ้นเล็กสวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย
16.10 ออกเดินทางโดย สายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF 034
18.05 เดินทางถึงสนามบิน เมืองมานาม่า ประเทศบาห์เรน
22.20 ออกเดินทางโดย สายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF 152
วันที่แปด : กรุงเทพฯ
09.30 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ 

Conditions

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินกัลฟ์แอร์ 

ไป
:
กรุงเทพฯ - บาร์เรน
บาร์เรน - จอร์เจีย
GF 151
GF 031  
เวลา :
21.15 น. - 23.59 น.
01.20 น. - 05.20 น.
กลับ
:
จอร์เจีย - บาร์เรน   
บาร์เรน - กรุงเทพฯ  
GF 034 
GF 152   
เวลา :
16.10 น. - 18.05 น.
22.20 น. - 09.30 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินกัลฟ์แอร์ ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ พร้อมภาษีสนามบิน ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
-
โรงแรมที่พัก 5 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ น้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
-
รถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามเส้นทางระบุในรายการ พร้อมมักคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์ไทย
-
วีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะประเทศอาร์เมเนีย
-
ประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์) (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ อาหารที่สั่งเพิ่ม และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
-
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากสายการบินกำหนด 20 กก./1ใบ/ท่าน
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
-
สินน้ำใจมักคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ 5 ดอลลาร์/ ท่าน/วัน (รวม 6 วัน 30 ดอลลาร์)
-
สินน้ำใจหัวหน้าทัวร์ไทย 3 ดอลลาร์/ ท่าน/วัน (รวม 8 วัน 24 ดอลลาร์)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ 10,000 บาท ต่อที่นั่ง ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือชำระก่อน 30 วัน ก่อนการเดินทาง
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 9 พฤษภาคม - 28 กันยายน 2561

เงื่อนไขการยกเลิก
-
กรณียกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่ามัดจำทั้งหมด
-
กรณียกเลิกการเดินทาง ภายใน 30 วัน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย 50 % ของค่าทัวร์
- กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 20 วัน ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
-
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน (ในกรณีมีผู้เดินทาง 10-14 ท่าน เพิ่มราคาท่านละ 3,000 บาท)
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
-
เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
-
กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ฃบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-
หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบิน หรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง


 

Prices

Close sale.