EN
TH

เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม (เทศกาลดอกทิวลิป) 8 วัน 5 คืน

สายการบินไทย

แผนการเดินทาง

วันที่ 28 เม.ย. 61 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
21.00
คณะพร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
23.45
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920
วันที่ 29 เม.ย. 61 : แฟรงค์เฟิร์ต (ประเทศเยอรมัน) - ไมนซ์ - รูเดอไชม์ อัม ไรน์ - โคเบลนซ์ - โคโลญจ์
06.00
เดินทางถึงนครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและทำการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองไมนซ์” ‘MAINZ”  (39 กม.) เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไรน์ ปัจจุบันโคเบลนซ์มีชื่อเสียงในเรื่องที่เป็นศูนย์กลางของการค้าไวน์ที่สำคัญของประเทศเยอรมนี และยังเป็นเมืองมหาวิทยาลัยอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองรูเดอไชม์ อัม ไรน์ “RUDESHEIM AM RHEIN” ( 34 กม.) เมืองที่มีประวัติเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำไรน์  ทิวทัศน์เต็มไปด้วยไร่องุ่นนับพันไร่จึงเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางการผลิตไวน์ชั้นดี มีปราสาทเกาแก่อยู่หลายแห่ง บางแห่งอายุนับพันปี นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีบ้านเรือนที่เก่าแก่ และธรรมชาติที่สวยงาม ชมโบสถ์ St.Stephen
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนูขาหมูเยอรมัน)
บ่าย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองโคเบลนซ์ “KOBLENZ” ( 65 กม.) อยู่ทางตอนเหนือของแฟรงค์เฟริ์ต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเยอรมนี โดยตัวเมืองตั้งอยู่ในเขตรัฐ Rheinland Pfalz รัฐที่ตั้งอยู่ตรงกลางเทือกเขาซีเฟอร์เกเบียร์เก  อีกหนึ่งดินแดนของเยอรมนีที่ถูกห้อมล้อมด้วยนิยายปรัมปราอันน่าหลงใหลของประเทศเยอรมนี ตัวเมืองตั้งอยู่ปากแม่น้ำ ซึ่งเป็นที่บรรจบของแม่น้ำ 2 สาย คือ โมแซล (Moselle River) และแม่น้ำไรน์ (Rhine River)

นำท่านนั่งกระเช้าชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำไรน์ ข้ามไปฝั่งตรงข้ามเมืองโคเบลนซ์เพื่อนำท่านไปชมป้อมปราการเอียเรียนบรายชไตน์ (Ehrenbreitstein Fortress) ป้อมนี้ตั้งอยู่บนภูเขา มีผนังหนากว่า 20 ฟุต ถูกสร้างขึ้นโดยปรัสเซียในต้นศตวรรษที่ 19 ในช่วงระหว่างปี 1817-1832 ป้อมแห่งนี้ถูกใช้รักษาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์และโมแซล

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองโคโลญจน์” (118 กิโลเมตร) หรือ "เคิล์น" ถือเป็นเมืองใหญ่ที่สุด 1 ใน 5 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเยอรมนี แหล่งกำเนิดหัวน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 มี “มหาวิหารโคโลญจน์” (Cologne Cathedral) อันงดงามตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำไรน์ วิหารมีอายุกว่า 700 ปีเป็นมหาวิหารที่เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโคโลญจน์สังกัดคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอริคมาตั้งแต่สมัยโรมันตัวอาคารภายนอกเป็นศิลปะโกธิคตกแต่งด้วยปูนปั้น รูปนักบุญต่างๆ
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคารในโรงแรม
                       
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม MERCURE HOTEL KOEIN WEST หรือเทียบเท่า
วันที่ 30 เม.ย. 61 : เมืองโคโลญจ์ - หมู่บ้านกีทูร์น (ประเทศเนเธอร์แลนด์) ล่องเรือชมเมืองแสนน่ารัก - กรุงอัมสเตอร์ดัม - จตุรัสดัมสแควร์ - ช็อปปิ้ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านกีทูร์น” “GIETHROON” (118 กิโลเมตร) หมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศเนเธอร์แลนด์ นำท่านชมหมู่บ้านเล็กๆ ล้อมรอบด้วยทะเลสาบและลำคลองเล็กๆ พาหนะหลักในการสัญจรคือ เรือ หมู่บ้านนี้แทบจะไม่มีถนน จนได้รับการขนานนามว่า หมู่บ้านไร้ถนน ชาวบ้านตั้งใจอนุรักษ์วิธีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมไว้

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารท้องถิ่น
บ่าย
นำท่านล่องเรือชมความน่ารักของเมืองกีทูร์น  อิสระให้ท่านถ่ายรูป เดินเล่น และซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (113 กม.) เป็นเมืองหลวงของ “ประเทศเนเธอร์แลนด์” เป็นประเทศที่ติดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก" เนื่องจากในปี 2554 เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงสุดเป็นอันดับที่ 10 ของโลก ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการครองชีพที่สูงประเทศเนเธอร์แลนด์ "ดินแดนแห่งกังหันลม" ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอัมสเติลอัมสเตอร์ดัมรายล้อมไปด้วยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เหมาะแก่การเดินเล่นซึมซับบรรยากาศแสนโรแมนติกหรือขี่จักรยานชมเมือง อัมสเตอร์ดัมถือเป็น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ที่ผู้มาเยือนจะพบเห็นรถจักรยานได้ในทุกหนทุกแห่ง                  


นำท่านชม “จัตุรัสดัมสแควร์” ได้ถูกขนานนามว่าเป็นหัวใจของอัมสเตอร์ดัมเป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงบมี “อนุสาวรีย์แห่งชาติ” เพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในวันที่ 4 พ.ค. ของทุกๆ ปี จะมีบุคคลสำคัญรวมถึงตัวแทนของพระราชวงศ์จะ มารวมตัวกันเพื่อระลึกถึงเหยื่อของสงครามโลกกันที่นี่อีกด้วย จัตุรัสดัมสแควร์จึงเป็นอีกสถานที่ต้องห้ามพลาดเพราะเป็นศูนย์รวมของห้างสรรพสินค้าชื่อดังมากมายและมีของที่ระลึกจำหน่ายให้เลือกซื้อเลือกหาอยู่มากมาย อาทิ สินค้างานฝีมือ สินค้าพื้นเมืองของประดับ รองเท้าไม้ซึ่งผลิตจากไม้พลับเพลาที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นต้น
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารจีน
                       
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม NOVOTEL AMSTERDAM CITY หรือเทียบเท่า
(คอมแพ็คขออำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้พักในกรุงอัมสเตอร์ดัมถึง 2 คืนติดกัน)
วันที่ 1 พ.ค. 61 : กรุงอัมสเตอร์ดัม - เมืองลิซเซ่ - ทุ่งดอกทิวลิป - สวนเคอเคนฮอฟ - หมู่บ้านกังหันลมโบราณ - รองเท้าไม้ก๊อก -  อัมสเตอร์ดัม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม                   
                       
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองลิซเซ่” (Lisse) เป็นแหล่งปลูกทิวลิปขนาดใหญ่ เพื่อใช้ขยายพันธุ์-ปลูกให้ออกดอกเพื่อจัดแสดง ภายในประเทศและ ส่งออกขายยังต่างประเทศ ถือเป็นอีกธุรกิจที่สำคัญยิ่งของเนเธอร์แลนด์

นำคณะเที่ยวชม “สวนคอเคนฮอฟ” (Keukenhof) ขึ้นชื่อว่ามีสวนดอก ทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมดอกทิวลิปหลากหลายสายพันธ์มากมายสีสันให้นักท่องเที่ยวเก็บภาพสวยๆ กันอย่างใม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี  (8-20 เม.ย. จะเป็นฤดูชมดอกทิวลิปที่สวยที่สุด ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศ) รวมทั้งพืชไม้หัวอื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ที่ออก ดอกบานสะพรั่งละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงามลงตัวประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อันเก่าแก่เคียงข้างลำธารใสเย็นจัดวางใน สวนสวยอันร่มรื่น

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมือง
บ่าย
นำคณะเที่ยวชม “หมู่บ้านกังหันลมโบราณ 22 กม.” (Zaanse Schans) เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของชาวเนเธอร์แลนด์มีทุ่งกังหันลมขนาดใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 หมู่บ้านซานซคันส์ เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่มากเสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ หมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี จะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ชมวิถีชีวิตที่ได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ชมกังหันใบพัดที่ให้ช่วยวิดน้ำ ระบายน้ำ เอาดินในทะเลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ที่สำคัญคือนักท่องเที่ยวจะได้ชมการสาธิตวิธีการทำรองเท้าไม้ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์อีกด้วย
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อนี้บริการท่านด้วยอาหารจีน
                       
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม NOVOTEL AMSTERDAM CITY หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 พ.ค. 61 : กรุงอัมสเตอร์ดัม - เมืองบรูจส์(มรดกโลก) (ประเทศเบลเยี่ยม) - ล่องเรือเวนิส - เมืองเก๊นท์ - มหาวิหารเซ็นต์ บาโว - เมืองแอนต์เวิร์ป
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
                       
นำท่านเดินทางข้ามแดนสู่ “ประเทศเบลเยี่ยม” ประเทศเล็กๆ ที่มีความน่าสนใจมากมายมีสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกว่า 35 แห่ง มุ่งหน้าสู่เมืองบรูจส์ (257 กิโลเมตร) ซึ่งยูเนสโกประกาศให้บรูจจ์เป็นเมืองมรดกโลกของเบลเยี่ยม ในปี ค.ศ.2000
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารพื้นเมือง (เมนูปลาแซลมอน)
บ่าย
นำท่าน “ล่องเรือ” ชมเมืองบรูจน์และเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพตลอดริมคันคลอง ด้วยภูมิทัศน์บ้านเรือนชุมชนที่มีลำคลองหลายสายอันงดงามจึงเปรียบเสมือนเวนิสแห่งเบลเยี่ยม


จากนั้นเดินทางสู่เมืองเก๊นท์ “GHENT” (50 กม.) เมืองเก่าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเบลเยี่ยม สร้างอยู่บนเกาะ เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองของเบลเยี่ยม ถนนหนทางทั้งเมืองปูด้วยหินแบบโบราณในสมัยยุคกลาง นำท่านชมสะพานเซ็นต์ไมเคิล ชมมหาวิหารเซ็นต์ บาโว วิหารใหญประจำเมือง อายุกว่า 500 ปี ซึ่งเป็นโบสถ์สไตล์โกธิคที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองแอนต์เวิร์ป “ANTWERP” (63กม.) เมืองนี้เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของยุโรปตะวันตก มีประชากรราว 470,000 คน แอนต์เวริ์ปเป็นเมืองที่มีสีสัน และมีชีวิตชีวา เหมือนอัญมณีที่ถูกซ่อนไว้ ถนนรายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมแห่งยุคกลาง นอกจากนี้ยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ เพราะตัวเมืองอยู่ติดกับแม่น้ำใหญ่ แอนต์เวริ์ปเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากลอนดอน และนิวยอร์ค และปัจจุบันยังมีชื่อว่าเป็นเมืองท่าที่ใหญ่เป็น
อันดับต้นๆ ของโลก
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อนี้บริการท่านด้วยอาหารจีน
                       
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม CROWNE PLAZA HOTEL ANTWERP หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 พ.ค. 61 : แอนต์เวิร์ป - มหาวิหารแห่งแอนต์เวิร์ป - ชมเมืองแอนต์เวิร์ป - กรุงบรัสเซลล์ - จตุรัสกรองปลาซ - พระราชวังหลวง - ชมหนูน้อยเมเนคินพิซ - ช็อปปิ้ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

นำท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งแอนต์เวริ์ป หรือ Cathedral of Our Lady งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ซึ่งถือได้ว่าเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยมีความสูงกว่า 400 ฟุต ภายในโบสถ์ประดับประดาด้วยหน้าต่างกระจกสี รวมถึงภาพเขียนของศิลปินดัง ปีเตอร์ พอล รูเบนส์ อีกด้วย

นำท่านชมเมืองแอนต์เวริ์ป ท่านจะได้เห็น Town Hall ศาลาว่าการเมืองที่มีอายุหลายร้อยปี และถือว่าเป็นอาคารที่สวยที่สุดในบริเวณจตุรัสแห่งนี้ ถัดมาท่านจะเห็นรูปหล่อ Brabo Fountain กำลังขว้างมือของยักษ์ เรื่องของยักษ์กับเมืองแอนต์เวริ์ปนี้ เป็นตำนานที่น่าสนใจ เรื่องมีอยู่ว่ายักษ์ที่ชื่อ ดรู-โอน อันติโกน อาศัยอยู่ใกล้ๆ แม่น้ำสเกลท์ คอยเก็บส่วยหรือค่าผ่านทางจากนักเดินเรือที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านแม่น้ำสเกลท์ หากนักเดินเรือคนใดไม่ยอมจ่ายค่าผ่านทางจะถูกยักษ์จับตัดมือและโยนทิ้งแม่น้ำ ต่อมาซิลวิอุส บราโบ ทหารโรมันผู้กล้าหาญไม่พอใจการกระทำของยักษ์ จึงวางแผนค่ายักษ์ และตัดมือยักษ์ทิ้งลงแม่น้ำ ต่อมาเมืองนี้ได้กลายเป็นเมืองใหญ่มีการเรียกเมืองนี้ว่า Hand  Warpen  แปลว่าโยนมือลงน้ำ และต่อมาเพี้ยนเป็น Antwerpen ต่อมาจึงเพี้ยนเป็นแอนต์เวิร์ป และมือก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จึงไม่ต้องแปลกใจที่จะเห็นรูปปั้นมือ ช็อคโกแลตรูปมือเต็มไปหมดในเมืองนี้

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “กรุงบรัสเซลส์” “BRUSSELS” (47 กิโลเมตร) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม มีประวัติศาสตร์ยาวนานเก่าแก่มากกว่า 1,000 ปี เป็นประเทศเล็กๆ ที่มีบรรยากาศสงบสวยงามเหมือนอยู่ในยุโรปยุคกลางด้วยตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมสำคัญๆ เช่น มหาวิหาร หอระฆัง ซึ่งยังคงไว้ด้วยความงดงามวิจิตรตามแบบศิลปะโกธิคอย่างครบถ้วน นอกจากนี้กรุงบรัสเซลล์ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการที่มีความสำคัญของสหภาพยุโรปอย่างเช่น สำนักงานใหญ่ของสหภาพยุโรปและองค์การนาโต้ ผู้มาเยือนกรุงบรัสเซลล์จะหลงรักเมืองเล็กๆ ที่มีหนูน้อยยืนฉี่ บ้านเกิดของกระเป๋า Kibling และช็อคโกแลตชื่อดัง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูหอยแมลงภู่อบ อาหารขึ้นชื่อ
บ่าย นำท่านชมเมืองบรัสเซลล์เริ่มด้วย ลา กรองด์ ปลาซ หรือ เดอะแกรนด์เพลส (La Grand-Place) หนึ่งในจัตุรัสกลางกรุงบรัสเซลส์ ที่มีอายุกว่า 400 ปี โดยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและสวยที่สุดในยุโรปได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983

นำท่านผ่านชม “พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์” พระราชวังหลวงแห่งนี้เป็นสถานที่ที่กษัตริย์เบลเยี่ยมใช้เป็นที่ประทับทรงงานและปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ

จุดแวะชมที่ขาดไม่ได้คือ แมนเนเกน พิส” (Manneken Pis) รูปปั้นหนูน้อยเปลือยกายที่กำลังยืนฉี่อย่างเปิดเผยในที่สาธารณะแบบไม่เกรงกลัวสายตาใคร ในรูปแบบน้ำพุขนาดเล็กหล่อด้วยทองแดง สูง 60 เซนติเมตร ออกแบบโดย “เจอโรม ดูเกสนอย” ช่างหล่อชาวฝรั่งเศส รูปปั้นหนูน้อยถูกนำมาติดตั้งราวปี ค.ศ.1618

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารจีน
                       
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม HUSA PRESIDENT PARK HOTEL BRUSSELS หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 พ.ค. 61 : กรุงบรัสเซลล์ - สนามบินนานาชาติบรัสเซลล์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
                       
นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติบรัสเซลล์ เพื่อทำการเช็คอินและให้ท่านมีเวลาดำเนินการทำ Tax Refund
13.30 เดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 935
วันที่ 5 พ.ค. 61 : ประเทศไทย - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
05.35 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินไทย

ไป
:
กรุงเทพฯ - นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน 
TG 920
เวลา :
23.45 น. - 06.00 น.
กลับ
:
สนามบินนานาชาติบรัสเซลล์ - กรุงเทพฯ
TG 935
เวลา :
13.30 น. - 05.35 น. 

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
ตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด (ไป-กลับ) โดยสายการบินไทย
-
ค่าธรรมเนียมเชื้อแพลิง และภาษีสนามบิน ตามเงื่อนไขแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
-
ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบิน กระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากกระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่งมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมปรับตามกฎของสายการบินนั้นๆ
-
ห้องพักโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่กำหนด
-
มัคคุเทศก์ และรถโค้ชปรับอากาศ ตามรายการพร้อมพนักงานขับชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ชม./วัน)
-
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท
-
ทิปคนขับรถในยุโรป และมัคคุเทศก์ (หากลูกค้าประทับใจในบริการสามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจแก่ทีมงานได้)
-
น้ำแร่วันละ 1 ขวด
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (เฉพาะเส้นทางตามแต่ละรายการ)
-
พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมที่พัก (1 ท่านต่อ 1 ใบ)
-
ของสมนาคุณ : กระเป๋าไฟเบอร์ล้อลาก, สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และ Universal Adapter ท่านละ 1 ชุด

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ เป็นต้น
-
ค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้า-ออกเมืองจากประเทศอื่น (ถ้ามี)

การชำระเงิน
-
มัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน

การยกเลิก
-
กรณีแจ้งยกเลิกมากกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมด
-
กรณียกเลิกการจองมากกว่า 46 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ หักเงินมัดจำ 50% ไม่ว่าจากกรณีใด
-
กรณียกเลิกการจอง 31-45 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด
-
กรณียกเลิกการจอง 21-30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
-
กรณียกเลิกน้อยกว่า 21 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด

เงื่อนไข และรายละเอียดการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
-
บริษัทฯ ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อนๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
-
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
-
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
-
การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
-
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้นๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ)
-
กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
-
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
-
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 16 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561


 

ราคา

-
ปิดการขาย