EN
TH

Germany-Netherlands-Belgium-France (Keukenhof Tulip Festival 2018) 9 Days 6 Nights

Thai Airways

Itinerary

วันที่ 11 เม.ย. 61 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
21.00
คณะพร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
23.45
ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920
วันที่ 12 เม.ย. 61 : แฟรงค์เฟิร์ต (ประเทศเยอรมัน) - เมืองเซนต์กอร์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เมืองโคโลญจ์ - มหาวิหารโคโลญจน์
06.00
เดินทางถึง นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
           
นำท่านเดินทางสู่ “เซนต์กอร์” (92 กม.) เมืองสวยริมแม่น้ำไรน์ มีโรงแรมและร้านอาหารบรรยากาศโรแมนติก ตลอดจนร้านจำหน่ายของที่ระลึกเลียบแม่น้ำไรน์ ล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายโรแมนติก ที่มีความยาวถึง 1,230 กิโลเมตร หรือ 820 ไมล์ เป็นแม่น้ำสายที่ยาวเป็นอันดับที่ 3 ของทวีปยุโรป รองจากแม่น้ำโวลก้าและแม่น้ำดานูบ นำท่านล่องเรือมาถึงเมืองบ็อบพาร์ต เป็นศูนย์กลางการผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองสวยตั้งอยู่บนลุ่มแม่น้ำไรน์ตอนกลาง เรือเทียบท่าที่เมืองโคเบลนซ์ (Koblenz)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนูปลาแซลมอน)
บ่าย เดินทางสู่ “เมืองโคโลญจน์” (118 กิโลเมตร) หรือ "เคิล์น" เป็นเมืองใหญ่ที่สุด 1 ใน 5 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเยอรมนี แหล่งกำเนิดหัวน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 ชม “มหาวิหารโคโลญจน์” (Cologne Cathedral) อันงดงามตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำไรน์ วิหารมีอายุกว่า 700 ปี เป็นมหาวิหารสัญลักษณ์ประจำเมืองโคโลญจน์สังกัดคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอริคมาตั้งแต่สมัยโรมัน ตัวอาคารภายนอกเป็นศิลปะโกธิคตกแต่งด้วยปูนปั้นรูปนักบุญต่างๆ หากพอมีเวลาท่านสามารถชมพิพิธภัณฑ์ขุมทรัพย์ใต้ดินของมหาวิหารหรือขึ้นบันไดชมหอระฆังและยอดสูงสุดของวิหาร (ไม่รวมค่าเข้าชม)
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองเมนูขาหมู เสริ์ฟพร้อมเครื่องดื่ม (ไวน์ หรือ เบียร์ หรือ ซอฟท์ดริ้งค์ ท่านละ 1 แก้ว)
                       
เดินทางเข้าสู่โรงแรม LEONARDO ROYAL HOTEL COLOGNE STADTWALD หรือเทียบเท่า
วันที่ 13 เม.ย. 61 : เมืองโคโลญจ์ - ประเทศเนเธอร์แลนด์(กรุงอัมสเตอร์ดัม) - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - จตุรัสดัมสแควร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

เดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (274 กม.) เมืองหลวงของ “ประเทศเนเธอร์แลนด์” เป็นประเทศที่ติดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก" เนื่องจากในปี 2554 เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงสุดเป็นอันดับที่ 10 ของโลก ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการครองชีพที่สูง


ประเทศเนเธอร์แลนด์ "ดินแดนแห่งกังหันลม" ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอัมสเติลอัมสเตอร์ดัมรายล้อมไปด้วยทัศนียภาพงดงาม และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เหมาะแก่การเดินเล่นซึมซับบรรยากาศแสนโรแมนติกหรือขี่จักรยานชมเมืองอัมสเตอร์ดัมถือเป็น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ที่ผู้มาเยือนจะพบเห็นรถจักรยานได้ในทุกหนทุกแห่ง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย
นำท่าน “ล่องเรือหลังคากระจก” บนแม่น้ำอัมสเตลในอัมสเตอร์ดัม ซึ่งรายล้อมไปด้วยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ สัมผัสชีวิตบ้านเรือนที่งดงามสืบทอดมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ถือเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจ

จากนั้นแวะชมโรงงานเจียระไนเพชร อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าฝีมือดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนื่องด้วยเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรมายาวนาน ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด

นำท่านชม “จัตุรัสดัมสแควร์” ได้ถูกขนานนามว่าเป็นหัวใจของอัมสเตอร์ดัมเป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงบมี “อนุสาวรีย์แห่งชาติ” เพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในวันที่ 4 พ.ค. ของทุกๆ ปี จะมีบุคคลสำคัญรวมถึงตัวแทนของพระราชวงศ์จะมารวมตัวกันเพื่อระลึกถึงเหยื่อของสงครามโลกกันที่นี่ จัตุรัสดัมสแควร์จึงเป็นอีกสถานที่ต้องห้ามพลาด เพราะเป็นศูนย์รวมของห้างสรรพสินค้าชื่อดังมากมายและมีของที่ระลึกจำหน่ายให้เลือกซื้อเลือกหาอยู่มากมาย อาทิ สินค้างานฝีมือ สินค้าพื้นเมืองของประดับ รองเท้าไม้ซึ่งผลิตจากไม้พลับเพลาที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นต้น
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการอาหารพื้นเมือง
                       
เดินทางเข้าสู่โรงแรม MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY หรือเทียบเท่า
(พักอัมสเตอร์ดัม 2 คืนติดกัน)
วันที่ 14 เม.ย. 61 : กรุงอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมโบราณ - รองเท้าไม้ก๊อก - เมืองลิซเซ่ - ทุ่งดอกทิวลิป - สวนเคอเคนฮอฟ - อัมสเตอร์ดัม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
                       
นำคณะเที่ยวชม “หมู่บ้านกังหันลมโบราณ 22 กม.” (Zaanse Schans) เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของชาวเนเธอร์แลนด์มีทุ่งกังหันลมขนาดใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 หมู่บ้านซานซคันส์ เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่มากเสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ หมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี จะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ชมวิถีชีวิตที่ได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ชมกังหันใบพัดที่ให้ช่วยวิดน้ำ ระบายน้ำ เอาดินในทะเลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ที่สำคัญคือนักท่องเที่ยวจะได้ชมการสาธิตวิธีการทำรองเท้าไม้ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์อีกด้วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย
เดินทางสู่ “เมืองลิซเซ่” (Lisse) เป็นแหล่งปลูกทิวลิปขนาดใหญ่ เพื่อใช้ขยายพันธุ์-ปลูกให้ออกดอกเพื่อจัดแสดง ภายในประเทศและ ส่งออกขายยังต่างประเทศ ถือเป็นอีกธุรกิจที่สำคัญยิ่งของเนเธอร์แลนด์

นำคณะเที่ยวชม “สวนคอเคนฮอฟ” (Keukenhof) ขึ้นชื่อว่ามีสวนดอก ทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมดอกทิวลิปหลากหลายสายพันธ์มากมายสีสันให้นักท่องเที่ยวเก็บภาพสวยๆ กันอย่างใม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี  (8-20 เม.ย. จะเป็นฤดูชมดอกทิวลิปที่สวยที่สุด ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศ) รวมทั้งพืชไม้หัวอื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ที่ออก ดอกบานสะพรั่งละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงามลงตัวประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อันเก่าแก่เคียงข้างลำธารใสเย็นจัดวางในสวนสวยอันร่มรื่น

ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
                       
เดินทางเข้าสู่โรงแรม MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY หรือเทียบเท่า
วันที่ 15 เม.ย. 61 : กรุงอัมสเตอร์ดัม - เมืองบรูจส์ (มรดกโลก) - เบลเยี่ยม - ล่องเรือเวนิส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

เดินทางข้ามแดนสู่ “ประเทศเบลเยี่ยม” ประเทศเล็กๆ ที่มีความน่าสนใจมากมายมีสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกว่า 35 แห่ง มุ่งหน้าสู่เมืองบรูจส์ (257 กิโลเมตร) ซึ่งยูเนสโกประกาศให้บรูจจ์เป็นเมืองมรดกโลกของเบลเยี่ยม ในปี ค.ศ.2000
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารจีน
บ่าย
นำท่าน “ล่องเรือ” ชมเมืองบรูจน์และเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพตลอดริมคันคลองด้วยภูมิทัศน์บ้านเรือนชุมชนที่มีลำคลองหลายสายอันงดงามจึงเปรียบเสมือนเวนิสแห่งเบลเยี่ยม


จากนั้นเดินทางสู่ “กรุงบรัสเซลส์” (98 กิโลเมตร) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม มีประวัติศาสตร์ยาวนานเก่าแก่มากกว่า 1,000 ปี เป็นประเทศเล็กๆ ที่มีบรรยากาศสงบสวยงามเหมือนอยู่ในยุโรปยุคกลางด้วยตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมสำคัญๆ เช่น มหาวิหาร หอระฆัง ซึ่งยังคงไว้ด้วยความงดงามวิจิตรตามแบบศิลปะโกธิคอย่างครบถ้วน นอกจากนี้กรุงบรัสเซลล์ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการที่มีความสำคัญของสหภาพยุโรป อย่างเช่น สำนักงานใหญ่ของสหภาพยุโรปและองค์การนาโต้ ผู้มาเยือนกรุงบรัสเซลล์จะหลงรักเมืองเล็กๆ ที่มีหนูน้อยยืนฉี่ บ้านเกิดของกระเป๋า Kibling และช็อคโกแลตชื่อดัง
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูหอยแมลงภู่อบ อาหารขึ้นชื่อของเบลเยี่ยม
                       
เดินทางเข้าสู่โรงแรม HUSA PRESIDENT PARK HOTEL BRUSSELS หรือเทียบเท่า
วันที่ 16 เม.ย. 61 : กรุงบรัสเซลล์ - จตุรัสกรองปลาซ - พระราชวังหลวง - ชมหนูน้อยเมเนคินพิซ - กรุงปารีส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
                       
ชมเมืองบรัสเซลล์เริ่มด้วย ลา กรองด์ ปลาซ หรือ เดอะแกรนด์เพลส (La Grand-Place) หนึ่งในจัตุรัสกลางกรุงบรัสเซลส์ ที่มีอายุกว่า 400 ปี โดยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและสวยที่สุดในยุโรปได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983

นำท่านผ่านชม “พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์” พระราชวังหลวงแห่งนี้เป็นสถานที่ที่กษัตริย์เบลเยี่ยมใช้เป็นที่ประทับทรงงานและปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ

จุดแวะชมที่ขาดไม่ได้คือ แมนเนเกน พิส” (Manneken Pis) รูปปั้นหนูน้อยเปลือยกายที่กำลังยืนฉี่อย่างเปิดเผยในที่สาธารณะแบบไม่เกรงกลัวสายตาใคร ในรูปแบบน้ำพุขนาดเล็กหล่อด้วยทองแดงสูง 60 เซนติเมตร ออกแบบโดย “เจอโรม ดูเกสนอย” ช่างหล่อชาวฝรั่งเศส รูปปั้นหนูน้อยถูกนำมาติดตั้งราวปี ค.ศ.1618
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย เดินทางสู่ประเทศฝรั่งเศส กรุงปารีส (310 กิโลเมตร) หนึ่งใน 4 นครสำคัญของโลก มหานครในฝันที่สุดโรแมนติกและเมืองแห่งแฟชั่น น้ำหอมที่นักท่องเที่ยวอยากไปเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารไทย
                       
เดินทางเข้าสู่โรงแรม MERCURE HOTEL PARIS 19 หรือเทียบเท่า (พักในกรุงปารีส 2 คืนติดกัน)
วันที่ 17 เม.ย. 61 : กรุงปารีส - ชมหอไอเฟล - ประตูชัย - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ถนนฌ็องเซลิเซ่ - ช้อปปิ้ง ห้างแพรงตองค์ - ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
 
นำท่านถ่ายรูปกับ “หอไอเฟล” เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์บริเวณแม่น้ำแซนใน กรุงปารีส สัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ให้ท่านได้หามุมเก็บภาพเป็นที่ระลึก 

 

จากนั้นนำชม “ประตูชัยฝรั่งเศส” Arc de Triomphe เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ตั้งอยู่กลางจตุรัสชาร์ลเดอโกลทิศตะวันตกของถนนฌ็องเซลีเซ่ หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม "จัตุรัสแห่งดวงดาว" ประตูชัยถือเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส

อิสระช้อปปิ้ง ณ “ถนนฌ็องเซลิเซ่” เป็นถนนที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในกรุงปารีสจัดเป็นย่านการค้าที่ครบครัน มีทั้งโรงละคร คาเฟ่ และร้านแบรนด์เนมหรูหรามากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการเมนูอาหารจีน
บ่าย
นำท่าน “ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแซน” ล่องเรือชมวิวสวยสองฝั่งแม่น้ำแซนเป็นแม่น้ำสายโรแมนติกปลายทางยอดนิยมอันดับต้นๆ  ชมบรรยากาศของปารีสตามสองฝั่งแม่น้ำ ผ่านสะพานอันงดงามและชมสถานที่สำคัญๆ มากมายในกรุงปารีส

จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง “แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์” ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส สถานที่แห่งนี้เป็นสวรรค์ของนักช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่นิยมความหรูหรา ล้ำสมัย ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน เครื่องสำอาง สินค้าทุกชิ้นที่นี่ถูกอัพเดทให้ใหม่ล่าสุดไม่ตกเทรนด์อยู่ตลอดเวลา เรียกว่าอะไรใหม่ๆ มา แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์มีของก่อนห้างอื่นๆ เสมอ

หรืออาจเลือกช้อปปิ้งใน “ห้างแพรงตองค์” ห้างสรรพสินค้าแสนสวยชื่อดังเปิดให้บริการมายาวนานตั้งแต่ปี 1870 ภายในตกแต่งสวยเก๋ เต็มไปด้วยสินค้าทันสมัย โดยเฉพาะเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำ มีแบรนด์ดังระดับโลกมากมายให้เลือกช้อป ไม่ว่าจะเป็น Balenciaga, Chanel, Coach, Jean Paul Gaultier, Stella McCartney และอื่นๆ อีกมากมาย
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการอาหารท้องถิ่น หอยเอสคาโก้อบเนยกระเทียม และอกเป็ดราดซอสส้ม เสิร์ฟพร้อมไวน์ฝรั่งเศสท่านละ 1 แก้ว
                       
เดินทางเข้าสู่โรงแรม MERCURE HOTEL PARIS 19 หรือเทียบเท่า
วันที่ 18 เม.ย. 61 : ปารีส - สนามบินนานาชาติชาร์ลเดอโกล
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
                       
เดินทางสู่สนามบินนานาชาติชาร์ลเดอโกล เพื่อเช็คอิน และให้ท่านมีเวลาดำเนินการทำ Tax Refund
13.40 ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติชาร์ลเดอโกล นครปารีส 
วันที่ 19 เม.ย. 61 : ประเทศไทย - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
05.30
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

Conditions

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินไทย

ไป
:
กรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน
TG 920
เวลา :
23.45 น. - 06.00 น.
กลับ
:
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส - กรุงเทพฯ
TG 931
เวลา :
13.40 น. - 05.55 น. 

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
ตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด (ไป-กลับ) โดยสายการบินไทย
-
ค่าธรรมเนียมเชื้อแพลิง และภาษีสนามบิน ตามเงื่อนไขแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
-
ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบิน กระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากกระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่งมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมปรับตามกฎของสายการบินนั้นๆ
-
ห้องพักโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่กำหนด
-
มัคคุเทศก์ และรถโค้ชปรับอากาศ ตามรายการพร้อมพนักงานขับชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ชม./วัน)
-
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท
-
ทิปคนขับรถในยุโรป และมัคคุเทศก์ (หากลูกค้าประทับใจในบริการสามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจแก่ทีมงานได้)
-
น้ำแร่วันละ 1 ขวด
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (เฉพาะเส้นทางตามแต่ละรายการ)
-
พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมที่พัก (1 ท่านต่อ 1 ใบ)
-
ของสมนาคุณ : กระเป๋าไฟเบอร์ล้อลาก, สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และ Universal Adapter ท่านละ 1 ชุด

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ เป็นต้น
-
ค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้า-ออกเมืองจากประเทศอื่น (ถ้ามี)

การชำระเงิน
-
มัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด

การยกเลิก
-
กรณีแจ้งยกเลิกมากกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมด
-
กรณียกเลิกการจองมากกว่า 46 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ หักเงินมัดจำ 50% ไม่ว่าจากกรณีใด
-
กรณียกเลิกการจอง 31-45 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด
-
กรณียกเลิกการจอง 21-30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
-
กรณียกเลิกน้อยกว่า 21 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด

เงื่อนไข และรายละเอียดการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
-
บริษัทฯ ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อนๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
-
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
-
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
-
การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
-
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้นๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ)
-
กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
-
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
-
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 12 มกราคม - 11 มีนาคม 2561

 

Prices

Close sale.