EN
TH

กรีซ 9 วัน 6 คืน

เยือนเมืองเดลฟีสะดือโลก ชมสำนักสงฆ์ลอยฟ้า เอเธนส์ บินภายในสู่ซานโตรินี่ เกาะมิโคนอส

แผนการเดินทาง

วันที่ 27 เม.ย. 62 : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
23.00
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินเอทิฮัด

เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
วันที่ 28 เม.ย. 62 : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - อาบูดาบี - เอเธนส์ - เดลฟี
02.10
ออกเดินทางโดย สายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 407
05.40
เดินทางถึง สนามบินเมืองอาบูดาบี
09.30 ออกเดินทางโดย สายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 91
13.15
เดินทางถึง สนามบินกรุงเอเธนส์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ 
 
เดินทางสู่ เมืองเดลฟี (DELPHI) (ระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987

เดินทางสู่ ปาร์นัสซัส ภูเขาอันเป็นที่ตั้งของเมืองเดลฟี นครศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรีกโบราณ โดยเชื่อกันว่าเป็นจุดศูนย์กลางของโลก (สะดือโลก)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ ATHENIAN CALLIRHOE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 29 เม.ย. 62 : เดลฟี - เมืองกาลัมบาก้า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                
นำท่านชมโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพีอะธีนา Tholos  มีลักษณะเป็นหอเสากลม และถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเดลฟี จากนั้นชม วิหารแห่งเทพอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งเป็นสุริยะเทพตามความเชื่อของกรีกโบราณ ปัจจุบันวิหารแห่งนี้ผุพังจนเหลือแต่ซากของเสาดอริค ชมความงดงามของวิวทิวทัศน์โดยรอบบริเวณโรงละครกลางแจ้งแห่งเดลฟี ที่คงสภาพไว้สมบูรณ์ที่สุดในกรีก
           
เข้าชม พิพิธภัณฑ์เดลฟี ที่รวบรวมสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ CHARIOTEER รูปปั้นนักขับรถม้าศึกที่ขึ้นชื่อ และรูปปั้นของโรมันจำนวนมากมาย นำท่านชม น้ำพุคาสตาเลีย (Castalian Spring) ที่มาจากแหล่งน้ำพุร้อนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองกาลัมบาก้า (Kalambaka)  ที่ได้ชื่อว่า นครแห่งอารามลอยฟ้า ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก (ระยะทางประมาณ 235 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบเธสซาลี The Plain of Thessaly เป็นที่ตั้งของ เมทีโอร่า (Meteora) ซึ่งเป็นอารามที่ตั้งอยู่บน ยอดเขาเมทีโอร่า Meteora Rocks และเป็นเมืองหลวงของมณฑลกาลัมบา
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม DIVANI TETEORA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 30 เม.ย. 62 : กาลัมปาก้า - เมทีโอร่า - เอเธนส์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ สำนักสงฆ์ลอยฟ้า ที่สร้างไว้อย่างน่าอัศจรรย์ เรียกว่า เมทีโอร่า (Meteeora of Meteora) ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศกรีซ โดยสถานที่แห่งนี้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก เมทีโอร่า สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สร้างอยู่บนก้อนหินใหญ่สูงสง่า เป็นที่พํานักของนักบวชคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ ซึ่งในสมัยอดีตกาลได้สร้างอารามไว้บนยอดเขาเพราะมีความเชื่อว่า จะได้ใกล้ชิดกับสวรรค์และเป็นการง่ายต่อการป้องกันศาสนาอื่นมารุกราน และด้วยความโดดเด่นของการสร้างสรรค์ศิลปะแบบไบแซนไทน์ จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ อีกทั้งอารามแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง เจมส์ บอนด์ ตอน For Your Eyes Only อีกด้วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางกลับสู่ กรุงเอเธนส์ (ระยะทางประมาณ 370 กม.) นำท่านสู่ อะโครโปลิส ป้อมปราการบนยอดเขา แหล่งรวมอารยธรรมโบราณ อิสระเก็บภาพแห่งความใจ ชมเมืองเอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงของ ประเทศกรีซ

ชม จัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม แวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทำเนียบประธานาธิบดี ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (Pan Athenaic Olympic) ในอดีตชาวกรีกโบราณเคย ใช้แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896

อิสระช้อปปิ้ง ย่านเมืองเก่าปลาก้า (Plaka) พบสินค้าของที่ระลึกจากกรีซมากมาย พร้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันมะกอก (ผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรีซ) อาทิ สบู่ ครีมทาผิว ครีมสระ/นวดผม เครื่องเงินและทองที่เป็นลวดลายกรีกโบราณ และงานหัตถกรรม
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
    
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ATHENIAN CALLIRHOE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 1 พ.ค. 62 : เอเธนส์ - เกาะซานโตรินี่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                  
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
10.10 ออกเดินทางโดย สายการบิน Olympic Air เที่ยวบิน OA 354
10.55 เดินทางถึง เกาะซานโตรินี (SANTORINI) เกาะซึ่งงดงามดั่งสรวงสวรรค์ เกาะแห่งนี้มีขนาดเล็กโดยมีความยาวเพียง 18 ก.ม.  มีชาวกรีกอาศัยอยู่บนเกาะเพียงหมื่นกว่าคน ชมความงดงามโรแมนติกด้วยกลุ่มบ้านเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตา ยอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้าต่าง งดงามดั่งภาพในโปสการ์ด ชมเกาะแห่งความมหัศจรรย์น่าเหลือเชื่อระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติวิถีชีวิตคนพื้นเมืองซึ่งสร้างบ้านบนเกาะภูเขาไฟ

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านสู่ ตอนเหนือของเกาะ สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก ชมพระอาทิตย์ตก ที่จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ ชมภาพพระอาทิตย์สีแสงสด ริ้วสีแดงเจือสีม่วงส้มของท้องฟ้าเหนือท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ความงามเกินกว่าคำบรรยาย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
     
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม EL GRECO SANTORINI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2 พ.ค. 62 : เกาะซานโตรินี - นั่งเคเบิลคาร์ - นั่งลา - หาดคามารี่ - ชิมไวน์ - เมืองฟีร่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน นั่งเคเบิลคาร์ ชมส่วนล่างของเกาะซานโตรินี เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ขณะนั่งกระเช้า ที่เป็นท่าเรือเก่า ซึ่งใช้เฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากเรือสำราญที่จอดไว้นอกฝั่งใช้ขึ้นลงเมือง บรรยากาศในตอนเช้าจะคึกคักเมื่อมีเรือสำราญมาจอดเทียบท่า เป็นที่รวมของลานับร้อยตัว ชมวิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สนุกสนานนั่งลา พาหนะที่โด่งดังและเก่าแก่ของชาวกรีกลงจากเขา
ชม หาดคามารี่ ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มองจากไกลจะเหมือนชายหาดที่ลาดยางมะตอยสีดำขลับ แนะนำให้ถอดรองเท้าเดินเท้าบนชายหาด ความอุ่นจากหินกรวดสีดำจะแทรกซึมไปที่เท้า ช่วยคลายความเมื่อยล้าได้

นำท่านสู่ หมู่บ้านเพียกอส เมืองหลวงเก่าของเกาะ สร้างขึ้นเมื่อต้นค.ศ.1800 มีลักษณะเป็นป้อมปราการ อยู่บนเนินเขาที่เป็นจุดสูงสุดของเกาะ มองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบของเกาะซานโตรินี

จากนั้น ชมไร่องุ่น ซึ่งเป็นไวเนอร์รี่ ชมวิธีการผลิตไวน์ ที่จัดว่าเป็นไวน์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของกรีซ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ชม  เมืองฟีร่า หมู่บ้านที่สำคัญที่สุดที่สร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 19 บนขอบหน้าผาสูงแทนเมืองหลวงเก่าเพียกอสที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1956 เพลิดเพลินกับสถาปัตยกรรม สีสันของอาคารบ้านเรือน ศาสนสถานหลังคาโดม ถนนสายเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร อิสระให้ท่านเดินตามถนนเลียบหน้าผาที่ไม่เปิดให้รถวิ่ง จะเห็นวิวของเกาะภูเขาไฟ Nea Kameni อยู่ด้านหน้า เห็นผาหินเป็นชั้นๆ ของเกาะซานโตรินีที่เกิดจากแผ่นดินที่แยกตัวออกเมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
            
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม EL GRECO SANTORINI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3 พ.ค. 62 : เกาะซานโตรินี - นั่งเรือเฟอร์รี่ - เกาะมิโคนอส - กังหันกลางทะเล - เมืองเก่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                       
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่เกาะมิโคนอส
            
เดินทางถึง เกาะมิโคนอส นำท่านเข้าสู่ที่พัก ได้เวลาอันควรนำท่านเดินเที่ยวรอบเกาะถ่ายภาพกับกังหันลมมิโคโนส สัญลักษณ์ความงามของเกาะเป็นกังหันลมโบราณที่ตั้งรับลม โดยกังหันถูกใช้ในการผลิต แป้งข้าวสาลี และหยุดการผลิตในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในทะเลอีเจียน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ มิโคโนส ทาวน์ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า โชรา (Chora) หรือ โฮรา (Hora) เมืองหลวงของเกาะมิโคนอส โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณหน้าอ่าวใกล้กับท่าเรือ ซึ่งเป็นจุดรับส่งนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ มีเรือประมงมากมายจอดเทียบท่าอย่างสวยงาม เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ลิตเติ้ล เวนิส” (Little Venice) แห่งเกาะมิโคโนสที่มีความโดดเด่นและงดงาม อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สวย และโรแมนติกที่สุดบนเกาะมิโคโนสอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเที่ยวโดยสองข้างทางล้วนแต่มีบรรยากาศ และกลิ่นอายของความเป็นเมดิเตอร์เรเนียน ตื่นตากับร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า หอศิลป์ ร้านอาหาร และคาเฟ่ หรือพักผ่อนแบบชาวกรีก จิบกาแฟรสเข้ม กับเค้กวาฟเฟิลหอมกรุ่น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม PETINOS MYKONOS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4 พ.ค. 62 : เกาะมิโคนอส - สนามบินเอเธนส์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 เดินทางสู่ สนามบิน
09.45 ออกเดินทางโดย สายการบิน Olympic Air
10.25 เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS)
14.50 ออกเดินทางโดย สายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 90
20.25 เดินทางถึง สนามบินเมืองอาบูดาบี
21.35 ออกเดินทางโดย สายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 402
วันที่ 5 พ.ค. 62 : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
07.10 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด

ไป
:
กรุงเทพฯ - อาบูดาบี
อาบูดาบี - เอเธนส์
EY 407
EY 091
เวลา :
02.10 น. - 05.40 น.
09.30 น. - 13.15 น.
กลับ
:
เอเธนส์ - อาบูดาบี 
อาบูดาบี - กรุงเทพฯ
EY 090
EY 402
เวลา :
14.50 น. - 20.25 น.
21.35 น. - 07.10 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินเอทิฮัด (EY) ชั้นประหยัดไปกลับพร้อมภาษีสนามบิน เส้นทางตามที่ระบุในรายการ
- บัตรโดยสารสายการบิน Olympic Air ชั้นประหยัดไปกลับเส้นทาง ซานโตรินี่ - เอเธนส์ พร้อมภาษีสนามบิน
-
โรงแรมที่พัก 4 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- รถโค้ชปรับอากาศ และพาหนะนำเที่ยวตามเส้นทางระบุในรายการ พร้อมมักคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ไทย
-
อาหารตามที่ระบุในรายการ พร้อมน้ำดื่มระหว่างมื้อ
-
น้ำดื่มระหว่างวัน ท่านละ 1 ขวด ต่อวัน
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะประเทศกรีซ
-
ประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ อาหารที่สั่งเพิ่ม ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
-
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากสายการบินกำหนด
-
สินน้ำใจมักคุเทศก์และพนักงานขับรถ ขั้นต่ำ 5 EUR x 7 วัน และสินน้ำใจหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำวันละ 90 บาท x 9 วัน
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ 20,000 บาท ต่อที่นั่ง ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
-
ส่วนที่เหลือชำระก่อน 35 วัน ก่อนวันเดินทาง
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 8 มีนาคม - 5 เมษายน 2562

เงื่อนไขการยกเลิก
-
กรณียกเลิกการเดินทาง ภายใน 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย 80 % ของค่าทัวร์
-
กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทางไม่เกิน 25 วัน ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
-
กรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ครบ 15 ท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาขึ้นตามจำนวนผู้เดินทางจริง
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
-
เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
-
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของเอกสารวีซ่า
-
กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

ราคา

-
ปิดการขาย