EN
TH

Greeting อียิปต์ 6 วัน 3 คืน

สายการบินอียิปต์แอร์

แผนการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ
21.00
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินอียิปต์แอร์
วันที่สอง : ไคโร - ปิระมิด - เมมฟิส - ซัคคาร่า
00.55
ออกเดินทางสู่ประเทศอียิปต์ โดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง)
06.05
ถึง สนามบินนานาชาติเมืองไคโร ประเทศอียิปต์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
                 
เดินทางสู่ ปิระมิด 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  เช่น มหาปิระมิดคีออฟ (Cheops)  ปิระมิดเคฟเฟร (Chephren) และปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหาร และสุสานของกษัตริย์ เป็นเครื่องแสดงถึงอำนาจ ลำตัวเป็นสิงโตหมอบเพศผู้ มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟร โดยบริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น 

*** พิเศษ นำท่านขี่อูฐชมวิวโดยรอบ!!!! ***

สินน้ำใจคนจูงอูฐ 1$ หากสนใจเข้าชมใต้ปิระมิตชำระเพิ่มประมาณ 20$
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย
 เดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเก่าแห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี มีความสำคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียว โดยฟาโรห์นาเมอร์ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ระหว่างทางจะเห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรูปแกะสลักจากหินที่หลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งเมืองเมมฟิส จัดแสดงรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอัสวานของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งมีพระพักตร์อันงดงาม สลักด้วยช่างฝีมือชั้นเยี่ยมในอาคารโปร่ง ภายในจัดแสดงชิ้นส่วนวัตถุโบราณ และรูปสลักวิหารสำคัญต่างๆ ในอียิปต์ ส่วนการจัดแสดงกลางแจ้ง ชมสฟิงค์ และ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 โดยแต่ละองค์จะสวมมงกุฎที่มีลักษณะแตกต่างกัน 

เดินทางสู่เมืองโบราณ ซัคคาร่า (Sakkara) ชม ปิระมิดขั้นบันได (Step pyramids) สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปิรามิด 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
                  
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองไคโร โรงแรมระดับ 5 ดาว 
วันที่สาม : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ป้อมปราการ - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุล้ำค่า  การตกแต่งภายในได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองนี้ ชมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน (Tutankhamun) งานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 250,000 ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปี รูปปั้นดินที่แสดงชีวิตประจำวันของชาวอียิปต์ พระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ชิ้นที่มีชื่อของโลก (อีกชิ้นอยู่ที่เบอร์ลิน) พระรูปของฟาโรห์อัคนาแตน-ฟาโรห์นักปฏิวัติ พระรูปของพระนางฮัตเชปสุต (ฟาโรห์สตรีองค์เดียวของอียิปต์) รถศึก และเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ และสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝีมือประณีต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี หากต้องการเข้าชมห้องมัมมี่กษัตริย์ 2 ห้อง ชมมัมมี่ขององค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมัมมี่ของฟาโรห์องค์อื่นๆ (ค่าเข้าชมประมาณ 700 บาท/ 100 ปอนด์อียิปต์/ท่าน)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
บ่าย
ชม Citadel  ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างเมื่อ ค.ศ. 1176 โดยสุลต่านซาลาอัดดิน เพื่อป้องกันการรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสดอยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโรได้ไกลถึงปิรามิดที่กีซ่า

ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Ali) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และส่วนของสนาม ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝรั่งเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์จากวิหารลักซอร์ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ชมวิวยามค่ำ พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง
                     
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองไคโร โรงแรมระดับ 5 ดาว
วันที่สี่ : ไคโร - อเล็กซานเดรีย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ป้อมปราการ (CITADEL) ในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้รับการบำรุงต่อเติม โดยรวบรามซากเดิมบางส่วน ชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงาม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
ชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับ ชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงแห่ง หนึ่งของโลก

ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของชาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้ มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบ ที่นี่เป็นครั้งแรกบนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่  

ชม เสาปอมเปย์ เสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปัจจุบันเหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
           
เข้าสู่ที่พัก เมืองอเล็กซานเดรีย โรงแรม Helnan Palestine Hotel Alexandria หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ห้า : ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย - ไคโร - ตลาดข่าน เอล คาลิลี่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
           
เดินทางสู่อีกหนึ่งตำนานแห่งหน้าประวัติศาสตร์การศึกษาของโลก ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย (Library of Alexandria) เรียกได้ว่าเป็น ‘แหล่งวิทยาการแห่งแรกของโลก’ ทีมนักโบราณคดีของโปแลนด์และอียิปต์ ทำการขุดค้นบางส่วนของ เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่ง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และได้พบสิ่งก่อสร้างซึ่งมีลักษณะคล้ายห้องเรียน และหอประชุม ราว 2,000 ปีที่แล้ว ห้องสมุดแห่งนี้เคยเป็นศูนย์รวมของนักคิด นักเขียนแห่งโลกโบราณ เป็นที่สะสมผลงานสำคัญๆ ของนักปราชญ์กรีก ทั้งพลาโต โซเครติส และอีกหลายๆ คน แต่น่าเสียดายที่ผลงานเหล่านั้นถูกเผาทำลายไปพร้อมกับห้องสมุด ห้องสมุดอเล็กซานเดรียสร้างขึ้นใหม่ใกล้กับพื้นที่เดิม ใช้เวลาสร้างใหม่นานกว่า 12 ปี มีสถาปัตยกรรมทันสมัย และมีระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นอย่างดี รวบรวมหนังสือทุกภาษาทั่วโลก มีหนังสือมากกว่า 8 ล้านเล่ม วารสาร 4,000 ฉบับ และหนังสือหายาก 50,000 เล่ม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้าเครื่องเทศ เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี ฟิชาวี คอฟฟี่เฮาส์ อันเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
 
สมควรแก่เวลานำท่าเดินทางสู่ สนามบินไคโร
23.20 ออกเดินทาง โดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 960 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8.20 ชั่วโมง)
วันที่หก : กรุงเทพฯ
12.40
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์

ไป
:
กรุงเทพฯ - ไคโร
MS 961
เวลา :
00.50 น. - 06.05 น.
กลับ
:
ไคโร - กรุงเทพฯ
MS 960
เวลา :
22.45 น. - 12.35 น. (+1)

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ สายการบินอียิปต์แอร์ ไปกลับเส้นทาง กรุงเทพฯ - ไคโร
-
ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกสนามบินตามเส้นทางที่ระบุ
-
โรงแรมที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
-
อาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ พร้อมน้ำดื่มระหว่างมื้อ และระหว่างวัน 2 ขวด ต่อวัน
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และรถโค้ชปรับอากาศ ตามรายการที่ระบุ
-
มักคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ไทย
-
วีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ประเทศอียิปต์
-
ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
-
สินน้ำใจมักคุเทศก์ และคนขับรถ ขั้นต่ำ 5$ x 4 วัน = 20 USD สินน้ำใจหัวหน้าทัวร์ไทยตามศรัทธา (ขั้นต่ำ วันละ 3$)
-
ค่าบริการยกกระเป๋าที่สนามบิน และโรงแรมที่พัก
-
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ 10,000 บาท ต่อที่นั่ง ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือ ชำระก่อน 35 วัน ก่อนการเดินทาง 
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 10 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561

เงื่อนไขการยกเลิก
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
-
กรณียกเลิกการเดินทาง ภายใน 25 วัน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย 70 % ของค่าทัวร์ 
-
กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 20 วัน ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
-
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจ้งสถานทูตฯ ได้รับทราบ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของเอกสารวีซ่า
-
กรณีสายการบินยกเลิกหรือเที่ยวบินล่าช้า กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

ราคา

-
ปิดการขาย