EN
TH

เคนย่า 7 วัน 4 คืน

ทานร้าน 1 ใน 50 ภัตตาคารที่อร่อยและดีที่สุดในโลก อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ตามล่าหา BIG 5

แผนการเดินทาง

วันที่หนึ่ง : สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 สายการบินเอทิฮัด
             
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
วันที่สอง : สุวรรณภูมิ - อาบูดาบี - ไนโรบี - ศูนย์ยีราฟ - พิพิธภัณฑ์หญิงเหล็ก - มื้อค่ำคานิวอล
02.10
ออกเดินทางโดย สายการบินเอธิฮัด เที่ยวบินที่ EY 407
05.40
เดินทางถึง สนามบินเมืองอาบูดาบี
08.55 ออกเดินทางโดย สายการบินเอธิฮัด เที่ยวบินที่ EY 641
13.00
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ

นำท่านสู่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ (GIRAFFE CENTER) เป็นศูนย์อนุรักษ์ยีราฟพันธุ์รอทไชล (Rothschild Giraffe) ซึ่งเป็นยีราฟที่ใกล้จะสูญพันธุ์ อิสระให้ท่านถ่ายภาพยีราฟ และสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการให้อาหารโดยการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดตามอัธยาศัย

ชม พิพิธภัณฑ์หญิงเหล็ก คาเรน บลิคเซ่น ชาวเดนมาร์ก ผู้มาลงทุนทำไร่กาแฟที่นี่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และสร้างตำนานรักอมตะ จนฮอลลีวูดนำไปสร้างภาพยนตร์เรื่อง “OUT OF AFRICA” 

นำท่านผ่านชมตัวเมืองไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนย่า เมืองที่ทันสมัย งดงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยผังเมืองที่ดีที่สุดในอัฟริกาตะวันออก นำท่านไปช้อปปิ้ง ณ ร้านขายสิ้นค้าพื้นเมือง

เดินทางสู่ ทะเลสาบอิเลเม้นท์ไตต้า Lake Elementaita (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารมื้อพิเศษแบบบาร์บีคิวสไตส์แอฟริกัน โดยร้านที่เป็นหนึ่งใน 50 ภัตตาคารที่ได้รับการโหวตว่าอร่อยและดีที่สุดในโลก พลาดไม่ได้ลิ้มลองเนื้อจระเข้ เนื้อนกกระจอกเทศ

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม THE SAROVA STANLEY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม : อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - หมู่บ้านชนเผ่ามาไซ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์เชิงธรรมชาติของโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)โดยขับรถผ่านเมืองไนโรบีสู่หุบเขารีฟ แวะถ่ายรูปชมวิวจุดเริ่มต้นเทือกเขารีฟที่ทอดตัวยาว 9600 ก.ม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
ชม หมู่บ้านชนเผ่ามาไซ ชมวิถีชิวีตผู้คน, วัฒนธรรมและการเต้นกระโดดหรืออาดูมู คือการวัดทักษะของนักรบที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้า ซึ่งใครที่กระโดดได้สูงที่สุดก็จะได้รับการคัดเลือก

เย็น
รับประทานอาหารค่ำ

เข้าสู่ที่พัก SIANA SPRINGS TENTED CAMP หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ : มาไซมาร่า - ล่าหาบิ๊กไฟว์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า

เดินทางสู่บริเวณทุ่งหญ้าสะวันน่าให้ ตามล่าหาบิ๊กไฟว์ “เกมล่าหา BIG 5” นักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัย การท่องซาฟารีในแอฟริกาคงเป็นหนึ่งในความฝันสูงสุดของการเดินทาง แต่ปัจจุบันนี้มิได้มีเพียงแอฟริกาเท่านั้นที่มอบประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบซาฟารี เพราะยังมีอีกหลายพื้นที่ในโลกที่มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค
บ่าย นำท่านเดินทางสู่สถานที่ยอดนิยมของนักถ่ายทำสารคดีและผู้ที่สนใจทั่วโลก เพื่อพบกับ The Great Migrations  สัตว์ป่าชนิดต่างๆ นับล้านๆ ตัว อพยพมาจากแถบทุ่งหญ้าเซเรงเกติ ของประเทศแทนซาเนีย เข้ามาในเขตมาไซ มาร่า โดยเฉพาะการอพยพข้ามแม่น้ำมารา The Big 5 หรือ 5 ผู้ยิ่งใหญ่ แห่งแอฟริกานั่นหมายถึง สิงโต ช้างแอฟริกัน เสือดาว ควายป่า และแรด เหล่าสัตว์ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง สัตว์เหล่านี้ยังคงเป็นที่นิยมสำหรับนักผจญภัย 
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ
             
เข้าสู่ที่พัก SIANA SPRINGS TENTED CAMP หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า : ไนวาชา - มาไซมาร่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า
เลือกซื้อเพิ่ม นั่งบอลลูนสัมผัสกับการท่องซาฟารีเหนือน่านฟ้ายามเช้าตรู่ สูดอากาศอันแสนสดชื่นบนบอลลูน ท่ามกลางท้องฟ้าที่เงียบสงบ ชมความงดงามอันกว้างใหญ่ไพศาลของป่ามาไซมาร่า แบบ 360 องศา ชมความงดงามของทุ่งหญ้าสะวันน่าที่มีฝูงสัตว์จากมุมสูง ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช.ม ท่านจะได้ใบประกาศนียบัตรกัปตันของท่านพร้อมดื่มแชมเปญร่วมกัน ซึ่งเป็นการนั่งบอลลูนที่ติดอันดับของโลกที่ไม่ควรพลาด ค่าบอลลูน 450USD/ท่าน
 
เดินทางสู่ ทะเลสาบไนวาชา (Lake Naivasha) (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม) ทะเลสาบนํ้าจืด ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,884 เมตร เป็น 1 ใน 2 แห่ง ของทะเลสาบนํ้าจืดในเคนย่า มีพื้นที่ครอบคลุม 139 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่มีมากกว่า 400 ชนิด แต่ที่มีจํานวนมากที่สุดในทะเลสาบก็คงจะเป็นฝูงฮิปโปโปเตมัส (Hippopotamus) ที่มาอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1,000 ตัว มีนกชนิดต่างๆ มากกว่า 200 ชนิด

นําท่าน ล่องเรือในทะเลสาบ ชมฝูงฮิปโปที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบประมาณ 1 ชั่วโมง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
เดินทางสู่ ทะเลสาบนากูรู ตั้งอยู่ในเขตที่ราบสูง1,754 เมตรจากระดับน้ำทะเล และอยู่หุบเขาใจกลางประเทศเคนย่า ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำเค็ม ที่มีขนาดกว้างและค่อนข้างตื้น เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เต็มไปด้วยแร่ธาตุและสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ของโปรดปรานโดยเฉพาะนกฟลามิงโก้สีชมพู นอกจากนั้นรอบชายฝั่งทะเลสาบยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชนิดต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพันธุ์ ถือเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ 
            
เข้าสู่ที่พัก SAROVA WOODLANDS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก : นากูรู - สนามบินนานาชาติไนโรบี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติไนโรบี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

อิสระชมวิวทั้ง 2 ข้างทาง
14.00 ออกเดินทางโดย สายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 642
20.20 เดินทางถึง สนามบินเมืองอาบูดาบี
23.30 ออกเดินทางโดย สายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 406
วันที่เจ็ด : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
09.10 เดินถึง สนามบินนานชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด

ไป
:
กรุงเทพฯ - อาบูดาบี
ไนโรบี - จอร์เจีย
EY 407
EY 641
เวลา :
02.10 น. - 05.40 น.
08.55 น. - 13.00 น.
กลับ
:
ไนโรบี - อาบูดาบี 
อาบูดาบี - กรุงเทพฯ
EY 642
EY 406
เวลา :
14.10 น. - 20.20 น.
23.30 น. - 09.10 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินเอทิฮัด (EY) ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ พร้อมภาษีสนามบิน ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
-
โรงแรมที่พัก 4 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
-
อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ พร้อมน้ำดื่มระหว่างมื้อ
- น้ำดื่มระหว่างวัน วันละ 2 ขวดต่อท่าน
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
-
รถโค้ชปรับอากาศ (รถตู้ 1 คัน / 5 ท่าน) นำเที่ยวตามเส้นทางระบุในรายการ พร้อมมักคุเทศก์ท้องถิ่น
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะประเทศเคนย่า
-
ประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ อาหารที่สั่งเพิ่ม ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
-
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากสายการบินกำหนด 20 กก./1ใบ/ท่าน ทั้งระหว่างประเทศ และในประเทศ
-
วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ฉีดก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
- สินน้ำใจมักคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ประมาณ 5-10 USD/ ท่าน/วัน (5 วัน)
- สินน้ำใจคนยกกระกระเป๋า 1-2 เหรียญสหรัฐต่อคน (กรุณาเตรียมแบงค์เล็กสำหรับทิป)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ 10,000 บาท ต่อที่นั่ง ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
-
ส่วนที่เหลือชำระก่อน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
-
ระยะเวลาจำหน่าย : รอบที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม - 14 มิถุนายน 2562 รอบที่ 2 วันที่ 6 มีนาคม - 9 กรกฎาคม 2562

เงื่อนไขการยกเลิก
-
กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 31 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนค่ามัดจำทั้งหมด
-
กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
-
กรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ราคาจะเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้เดินทางจริง
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
-
เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย หากท่านสละสิทธิ์ใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
-
กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-
กรณีสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในทัวร์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
-
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย ลืมสิ่งของ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง 

ราคา

14 - 20 ก.ค. 62
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 73,400 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 65,900 บาท

-
ปิดการขาย