EN
TH

คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน

สายการบินไทย

แผนการเดินทาง

 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่
06.00
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
09.15
ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612

หมายเหตุ : กรุ๊ปที่เดินทางตรงกับวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ ทั้งขาไปและขากลับ เครื่องบินจะรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สนามบินเชียงใหม่ จึงเรียนแจ้งผู้โดยสารทราบ
14.05
ถึง สนามบินนครคุนหมิง มณฑลยูนนานมีชื่อเสียงอันดีงามว่าเป็น "นครใบไม้ผลิ"

นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ แหล่งท่องเที่ยวซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศ โดยมีชื่อเสียงมาจากแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และถนนนานาชาติ ซึ่งมีทั้งอาหารแบบตะวันตก ดนตรีสากล
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ZMAX HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2 : ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยชาวไป๋ (ชิมชาสามจอก) - จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - หุบเขาเสือกระโจน
 เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ชม เมืองโบราณต้าหลี่ สร้างขึ้นมากว่า 1000 ปีก่อน แม้ผ่านกาลเวลามาช้านาน แต่เมืองโบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อย่างมาก นักท่องเที่ยวจะเห็นประตูเมืองทั้งด้านใต้และด้านเหนือซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกันตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่จะมีบ้านเรือนโบราณปลูกสร้างไว้อย่างกระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าแก่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณแห่งนี้ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นถนนย่านการค้าที่มีตวามเจริญเป็นอย่างมาก ตามสองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ซึ่งจะพบพ่อค้าชนชาติไป๋ที่แต่งกายประจำชาติมาขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนต้าหลี่ ผ้าพื้นเมือง และเครื่องเงิน เป็นต้น

นำท่านสู่ หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยชาวไป๋ ชนกลุ่มน้อยท้องถิ่นแห่งเมืองต้าหลี่ สัมผัสประเพณีการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิต โดยการเลี้ยงชาสามรส หรือ ชาสามจอก ซึ่งถือว่าเจ้าบ้านให้เกียรติและนับถือแขกผู้มาเยือนด้วยความจริงใจ ชาสามรส ประกอบด้วย ชารสขม ชารสหวาน และชาคบคิด ตามลำดับ "ชาสามรส บอกเราว่า ผ่านรสขมแล้วจึงได้รสหวาน ชีวิตที่จะมีความผาสุกไม่ใช่ได้มาง่ายๆ ต้องรักและทะนุถนอม ส่วนชาขบคิดนั้น กลับเตือนคนเราว่า ต้องรู้จักสรุปประสบการณ์ในการดำรงชีวิต ดูซิว่า สิ่งที่เราทำไปนั้น เรื่องใดถูก เรื่องใดผิด"
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ จงเตี้ยน เมืองที่อยู่ติดกับธิเบตในลักษณะภูเขาที่ราบสูง สวยงามจนได้ชื่อว่า "แชงกรีล่า" มาจากภาษาธิเบต หมายถึง หนทางนำไปสู่ดวงตะวันและดวงจันทร์โดยดวงจิต คำว่า "แชงกรีล่า" เกิดขึ้นมาหลังจากที่หลายสิบปีก่อน เจมส์ ฮิลตัน นักเขียนนวนิยายชื่อดัง ได้เขียนไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่า The Lost Horizon เมื่อปีค.ศ. 1933 ถึงดินแดนที่สวยงามดังสวรรค์ เนื้อหาในหนังสือนั้นกล่าวถึง ภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นเป็นทิวทัศน์บนภูเขาที่งดงามตระการตาที่สุด ซึ่งดินแดนแห่งนั้นคือ "แชงกรีล่า" เป็นดินแดนที่งดงามลี้ลับ ผู้คนมีชีวิตเรียบง่าย มียอดเขาหิมะ หุบเขา ทุ่งหญ้า สายน้ำและทะเลสาบที่สวยงาม

ระหว่างทางท่านจะได้พบกับ โค้งแรกแห่งแม่น้ำแยงซีเกียง ณ จุดนี้เองที่แม่น้ำได้หักโค้งข้อศอกเป็นโค้งแรก 180 องศา ทำให้ไหลแยกจากแม่น้ำสาละวินและแม่น้ำโขง ไปทางทิศตะวันออก ก่อให้เกิดอารยธรรมจีนที่ยิ่งใหญ่เมื่อหลายพันปีมาแล้ว กล่าวกันว่าถ้าไม่มีโค้งนี้ก็อาจไม่มีอารยธรรมจีนอันเกรียงไกร

นำท่านสู่  หุบเขาเสือกระโจน เป็นร่องแม่น้ำเชี่ยวในหุบเขา ซึ่งมีความยาวต่อเนื่อง 25 กิโลเมตร ช่องแคบที่สุดวัดได้ 20 เมตร นับเป็นช่องแคบที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง วัดจากยอดเขาหยูหลงลงมาแนวดิ่งถึงลำน้ำลึกประมาณ 3,900 เมตร แม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านช่องแคบระหว่างเทือกเขาหิมะฮาบาและเทือกเขาหิมะมังกรหยก นับเป็น 1 ใน 4 หุบเขาใหญ่ที่สุดของโลก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HEAVEN SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3 : จงเตี้ยน - หุบเขาพระจันทร์สีนำเงิน - วัดซงจ้านหลิน - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านสู่เชิงเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน The Valley of Blue moon ซึ่งบริเวณทั้งเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไปทั่ว เมื่อโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,500 เมตร สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตา ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด ชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงาม ตื่นตาของลานหิมะและทิวทัศน์เบื้องล่าง

นำท่านสู่ วัดซงจ้านหลิน หรือวัดโปตาลาน้อย ตั้งอยู่ในเมือง แชงกรีลา วัดแห่งนี้เป็นวัดแบบธิเบต ซึ่งสร้างจำลองแบบมาจาก พระราชวังโปตาลา ซึ่งเป็นทั้งพระราชวังและวัดสำคัญสูงสุดของธิเบต ภายในวัดจึงมีพระลามะจำวัดอยู่จำนวนมาก บนชั้น 2 ของวัด จะมีกงล้อมนต์ วางเรียงรายอยู่รอบ ชาวธิเบตที่เชื่อว่า การเดินหมุนกงล้อมนต์ ให้ครบ 3 รอบนั้น ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิของชาวธิเบตนั้น บนชั้น 3 เราจะเห็นหลังคาของวัดเป็นสีทองงดงามมาก เช่นเดียวกันกับพระราชวังโปตาลาที่ธิเบต
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ดินแดนภูเขาหิมะที่อยู่เหนือประเทศไทยเพียงเล็กน้อย ผู้ใดที่เคยไปเยือนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า จะต้องกลับมาอีกครั้ง ความผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ทำให้ลี่เจียงมีเสน่ห์จนหลายคนที่เคยไปต้องบอกว่านี่คือสวิสแห่งตะวันออก ชม สระน้ำมังกรดำ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีตำนานเล่ากันว่าในอดีตมีมังกรปรากฏกายอยู่ในห้วงน้ำแห่งนี้ ชมทิวทัศน์บริเวณสะพานหินอ่อนที่สวยงามเป็นเลิศสวนนี้ยังสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะมังกรหยกที่สวยงาม

ชม เมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่าอายุกว่า 800 ปี ได้รับคัดเลือกเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1997 โดยคณะกรรมการประเมินว่าเมืองแห่งนี้สามารถรักษารูปโฉมอันเก่าแก่โบราณ สิ่งก่อสร้าง ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย และยังมีระบบน้ำเก่าแก่โบราณที่ได้ขยายบทบาทอย่างมีประสิทธิผลจนถึงปัจจุบัน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม XIN TIAN LE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4 : ลี่เจียง - เขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์การแสดงความประทับใจแห่งลี่เจียง - อุทยานน้ำหยก - เมืองฉู่สง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (โดยกระเช้าใหญ่) เพื่อชมความงดงามของทัศนียภาพธรรมชาติ ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร เป็นภูเขาที่สูงตระหง่าน และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ซึ่งมองจากภายนอกแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้ และที่นี้ยังเป็นที่มาของตำนานชนเผ่าน่าซีที่อาศัยอยู่ในแถบนี้มานับพันปี ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศ อันงดงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

ชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับจีนชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียงได้อย่างอลังการ ยิ่งให­ญ่คุ้มค่ากับการชม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านสู่ อุทยานน้ำหยก สถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามชื่อว่า มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี

เดินทางสู่ เมืองฉู่สง เป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋ฉู่สง (Chuxiong Yi Autonomous Prefecture) เดิมเมืองฉู่สงมีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหม และบุหรี่
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม JIANHUA INTER HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 5 : ต้าหลี่ - คุนหมิง - ตำหนักทอง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่ คุนหมิง ระหว่างทางให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง แวะชม ร้านหยก ผลิตภัณฑ์หยกนานาชนิด เช่น แหวน กำไล สร้อย ผีชิ่ว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ ตำหนักทอง หรือ ตำหนักจินเตี้ยน ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6.2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนักกว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัม ถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋องหวูซันกุ้ย

จากนั้นเดินทางสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ เป่าซู่ถัง ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ..เมนูท้องถิ่นเลื่องชื่อ (สุกี้เห็ดคุนหมิง)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 6 : คุนหมิง - วัดหยวนทง - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านสู่ วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่นๆ ในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา มีแต่วัดหยวนทงที่สร้างแปลกที่สุดในจีนคือสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรงแต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน ดังนั้นคำว่า "หยวนทง" จึงเป็นชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ของเจ้าแม่กวนอิม

แล้วนำท่านเข้าชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชั้นเยี่ยม ชมการสาธิตการเลี้ยงไหม  การทอไหม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหมอาทิ  เสื้อผ้า  ผ้าห่ม ปลอกหมอน เป็นต้น
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิง
15.20
ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
16.35
ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินไทย

ไป
:
กรุงเทพฯ - คุณหมิง
TG 612
เวลา :
09.15 น. - 14.05 น.
กลับ
:
คุณหมิง - กรุงเทพฯ
TG 613
เวลา :
15.20 น. - 16.35 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินไทยชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ รวมภาษีสนามบินตามที่ระบุในรายการ
-
โรงแรมที่พัก 5 คืน
-
ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท และรักษาพยาบาล วงเงิน 5 แสนบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากในรายการ
-
น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
-
สินน้ำใจมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวน/คน/วัน ทั้งหมด 6 วัน รวม 180 หยวนต่อลูกค้าหนึ่งท่าน
-
สินน้ำใจพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม (ใบละ 5 หยวน ต่อครั้ง), สินน้ำใจต่างๆ หากท่านใช้บริการเหล่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิก
-
กรุณาสำรองที่นั่งโดยมัดจำท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 20 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 100% ของราคาทัวร์

หมายเหตุ
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่านเป็นจำนวน 400 หยวน/คน/วัน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะเป็นผู้ใหญ่ไม่ถึง 15 ท่านราคา

-
ปิดการขาย