EN
TH

คุนหมิง เจี้ยวจื่อ ตงชวน 4 วัน 2 คืน

สายการบินซานตง แอร์ไลน์

แผนการเดินทาง

 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - คุนหมิง - เก็บผลไม้ - ตงชวน - ชมผืนดินสีแดงตงชวน
01.00
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินซานตง แอร์ไลน์
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
03.55
ออกเดินทางสู่ คุนหมิง โดย สายการบินซานตง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC 8886
05.55
ถึง สนามบินนครคุนหมิง มณฑลยูนนานมีชื่อเสียงอันดีงามว่าเป็น "นครใบไม้ผลิ" ณ ที่นี่มีภูเขา และแม่น้ำลำธารสวยสดงดงาม มีวิวทัศน์ธรรมชาติสวยวิจิตระการตา มีภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยหิมะตลอดปีในซีกโลกเหนือ มีป่าดึกดำบรรพ์อันหนาทึบ มีหุบเขาอันลึกลับ มีสิ่งมหัศจรรย์มากมาย

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่าน เก็บผลไม้ สดจากสวน อาทิเช่น สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่ของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา อิสระให้ท่านเลือกเก็บผลไม้ และเลือกชิมได้สดๆ จากไร่ (ผลไม้ตามฤดูกาล หากเป็นสตรอเบอร์รี่จำกัดให้ท่านชิมได้ท่านละ 5 ผล)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน แผ่นดินสีแดง เป็นอำเภอที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดคุนหมิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ตั้งอยู่ในระดับความสูง 1,800-2,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล อากาศเย็นสบาย (ระยะทาง 165 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม. โดยประมาณ)
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม ผืนดินสีแดงตงชวน ดินแถบตงชวนเป็นสีแดงอมน้ำตาล จึงเป็นที่มาของ ผืนดินสีแดงตงชวน ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลีมันสำปะหลัง พืชผัก และดอกไม้นานาพันธุ์ ตงชวนนี้ยังเป็นดินแดนบริสุทธิ์ที่รู้จักกันในหมู่นักถ่ายรูปชาวจีนด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย และยังถือเป็นจุดชมววิพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวขอบบนของหุบเขา มีหมู่บ้านอยู่ตรงกลางรายล้อมด้วยไร่นา น้ำที่เป็นคลื่นอยู่บนไร่นาที่เป็นชั้น และดินสีแดงจัดทำ ให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามเกินบรรยาย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม FENGYI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันที่ 2 : ตงชวน - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่ + กระเช้า) - คุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านหยก
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่ + กระเช้า) ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง ระยะทาง 250 กิโลเมตร

นําท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ด้านบนของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ในหน้าหนาว ระหว่างทางท่านยังได้พบสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตู้เจียน หรือสนอาซาเรีย, น้ำของน้ำตกที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง, และในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน ท่านจะได้พบกับดอกไม้นานาชนิดเบ่งบานทั่วทั้งขุนเขา โดยเฉพาะกุหลาบพันปีนับหมื่นต้นทยอยบานตั้งแต่เชิงเขาถึงยอดเขา
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับสู่ นครคุนหมิง เข้าชม สวนน้ำคุนหมิง สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 ลงทุน 1,100 ล้านหยวน (ประมาณ 5,500 ล้านบาท) เพื่อนําน้ําแม่น้ําหนิวหลันเจียงเข้าสู่ทะเลสาบเตียนฉือ น้ําตกกว้าง 400 เมตร สูงกว่า 12.5 เมตร

นำท่านแวะชม ร้านหยก ผลิตภัณฑ์หยกนานาชนิด เช่น แหวน กำไล สร้อย ผีชิ่ว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3 : ภูเขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านชา - ร้านบัวหิมะ - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหมจีน - ทะเลสาบชุ่ยหู - เมืองโบราณกวนตู้
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่ เขาซีซาน เป็นวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 มีประวัติความเป็นมานับ 1,000 ปี เขาซีซานอยู่ด้านทิศตะวันตกของเมืองคุนหมิง ห่างจากเมืองคุนหมิง 15 กิโลเมตร อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1900-2350 เมตร ด้านล่างของภูเขาซีซานเป็นที่ตั้งของทะเลสาบเตียนฉือ บนยอดเขาซีซานเป็นที่ตั้งของประตูมังกร หรือหลงเหมิน คนที่นี่เชื่อว่าใครก็ตามที่สามารถลอดผ่านประตูมังกรนี้ไปสิ่งที่ไม่ดีก็จะหายไปและจะมีความโชคดีเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่า

ชม แหล่งผลิตใบชา ที่ขึ้นชื่อชาชนิดต่างๆ ชมศิลปะการชงชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากใบชาคุณภาพเยี่ยมในราคายุติธรรม แล้วนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ เป่าซู่ถัง ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่นๆ ในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมาก จะต้องสร้างอยู่บนภูเขา มีแต่วัดหยวนทงที่สร้างแปลกที่สุดในจีน คือ สร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรง แต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน ดังนั้นคำว่า "หยวนทง" จึงเป็นชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ของเจ้าแม่กวนอิม

นำท่านเข้าชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชั้นเยี่ยมตั้งแต่ 1,000 กว่าปีที่แล้ว ชมการสาธิตการเลี้ยงไหม การทอไหม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหมอาทิ เสื้อผ้า ผ้าห่ม ปลอกหมอน เป็นต้น

เดินทางสู่ ทะเลสาบชุ่ยหู หรือที่เรียกกันว่า “ทะเลสาบกรีนเลค” เป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ใจกลางนครคุนหมิงและล้อมรอบด้วยบึงน้ำ ภายในบริเวณนี้ มีทะเลสาบที่มีนกเป็ดน้ำแหวกว่ายไปมา บรรยากาศที่รื่นรมย์ด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ สะพานซิกแซ็ก และเก้าอี้รูปสัตว์ เหมาะแก่การเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากมีบรรยากาศร่มรื่น นอกจากจะมีม้านั่งสำหรับพักผ่อน เรือเช่าสำหรับปั่นเล่น สนามเด็กเล่น บริเวณโดยรอบยังมีร้านอาหาร ร้านน้ำชา ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก เพื่อให้ชาวคุนหมิงและนักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความงามของธรรมชาติ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิง
วันที่ 4 : คุนหมิง - กรุงเทพฯ
 01.00
ออกเดินทางจาก คุนหมิง โดย สายการบินซานตง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC 8885
02.05
ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินซานตง แอร์ไลน์

ไป
:
กรุงเทพฯ - คุนหมิง
SC 8886
เวลา :
03.55 น. - 05.55 น.
กลับ
:
คุนหมิง - กรุงเทพฯ
SC 8885
เวลา :
01.00 น. - 02.05 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินซานตง แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด ไป-กลับ รวมภาษีสนามบินตามที่ระบุในรายการ
-
ที่พักระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการ
-
พาหนะ / อาหาร / ค่าธรรมเนียยมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
-
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ท่านละ 1,000 บาท สำหรับหนังสือเดินทางไทย (ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือจากในรายการ
-
น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
-
สินน้ำใจมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 200 หยวน/ทริป
-
สินน้ำใจพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม (ใบละ 5 หยวน ต่อครั้ง), ค่าทิปต่างๆ หากท่านใช้บริการเหล่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิก
-
กรุณาสำรองที่นั่งโดยมัดจำท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 20 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 100% ของราคาทัวร์

หมายเหตุ
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
-
กรณีเทศกาลที่ต้องมีการยืนยันที่นั่งกับทางสายการบิน และทางโรงแรม โดยการผ่านตัวแทนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ และเที่ยวบินเหมาลำ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่านเป็นจำนวน 400 หยวน / วัน / คน
-
กรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน ผู้เดินทาง จำเป็นต้องยื่นวีซ่า ณ สถานทูตจีนในประเทศไทย โดยมีค่าธรรมเนียมทำวีซ่าเพิ่มท่านละ 800 บาท
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะเป็นผู้ใหญ่ไม่ถึง 15 ท่าน
ราคา

-
ปิดการขาย