EN
TH

KYUSHU HI-LIGHT HUIS TEN BOSCH & DOLPHIN 6 วัน 4 คืน

สายการบินไทย

แผนการเดินทาง

วันที่ 11 พ.ค. 61 : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
21.30
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C เคาน์เตอร์สายการบินไทย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์
วันที่ 12 พ.ค. 61 : ประเทศญี่ปุ่น - เกาะคิวชู - สนามบินนานาชาติฟุคุโอะกะ - ศาลเจ้าแห่งนักปราชญ์ “ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็มมังงุ” - เมืองยูฟุอิน (จังหวัดโออิตะ) - ถ่ายรูปทะเลสาบคินริน - เดินเล่นหมู่บ้านโบราณยูฟุอิน - อะโสะ (จังหวัดคุมาโมโต้) อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ
00.50
ออกเดินทางโดยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
08.00 ถึง สนามบินฟุกุโอกะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว   

นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้นในปีค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแด่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อความสำเร็จการศึกษา  รูปปั้นวัวหน้าศาลเจ้า เชื่อกันว่าถ้าลูบตามส่วนต่างๆ จะมีสุขภาพดีที่บริเวณนั้นๆ และหากเดินอธิษฐานข้ามสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน  เปรียบเสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความสำเร็จ  ที่สำคัญอีกแห่ง คือ ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์ ระหว่างทางเข้าออกศาลเจ้าจะมีน้ำเต้าแขวนอยู่ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน้ำเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “โอะอิตะ” (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.00 ชั่วโมง) จังหวัดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งสินค้าโอทอป สินค้าขึ้นชื่อหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
เดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟุอิน” หมู่บ้านหัตกรรม ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมายชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่น และเลือกซื้อของที่ระลึก ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมพันธุ์ปลาที่หายากนานาชนิด หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา มีธรรมชาติงดงามซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี  มีการทำเกษตรกรรมในเมือง  และเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น
 
นำท่านถ่ายภาพ “ทะเลสาบคินริน” ลักษณะเด่นของทะเลสาบนี้ คือ ที่ก้นทะเลสาบจะมีน้ำพุร้อนและน้ำใสเย็นไหล นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำ 5 สาย  ที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุไหลเข้ามาในทะเลสาบ ในช่วงเช้าตรู่ของฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาว  มีปรากฏการณ์ควันหมอกลอยขึ้นมาจากพื้นผิวทะเลสาบ กลายเป็นภาพราวอยู่ในโลกจินตนาการ
 
เดินทางสู่เมือง “อะโสะ” ตั้งในเขตของจังหวัด “คุมาโมโต้” เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องเนื้อม้าที่อร่อยที่สุดและเป็นแหล่งเลี้ยงม้าที่ส่งเนื้อม้าไปจำหน่ายทั่วประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องน้ำสลัดญี่ปุ่นอีกด้วย
 
เข้าสู่ที่พัก KUMAMOTO ASO HIZENYA HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม (บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติหลากหลายชนิด ที่มีอาหารให้ท่านได้เลือกสรรตามที่ต้องการ วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการประกอบอาหารล้วนเป็นของท้องถิ่นทั้งสิ้น)
พิเศษ!! ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

หมายเหตุ : ในค่ำคืนนี้กรุณาจัด OVER NIGHT BAG สำหรับ 1 คืน เพื่อใช้สำหรับการเข้าพักในโรงแรมคืนถัดไป เนื่องจากโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นไม่มีพนักงานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมต่างจังหวัด ลิฟต์โดยสารมีขนาดเล็ก และมีผู้ใช้บริการมาก จึงไม่สะดวกในการนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน
วันที่ 13 พ.ค. 61 : อะโสะ - ทุ่งหญ้าคุซาเซ็นริ - หุบเขาทาคาจิโฮะช่องเขาลึกลับ (จังหวัดมิยาซากิ) ท่าเรือมิซึมิเวสต์พอร์ท (จังหวัดคุมาโมโต้) - จุดชมวิวสะพานทั้งห้าของเมือง - อะมาคุสะ - จุดชมวิวมัตสึชิม่า - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชม “ทุ่งหญ้าคุซาเซ็นริ” เป็นทุ่งหญ้าที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ปกคลุมไปด้วยต้นหญ้าที่มีวัวและม้า บริเวณพื้นที่ตรงกลางจะมีบึงขนาดใหญ่ 2 บึง ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนัก ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคมจะมีให้บริการขี่ม้ารอบบริเวณ (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรอบละประมาณ 1,300 เยน/คน การดำเนินงานเป็นไปตามสถานการณ์และประกาศของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลเดินจูงม้าไปรอบๆ ไม่อนุญาตให้ขี่ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟนาคะดาเคะและภูเขาไฟอะโสะอีกด้วย (ขึ้นอยู่กับลักษณะสภาพอากาศและความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศในแต่ละวัน)
 
เดินทางสู่จังหวัด “มิยาซากิ” ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะคิวชู เป็นเมืองท่าแห่งศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นเมืองตากอากาศที่คึกคักด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่นิยมมาชื่นชมความงามและดื่มด่ำบรรยากาศ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านสู่ “หุบเขาทาคาจิโฮะ” หรือชื่อที่ถูกขนานนามอีกชื่อคือ “ช่องเขาลึกลับ” อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด เป็นใจกลางเทือกเขาคิวชู คั่นพรมแดนระหว่างจังหวัดโออิตะและคุมาโมโต้ มีแม่น้ำโกะคะเสะไหลจากตะวันตกสู่ตะวันออกเฉียงใต้ ผนังของหน้าผานี้ คือ หินบะซอลต์ที่ค่อยๆ ก่อตัวตอนที่ภูเขาไฟอะโสะระเบิด ทำให้หน้าผานี้มีสีเข้มและเป็นริ้วสวย แต่ก็ดูลี้ลับซับซ้อนอย่างน่าหลงใหล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน้ำกลายเป็นสีเขียวมรกตเข้มตัดกับหน้าผาหินภูเขาไฟทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่สุดบรรยาย สายน้ำที่ตกจากหน้าผาสูง 17 เมตร กลายเป็นน้ำตกที่มีชื่อว่า “มะนะอิ” มีความงดงามและเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก สายน้ำตกที่ตกลงจากที่สูงกระทบโขดหินเกิดการฟุ้งกระจายเป็นสายฝนละเอียดคล้ายละอองปุยเมฆ มีทางเดินชมดอกซากุระ และดอกไม้นานาพันธุ์ตลอดฤดูใบไม้ผลิถึงช่วงฤดูร้อน ต่อเนื่องจนถึงช่วงฤดูแห่งการชมใบไม้เปลี่ยนสีด้วย ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพมุมต่างๆ เป็นที่ระลึกกับบรรยากาศรื่นรมย์

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถสนุกกับกิจกรรมเดินชมช่องเขานี้ได้ตามทางเดินเลาะริมแม่น้ำโดยจะมีน้ำตกเล็กใหญ่ให้เห็นตลอดทาง หรือใช้บริการ “เช่าเรือไม้” (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) ท่านสามารถเลือกสนุกกับการพายเรือไปตามโตรกเขา เพื่อชมทัศนียภาพของหุบเขาทาคาจิโฮะ และเพลินกับน้ำตกมะนะอิอย่างอิสระเสรี (ค่าเช่าเรือราคาประมาณ 2,000 เยนต่อลำ และสามารถใช้พายเรือเล่นได้ประมาณ 30 นาทีเท่านั้น)
 
เดินทางสู่เมือง “อะมาคุสะ” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดคุมาโมโต้เมืองที่ถูกโอบล้อมรายรอบไปด้วยทะเล โดยเป็นบ้านเกิดของ “อะมาคุสะ ชิโร่” เยาวชนผู้นำชาวบ้านก่อจราจลต่อต้านการปราบปรามศาสนาคริสต์ของรัฐบาลในสมัยอดีตกาล ภายในเมืองอะมาคุสะเป็นที่ตั้งของสุสาน คริสเตียน พิพิธภัณฑ์คริสเตียนอะมาคุซะแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ นอกจากนี้เมืองอะมาคุสะยังมีชื่อเสียงด้านอาหาร เช่น หม้อไฟเนื้อไก่ ไก่ย่างยากิโทริ และเนื้อไก่ดิบโทริซาชิที่ทำมาจากไก่ท้องถิ่นอะมาคุสะไดโอ อีกทั้งยังขึ้นชื่อเรื่องปลาสดใหม่ที่จับได้ในท้องถิ่นอีกด้วย
 
นำท่านสู่ “ท่าเรือมิซึเวสต์พอร์ท” สะพานทั้งห้าแห่งอะมาคุสะ คือ สะพาน 5 แห่งที่เชื่อมเกาะเล็กและเกาะใหญ่ทั้งหลายเข้าด้วยกัน อยู่ในแถบคามิอะมาคุสะ จังหวัดคุมาโมโต้ ถนนที่เชื่อมเกาะต่าง ๆ นี้มีชื่อเรียกว่า "เพิร์ล ไลน์"
 
เดินทางสู่ “จุดชมวิวมัตสึชิม่า” เพื่อให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม สายลมอ่อนพริ้วไหว ลิ้วคลื่นของสายน้ำ แสงแดดยามอาทิตย์อัสดง พร้อมชมการลาลับของแสงแห่งวันอันแสนอบอุ่นและน่าจดจำ (เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก AMAKUSA MISAKITEI หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม (บริการท่านด้วยเมนูชุดไคเซคิ เป็นชุดที่ใช้สำหรับเป็นการรับรองแขกคนสำคัญของประเทศญี่ปุ่น ชุดอาหารที่เรียกว่า “ไคเซคิ” ยังได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลก ซึ่งรายการอาหารจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล)
พิเศษ!! ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
วันที่ 14 พ.ค. 61 : อะมาคุซะ - ท่าเรือคาซึซะ - ล่องเรือชมปลาโลมา - บ่อน้ำพุร้อนองเซ็นแช่เท้าโอะบามะ - เฮ้าส์เท็นบอช (จังหวัดนางาซากิ) - เยี่ยมชมหมู่บ้านฮอลแลนด์ เฮ้าส์เท็นบอช รีสอร์ทแห่งดอกไม้ (พักค้างคืนในหมู่บ้านเฮ้าส์เท็นบอช)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางสู่ “ท่าเรือคาซึซะ” เพื่อนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ “ล่องเรือชมฝูงโลมา” ที่ต่างจะแหวกว่ายน้ำเล่นข้างลำเรือ เพื่ออวดโฉมความน่ารักและแสนรู้  ตลอดของการล่องเรือจะมีฝูงโลมาหลากหลายสายพันธุ์มาเล่นน้ำท้าทายสายตาของนักท่องเที่ยวด้วยความน่ารัก ท่านจะสามารถบันทึกภาพแห่งประสบการณ์ใหม่นี้เก็บไว้เป็นที่ระลึก และย้อนรำลึกถึงประสบการณ์ที่แสนจะพิเศษนี้ทุกครั้งเมื่อมองไปที่ภาพถ่ายนั้น โอกาสในการมองเห็นโลมามีมากถึง 99% ต่อการล่องเรือในแต่ละครั้ง 

นำท่านอิสระกับการแช่เท้าที่ “บ่อน้ำพุร้อนโอะบามะ” บ่อแช่เท้าที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่นในเมืองโอะบามะ จังหวัดนางาซากิ อุณหภูมิของน้ำแร่ในเมืองโอะบามะสูงมากถึง 105 องศาเซลเซียส เป็นที่ทราบกันว่าที่นี่มีน้ำพุร้อนที่ร้อนที่สุดและมีน้ำพุร้อนให้ใช้มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ทราบกันดีว่าใช้สำหรับการรักษาโรคเส้นประสาท ปวดไขข้อ ทางการท่องเที่ยวเมืองโอะบามะจึงใช้เลขของอุณหภูมิที่ร้อนถึง 105°C นำมาสร้างเป็นที่แช่เท้าที่มีน้ำแร่ไหลไปตามแนวยาวไกลถึง 105 เมตร เพื่อทำให้เป็นที่จดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น น้ำที่ไหลไปตามทางแช่เท้าจะถูกลดอุณหภูมิลงเพื่อให้เหมาะสมกับร่างกายก่อน นอกจากได้แช่เท้าเพื่อเป็นการผ่อนคลายแล้ว  ท่านยังสามารถมองความสวยงามของมหาสมุทรแปซิฟิคอันไกลสุดสายตา และบริเวณด้านข้างจะมีขายไข่ไก่สด ผักสด อาหารสด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับการนำไปอบกับไอร้อนที่ได้จากน้ำแร่ ซึ่งร้อนจนกระทั่งทำให้ไข่สุกได้ และเชื่อกันว่าไข่ที่อบจากไอน้ำที่นี้หากได้ทานแล้วจะทำให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วย และที่พลาดไม่ได้คือร้านขนมปังพื้นเมืองที่อร่อยนุ่มและราคาไม่แพงจะตั้งเยื้องอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกด้วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “นางาซากิ” เมืองแห่งด้านประวัติศาสตร์สงครามโลก ซึ่งเป็นเมืองทางภูมิศาสตร์ชายทะเลแห่งหนึ่งที่เคยถูกทิ้งปรมาณูในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2488 เพื่อมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านฮอลแลนด์ เฮ้าส์เท็นบอช รีสอร์ทแห่งดอกไม้” รีสอร์ทที่มีดอกไม้มากที่สุดในโลก จัดเป็นสวนไม้ดอกและรีสอร์ทในสไตล์ฮอลแลนด์ และเป็นที่เดียวในเอเชียที่สามารถเปิดให้ชมพรรณไม้สวยงามนานาชนิดตามฤดูกาลได้ตลอดทั้งปี

อิสระให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินในรีสอร์ท “เฮ้าส์เท็นบอช” ตามอัธยาศัยหรือเรียกว่า “หมู่บ้านฮอลแลนด์ เฮ้าส์เท็นบอช (รีสอร์ทแห่งดอกไม้)” มีฉากหลังเป็นกังหันลมโบราณขนาดใหญ่หมายถึงสัญลักษณ์ของชาวฮอลันดา และยังมีคลองน้ำใสสะอาดที่ดูแลโดยระบบบำบัดน้ำชั้นเยี่ยม ท่านสามารถล่องเรือชมผังเมืองกี่รอบก็ได้ ชมพระราชวังฮอลแลนด์ที่สง่างาม หอนาฬิกาทรงสูงแหลมตระหง่าน โซนชมโรงภาพยนตร์สามมิติ ร้านขายของที่ระลึกมากมาย ร้านอาหาร และโรงแรมสไตล์ยุโรปที่ตกแต่งได้สวยงามราวกับอยู่ในพระราชวังหรูหรา สวนสนุกฮอลแลนด์ของประเทศญี่ปุ่นที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมชาวฮอลแลนด์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว สนุกตื่นเต้นกับเครื่องเล่นหลากหลาย ล่องเรือชมทิวทัศน์ โรงภาพยนตร์ HORIZON ADVENTURE ชมฉากน้ำท่วมใหญ่ฟ้าผ่าเสมือนจริง ให้เวลาท่านเพลิดเพลินและสนุกเต็มที่กับเครื่องเล่นหลากหลาย และมุมถ่ายภาพสวยงามมากมาย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HUIS TEN BOSCH WATER MARK HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม (บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติหลากหลายชนิด ที่มีอาหารให้ท่านได้เลือกสรรตามที่ต้องการ วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการประกอบอาหารล้วนเป็นของท้องถิ่นทั้งสิ้น)
พิเศษ!! อิสระเดินชมแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ “PALACE OF LIGHT JEWELRY ILLUMINATION” ให้ท่านได้ชมภาพบรรยากาศโรแมนติคท่ามกลางไฟกระพริบสุดสวยภายในอุทยานบาร็อคอันงดงาม ซึ่งเป็นฉากประกอบการแสดงอิลูมิเนชั่นสุดอลังการทุกคืน เชิญชมฉากอันน่ามหัศจรรย์ประกอบดนตรีแสงน้ำพุ (การแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ตามประกาศของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น)
วันที่ 15 พ.ค. 61 : เฮ้าส์เท็นบอช (จังหวัดนางาซากิ) - ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ (จังหวัดซากะ) - อิสระช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ (จังหวัดฟุคุโอะกะ)  
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “ซากะ” อยู่ระหว่างจังหวัดฟุคุโอกะและจังหวัดนางาซากิ ทางตอนเหนือของจังหวัดติดกับทะเลเกนไค ทางตอนใต้ติดกับทะเลอะริอะเคะ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ถูกล้อมด้วยทะเลและภูเขา ทำให้ซากะเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยธรรมชาติสวยงาม อาหารทะเลสดอร่อย ความเป็นมิตรของคนพื้นเมือง และมีเทศกาลต่างๆ ที่สำคัญและวัฒนธรรมที่ล้ำค่าอีกด้วย จังหวัดซากะมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาเป็นอย่างมาก เช่น อะริตะยากิ อิมาริยากิ และคาระทสึยากิ

เยี่ยมชมและสักการะ “ศาลเจ้ายุโตะคุอินาริ” สถานที่แห่งนี้ถือเป็นศาลเจ้าอินาริ 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่ตกแต่งด้วยสีแดงสดใสเปล่งประกายของอาคารที่ส่องสว่างภายในต้นไม้สีเขียวสดเป็นที่น่าประทับใจ ซึ่งได้รับขนานนามว่า "ชินเซ นิกโก้" ในบริเวณศาลเจ้านอกจากศาลเจ้า อิวะซากิ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีเทพเจ้าแห่งความรัก และมักจะมีคู่รักทั้งชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาตินิยมเดินทางเพื่อมาขอพรในเรื่องของความรักเพื่อความสมหวัง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่เมือง “ฟุคุโอะกะ” เมืองหลวงแห่งเกาะคิวชู เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู และใหญ่เป็นอันดับ8 ของญี่ปุ่นด้วย ฟุกุโอกะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่นมาหลายร้อยปี เพราะตั้งอยู่ใกล้กับเขตแผ่นดินใหญ่ที่สุด ทุกวันนี้เป็นผลจากการรวมกันของเมืองท่าเก่าชื่อว่า “ฮาคาตะ” รวมกับเมืองรอบปราสาทฟุกุโอกะ โดยฮาคาตะยังคงเป็นชื่อเขตหนึ่งของฟุกุโอกะ และยังเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟสายหลักอีกด้วย แม้เมืองนี้จะเป็นเมืองใหญ่ และมีความเจริญครบครันก็ตาม แต่ก็ยังมีบรรยากาศที่ดูสบาย ไม่อึดอัดเหมือนกับเมืองอื่นของญี่ปุ่น ด้วยระบบการขนส่งที่ดี ถนนหนทางที่กว้างขวาง ความสะอาด ปลอดภัย และความเป็นมิตรของผู้คนที่นี่จนทำให้ติดหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่มากที่สุดในโลก
 
นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง “คาแนลซิตี้” ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุคุโอะกะ แหล่งช้อปปิ้งฉายาสวรรค์ของนักจับจ่าย รวบรวมเอาสินค้าทุกแขนงที่เหมาะกับนักช้อปปิ้งทุกวัยไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าญี่ปุ่นและสินค้าจากต่างประเทศ สถานที่ได้ตกแต่งไว้อย่างนำสมัย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อ รวมถึงร้านราเม็ง (ขายบะหมี่แบบญี่ปุ่น) ที่อร่อยจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น (ณ คาแนล ซิตี้ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่ของฟุคุโอกะ ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำฮากะตะและแม่น้ำนาคากาว่ามาบรรจบกัน โครงสร้างภายในจึงถูกออกแบบให้มีคลองผ่ากลางระหว่างโซนพลาซ่า และโรงแรมหรูห้าดาว นอกจากนี้บริเวณริมฝั่งคลองในอาคารแห่งนี้ มีอีกหนึ่งความโดดเด่นที่ดึงดูดความสนใจของผู้มาเยือนได้ตลอดทั้งวัน คือ โชว์น้ำพุ เต้นระบำ ชมการเคลื่อนไหวของสายน้ำตามจังหวะเพลงคลาสสิค เพลิดเพลินกับการชมจังหวะของน้ำที่ใส่ลูกเล่นตามจังหวะเพลง หรือการพุ่งขึ้นของน้ำด้วยความสูงกว่า 20 เมตร และในยามค่ำคืนก็จะเพิ่มแสงสีเพื่อความสวยงาม ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกใจที่ร้าน MUJI ช้อปปิ้งร้านค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้าสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษคุณภาพดี นอกจากนี้ยังมีซิตี้เธียร์เตอร์ หรือโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ นับเป็นอีกสถานที่ที่เหมาะแก่การมาเยือนไม่แพ้ย่านอื่นเลย)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
           
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI HOTEL FUKUOKA หรือเทียบเท่า
วันที่ 16 พ.ค. 61 : ฟุคุโอกะ - สนามบินนานาชาติฟุคุโอกะ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
08.00 นำท่านสู่ สนามบินนานาชาติฟุคุโอะกะ
11.35 ออกเดินทางโดยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เที่ยวบิน TG 649
14.55 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินไทย

ไป
:
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติฟุคุโอะกะ
TG 648
เวลา :
00.50 น. - 08.00 น.
กลับ
:
สนามบินนานาชาติฟุคุโอะกะ - สนามบินนานาชาติสุววรณภูมิ
TG 649
เวลา :
11.35 น. - 14.55 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินไทยชั้นประหยัด แบบหมู่คณะ ไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ 
-
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
-
น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
-
โรมแรมที่พัก 4 คืน
-
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนีมเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
มัคคุเทศก์พร้อมรถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันการเดินทางต่างประเทศ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
- บริการน้ำแร่วันละ 2 ขวด ต่อท่าน
- พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมที่พัก (1 ท่านต่อ 1 ใบ)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
-
ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต
-
สินน้ำใจคนขับรถ และมัคคุเทศก์ (หากท่านประทับใจในการบริการสามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจแก่ทีมงานได้)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท เพื่อสำรองที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 29 มีนาคม - 25 เมษายน 2561

เงื่อนไขการยกเลิก
-
กรณีแจ้งยกเลิกมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
-
กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด
-
กรณียกเลิกการจองภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
- กรณียกเลิกการจองภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด

หมายเหตุ
-
การเดินทางแต่ละคณะจะต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันเดินทาง
-
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
-
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
-
กรณีที่ลูกค้าต้องการจอง และซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ (ไทย) หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้นๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ)
-
กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
-
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ราคา

-
ปิดการขาย