EN
TH

แพ็คเกจ Macao International Marathon 2018 3 วัน 2 คืน

สายการบินแอร์มาเก๊า

แผนการเดินทาง

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - มาเก๊า - ลงทะเบียน Macao International Marathon (Olympic Sport Center Stadium) 
08.00
พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์มาเก๊า

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
10.30
ออกเดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX 885 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.25 เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นมาเก๊า  เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
                        
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ Olympic Sport Center Stadium เพื่อลงทะเบียนรับเอกสาร และรายละเอียดการแข่งขัน
                        
เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SINTRA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 : Macao International Marathon 2018
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
04.30
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่งาน Macao International Marathon ณ Olympic Sport Center Stadium
05.00 ประตูเปิด
06.00
ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมาราธอน 42.19 ก.ม.
06.00 ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 ก.ม.
06.15 ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน 5.5 ก.ม.

(อาหารกลางวันและเย็น อิสระตามอัธยาศัย)
           
**เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก SINTRA HOTEL ตามอัธยาศัย**
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 : วัดอาม่า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ร้านขนม - เจ้าแม่กวนอิมสีทอง - โบสถ์เซนต์ปอล - ศาลเจ้านาจา - เซนาโด้ สแควร์ - มาเก๊า - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก


นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่าองค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล ภายในมีศาลเจ้าและก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสำเภาโบราณ บริเวณด้านหน้าวัดมีรูปปั้นสิงโตหิน   อยู่ 2 ตัว เชื่อกันว่าหากใครได้หมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากสิงโตไปทางขวา 3 ครั้ง พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานแล้วจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา
 
นำท่านเลือกซื้อของฝาก ณ​ ร้านขนม พบกับหมูแผ่น, ปลาเค็ม,​ ขนมเมียจ๋า- ผัวจ๋า, ทองม้วน, ท็อฟฟี่นม เป็นต้น เดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam Temple) สร้างขึ้นช่วงต้นศตวรรษที่ 13 ประดับประดาด้วยงานแกะสลักมากมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 โถงใหญ่ โถงแรกสุดประดิษฐานองค์พระศรีศากยมุนี พระสมณโคดมและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ถัดมาเป็นหออายุวัฒนะประดิษฐานองค์พระศรีอริยเมตไตรย ที่เชื่อว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ต่อจากองค์สมณโคดมในอนาคตกาล และองค์พระสังกัจจายน์ ซึ่งว่ากันว่าหากขอโชคลาภกับท่านโดยการลูบท้องท่านวนขวา 3 รอบแล้วนำมือเก็บเข้ากระเป๋าตัวเอง จะทำให้มีโชคดั่งที่ขอ ส่วนโถงสุดท้ายคือหอพระโพธิสัตว์กวนอิมในชุดเจ้าสาวชาวจีน ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมอันงดงาม
 
นำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมสีทอง โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องจากส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน องค์รูปปั้นเป็นสีทองมีพระพักตร์ละม้ายชาว ตะวันตกประดิษฐานบนดอกบัว บริเวณนี้เป็นสถานที่ซึ่งชาวมาเก๊านิยมมาพักผ่อนมากที่สุดแห่งหนึ่ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นำท่านชม โบสถ์เซนต์ปอล สร้างขึ้นต้นศตวรรษที่ 17 มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง  มาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม
 
นำท่านขอพร ณ วัดนาจา สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1888 เพื่ออุทิศให้แก่ยุวเทพนาจา หรือที่ชาวจีนเรียกกันว่า “นาจาไท้จื้อ” เพื่อขอให้ท่านคุ้มครองจากกาฬโรคที่ระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วมาเก๊าในขณะนั้น (เทพนาจาได้มาเข้าฝันชาวบ้านเพื่อบอกให้นำน้ำจากเทือกเขาและผสมกับยาสมุนไพรจีน รักษาโรคจนหายในที่สุด ชาวบ้านจึงพากันสร้างศาลถวายแด่เทพนาจา)  วัดนาจาเป็นวัดขนาดเล็กประกอบด้วยโถงกลางและศาลาสำหรับการสวดภาวนา ต่อมาได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกของ Unesco ในปี 2005 ชาวมาเก๊าเชื่อกันว่าหากได้ขอพรจากเทพนาจาให้เด็กที่เราดูแลอยู่เย็นเป็นสุข แข็งแรง อยู่ในโอวาท และเป็นเด็กดี มีความร่มเย็นเป็นสุข มีชีวิตที่มีแต่ความเจริญ รุ่งเรือง
 
อิสระช้อปปิ้งย่านการค้า เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นเปรียบ เสมือนท้อง ทะเลอันสมบูรณ์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวมไว้ซื่งร้านค้าต่างๆ มากมาย ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านขนมอบ และขนมพื้นเมือง เป็นต้น                   
           
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมาเก๊า
19.00
ออกเดินทางโดย สายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX 882 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า

ไป
:
กรุงเทพฯ - มาเก๊า
NX 885
เวลา :
10.30 น. - 14.25 น.
กลับ
:
มาเก๊า - กรุงเทพฯ
NX 882
เวลา :
19.00 น. - 21.00 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินแอร์มาเก๊า ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ พร้อมภาษีสนามบิน ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
-
โรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
-
บัตรแข่งขันวิ่ง Macao International Marathon 2018
-
อาหารตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
-
รถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามเส้นทางระบุในรายการ พร้อมมักคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
-
ประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
-
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากสายการบินกำหนด 20 กก./1ใบ/ท่าน
-
สินน้ำใจมักคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ 50 ดอลล่าห์มาเก๊า/ท่าน
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จในนามบริษัท)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ 10,000 บาท ต่อที่นั่ง ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือชำระภายในวันที่ 30 ต.ค. 61 
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 25 กันยายน - 19 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น.

เงื่อนไขการยกเลิก
-
กรณียกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ
-
กรณียกเลิกการเดินทาง ภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย 70% ของค่าทัวร์ 
-
กรณียกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 25 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
-
กรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง
-
การท่องเที่ยวมาเก๊า จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องชำระค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 500 HKD/ท่าน เมื่อท่านชำระค่าทัวร์บริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
- เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย หากท่านสละสิทธิ์ใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
- หากสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในทัวร์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
-
บัตรโดยสารแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป และกลับพร้อมกันไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง หรือยกเลิกตั๋วได้ (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลง หรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน) 

ราคา

-
ปิดการขาย