EN
TH

มาร์ฮาบาร์ จอร์แดน 6 วัน 3 คืน

สายการบินรอยัล จอร์แดเนียน

แผนการเดินทาง

วันที่หนึ่ง : สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินรอยัล จอร์แดเนียน
วันที่สอง : อัมมาน - โรมันเจอราช - เมืองพันเสา - ประสาทเครัค - เพตรา
00.30
ออกเดินทางสู่ ประเทศจอร์แดน โดย สายการบินรอยัล จอร์แดเนียน เที่ยวบินที่ RJ 183
05.15 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
เช้า ชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา” อดีต 1ใน 10หัว เมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน นครแห่งนี้ได้ถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และถูกทรายฝังกลบจนสูญหายไปเป็นนับพันปี

ชม ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯ โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน)

ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เทพีประจำเมืองเจอราช สร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่บวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้

นำท่านสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักเข้าเมือง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ เมืองเครัค ชมทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาทั้งสองข้างทางจนได้ฉายาเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับสี่ดาวมาตรฐานท้องถิ่น ณ เมืองเพตรา
วันที่สาม : เพตรา - ทะเลทรายสีชมพูวาดิรัม
07.00
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม เมืองเพตรา ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ ในปี ค.ศ. 1812 นักสำรวจเส้นทางชาวสวิส นายโจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์  ได้ค้นพบนครศิลาแห่งนี้ และนำไปเขียนในหนังสือชื่อ TRAVEL IN SYRIA ชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่ง

นำท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง  SIQ เส้นทางมหัศจรรย์ กว่า 1.5 กิโลเมตร ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ ( EL-KHAZNEH / TREASURY) เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก สูง 40 เมตร และกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อียิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง เดิมเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์ แต่ภายหลังได้มีการขุดพบทางเข้าหลุมฝังศพที่หน้าวิหารแห่งนี้ ทำให้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกันว่า น่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้ปกครองเมือง ใช้เป็นที่ทำพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผู้ปกครองเมืองและเครือญาติ 

ชม โรงละครโรมัน แกะสลักจากภูเขา สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยโรมันเข้ามาปกครองได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติมจุผู้ชมได้3,000 คน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
เดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ ไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916-1918 และได้ถูกใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนต์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA”  

นำท่านนั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศท้องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล นำท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ ที่เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันต่างๆ และรูปภาพต่างๆ ผ่านชมเต้นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย เลี้ยงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ (เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการให้ทิปท่านละ 1 USD แก่คนขับรถ)
ค่ำ
รับประทานอาหารพื้นเมือง แบบชนเผ่าเบดูอิน

เดินทางสู่ เมืองอควาบา เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญของประเทศจอร์แดน เป็นเมืองเดียวของประเทศจอร์แดนที่เป็นเมืองปลอดภาษี

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับสี่ดาวมาตรฐานท้องถิ่น ณ เมืองอควาบา
วันที่สี่ : อควาบา - เดดซี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม) ทะเลเดดซี เป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลก มีความต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20% ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้ อีกทั้งเดดซีเป็นจุดต่ำที่สุดในโลกจึงทำให้บริเวณนี้มีอ็อกซิเจนและอากาศสดชื่น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมที่เดดซี ซึ่งที่พักมีหาดส่วนตัว อิสระให้ท่านใช้เวลาตามอัธยาศัย เพื่อลงเล่นน้ำในเดดซี และสามารถลงอีกรอบตอนเช้าได้ เพื่อสุขภาพผิวอุดมด้วยแร่ธาตุ หรือจะว่ายน้ำในสระว่ายน้ำของโรงแรม
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม บริการเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
วันที่ห้า : เมาท์ เนโบ - มาดาบา - ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิต และฝังศพของโมเสส ชม พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ ชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู  
 
เดินทางสู่เมือง มาดาบา หรือเมืองแห่งโมเสด  เข้าชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ สร้างขึ้นช่วงระหว่างศตวรรษที่ 6 ในยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ที่อยู่บนพื้นโบสถ์แห่งนี้ และถูกตกแต่งโดยโมเสดสี ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น เยรูซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี, อียิปต์ ฯลฯ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในเมืองเจอราช บริการอาหารแบบเซท
บ่าย
ชมเมืองหลวงอัมมาน ตั้งอยู่บนภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 6,000 ปี ชม ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) สร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้านการเมืองต่างๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็น โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผู้ชมได้ 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก

ชม วิหารเฮอร์คิวลิส ที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้นำชาวมุสลิมของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
20.00
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
วันที่หก : สนามบินสุวรรณภูมิ
02.10
ออกเดินทางโดย สายการบินรอยัล จอร์แดเนียน เที่ยวบินที่ RJ 180
15.15
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินรอยัล จอร์แดเนียน

ไป
:
กรุงเทพฯ - อัมมาน
RJ 183
เวลา :
00.30 น. - 05.15 น.
กลับ
:
อัมมาน - กรุงเทพฯ
RJ 180
เวลา :
02.10 น. - 15.15 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ สายการบินรอยัล จอร์แดเนียน เส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯ - อัมมาน รวมค่าภาษีสนามบิน
-
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 3 คืน ตามที่ระบุในรายการ
-
อาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ พร้อมน้ำดื่มระหว่างมื้อ และระหว่างวัน 1 ขวด ต่อวัน
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และรถโค้ชปรับอากาศ ตามรายการที่ระบุ
-
มักคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ไทย
-
วีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ประเทศจอร์แดน
-
ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
-
 ค่าขี่ม้า, ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก, ค่าทิปรถม้าที่เมืองเพตรา และค่าทิปคนขับรถในทะเลทรายวาดิรัม
-
สินน้ำใจมักคุเทศก์ 3 USD/ ท่าน/วัน และพนักงานขับรถโดยเฉลี่ย 2USD/ท่าน/ วัน คือ ทั้งทริปจำนวน 5 วัน X 4 USD = 20 USD สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทยทิปตามศรัทธา (วันละ 3USD ขั้นต่ำ) X 5 วัน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันก่อนเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
-
ส่วนที่เหลือ ชำระก่อน 35 วัน ก่อนการเดินทาง 
-
กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
-
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์

หมายเหตุ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-
เนื่องจากรายการท่องเที่ยวเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
-
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจ้งสถานทูตฯ ได้รับทราบ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของเอกสารวีซ่า
-
กรณีสายการบินยกเลิกหรือเที่ยวบินล่าช้า กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ราคา

-
ปิดการขาย