EN
TH

โมรอคโค 9 วัน 6 คืน

สายการบินเอทิฮัด

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
15.30
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ สายการบินเอทิฮัด
                       
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
20.45 ออกเดินทางโดย สายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 401
วันที่ 2 : อาบูดาบี - โมรอคโค - คาซาบลังก้า - เชฟชาอูน
00.15
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเมืองอาบูดาบี
02.45
ออกเดินทางโดย สายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 613
08.10 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่า ประเทศไทย 7 ช.ม.)  

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย
เช้า เดินทางสู่ เมืองคาซาบลังก้า มีความหมายในภาษาสเปนว่าบ้านสีขาว เป็นเมืองท่า และเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานระหว่างประเทศแล้ว ยังเป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Casablanca ฉายในปี ค.ศ. 1942

นําท่านเข้าชมด้านในของ สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2  สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ. 1993 ในวาระเฉลิมพระชนม์ครบ 60 พรรษาของกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 แห่งโมรอคโค เป็นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่มากจุคนได้ 25,000 คน และมีหอคอยสูง 210 เมตรมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากเมืองเมกกะ และเมดิน่าแห่งซาอุดิอาระเบีย สุเหร่านี้งดงามประณีตด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง อิสระชมทิวทัศน์ภายนอกสุเหร่าอันเป็นจุดชมวิวริมฝั่งทะเล ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยงามของชาวโมรอคโคที่ชอบมาเดินเล่น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บริการอาหารซีฟู้ด
 
เดินทางสู่ เมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) เมืองที่เต็มไปด้วยสีน้ำเงิน ทุกบ้านเรือนบนเนินเขาทาด้วยสีน้ำเงินทั้งเมือง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเก็บภาพความประทับใจ เมืองนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1471  เป็นป้อมปราการขนาดเล็ก ในปี 1920 เมืองนี้ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของสเปน ณ ปัจจุบันเมืองนี้มีประชากรประมาณ 40,000 คน ก็ยังคงใช้ภาษาสเปนกันอย่างแพร่หลาย ในปี 1956 เมืองนี้ได้กลับสู่การปกครองของโมรอคโคจากความช่วยเหลือของฝรั่งเศส อิสระเดินชมเมือง และร้านค้าขายสินค้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
           
เข้าสู่ที่พัก เมืองเชฟชาอูน โรงแรม DAR CHAOUEN หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : เชฟชาอูน - โบราณโรมันโวลูบิลิส - เมืองเมคเนส - เมืองเฟซ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis)  (ระยะทาง 195 กม. ประมาณ 3 ชม.) ปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังที่เกิดจากแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยังคงเห็นร่องรอยความยิ่งใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต เมืองโรมันโบราณแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997
 
เดินทางสู่ เมืองเมคเนส (Meknes) หนึ่งในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมัยสุลต่าน มูเล อิสมาอิ แห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (Alawite Dynasty) กษัตริย์จอมโหดผู้ชื่นชอบ การทำสงครามในช่วงศตวรรษที่ 17 ด้วยทำเลที่ตั้งที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมืองเมกเนสจึงเป็นเมืองศูนย์กลางการ ผลิตมะกอกไวน์และพืชพรรณต่างๆ มีกำแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่าที่ยาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมีประตูเมืองใหญ่ถึง 7 ประตู แวะชม ประตูบับมันซู เป็นประตูที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ตกแต่งด้วยโมเสดและกระเบื้องสีเขียวสดบนผนังสีแสด

เดินทางสู่เมืองเฟซ (ระยะทางประมาณ 82 ก.ม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
 
ชม เมืองเฟซ (Fes) เมืองหลวงเก่าในศตวรรษที่ 8 ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโมรอคโค นำท่านสู่ จุดชมวิวบนป้อมปราการ ต่อด้วยชม ประตูพระราชวังหลวง แห่งเฟซ (The Royal Palace) ประตูทางเข้าพระราชวังเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์แห่งราชวงศ์โมรอคโค นำท่านเดินผ่านเข้าไปใน เขตเมดิน่า ซึ่งเหมือนข้ามกาลเวลาย้อนสู่อดีต ในเขตเมืองเก่าได้แบ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม.ถึง กว้าง 3 เมตร แบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่องใช้ทองเหลือง ย่านงานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม้ และย่านเครื่องเทศ ระหว่างที่เดินตามทางในเมดิน่าท่านจะได้พบกับ น้ำพุธรรมชาติ เพื่อให้ชาวมุสลิมใด้ล้างหน้าล้างมือก่อนเข้าในบริเวณมัสยิด ชม เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ที่สวยงามประณีต ผ่านแวะชม สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 ที่ชาวโมรอคโคถือว่าเป็นแหล่งแสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ ผ่านชม สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน มหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโค ชมย่านเครื่องหนังและแวะชม บ่อฟอก และย้อมสีหนังแบบโบราณ อนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก้
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
 
เข้าสู่ที่พัก เมืองเฟซ โรงแรม BARCELO หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4 : เฟซ-อิเฟรนเออร์ฟอย์ด - มอร์ซูก้า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองอิเฟรน ข้ามเขา Middle Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปด้วยป่าไม้ สวนต้นซีดาร์ ต้นสนขนาดใหญ่ ผ่านเส้นทางความสูง 3,090 เมตร แวะชมบรรยาศเมืองต่างอากาศเมืองอินเฟรนเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของโมรอคโค

จากนั้น เดินทางต่อสู่ ทะเลทรายซาฮ่าร่า
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยรถ 4x4 เข้าสู่ ทะลทรายซาฮาร่า
        
**หมายเหตุ**
กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับพักในโรงแรมกลางทะเลทราย 1 คืน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม จากนั้นพักผ่อนนอนดูดาว ตามอัธยาศัย
 
เข้าที่พัก โรงแรมกลางทะเลทราย KASBAH TOMBOUCTOU หรือเทียบเท่า

สำหรับท่านที่ต้องการนอนเต้นท์แทนนอนโรงแรมในทะเลทรายซาฮาร่า กรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เต้นท์เป็นห้องน้ำรวม ไม่มีฮีทเตอร์ หรือแอร์-พัดลม มีเพียงผ้าห่มหลายผืนเพื่อกันความหนาวในทะเลทราย

วันที่ 5 : เมอร์ซูก้า - ทินเฮียร์ - ทอด้าจอร์จ วอซาเซท
เช้าตรู่
ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนำท่านขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า ** รวมค่าขี่อูฐ 1 ท่าน อูฐ 1 ตัว
       
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองทินเฮียร์  ชม โอเอซิส Tinerhir  ชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่รวมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้งยังมีความชุ่มชื้นของโอเอซิส ต้นปาล์ม เคยเป็นที่ตั้งของกองทหารที่เดินทางมาจากวอซาเซท

เดินทางสู่ ทอด้าจอร์จ ชมความงามของช่องเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในโอเอซิส ลำน้ำใสไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาสูงชันแปลกตาเป็นแหล่งปีนหน้าผาสำหรับนักเสี่ยงภัยทั้งหลาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เป็นเมืองที่ถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่แวดล้อมไปด้วยสตูดิโอภาพยนตร์ และมีการพัฒนาพื้นที่ในทะเลทรายเพื่อกิจกรรมต่างๆ เช่น การขี่อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (สำหรับในฤดูหนาว - ฤดูใบไม้ผลิ (พ.ย. - เม.ย.) ควรเตรียมเสื้อกันหนาวให้เพียงพอ เพราะเมืองนี้อยู่ใกล้ภูเขาแอตลาสที่มีหิมะปกคลุมในช่วงดังกล่าว วอซาเซทอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่าง และความผจญภัยที่หาไม่ได้จากที่ไหน วอซาเซทเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดของทางตอนใต้
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
           
พิเศษ! พักโรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองวอซาเซทระดับฮอลีวูด 5 ดาว BERBERY PALACE หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 : วอซาเซท - มาราเกซ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
เดินทางสู่ เมืองไอท์ เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) เมืองที่ชื่อเสียงในเรื่องการหารายได้จากกองถ่ายทำภาพยนตร์กว่า 20 เรื่อง โดยเฉพาะป้อมที่งดงามและมีความใหญ่ที่สุดในโมรอคโคภาคใต้ คือ ป้อมไอท์ เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) ป้อมหินทรายซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็นปราสาทที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องที่โด่งดังอาทิ Lawrance of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การยูเนสโก้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เดินทางสู่ เมืองมาราเกช (Marakesh) เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่ตั้งอยู่เชิงเขาแอตลาส เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด สภาพบ้านเมืองที่เราเห็นได้คือ สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรือนที่ถูกฉาบด้วยปูนสีส้มๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำหนดไว้ แต่คนท้องถิ่นจะเรียกว่า Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวได้ว่ามาราเกชเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง จึงได้สมญานามว่าเป็น A city of Drama นั่นคือมีความสวยงามดั่งเมืองในละครที่ไม่น่าเป็นชีวิตจริง

เยือน จัตุรัสกลางเมือง (Djemaa Fnaa Square) ที่มีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาดทั้ง 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวา ที่มีสีสันและกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท้ สามารถหาซื้อของฝากของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ได้ที่ ตลาดเก่า ที่อยู่รายรอบจัตุรัส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ Fantasia ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของสถานที่ และสีสันของชาวโมรอคกันที่ต้อนรับท่านด้วยอาหารและพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
                    
เข้าสู่ที่พัก เมืองมาราเกช โรงแรม ADAM PARK หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่ 7 : สวนจาร์ดีน มาจอแรล - มัสยิด คูตูเบีย - พระราชวังบาเฮีย - ราบัต
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ชม สวนจาร์ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent Gardens) โดย Yves St. Laurent ดีไซน์เนอร์แห่ง ฝรั่งเศส เป็นผู้ออกแบบสวนแห่งนี้ ชมสวนที่ถูกออกแบบโดยใช้สีฟ้า และสีส้มเป็นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเสา แจกัน และชมนานาพรรณของต้นไม้แห่งทะเลทราย ที่จัดได้อย่างสวยงาม
 
ชม มัสยิด คูตูเบีย (Koutoubia Mosque) มัสยิดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนี้ได้ มีความสูง 70 เมตร เยี่ยมชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) พระราชวังของมหาอำมาตย์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนกษัตริย์ในอดีต  สร้างช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมเป็นแนวสมัยใหม่ โดยตั้งใจจะให้เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่ และหรูหราที่สุดในสมัยนั้น ตัวพระราชวังมีการตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปั้นวาดลายบนไม้และประดับประดาด้วยโมเสดเป็นลวดลายที่สวยงามละเอียดอ่อนมาก 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางสู่ เมืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เมื่อโมรอคโคหลุดพ้นจากการเข้าแทรกแซงทางการเมืองของฝรั่งเศส และเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง เป็นเมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
                   
เข้าสู่ที่พักเมืองราบัต โรงแรม M GALLERY DIWANE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 8 : ราบัต - อาบูดาบี
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านสู่ ป้อมอูดายา (Odaya) หรือ ป้อมสีฟ้าขาว สถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง Mission Impossible เก็บภาพแห่งความประทับใจ ชม สุเหร่าหลวง ที่ทุกเที่ยงวันศุกร์ กษัตริย์แห่งโมรอคโคจะทรงม้าจากพระราชวังมายังสุเหร่า เพื่อประกอบศาสนกิจ ชม สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยกาของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ซึ่งมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพที่ฝังอยู่เบื้องล่าง ด้านหน้าของสุสาน คือ สุเหร่าฮัสซัน ที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 แต่ไม่สำเร็จ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
           
อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึก
15.00 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองราบัต
19.45 ออกเดินทางโดย สายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 616 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6  ชม.)
วันที่ 9 : สนามบินอาบูดาบี - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
06.25 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี
08.50 ออกเดินทางโดย สายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 408 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7  ชม.)
18.25 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด

ไป
:
กรุงเทพฯ - อาบูดาบี
อาบูดาบี - คาซาบลังก้า
EY 401
EY 613
เวลา :
20.45 น. - 00.15 น. 
02.45 น. - 08.10 น. 
กลับ
:
ราบัต - อาบูดาบี
อาบูดาบี  - กรุงเทพฯ
EY 616
EY 408
เวลา :
19.45 น. - 06.25 น. 
08.50 น. - 18.25 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินเอทิฮัด ชั้นประหยัดแบบหมุ่คณะไปกลับ พร้อมภาษีสนามบิน
-
โรงแรมที่พัก 6 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
-
รถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามเส้นทางระบุในรายการ พร้อมมักคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์ไทย
-
อาหารตามที่ระบุในรายการ
-
น้ำดื่มระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ / น้ำดื่มระหว่างวัน 2 ขวดเล็ก/ท่าน
-
วีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะประเทศโมรอคโค
-
ประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
-
สินน้ำใจคนจูงอูฐ และ หัวหน้าทัวร์ไทยตามอัธยาศัย
-
สินน้ำใจมักคุเทศก์ขั้นต่ำ 3 USD/ ท่าน/วัน และคนพนักงานขับรถ 2 USD/ท่าน/ วัน หรือตลอดทริป 40 USD
-
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากสายการบินกำหนด
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ 10,000 บาท ต่อที่นั่ง ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือชำระก่อน 40 วัน ก่อนวันเดินทาง
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - 5 มกราคม 2562

เงื่อนไขการยกเลิก
-
กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
-
กรณียกเลิกการเดินทาง 40 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่ามัดจำทั้งหมด
- กรณียกเลิกการเดินทาง ภายใน 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย 70 % ของค่าทัวร์
- กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 20 วัน ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
-
กรณีมีผู้ร่วมเดินทางไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางด้วย แต่จะมีเจ้าหน้าที่โมรอคโครอรับที่สนามบินโมรอคโค
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
-
เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
-
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของเอกสารวีซ่า
- กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-
หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบิน หรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง


 

ราคา

-
ปิดการขาย