EN
TH

พม่า ไหว้พระ 5 วัด เที่ยวเต็มวัน มหัศจรรย์มิงกลาบา

ประเทศพม่า เมืองย่างกุ้ง

Itinerary

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
ขอพรเทพทันใจ - เทพกระซิบ-สักการะพระเจดีย์โบตาทาวน์
นมัสการพระนอนตาหวาน - พระหง่าทัตจีพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์
กราบขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมี พร้อมรับพระธาตุไปบูชา
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต  และชมปางช้างเผือก
 
รายละเอียดการเดินทาง
 
สนามบินดอนเมือง – ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์– เทพทันใจ – เทพกระซิบ - วัดบารมี – พระนอนตาหวาน - พระหง่าทัตจี - ตลาดสก๊อต –ชมช้างเผือก - สนามบินดอนเมือง 
04.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ประตู 6 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายบินนกแอร์ (DD) เจ้าหน้าบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
06.30 น. ออกเดินทางโดย สายบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD4230
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (เวลาท้องถิ่นประเทศพม่า ช้ากว่า ประเทศไทย 30นาที)
สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด กล่าวกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก และนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  (สถานที่สำคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐานที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ  ให้ท่าน สักการะขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพื่อเสริมสร้างบารมี และสิริมงคล สรงน้ำพระประจำวันเกิดตน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต)
เดินทางสู่ พระเจดีย์โบตาทาวน์ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนนำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์แห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไป คือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่าง ๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
เทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ) ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่กินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว ซึ่งการขอพรต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากโดยนิยมบูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการเมนู บุฟเฟ่ต์ชาบู
วัดบารมี สักการะบูชา พระเกศาของของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระธาตุนั้นเมื่อนำมาวางบนจานแก้วแล้ว จะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นสถานที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วย ไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ
พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร
พระหง่าทัตจี แปลว่า  หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์  เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย์)
ตลาดสก็อต ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่ามีสินค้าของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง
ปางช้างเผือก (Royal White Elephant Garden) สถานที่เลี้ยงดูช้าง จะมีช้างเผือกซึ่งถือว่าเป็นสัตว์มงคล และแสดงถึงบุญบารมีของผู้ครองนครนั้นๆ ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยและชาวพม่า ที่หาชมได้ยากในปัจจุบันนี้ โดยปางช้างเผือกแห่งนี้มีช้างเผือกอยู่ 3 ช้าง ตามความเชื่อของคนสมัยก่อนเชื่อว่า ขนหางของช้างเผือกถือเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่ง ที่สามารถป้องกันคุณไสย เสนียดจัญไรแก่ผู้ครอบครอง  จึงนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับ เช่น แหวน กำไร ใส่ติดตัว
19.00 น. เดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ในสนามบิน
21.00 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD4239
22.55 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

Conditions
อัตรารวม

 1. บัตรโดยสารสายการบินนกแอร์  ชั้นประหยัด ไปกลับ พร้อมค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน
 2. รถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 3. มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 4. อาหารและเครื่องดื่มที่ระบุในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
 6. ประกันภัยในการเดินทาง  วงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท  (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทำประกัน) เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
 
อัตราไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ และค่าอินเตอร์เนท ฯลฯ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าบริการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า 20 กก. ต่อ 1 ใบ
 4. สินน้ำใจพนักงานขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ชำระที่สนามบินก่อนเดินทาง)  2,000 บาท / ลูกค้า  1 ท่าน  
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ 
 6. ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก  ณ ที่จ่าย 3%
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
 2. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง
 
กรณียกเลิกการเดินทาง
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น
 
หมายเหตุ
 1. บริษัทขอขอสงวนสิทธิ์ ออกเดินทางโดยมีจำนวนผู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป กรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยเดินทางด้วย แต่จะมีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี คอยรับท่านที่สนามบินพม่า และบริการท่านตลอดการเดินทาง
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง กรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต เงินจะคืนเข้าบัตรภายใน 2 รอบบิล
 3. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 4. เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ ทั้งสิ้น
 5. กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, สภาวะการเมือง หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 8. สำหรับผู้เดินทาง ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย หรือ ใช้หนังสือเดินทางต่างด้าวในการเดินทาง ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้า และออกจากประเทศ
 9. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 7  เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
 10. ผู้เดินทางทุกท่านควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางทั้งในด้านเครื่องใช้ส่วนตัวและยารักษาโรค
 11. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ  เช่น นั่งรถเข็น (Wheelchair),  เด็ก,  ผู้สูงอายุ,  มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมดสำคัญที่สุด
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 7 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าเหลือสำหรับประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
กรณีผู้โดยสารมีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้ กรุณาแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว
กรณีเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

Prices

เริ่มต้น 2,999

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว