EN
TH

พม่า ไหว้พระ 5 วัด เที่ยวเต็มวัน มหัศจรรย์มิงกลาบา

ประเทศพม่า เมืองย่างกุ้ง

รายละเอียด

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
ขอพรเทพทันใจ - เทพกระซิบ-สักการะพระเจดีย์โบตาทาวน์
นมัสการพระนอนตาหวาน - พระหง่าทัตจีพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์
กราบขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมี พร้อมรับพระธาตุไปบูชา
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต  และชมปางช้างเผือก
 
รายละเอียดการเดินทาง
 
สนามบินดอนเมือง – ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์– เทพทันใจ – เทพกระซิบ - วัดบารมี – พระนอนตาหวาน - พระหง่าทัตจี - ตลาดสก๊อต –ชมช้างเผือก - สนามบินดอนเมือง
04.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ประตู 6 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายบินนกแอร์ (DD) เจ้าหน้าบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
06.30 น. ออกเดินทางโดย สายบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD4230
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (เวลาท้องถิ่นประเทศพม่า ช้ากว่า ประเทศไทย 30นาที)
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด และนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สักการะขอพรองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน บริเวณที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ เพื่อเสริมสร้างบารมี และสิริมงคล สรงน้ำพระประจำวันเกิด เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต)
พระเจดีย์โบตาทาวน์ เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์แห่งนี้ก่อนจะนำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่าง ๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
เทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ) ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่กินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรจะต้องกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากโดยนิยมบูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการเมนู บุฟเฟ่ต์ชาบู
วัดบารมี สักการะบูชาพระเกศาของของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระธาตุนั้นเมื่อนำมาวางบนจานแก้วแล้ว จะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นสถานที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ
พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน เป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงาม มีความยาวขององค์ 70 เมตร
พระหง่าทัตจี แปลว่า  หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์  เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย์)
ตลาดสก็อต ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่ามีสินค้าของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง
ปางช้างเผือก (Royal White Elephant Garden) สถานที่ดูแลช้างเผือกซึ่งถือว่าเป็นสัตว์มงคล และแสดงถึงบุญบารมีของผู้ครองนครนั้นๆ โดยปางช้างเผือกแห่งนี้มีช้างเผือกอยู่ 3 ช้าง ตามความเชื่อของคนสมัยก่อนเชื่อว่า ขนหางของช้างเผือกถือเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่ง ที่สามารถป้องกันคุณไสย เสนียดจัญไรแก่ผู้ครอบครอง  นิยมทำเป็นเครื่องประดับติดตัว อาทิ แหวน กำไร
19.00 น. เดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ในสนามบิน
21.00 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD4239
22.55 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ปิดการขาย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว