EN
TH

พม่า พัก 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน 8M

พม่า 3วัน 2คืน พักโรงแรม 5 ดาว อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำเผา – Buffet Seafood และอาหารครบทุกมื้อ

รายละเอียด

 วันที่หนึ่ง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า - พระนอนชเวตาเลียว - คิมปูนแค้มป์ – นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน MYANMAR AIRWAYS เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
10.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ 8M 336
11.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (เวลาท้องถิ่นประเทศพม่า ช้ากว่า ประเทศไทย 30นาที)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! บริการกุ้งเผาใหญ่ ท่านละ 1 ตัว
  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบมอญ องค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร โดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ ไม้เกะสลัก, ผ้าถุง, โสร่ง ฯลฯ
คิ้มปูนแค้มป์ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถบรรทุกหกล้อท้องถิ่นประจำเส้นทาง ซึ่งเป็นรถชนิดเดียวที่ใช้ เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา 
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่สถานีพระธาตุ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที (กรณีกระเช้าไม่เปิดให้บริการ ทางบริษัทจะจัดการขึ้นบนยอดเขาด้วยวิธีอื่นๆ แทน และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ากระเช้าในทุกกรณี)
  เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน (Kyaikhtiyo Pagoda) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนหินทรงกลม ภายในเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุ ตามคติการบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนาถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้งผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะสมดั่งปรารถนา ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคำเพื่อปิดทององค์พระธาตุ (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะผู้ชาย ส่วนผู้หญิงสามารถอธิฐาน และฝากผู้ชายไปปิดแผ่นทองแทนได้) 
หมายเหตุ (กรุณาเตรียมกระเป๋าขนาดเล็กสำหรับ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน กรณีจ้างลูกหาบแบกสัมภาระจะมีค่าใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มต้นที่ 1,000 จ๊าด ประมาณ 30 บาท) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
โรงแรมที่พัก KYAIKHTO HOTEL, YOE YOE LAY HOTEL, MOUNTAIN TOP HOTEL หรือเทียบเท่า ท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน โดยประตูจะเปิดถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาวกันลมหรือผ้าพันคอ เบาะรองนั่ง เนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก (ยกเว้นกรณีพักที่ โรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นไปไหว้พระธาตุอินทร์แขวนได้แค่รอบเดียว)  
 วันที่สอง เมืองหงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระนอนตาหวาน - วัดหง่าทัตจี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
05.00 น. สำหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน สามารถซื้ออาหารที่จะใส่บาตรที่ร้านค้า
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) อดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. )
เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (ShweMordore) เจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างศิลปะพม่า และศิลปะมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 377 ฟุต สูงกว่าพระเจดีย์ชเวดากองซึ่งมีความสูง 51 ฟุต ปี พ.ศ. 2473 ยอดฉัตรได้ตกลงยังพื้นล่างแต่กลับคงสภาพเดิม ไม่แตกกระจาย เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธ์ และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นดำ ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ นมัสการ ณ จุดอธิษฐาน และนำธูปไปค้ำกับยอดเจดีย์ที่หักลงมา เพื่อเป็นสิริมงคลเปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
พระราชวังบุเรงนอง (KanbawzaThardi Palace) เริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2533 จากซากปรักหักพังที่หลงเหลือ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบุเรงนอง ผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งเป็นเชลยศึกเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า ปัจจุบันมีการจำลองพระราชวัง และตำหนักต่างๆ ขึ้นใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร
เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) เล่ากันว่าสร้างโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูง และต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ชั่วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ำลือกันว่าทำให้พระพุทธรูปองค์นั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทันที
พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน เป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์เป็นศิลปะพม่าที่งดงาม มีความยาวขององค์ 70 เมตร 
พระหง่าทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย์)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! บริการกุ้งย่างสูตรพิเศษ ท่านละ 1 ตัว
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น ยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด และนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สักการะขอพรองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน บริเวณที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ เพื่อเสริมสร้างบารมี และสิริมงคล สรงน้ำพระประจำวันเกิด เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ! บริการเมนู บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด
โรงแรม SEDONA HOTEL, CHATRIUM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 วันที่สาม เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก็อต – สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เจดีย์โบตาทาวน์ เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์แห่งนี้ก่อนจะนำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่าง ๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดง
  เทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมาก และนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
เทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ) ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีลไม่กินเนื้อสัตว์ เมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรจะต้องกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากโดยนิยมบูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
ตลาดสก็อต ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่ามีสินค้าของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! บริการเมนูเป็ดปักกิ่ง และสลัดกุ้งมังกร
สมควรแก่เวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
16.30 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน MYANMAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ 8M331
18.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการ

อัตรารวม 
 1. บัตรโดยสารสายการบิน MYANMAR AIRWAYS ชั้นประหยัดไปกลับ พร้อมค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมภาษีสนามบิน  
 2. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 3. โรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  
 4. รถโค้ชปรับอากาศ และมักคุเทศก์นำเที่ยว หรือหัวหน้าทัวร์ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ 
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ 
 6. อาหารและเครื่องดื่มที่ระบุในรายการ 
 7. ประกันภัยในการเดินทาง  วงเงิน 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์) 
 
 
 
อัตราไม่รวม 
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ และค่าพาหนะต่างๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ  
 3. ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากสายการบินกำหนด หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน  
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม 
 5. สินน้ำใจพนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,000 บาท/ทริป/ท่าน โดยชำระ ณ สนามบินในวันเช็คอิน 
 6. สินน้ำใจหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นกับสินน้ำใจของผู้ร่วมเดินทาง  
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
 
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 
 1. ชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง 
 2. ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันเดินทาง มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนค่ามัดจำโดยท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ คืนได้ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พัก และตั๋วเครื่องบินไปก่อนหน้านั้นแล้ว 
 3. กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ​ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บยอดเต็มจำนวนทันทีหลังจากทำการสำรองที่นั่ง  
 
 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 
 1. ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้  แต่สามารถแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางล่วงหน้า 25 วันก่อนวันเดินทาง 
 2. กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง  
 3. กรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้า 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
 
 
 
เงื่อนไขการเดินทาง 
 1. หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทางแล้วนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้น และสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์ 
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางหากมีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ซึ่งทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 5 วันก่อนวันเดินทาง และทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือจัดหาทัวร์อื่นให้ท่านหากท่านต้องการ 
 3. เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
 4. หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ 
 5. กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ของท่านด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทฯ และมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือใดๆ ถือเป็นสิทธิ์และดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ประเทศนั้นๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ อนึ่ง บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างผิดกฎหมาย 
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, สภาวะการเมือง หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ 
 7. กรณีผู้เดินทางงดเว้นการร่วมทริปในรายการใดพร้อมคณะผู้เดินทางอื่น ท่านมิสามารถเรียกร้องค่าบริการหรือการทดแทนอื่นใดคืนได้ บริษัทฯ ถือว่าท่านประสงค์ที่จะสละสิทธิ์ และไม่ร่วมเดินทางพร้อมคณะ 
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ  
 9. ผู้เดินทางควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางทั้งในด้านเครื่องใช้ส่วนตัว และยารักษาโรค 
 10. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ  เช่น การใช้ Wheelchair กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง,  เด็ก,  ผู้สูงอายุ,  มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ราคา

ราคา 13,999 บาท

ปิดการขาย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว