EN
TH

นิวซีแลนด์ Natural Theraphy 6วัน 3คืน

เมืองโอ๊คแลนด์-เมืองมาตามาตา - เมืองโรโตรัว-เมืองเทาโป-เมืองไวโตโม่

Itinerary

 วันที่หนึ่ง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
14.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
17.15 น. ออกเดินทางโดย สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH783 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง) 
20.30 น. เดินทางถึง เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
23.00 น. ออกเดินทางโดย สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH145 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.15 ชั่วโมง)
วันที่ 2 สนามบินนานาชาติเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ - หมู่บ้านฮอบบิท – เมืองโรโตรัว - การแสดงของชาวเมารี
11.45  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
หมู่บ้านชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) เมืองมาตามาตา (Matamata) สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) ชมหมู่บ้านฮอบบิท มีจำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จะปกคลุมด้วยหญ้า และปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน 
  เมืองโรโตรัว (Rotorua) เป็นเมืองที่มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ ที่สามารถใช้ปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่า ฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมามากที่สุด
 
ค่ำ รับประทานอาหารสไตล์ชาวเมารี พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารี
โรงแรมที่พัก Ibis Hotel Rotorua หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
วันที่ 3 ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี – เมืองโรโตรัว - อะโกรโดม – เรนโบว์ สปริง – เมืองเทาโป
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
  ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ
อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงความสามารถของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่จะมาเดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชม สัมผัสความน่ารักของเจ้าแกะตัวน้อยโดยการป้อนอาหาร ชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บริการเมนูแบบบุฟเฟต์
เรนโบว์ สปริง (RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันธ์ปลาเทร้า ที่มีปลาเทร้านับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และชม ต้นเฟิร์นสีเงิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์
   สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองเทาโป (Taupo) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
โรงแรมที่พัก Lakeland Resort Taupo หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่ 4 ทะเลสาบเทาโป – น้ำตกฮูก้า – เมืองไวโตโม่ – ถ้ำไวโตโม่ - เมืองโอ๊คแลนด์
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo) ทะเลสาบนํ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง (Rainbow Trout) น้ำตกฮูก้า (Huka Falls) ต้นน้ำของแม่น้ำไวกาโต ไหลผ่านชั้นหินหน้าผาสูง 11 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งบริเวณนี้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท (Jet boat adventure) และกระโดดบันจี้ (Bungy Jump) ที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาถึงประเทศนิวซีแลนด์ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมืองไวโตโม่ (Waitomo) ชม ถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Glowworm Caves) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสง เปรียบเสมือนได้ดูดาวอยู่ใต้โลก นอกจากนี้ยังมีหินงอก หินย้อยที่งดงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถ้ำไวโตโม่มีอายุมากกว่า 30 ล้านปี นำท่านล่องเรือชมถ้ำอันเงียบสงบซึ่งเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงนับล้านตัว ที่อยู่ตามผนังถ้ำส่องประกายระยิบระยับ เหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืน
เดินทางสู่ เมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นเมืองที่สำคัญทั้งทางด้านการค้า การศึกษา และเศรษฐกิจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
โรงแรมที่พัก Auckland City Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่ 5 เขาอีเดน - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ – ถนนควีนสตรีทมอลล์ - VICTORIA MARKET - สนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เขาอีเดน (Mt.Eden) เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้ทั้งเมืองแบบ 360 องศา ชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชม สะพานฮาร์เบอร์
ขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) สูงถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอ๊คแลนด์ และจัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ
 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ถนนควีนสตรีทมอลล์ และ VICTORIA MARKET อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษีที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ // สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์
วันที่ 6 สนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
00.15 น.  ออกเดินทางโดย สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH132 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.25 ชั่วโมง)
07.40 น. เดินทางถึง เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
09.00 น. ออกเดินทางโดย สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH784 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง) 
10.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

Close sale.
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว