EN
TH

Northern Lights : Russia 7 Days 5 Nights

Qatar Airways

 1. Northern Lights : Russia 7 Days 5 Nights

 2. Northern Lights : Russia 7 Days 5 Nights

 3. Northern Lights : Russia 7 Days 5 Nights

 4. Northern Lights : Russia 7 Days 5 Nights

 5. Northern Lights : Russia 7 Days 5 Nights

 6. Northern Lights : Russia 7 Days 5 Nights

 7. Northern Lights : Russia 7 Days 5 Nights

 1. Northern Lights : Russia 7 Days 5 Nights

 2. Northern Lights : Russia 7 Days 5 Nights

 3. Northern Lights : Russia 7 Days 5 Nights

 4. Northern Lights : Russia 7 Days 5 Nights

 5. Northern Lights : Russia 7 Days 5 Nights

 6. Northern Lights : Russia 7 Days 5 Nights

 7. Northern Lights : Russia 7 Days 5 Nights

Itinerary

วันศุกร์ที่ 24 มี.ค. 60 : สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 8 แถว D สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ
วันเสาร์ที่ 25 มี.ค. 60 : กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เนินเขาสแปร์โร่ฮิลล์
01.35
เดินทางโดย สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837 / QR233 (รอเปลี่ยนไฟลท์ 2 ชั่วโมง)
12.00
ถึง สนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) เดินทางเข้าสู่ กรุงมอสโคว์
 
นำท่านสู่ เนินเขาสแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เลนนินฮิลล์ สามารถมองเห็นวิวเมืองมอสโคว์ จุดชมวิวนี้ท่านจะมองเห็นตึกพี่น้องทั้ง 7 หรือ SEVEN SISTER BUILDING ตึกทั้ง 7 ที่สร้างโดยสตาร์ลินในยุคโซเวียต
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
ชมการแสดงละครสัตว์ เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที พัก 15 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ ***กรณีละครสัตว์งดการแสดง และซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท ***

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
วันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค. 60 : มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - ล่าแสงเหนือ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
07.00
เดินทางสู่ สนามบินกรุงมอสโคว์
09.55
เดินทางสู่ เมืองมูมันสค์ โดยสายการบิน Nordavia (ใช้เวลาบินประมาณ 2.25 ชั่วโมง)
 
(โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ)
12.20
ถึง สนามบินมูร์มันสค์ เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) เมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-ลาสต์ (Murmansk Oblast) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์  เป็นเมืองท่าที่สําคัญ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ (Sami Village) สัมผัสวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษ ในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลา และคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิม ชมสัตว์เมืองหนาว เช่น กวางเรนเดียร์ และหมาป่า เพื่อใช้ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นสัตว์เศรษฐกิจ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Reindeer Sledding) แบบชาวพื้นเมือง
 
จากนั้นเดินทางสู่  เมืองคิรอฟสค์ (Kirovsk)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
ที่พัก โรงแรม SEVERNAYA HOTEL หรือเทียบเท่า
21.00
นําท่านออกเดินทาง ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ําคืน
 
*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***
วันจันทร์ที่ 27 มี.ค. 60 : เมืองหิมะ - ขี่รถ Snow Mobile - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - ตามล่าแสงเหนือ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองหิมะ (Snow Village) ที่สร้างขึ้นจากหิมะทั้งหมด ที่มีการสร้างประติมากรรมน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่างๆ ที่สวยงาม มีทั้งอาคาร, รูปปั้น, โบสถ์น้ำแข็ง, อุโมงค์ถ้ำ

ให้ท่านได้สนุกกับการขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ท่านสามารถขับรถไปบนหิมะ ลานน้ำแข็งกว้างใหญ่
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
เดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียว และแข็งแรงมาก อาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะอสัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) บริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น 

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
 
ที่พัก โรงแรม PARK IN BY RADISSON MURMANSK HOTEL หรือเทียบเท่า
21.00
นําท่านออกเดินทาง ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ําคืน
 
*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***
วันอังคารที่ 28 มี.ค. 60 : พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ - สนามบิน - มอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสควา
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ชม พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อ ปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว เทียบท่าอยู่ที่เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการ
ขนส่งสินค้า โดยในปัจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัดน้ำแข็งอยู่
 
ชม อนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) สร้างเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน รูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซีย และมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน
11.30
ออกเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่มอสโคว์
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารกลางวันที่สนามบิน
13.40
ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ (ใช้เวลาบินประมาณ 2.25 ชั่วโมง)
 
(โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ)
16.05
ถึง สนามบินมอสโคว์ รถโค้ชปรับอากาศ

นำท่านสู่ กรุงมอสโคว์
เย็น
นำท่าน ล่องเรือตะลุยน้ำแข็ง Moscow icebreaker river cruise by Radisson Cruise ชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva ดื่มด่ำรับบรรยากาศในช่วงฤดูหนาว โดยอาจมีหิมะ และน้ำแข็งเต็มในแม่น้ำทั้งสองข้างทาง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว ในกรณีแม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งที่หนามาก จนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงิน 500 บาทต่อท่าน)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
เข้าสู่ที่พักระดับ โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
วันพุธที่ 29 มี.ค. 60 : พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
10.00
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 
นำท่านถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) สัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว์ โดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหง่าน สง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน
 
สัมผัสความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ที่ จัตุรัสแดง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย
 
เข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธ เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่องเงิน ทอง เพชร พลอย เครื่องทรงของกษัตริย์พระเจ้าซาร์และซารีน่า
 
เข้าชม พระราชวังเครมลิน สร้างโดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริโดลโกรูกี เพื่อใช้ป้องกันศัตรู  อดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ชม โบสถ์อัสสัมชัญ วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน สร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, ระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ชม ห้างสรรพสินค้า GUM ห้างที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1895
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
 
ชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (METRO) ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงรวมทั้งการก่อสร้างที่ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลายเมตร
 
นำท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม ย่านการค้าแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น มีศิลปินนั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเปิดหมวก และอื่นๆ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 
เข้าสู่ที่พักระดับ โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
วันพฤหัสบดีที่ 30 มี.ค. 60 : มอสโคว์ - เมืองซากอร์ส - มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
07.00
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 
เดินทางสู่ เมืองซากอร์ส ที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17  
ชมโบสถ์เก่าแก่ โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างเลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแห่งเครมลิน ตกแต่งภายในด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน
 
โบสถ์โฮลีทรินิตี้ สร้างในปี ค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถ์แรกของเมืองนี้ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโก และไอคอน ถ่ายรูปกับหอระฆัง หรือจะรองน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับไปเป็นศิริมงคล น้ำในบ่อเป็นน้ำธรรมชาติ มีเรื่องเล่าว่า ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์แล้วค้นพบบ่อน้ำโดยบังเอิญ หลังจากนำน้ำมาล้างหน้า ความศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
 
เดินทางสู่  เมืองมอสโคว์ ชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ มหาวิหารใจกลางเมือง อนุสรณ์ที่รัสเซียมีชัยต่อกองทัพนโปเลียน เป็นวิหารที่ยังใช้ทำพิธีการทางศาสนาในปัจจุบัน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย 
19.30
นำท่านเดินทางสู่  สนามบินดามาเดียดาวา เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระ
22.30
ออกเดินทาง โดย สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR230 / QR832 (รอเปลี่ยนไฟลท์ 3 ชั่วโมง)
วันศุกร์ที่ 31 มี.ค. 60 : สนามบินสุวรรณภูมิ
19.00
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Conditions

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์

ไป
:
กรุงเทพฯ - มอสโคว์
QR837 / QR233
 
 
กลับ
:
มอสโคว์ - กรุงเทพฯ
QR230 / QR832
 
 

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารเครื่องบิน โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ ชั้นประหยัด และเที่ยวบินภายใน
-
รถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
-
ห้องพัก 2-3 ท่าน/ห้อง โรงแรมระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการ 5 คืน
-
อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการพร้อมน้ำดื่มระหว่างมื้อ และระหว่างวัน 1 ขวด ต่อวัน
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
-
ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ไทย
-
ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
-
ภาษีต่างๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ค่าอาหาร-เครื่องดื่มสั่งพิเศษ อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ
-
ค่าทิปไกด์ 3USD/ท่าน/วัน และพนักงานขับรถโดยเฉลี่ย 2USD/ท่าน/วัน คือ ทั้งทริปจำนวน 5 วัน X 6USD = 30USD สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทยทิปตามศรัทธา (วันละ 3USD ขั้นต่ำ) X 6 วัน

หมายเหตุ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่ นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
-
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
-
กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-
หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบิน หรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นสำคัญ
-
กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)

Prices

Close sale.