EN
TH

โอซาก้า วาคายาม่า โกเบ 5 วัน 3 คืน

สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ
11.00
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

** บริการอาหารร้อนพร้อมเครื่องดื่ม และน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 20 กก. ทั้งขาไป และขากลับ **
14.15
ออกเดินทางโดย สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 610
21.40
ถึง สนามบินคันไซ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) ผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านเข้าที่พัก คันไซBELLEVUE GERDEN HOTEL KANSAI หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 : คันไซ - วัดคิมิอิ - เกาะหินแว่นตาเอนเกทสึ - ลานหินเซ็นโจจิกิ - ถ้ำซันดันเบกิ - ชิราฮาม่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วัดคิมิอิ วัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี มีชื่อเสียงในเรื่องของน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 ที่มาจากน้ำแร่บริสุทธิ์บนหุบเขา SHOJOSUI, YORYUSUI และ KISHOSUI นอกจากนี้ วัดคิมิอิ ยังเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับสอง ของภูมิภาคคันไซที่ชาวญี่ปุ่นนิยมไปสักการะบูชา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
เดินทางชม เกาะหินแว่นตาเอนเกทสึ เกาะหินลักษณะพิเศษที่มีรูตรงกลาง ตั้งอยู่กลางทะเล เมื่อมองจากระยะไกลจะคล้ายคลึงกับแว่นตา เกาะเอนเกทสึเกิดจากการกัดเซาะของคลื่นลมในทะเล เป็น จุดชมวิวยอดนิยม ของเมืองวากายามะ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสัมผัสความงามของธรรมชาติแห่งนี้
 
นำท่านสู่ เซ็นโจจิกิ หรือที่แปลได้ว่า เสื่อทาทามิ 1000 ผืน แต่ทว่าที่แห่งนี้เป็นแผ่นหินขนาดใหญ่ซ้อนกันลดหลั่นเป็นชั้นยื่นออกไปงมหาสมุทรแปซิฟิค ท่านจะได้เห็นกระแสคลื่นที่ถาโถมเข้าปะทะกับโขดหินจนแตกกระจายต่อหน้าต่อตาท่านด้วยความงามอย่างสุดบรรยาย
                         
นำท่านสู่ ซันดันเบกิ (SANDANBEKI) กำแพงหน้าผาสูงชัน 50 เมตร ยาวกว่า 2 เมตร หน้าผาที่เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นลม เมื่อมองจากด้านบนจะเป็นจุดชมวิวของหน้าผาที่มองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิคได้อย่างงดงาม สมัยก่อนเคยเป็นที่สังเกตการณ์ของชาวประมง นำท่าน ลงลิฟท์ เพื่อชมด้านใน ถ้ำซันดันเบกิ จะมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงวิถีการใช้ชีวิตของนักรบโบราณในถ้ำ พร้อมประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีต และมีศาลเจ้าที่ทำจากสำริดตั้งเรียงรายตามความเชื่อในสมัยโบราณ ด้านข้างมีที่ล้างมือ ล้างปาก เพื่อให้ท่านได้ชำระกายก่อนพบเทพเจ้า น้ำที่นำมาล้างเป็นสายน้ำออนเซ็นที่ผุดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ภายในถ้ำจะได้เห็นและได้ยินเสียงคลื่นที่มากระทบหินภายในถ้ำดังก้องกังวาน ในสมัยโบราณเล่าว่าเคยเป็นที่ซ่อนตัวของเรือรบโบราณญี่ปุ่น บางเรื่องก็เล่าว่าเดิมเคยเป็นเหมืองเก่า

เข้าที่พัก ชิราฮาม่า YUKAI RESORT NANKISHIRAHAMA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม

***เชิญแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดี***
วันที่ 3 : ชิราฮาม่า - ปราสาทวาคายาม่า - ตลาดปลาคุโรชิโอะ - อุเมดะสกาย - ชินไซบาชิ - โอซาก้า
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม ปราสาทวาคายาม่า ที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด ตัวปราสาทมีอาคารล้อมรอบทางเชื่อมสามารถเดินถึงกันได้ ลักษณะปราสาทแบบนี้มีเพียงแค่สามแห่งในญี่ปุ่น อีกสองที่คือ ปราสาทฮิเมจิ และปราสาทมัตสึยะมะเจ้าของปราสาทคือโทกุงะวะ โยชิมุเนะ โชกุนคนที่แปดแห่งตระกูลโทกุงะวะอันเกรียงไกรมีชื่อเสียงว่าเป็นนักรบเก่งกล้า ตัวปราสาทเดิมสร้างขึ้นเมื่อปี 1585 แต่โดนไฟไหม้ครั้งแล้วครั้งเล่า จนล่าสุดสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี 1958 แต่ยังคงเหลือประตูทางเข้าด้านหนึ่งที่ยังคงมีมาตั้งแต่การสร้างครั้งแรกคือประตูโอกะงุจิ  อิสระให้ท่านได้เดินชมสวนภายใน และตัวปราสาทซึ่งถ้าสังเกตุดีๆ ชั้นหินแต่ละชั้นก่อนที่จะเข้าถึงตัวปราสาทจะมีรูปแบบการก่อสร้างที่แตกต่าง หรือจะแวะจิบชาทานคู่กับขนมญี่ปุ่นระหว่างเที่ยวชมตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
เดินทางสู่ ตลาดคุโรชิโอะ อิสระให้ท่านได้เลือกชิมอาหารทะเลสดๆ ไม่ว่าจะเป็น ซาชิมิ ซูชิหน้าต่างๆ หรือเลือกซื้อสินค้าของฝากขึ้นชื่อและมีขายเพียงที่นี่เท่านั้น อาทิ ผลิตภัณฑ์จากส้ม ผลไม้ชื่อดังของวาคายาม่า เหล้าสาเก หรือแวะชิมอาหารทะเลสดๆในตลาดคุโรชิตามอัธยาศัย ถ้าโชคดีท่านจะได้พบกับ การแสดงแล่ปลาทูน่า (ปลามากูโร่) ที่หนึ่งวันจะทำการแสดงสามรอบเท่านั้น
 
นำท่านขึ้นชมทิวทัศน์เมืองโอซาก้า ณ ตึกอุเมดะสกาย ที่มีความสูงถึง 173 เมตร รูปแบบอาคารทันสมัยตัวอาคารเป็นตึกแฝดสูง 40 ชั้น ชั้นบนสุดของตึกด้านบนเชื่อมต่อถึงกัน และมีสวนลอยฟ้าตั้งอยู่บนตึกอีกด้วย เป็นจุดชมวิวเมืองโอซาก้า แบบพาโนราม่าวิว และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถเห็นทิวทัศน์ของโอซาก้าได้อย่างเต็มตา อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 
นำท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าทันสมัย ย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของโอซาก้า ทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คือ ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอางค์  เสื้อผ้า  รองเท้า  กระเป๋า  เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอัธยาศ้ย
                       
***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

นำท่านเข้าที่พัก โอซาก้า KARAKSA HOTEL OSAKA NAMBA หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 : โอซาก้า - สะพานอาคาชิไคเคียว - ฮาร์เบอร์แลนด์ - นั่งกระเช้าชมวิวเมืองโกเบ - รินกุ เอ้าท์เล็ต - สนามบินคันไซ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ สะพานอาคาชิไคเคียวหรือสะพานไข่มุก (ถ่ายรูป) สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก สะพานแห่งนี้มีระยะทางเกือบ 4 กิโลเมตร อุบัติเหตุจากพายุเมื่อ 50 กว่าปีก่อน (พ.ศ.2498) ได้คร่าชีวิตของผู้คนที่อาศัยเรือเฟอร์รี่ข้ามระหว่างเกาะต้องอับปางลง ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมกันถึง 168 ชีวิต รัฐบาลญี่ปุ่นขณะนั้นจึงได้ทุ่มงบประมาณถึง 4.5 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกแห่งนี้ขึ้น โดยได้รับการยอมรับและชื่นชมในระดับสากลว่าเป็นประดิษฐกรรมชั้นเยี่ยมของมนุษย์ที่เป็นรองแค่เพียงการสร้างยานอวกาศขึ้นไปสำรวจนอกโลกด้วยความยาวทั้งหมด 3,911 เมตร สูงประมาณ 300 เมตร ใช้สายเคเบิลที่ขึงสะพาน 2 เส้น ภายในสายเคเบิลมีเส้นลวดเล็กๆ ช่วยขึงอีกหลายร้อยเส้นรวมความยาวของสายเคเบิลที่ใช้ขึงสะพานทั้งหมดประมาณ 3 แสนกิโลเมตร
 
นำท่านเที่ยวชม ฮาร์เบอร์แลนด์ พื้นที่ริมอ่าวทางใต้ของโกเบ เป็นทำเลที่มีทัศนียภาพงดงาม ตลอดเวิ้งอ่าวรูปตัว U จึงเพียบพร้อมไปด้วยสารพัดสิ่งที่ดึงดูดให้เข้าไปมากมาย อาทิเช่น อาณาจักรแห่งความบันเทิงทั้งร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ สวนสนุกและท่าเรือล่องแม่น้ำ Concerto อันหรูหรา ให้ท่าน ได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันแสนสบายตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล
 
นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าชินโกเบ ชมวิวเมืองโกเบ วิวที่ได้ชื่อว่าติด 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาร็อคโก พร้อมกับชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองโกเบและอ่าวโอซาก้าแบบพาโนราม่า ถ้าโชคดีในวันที่ฟ้าเปิดท่านจะสามารถมองเห็นน้ำตกนูโนบิกิได้จากบนกระเช้าไฟฟ้า ด้านบนมี สวนสมุนไพรนูโนบิกิ NUNOBIKI HERB GARDEN ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น สมุนไพรนานาชนิดกว่า 75,000 พันธุ์ ตกแต่งตามสไตล์ยุโรปหรือเรียกอีกชื่อว่า สวิสเซอร์แลนด์ญี่ปุ่น
 
เดินทางสู่ รินกุ เอ้าท์เล็ต ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อดังเกือบ 200 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น GUCCI, ARMANI, PRADA, NIKE, BALLY COACH, HUGO BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE หรือจะเป็นหมวดสินค้า INTIMATE APPAREL อาทิ KID BLUE, TRIUMPH หรือจะเป็นหมวด HOME FASHION, FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในห้างสรรพสินค้า นับได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักช้อปชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนอย่างแท้จริง
                       
***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติคันไซ
วันที่ 5 : สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
00.10
ออกเดินทางสู่โดย สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 611
04.00 เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์

ไป
:
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติคันไซ
XJ 610
เวลา :
14.15 น. - 21.40 น.
กลับ
:
สนามบินนานาชาติคันไซ - กรุงเทพฯ
XJ 611
เวลา :
00.10 น. - 04.00 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสาร สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ ไป-กลับ พร้อมค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
-
บริการอาหารบนเครื่องบินทั้งขาไปและขากลับ
-
น้ำหนักกระเป๋าเดินทางทั้งขาไปและกลับ เที่ยวบินละ 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
-
โรมแรมที่พัก 3 คืน
-
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนีมเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์นำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท และกรณีรักษาพยาบาล วงเงิน 5 แสนบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือจากในรายการ
-
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
-
สินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 3,000 เยน/คน/ทริป

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท เพื่อสำรองที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 31 มกราคม - 6 มีนาคม 2561

เงื่อนไขการยกเลิก
-
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
-
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
-
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 100% ของราคาทัวร์

หมายเหตุ
-
การเดินทางแต่ละครั้งต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
-
กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ การใช้รถวิวแชร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง เพื่อทางบริษัทฯ จะได้เตรียมอำนวยความสะดวก


 

ราคา

-
ปิดการขาย