EN
TH

ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5 วัน 2 คืน

ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์

แผนการเดินทาง

วันที่ 25 พ.ค. 61 : กรุงเทพฯ - เซบู
22.30
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
วันที่ 26 พ.ค. 61 : เซบู - เกาะโบโฮล - ผ่านชม Balayon Church - ลิงทราเซีย - หมู่บ้านโบลอค - เนินชอคโกแลต - Blood Compact Shire - เกาะเซบู
01.30
เดินทางสู่เกาะเซบู โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR 739 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
06.15
เดินทางถึงสนามบินเซบู เกาะเซบู นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เช้า บริการอาหารเช้าแบบ Breakfast box

เดินทางไปยัง เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง เกาะแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นเกาะที่มีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา หรือโบราณสถานที่น่าสนใจ

นำท่านสู่ตอนกลางของเกาะ ผ่านชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่ตั้งรกรากมาช้านาน และได้รับอิทธิพลด้านศาสนาเป็นอย่างมากในช่วงล่าอาณานิคม ผ่านชม Baclayon Church โบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่เป็นอันดับสองของฟิลิปปินส์ ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของพื้นเมืองโบราณ นำท่านชม ทราเซีย (Tarsiers) ลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีขนาดลำตัวเพียง 4 - 5 นิ้ว มีขนสีน้ำตาลแดง ดวงตากลมโต ดูคล้ายกับตัวเกรมลิน ให้ท่านได้ชมความน่ารักและถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด

เดินทางสู่ หมู่บ้านโบลอค (Boloc) ชุมชนเล็กๆ ที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำ นำท่านลงเรือล่องชมธรรมชาติอันร่มรื่น พร้อมบริการอาหารกลางวัน เคล้าเสียงเพลงเบาๆ ที่ขับขานโดยนักดนตรีท้องถิ่น
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน
บ่าย นำท่านสู่ เนินช็อคโกแลต (Chocolate Hill) ชมกลุ่มภูเขาขนาดย่อมจำนวน 1,268 ลูก แต่ละลูกมีความสูงประมาณ 30 เมตรจากพิ้นดิน โดยเนินเหล่านี้จะมีสีเขียวในช่วงฤดูฝน และสีน้ำตาลอ่อนในช่วงฤดูร้อน มองดูคล้ายกับก้อนช็อคโกแลต จึงเป็นที่มาของชื่อเนินชอคโกแลต

จากนั้นนำท่านชม Blood Compact Shire อนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวันตกและชาวตะวันออก ประกอบด้วยรูปปั้นของ Miguel Lopez de Legazpi นักสำรวจชาวสเปนคนแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในซีกโลกตะวันออกและ Lord Si Katuna ผู้นำเกาะโบโฮ ทั้งสองได้ทำการหลั่งโลหิตลงในแก้วไวน์และทำการดื่มเพื่อเป็นสัตย์ปฏิญาณ หรือเรียกว่าสนธิสัญญาแห่งมิตรภาพของ 2 เผ่าพันธุ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1565 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรื

เดินทางกลับไปยัง เกาะเซบู โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เดินทางเข้าสู่ที่พัก SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทียบเท่า, เมืองเซบู
วันที่ 27 พ.ค. 61 : เซบู - ออสล๊อบ - ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ - เซบู
เช้า
บริการอาหารเช้า
 
พบไกด์และรับฟังกฏกติกามารยาทในการเที่ยวชายฝั่ง จากนั้นออกเดินทางไปยังเมือง ออสล๊อบ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเซบู
 
เดินทางถึงเมือง ออสล๊อบ นำท่านเข้ารับฟังอภิปรายสั้นๆ เกี่ยวกับการว่ายน้ำกับฉลามวาฬ นำท่านว่ายน้ำแบบสน๊อกเกอร์ลิ่งเพื่อชมปลาฉลามวาฬ ท่านสามารถนำกล้องถ่ายรูปกันน้ำถ่ายรูปได้ แต่ไม่สามารถใช้แฟลท์ และไม่อนุญาตให้อาหารหรือสัมผัสกับตัวปลาฉลามวาฬ  ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ถ่ายรูปคู่กับปลาฉลามวาฬอย่างใกล้ชิด
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางกลับไปยัง เมืองเซบู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เดินทางเข้าสู่ที่พัก SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทียบเท่า, เมืองเซบู
วันที่ 28 พ.ค. 61 : เซบู - กางเขนโบราณ - บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน - ป้อมปราการซานเปโดร - บ้านโบราณ Yap-San Diego - อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู - ช้อปปิ้งห้าง SM Mall
เช้า
บริการอาหารเช้า
 
นำท่านชม เมืองเซบู เมืองหลวงเก่า จากนั้นนำท่านผ่านชม ป้อมปราการซานเปโดร ป้อมที่คอยปกป้องภัยอันตรายคุกคามในสมัยที่โจรสลัดชุกชุม  ชม กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross) ซึ่งมีอายุกว่า 485 ปี เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาคริสต์ในอดีต
 
นำท่านชมโบสถ์ บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน (Basilica Minore del Santo Nino) โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของฟิลิปปินส์ สร้างขึ้นเมื่อปี 1565 โดยนักล่าอาณานิคมชาวสเปน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม บ้านโบราณ Yap-San Diego ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรร มและเครื่องตกแต่งภายในตามแบบฉบับชาวจีน พร้อมทั้งศึกษาอดีตความเป็นมาของเมืองเซบูในพิพิธภัณฑ์ภายในบ้านพักที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง บ้านโบราณยัป ซานดิเอโกนี้เป็นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดและหาชมได้เพียงที่เดียวใน Cebu บ้านหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยที่ฟิลิปปินส์ตกเป็นอาณานิคมของสเปนในช่วงทศวรรษที่ 1600 และต่อมาได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นอดีตของผู้ตั้งรกรากชาวจีนในเมืองนี้ ว่ากันว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านทรงจีนหลังแรกๆ ที่มีการสร้างนอกประเทศจีน ค้นพบการผสมผสานวัฒนธรรมจีนและสเปนที่มีความแปลกแต่ก็ลงตัว และได้แทรกซึมเข้ามาในประเทศฟิลิปปินส์กว่าศตวรรษที่ผ่านมา นำท่านชม อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู (Parian Monument) ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่สะท้อนถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองเซบูตั้งแต่ยุคของอาณานิคมที่สเปนปกครอง  

จากนั้นนำท่านสู่ ห้าง SM Mall อิสระซื้อของฝากกลับบ้าน อาทิ มะม่วงอบแห้ง สินค้าขึ้นชื่อเมืองเซบู
ค่ำ อิสระอาหารเย็นได้ตามอัธยาศัย
19.00
นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
21.25 ออกเดินทางโดย สายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR 738 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
วันที่ 29 พ.ค. 61 : เซบู - กรุงเทพฯ
00.10
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 

ไป
:
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเซบู (ฟิลิปปินส์)
PR 739
เวลา :
01.30 น. - 06.15 น.
กลับ
:
สนามบินเซบู (ฟิลิปปินส์) - สนามบินสุวรรณภูมิ
PR 738
เวลา :
21.25 น. - 00.10 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด แบบหมู่คณะ พร้อมค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุ
-
โรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ
-
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
-
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
-
รถรับส่งนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
-
ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-
กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
-
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ทิปสำหรับ คนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ต่อท่านละ 1,000 บาท ต่อทริป ต่อท่าน*

เงื่อนไขการให้บริการ
-
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
-
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
-
โปรแกรม และรายละเอียดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
-
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-
กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 10 ท่านทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
-
เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
- กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


 

ราคา

-
ปิดการขาย