EN
TH

Egypt 8 Days 5 Nights

EgyptAir

 1. Egypt 8 Days 5 Nights

 2. Egypt 8 Days 5 Nights

 3. Egypt 8 Days 5 Nights

 4. Egypt 8 Days 5 Nights

 5. Egypt 8 Days 5 Nights

 6. Egypt 8 Days 5 Nights

 7. Egypt 8 Days 5 Nights

 1. Egypt 8 Days 5 Nights

 2. Egypt 8 Days 5 Nights

 3. Egypt 8 Days 5 Nights

 4. Egypt 8 Days 5 Nights

 5. Egypt 8 Days 5 Nights

 6. Egypt 8 Days 5 Nights

 7. Egypt 8 Days 5 Nights

Itinerary

วันแรก : กรุงเทพฯ
21.00
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เค้าท์เตอร์ Q10-12 สายการบินอียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
วันที่สอง : ไคโร - อัสวาน
00.50
ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ MS 961 BKK - CAI 0050 - 0620 พักผ่อนอิสระบนเครื่อง ทีวีส่วนตัวทุกที่ เวลาบิน 9 ชั่วโมง และเวลาในประเทศอียิปต์จะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.
06.20
ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโร ประเทศอียิปต์
08.00
นำท่านเดินทางสู่เมืองอัสวานโดย เที่ยวบินที่ MS 391 CAI - ASW 0800 - 0925
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ประจำประเทศอียิปต์คอยต้อนรับ นำท่านออกเดินทาง
09.25
ถึงเมืองอัสวาน

นำท่านออกจากสนามบินเพื่อเดินทางชม เขื่อนอัสวาน หรือ ไฮด์แดม (High Dam) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไร่นาตลอดปี อีกทั้งยังใช้พลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำไนล์ไหลท่วมเวลาถึงฤดูน้ำหลาก เขื่อนนี้มีความยาว 36,000 เมตร เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำไนล์ คือ ทะเลสาบนัสเซอร์ มีความลึกถึง 80 เมตร และกว้างถึง 10 กิโลเมตร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ที่พักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น
นําท่านออกเดินทางไปลงเรือเพื่อเดินทางสู่หมู่บ้านนูเบียน ชมความสวยงาม 2 ข้างทางของแม่น้ำไนล์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

พักค้างคืน ณ เมืองอัสวาน โรงแรม 5 ดาว
วันที่สาม : อัสวาน - อาบูซิมเบล - วิหาร รามเสสที่ 2 - เขื่อนอัสวาน - วิหารฟิเลย์ (เรือแม่น้ำไนล์)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม - เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
 
นำท่านเดินทางโดยรถยนต์สู่เมืองอาบูซิมเบล เพื่อชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ มหาวิหารรามเสสที่ 2 (Great Temple of Ramses 2) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารที่สำคัญแห่งหนึ่ง ด้านหน้าวิหารจะมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตั้งอยู่ 4 องค์ตรงทางเข้า สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่บูชาแด่เทพอามุนรา (Amun Ra) ฮอรากาติ (Horakhati) และสร้างวิหารใกล้เคียงกันสร้างเป็นเกียรติแก่ราชินีเนเฟอร์ตารี (Nefertari) เดิมทีวิหารแห่งนี้ได้จมอยู่ใต้น้ำจากการสร้างเขื่อนอัสวาน ทางยูเนสโกได้ช่วยกู้วิหารนี้ตามแบบเดิมทุกตารางนิ้วคงสภาพไว้เหมือนเดิม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่อัสวาน
บ่าย
นำท่านเข้าสู่เรือสำราญล่องที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่บนเรือ

รับประทานอาหารกลางวันภัตราคารในเรือ บุฟเฟต์
 
นำท่านไปยัง วิหารฟิเลย์ (Philae) โดยเรือวิหารนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส (Isis) ระหว่างทางแวะชมแหล่งหินแร่แกรนิตที่เก่าแก่และเสาหินโอเบลิก (The Unfinished Obelisk) ที่ยังสร้างไม่เสร็จ หากสร้างเสร็จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเป็นเสาโอเบลิกที่สูงที่สุดในอียิปต์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำภัตราคารในเรือ บุฟเฟต์

พักค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว
 
เรือล่องต่อไปยัง เมืองคอมออมโบ (Kom Ombo) เมืองเล็กๆที่อยู่ระหว่างเมืองอัสวาน เป็นเมืองเล็กๆ ดูโบราณ กว่าไคโรหรืออัสวานอย่างเห็นได้ชัด ตัวบ้านเรือนส่วนใหญ่สูงเพียงหนึ่งหรือสองชั้น ฉาบปูนและทาสีต่างๆ

*หมายเหตุ ปกติเรือจะออกจากท่าประมาณ 2 - 3 ทุ่ม ในกรณีที่เรือออกจากท่าช้ากว่า 3 ทุ่ม อาจจะทำให้โปรแกรมในวันถัดไปเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นควรเช็คอีกครั้งกับไกด์ หรือลูกเรือ
วันที่สี่ : อัสวาน - วิหารคอมออมโบ - วิหารเอ็ดฟู - ประตูน้ำอีสน่าล๊อค - เมืองลุคซอร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในเรือ
 
จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปชม วิหารคอมออมโบ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์คือ เทพโซเบค มีเศียรเป็นจระเข้ ชาวบ้านสร้างวิหารนี้ขึ้นมาเนื่องจากในสมัยก่อนโคงน้ำตรงที่ตั้งวิหารแห่งนี้จะเป็นจุดที่จระเข้ชอบมานอนเกยอยู่ข้างตลิ่ง ด้วยความเกรงกลัวจระเข้ ชาวบ้านจึงสร้างวิหารคอมออมโบขึ้นมา โดยมีนัยว่า เมื่อเราบูชาคารวะต่อเทพแห่งจระเข้โซเบคแล้ว เทพโซเบคจะปกป้องคุ้มภัยไม่ให้ถูกจระเข้ทำร้ายได้ วิหารแห่งนี้อยู่ด้านขวามือ ส่วนวิหารทางด้านซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ   ถัดไปจากทางซ้ายมือ จะเห็นบ่อน้ำที่มีปากบ่อเป็นรูปกุญแจโบราณหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Key of life สร้างขึ้นมาด้วยภูมิปัญญาของคนโบราณเอาไว้ใช้วัดความสูงของแม่น้ำไนล์เพื่อเก็บภาษีประจำปี

จากนั้นนำท่านกลับสู่เรือเพื่อล่องเรือต่อไปยัง เมืองเอ็ดฟู (Edfu) **การเที่ยวที่เมืองเอ็ดฟูขึ้นอยู่กับสะดวกของแต่ละช่วงเวลา และขึ้นอยู่กับทางเรือสำราญ**

รับประทานอาหารกลางวันในเรือ บุฟเฟต์
บ่าย
อิสระกับทิวทัศน์ธรรมชาติ พร้อมจิบชายามบ่าย ในเรือ
 
นำท่านไปชม วิหารเอ็ดฟู (เมื่อเรือมาถึงวิหารคณะต้องนั่งรถม้าสู่วิหารประมาณ 10 นาที รถม้า 1 คน นั่งได้ประมาณ 4 ท่าน) วิหารสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัส ซึ่งสร้างด้วยหินสีดำ ในสมัยพระนางคลีโอพัตรา เมื่อประมาณ เกือบ 2,000 ปีมาแล้ว

นำท่านผ่านชม ประตูน้ำอีสน่าล๊อค (Esna Lock) การเปิดประตูน้ำจากระดับน้ำที่สูงกว่าจนถึงการนำเรือลงสู่ระดับน้ำที่ต่ำกว่า จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เรือ เพื่อแล่นยังเมืองลุคซอร์ อยู่ทางตอนใต้ของเมืองไคโร กว่า 650 กิโลเมตรตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำไนล์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็นในเรือ พร้อมชมโชว์

พักค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว
วันที่ห้า : ลุคซอร์ - ฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์ - ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าไนล์
04.30
เช้านี้พบประสบการณ์ใหม่ ขึ้นบอลลูนลอยฟ้า ซื้อเพิ่มท่านละประมาณ 120$ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในเรือ
 
ออกเดินทางโดยรถยนต์เพื่อเที่ยวชมเมืองลุคซอร์ ชม เขตเวสต์แบงค์ (West Bank) หรือเมืองทางฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์  นำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป มีความสูงถึง 20 เมตรซึ่งสมัยก่อนเป็นวิหารที่ใช้ฝังพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสที่ 3 แต่เมื่อ 27 ปีก่อนคริสตกาลเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ทำให้ตัววิหารทั้งหลังพังลงมา เหลือเพียงรูปสลัก 2 รูปเท่านั้น ซึ่งต่างมีตำนานที่เล่าต่างกันไป แต่บ้างก็ว่าได้ยินเสียงออกมาจากรูปสลักทั้งสองนี้  

จากนั้นนำท่านไปชม หุบผากษัตริย์ (Valle y of The Kings) ซึ่งเป็นสถานที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 62 พระองค์ แยกตามสุสานต่างๆในบริเวณหุบผา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าผาธีบัน ที่บริเวณนี้เป็นภูเขาหินทรายสีแดง ในแต่ละสุสานต้องใช้การขุดเจาะภูเขาเข้าไปทำเป็นช่องทางลับภายใน จะทำทางเดินเป็นช่วงๆ และทำเป็นห้องสำหรับวางโลงศพ สมบัติ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของฟาโรห์ ชมความอัศจรรย์ของภาพวาดตามผนังจากสีธรรมชาติที่มีอายุเป็นพันๆปีจากยุคฟาโรห์แต่ยังคงความสวยงามไว้จนถึงยุคปัจจุบันนี้ นำท่านเข้าชม 3 สุสานที่สวยที่สุดและสมบรูณ์ที่สุด

จากนั้นนำท่านชม วิหารเดลบาฮารี (Deir El Bahari) อนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเซปซุท หรือที่รู้จักกันในนามของ “ราชินีหนวด” ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท “เซเนมุท” เมื่อกว่า 3,500 ปีมาแล้ว การที่พระนางต้องปลอมพระองค์เป็นชายนั้น ก็คงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง เพราะการเป็นผู้นำหญิงนั้นไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ บุฟเฟต์
บ่าย
ออกเดินทางโดยทางรถยนต์ เพื่อเที่ยวชม เขตตะวันออก (East Bank) ของเมืองลุคซอร์
 
นำท่านชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี มาแล้ว หลังจากนั้น  ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ่มสร้างเพิ่มเติม ทำให้วิหารมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแล้ว ขอให้ทุกท่านลองจินตนาการดูว่าชาวอียิปต์โบราณใช้วิธีใดในการขนย้ายเสาและหิน 
 
หลังจากนั้นนำท่านชม The Temple of Luxor ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพเช่นกัน วิหารนี้ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่และรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ (เฮโรกริฟฟิค)
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็นพร้อมชมโชว์บนรือ บุฟเฟต์
 
พักค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว 
 
**โปรแกรมบนเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการเดินเรือ
วันที่หก : ไคโร - ปิระมิด - เมมฟิส - ซัคคาปิระมิดขั้นบันได
06.00
รับประทานอาหารเช้า - เช็คเอ้าท์ออกจากเรือ
 
นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่เมืองไคโร

ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ MS 352 LXR - CAI 0840 - 0950
09.25
ถึงสนามบินไคโร

นำท่านเดินทางสู่ปิระมิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เช่น มหาปิระมิดคีออฟ (Cheops)  ปิระมิดเคฟเฟร (Chephren) และปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ เป็นเครื่องแสดงถึงอำนาจ ลำตัวเป็นสิงโตหมอบเพศผู้ มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟร โดยที่บริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น  *** พิเศษ แถมขี่อูฐชมวิวโดยรอบฟรี!!!! *** 

กรุณาทิปคนจูงอูฐ 1$ มุดใต้ปิระมิตประมาณ 20$ กรุณาติดต่อไกด์หรือหัวหน้าทัวร์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเก่า แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียว โดยฟาโรห์นาเมอร์  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งเมืองเมมฟิส อันจัดแสดงรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอัสวานของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งมีพระพักตร์อันงดงาม ซึ่งสลักด้วยช่างฝีมือชั้นเยี่ยมไว้ในอาคารโปร่ง ซึ่งภายในยังจัดแสดงชิ้นส่วนวัตถุโบราณและรูปสลักจากวิหารสำคัญต่างๆในอียิปต์ ส่วนการจัดแสดงกลางแจ้ง ชมสฟิงค์ และ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 โดยแต่ละองค์จะสวมมงกุฎที่มีลักษณะแตกต่างกัน

จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า (Sakkara) เพื่อชมปิระมิดขั้นบันได (Step pyramids) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปิรามิด
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

พักค้างคืน ณ ไคโร โรงแรม 5 ดาว
วันที่เจ็ด : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่าน เอล คาลิลี่
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม - เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุล้ำค่า จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1858 ทั้งอาคารเก่าแก่และการตกแต่งภายในได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองนี้ ชมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน (Tutankhamun) และงานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 250,000 ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปีมาแล้ว ชมรูปปั้นดินที่แสดงถึงชีวิตประจำวันของชาวอียิปต์ ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ชิ้นที่มีชื่อของโลก (อีกชิ้นอยู่ที่เบอร์ลิน) ชมพระรูปของฟาโรห์อัคนาแตน-ฟาโรห์นักปฏิวัติ ชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสุต (ฟาโรห์สตรีองค์เดียวของอียิปต์) รถศึก และเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ นอกจากนี้ท่านยังได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกมากมาย เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝีมือประณีต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี  หากท่านต้องการเข้าชมห้องมัมมี่กษัตริย์ 2ห้อง ชมมัมมี่ขององค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมัมมี่ของฟาโรห์องค์อื่นๆ (ต้องจ่ายค่าเข้าชมประมาณ 700 บาท/ 100 ปอนด์อียิปต์/ ท่าน )
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย
ชม Citadel ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างเมื่อ ค.ศ. 1176 โดยสุลต่านซาลาอัดดิน เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสด  อยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโรได้ไกลถึงปิรามิดที่กีซ่า ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Ali) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร หน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝรั่งเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์จากวิหารลักซอร์ ที่ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
19.30 นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินไคโร เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
23.15 บินตรงสู่กรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ MS 960 CAI - BKK 2320 - 1240 +1
วันที่แปด : ไคโร - กรุงเทพฯ
12.40
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Conditions

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์

ไป
:
กรุงเทพฯ - ไคโร
MS 961
เวลา :
00.50 น. - 06.20 น.
กลับ
:
ไคโร - กรุงเทพฯ
MS 960
เวลา :
23.15 น. - 12.40 น. +1

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด โดยสารการบินอียิปต์แอร์ และบัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศอิยิปต์ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
-
ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ และภาษีสนามบินที่ไคโร - อาบูซิเบล - อัสวาน - ลัคซอร์
-
โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุรายการหรือเทียบเท่า
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ภาษาอังกฤษ พร้อมรถสำหรับนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
-
ประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
-
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าน้ำระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ และน้ำดื่มระหว่างวันท่านละ 2 ขวด/ วัน/ คน
-
ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการ ในการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-
ค่ายานพาหนะท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการ (กรณีผู้เดินทางต้องการชมสถานที่ท่องเที่ยวอิสระหรือรายการเสริม)
-
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ อาทิเช่น น้ำส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ำอัดลม ฯลฯ
-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-
ค่าทิปไกด์ ทัวร์ลีดเดอร์อียีปต์ และคนขับรถ ขั้นต่ำ 5$/ วัน
-
ค่ายกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรมฯ / ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้

หมายเหตุ
-
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายยกเลิกทัวร์ ในกรณีที่ไม่ครบ 20 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วยเท่านั้น แต่มีเจ้าหน้าที่ที่อียีปต์รอ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
-
รายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่าย กรณีที่ท่านสละสิทธิ์หรืองดใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายในทุกกรณี และสงวนสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนเป็นอื่นใด
-
กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง
-
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของเอกสารวีซ่า
-
กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-
หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบิน หรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริง

Prices

Close sale.