EN
TH

Pleasure อียิปต์ 8 วัน 5 คืน

สายการบินอียิปต์แอร์

  1. Pleasure อียิปต์ 8 วัน 5 คืน

  2. Pleasure อียิปต์ 8 วัน 5 คืน

  3. Pleasure อียิปต์ 8 วัน 5 คืน

  4. Pleasure อียิปต์ 8 วัน 5 คืน

  5. Pleasure อียิปต์ 8 วัน 5 คืน

  1. Pleasure อียิปต์ 8 วัน 5 คืน

  2. Pleasure อียิปต์ 8 วัน 5 คืน

  3. Pleasure อียิปต์ 8 วัน 5 คืน

  4. Pleasure อียิปต์ 8 วัน 5 คืน

  5. Pleasure อียิปต์ 8 วัน 5 คืน

แผนการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ
21.00
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินอียิปต์แอร์
วันที่สองไคโร - อัสวาน
00.55
ออกเดินทางโดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง)
05.05
ถึง สนามบินนานาชาติเมืองไคโร ประเทศอียิปต์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
07.00
นำท่านเดินทางสู่เมืองอัสวาน โดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 391
08.25
ถึง เมืองอัสวาน ชม เขื่อนอัสวาน หรือ ไฮด์แดม (High Dam) สร้างในปี ค.ศ.1960 เพื่อใช้พลังน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงคนทั้งประเทศ และเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำไนล์ไหลท่วมในฤดูน้ำหลาก เขื่อนนี้มีความยาว 36,000 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำไนล์ คือ ทะเลสาบนัสเซอร์ มีความลึกถึง 80 เมตร และกว้างถึง 10 กิโลเมตร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย
เดินทางสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น
ออกเดินทางไปลง เรือเพื่อเดินทางสู่หมู่บ้านนูเบียน ชมความสวยงาม 2 ข้างทางของแม่น้ำไนล์ 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ในโรงแรม
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองอัสวาน โรงแรมระดับ 5 ดาว
วันที่สามอัสวาน - อาบูซิมเบล - วิหาร รามเสสที่ 2 - เขื่อนอัสวาน - วิหารฟิเลย์ (เรือแม่น้ำไนล์)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
           
เดินทางสู่ เมืองอาบูซิมเบล ชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มหาวิหาร รามเสสที่ 2 (Great Temple of Ramses 2) ซึ่งเป็นวิหารที่สำคัญแห่งหนึ่ง ด้านหน้าวิหารมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตั้งอยู่ 4 องค์ตรงทางเข้า สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่บูชาแด่เทพอามุนรา (Amun Ra) ฮอรากาติ (Horakhati) และวิหารใกล้เคียงกันสร้างเป็นเกียรติแก่ราชินีเนเฟอร์ตารี (Nefertari) เดิมทีวิหารแห่งนี้จมอยู่ใต้น้ำจากการสร้างเขื่อนอัสวาน ยูเนสโกได้ช่วยกู้วิหารนี้ตามแบบเดิมเพื่อคงสภาพไว้เหมือนเดิม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัสวา
บ่าย
นำท่านสู่ เรือสำราญล่องที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่บนเรือ

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเรือ บริการเมนูบุฟเฟ่ต์

นำท่านสู่ วิหารฟิเลย์ (Philae) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส (Isis) ระหว่างทางแวะชมแหล่งหินแร่แกรนิตที่เก่าแก่และเสาหินโอเบลิก (The Unfinished Obelisk) ที่ยังสร้างไม่เสร็จ หากสร้างเสร็จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเป็นเสาโอเบลิกที่สูงที่สุดในอียิปต์ 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในเรือ บริการเมนูบุฟเฟ่ต์
                 
พักค้างคืนบนเรือสำราญระดับ 5 ดาว
        
เรือล่องสู่ เมืองคอมออมโบ (Kom Ombo) เมืองโบราณเล็กๆ บ้านเรือนส่วนใหญ่สูงเพียงหนึ่งหรือสองชั้น ฉาบปูนและทาสีต่างๆ

หมายเหตุ ปกติเรือจะออกจากท่าเรือประมาณ 2-3 ทุ่ม กรณีเรือออกช้ากว่า 3 ทุ่ม อาจจะทำให้โปรแกรมวันถัดไปเปลี่ยนแปลงได้
วันที่สี่ : อัสวาน - วิหารคอมออมโบ - วิหารเอ็ดฟู - ประตูน้ำอีสน่าล๊อค - เมืองลุคซอร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ

ชม วิหารคอมออมโบ สร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์ คือ เทพโซเบค มีเศียรเป็นจระเข้ ในสมัยก่อนโค้งน้ำตรงที่ตั้งวิหารจะเป็นจุดที่จระเข้ชอบมานอนเกยอยู่ข้างตลิ่ง ด้วยความกลัวจระเข้ ชาวบ้านจึงสร้างวิหารคอมออมโบขึ้นมา โดยมีนัยว่า เมื่อเราบูชาคารวะต่อเทพแห่งจระเข้โซเบคแล้ว เทพโซเบคจะปกป้องคุ้มภัยไม่ให้ถูกจระเข้ทำร้ายได้ ส่วนวิหารทางซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ   ถัดไปจะเห็นบ่อน้ำที่มีปากบ่อเป็นรูปกุญแจโบราณหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Key of life สร้างด้วยภูมิปัญญาของคนโบราณเอาไว้ใช้วัดความสูงของแม่น้ำไนล์เพื่อเก็บภาษีประจำปี
นำท่านกลับสู่เรือสำราญ เพื่อไปยัง เมืองเอ็ดฟู (Edfu) **ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา และขึ้นอยู่กับทางเรือสำราญ**
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเรือ บริการเมนูบุฟเฟ่ต์
บ่าย
อิสระกับทิวทัศน์ธรรมชาติ พร้อมจิบชายามบ่าย บนเรือสำราญ
                 
ชม วิหารเอ็ดฟู นั่งรถม้าสู่วิหาร (ประมาณ 10 นาที รถม้า 1 คัน นั่งได้ประมาณ 4 ท่าน) วิหารสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัส ซึ่งสร้างด้วยหินสีดำ ในสมัยพระนางคลีโอพัตรา นำท่านผ่านชม ประตูน้ำอีสน่าล๊อค (Esna Lock) การเปิดประตูน้ำจากระดับน้ำที่สูงกว่าจนถึงการนำเรือลงสู่ระดับน้ำที่ต่ำกว่า  

เดินทางกลับสู่เรือสำราญ เพื่อเดินทางสู่เมืองลุคซอร์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในเรือ

พักค้างคืนบนเรือสำราญระดับ 5 ดาว
วันที่ห้า : ลุคซอร์ - ฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์ - ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าไนล์
04.30
เลือกซื้อทัวร์เสริม ขึ้นบอลลูนลอยฟ้า ท่านละประมาณ 120$ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ

เดินทางโดยรถยนต์ ชมเมืองลุคซอร์ ชม เขตเวสต์แบงค์ (West Bank) เมืองฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์  ชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 20 เมตรซึ่งสมัยก่อนเป็นวิหารที่ใช้ฝังพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสที่ 3 แต่เมื่อ 27 ปีก่อนคริสตกาลเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ทำให้ตัววิหารทั้งหลังพังลงมา เหลือเพียงรูปสลัก 2 รูปเท่านั้น ซึ่งมีตำนานที่เล่าต่างกันไป
 
ชม หุบผากษัตริย์ (Valley of The Kings)  สถานที่ฝังพระศพฟาโรห์ 62 พระองค์ แยกตามสุสานต่างๆในบริเวณหุบผา ตั้งอยู่บริเวณหน้าผาธีบัน ที่บริเวณนี้เป็นภูเขาหินทรายสีแดง ในแต่ละสุสานต้องใช้การขุดเจาะภูเขาเข้าไปทำเป็นช่องทางลับภายใน ทำทางเดินเป็นช่วงๆ และทำห้องสำหรับวางโลงศพ สมบัติ เครื่องใช้ส่วนตัวของฟาโรห์ ชมความอัศจรรย์ของภาพวาดตามผนังจากสีธรรมชาติที่มีอายุเป็นพันๆ ปีจากยุคฟาโรห์แต่ยังคงความสวยงามไว้จนถึงยุคปัจจุบัน เข้าชม 3 สุสานที่สวยที่สุดและสมบรูณ์ที่สุด
                    
ชม วิหารเดลบาฮารี  (Deir El Bahari)  สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเซปซุท หรือที่รู้จักกันในนาม “ราชินีหนวด” ออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท “เซเนมุท” เมื่อกว่า 3,500 ปีมาแล้ว การที่พระนางต้องปลอมพระองค์เป็นชายนั้นเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง เพราะการเป็นผู้นำหญิงนั้นไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเรือ บริการเมนูบุฟเฟ่ต์
บ่าย
ชม เขตตะวันออก (East Bank) ของเมืองลุคซอร์ มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) วิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง10 หลัง เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี มาแล้ว จากนั้น  ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็สร้างเพิ่มเติม ทำให้วิหารมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแล้ว ลองจินตนาการดูว่าชาวอียิปต์โบราณใช้วิธีใดในการขนย้ายเสาและหิน

ชม The Temple of Luxor สร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพเช่นกัน วิหารนี้ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในวิหารประกอบด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่และรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ (เฮโรกริฟฟิค)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในเรือ
           
พักค้างคืนบนเรือสำราญระดับ 5 ดาว
วันที่หก : ไคโร - ปิระมิด - เมมฟิส - ซัคคาปิระมิดขั้นบันได
05.00
รับประทานอาหารเช้า บริการอาหารกล่อง

เดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ
06.20
ออกเดินทางโดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 061
07.30
ถึงสนามบินกรุงไคโร เดินทางสู่ ปิระมิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เช่น มหาปิระมิดคีออฟ (Cheops) ปิระมิดเคฟเฟร (Chephren) และปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหาร และสุสานของกษัตริย์ เป็นเครื่องแสดงถึงอำนาจ ลำตัวเป็นสิงโตหมอบเพศผู้ มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟร โดยบริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น  *** พิเศษ นำท่านขี่อูฐชมวิวโดยรอบ!!!! ***
      
สินน้ำใจคนจูงอูฐ 1$ หากสนใจเข้าชมใต้ปิระมิตชำระเพิ่มประมาณ 20$
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย เดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเก่าแห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี มีความสำคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียว โดยฟาโรห์นาเมอร์  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ระหว่างทางจะเห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรูปแกะสลักจากหินที่หลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งเมืองเมมฟิส จัดแสดงรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอัสวานของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งมีพระพักตร์อันงดงาม สลักด้วยช่างฝีมือชั้นเยี่ยมในอาคารโปร่ง ภายในจัดแสดงชิ้นส่วนวัตถุโบราณ และรูปสลักวิหารสำคัญต่างๆในอียิปต์ ส่วนการจัดแสดงกลางแจ้ง ชมสฟิงค์ และ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 โดยแต่ละองค์จะสวมมงกุฎที่มีลักษณะแตกต่างกัน
 
เดินทางสู่เมืองโบราณ ซัคคาร่า (Sakkara) ชม ปิระมิดขั้นบันได (Step pyramids) สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปิรามิด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองไคโร โรงแรมระดับ 5 ดาว
วันที่เจ็ด : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่าน เอล คาลิลี่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
           
เดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุล้ำค่า การตกแต่งภายในได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองนี้ ชมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน (Tutankhamun) งานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 250,000 ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปี รูปปั้นดินที่แสดงชีวิตประจำวันของชาวอียิปต์ พระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ชิ้นที่มีชื่อของโลก (อีกชิ้นอยู่ที่เบอร์ลิน) พระรูปของฟาโรห์อัคนาแตน-ฟาโรห์นักปฏิวัติ พระรูปของพระนางฮัตเชปสุต (ฟาโรห์สตรีองค์เดียวของอียิปต์) รถศึก และเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ และสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝีมือประณีต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี หากต้องการเข้าชมห้องมัมมี่กษัตริย์ 2 ห้อง ชมมัมมี่ขององค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมัมมี่ของฟาโรห์องค์อื่นๆ (ค่าเข้าชมประมาณ 350 บาท/ 100 ปอนด์อียิปต์/ท่าน )
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
ชม Citadel  ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างเมื่อ ค.ศ. 1176 โดยสุลต่านซาลาอัดดิน เพื่อป้องกันการรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสดอยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโรได้ไกลถึงปิรามิดที่กีซ่า
                 
ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Ali) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และ ส่วนของสนาม  ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝรั่งเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์จากวิหารลักซอร์ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้าเครื่องเทศ เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี ฟิชาวี คอฟฟี่เฮาส์ อันเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
    
สมควรแก่เวลานำท่าเดินทางสู่ สนามบินไคโร
22.45 ออกเดินทางโดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 960 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง)
วันที่แปด : ไคโร - กรุงเทพฯ
12.35
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์

ไป
:
กรุงเทพฯ - ไคโร
MS 961
เวลา :
00.50 น. - 05.05 น.
กลับ
:
ไคโร - กรุงเทพฯ
MS 960
เวลา :
22.45 น. - 12.35 น. (+1)

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ สายการบินอียิปต์แอร์ ไปกลับเส้นทาง กรุงเทพฯ - ไคโร - อัสวาน - ลัคซอร์
-
ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
-
โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุรายการหรือเทียบเท่า
-
อาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ พร้อมน้ำดื่มระหว่างมื้อ และระหว่างวัน 2 ขวด ต่อวัน
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และรถโค้ชปรับอากาศ ตามรายการที่ระบุ
-
มักคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ไทย
-
วีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ประเทศอียิปต์
-
ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
-
สินน้ำใจมักคุเทศก์ และคนขับรถ ขั้นต่ำ 5$/วัน/ท่าน สินน้ำใจหัวหน้าทัวร์ไทยตามศรัทธา (วันละ 3$/ขั้นต่ำ)
-
ค่าบริการยกกระเป๋าที่สนามบิน และโรงแรมที่พัก
-
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันก่อนเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
-
ส่วนที่เหลือ ชำระก่อน 35 วัน ก่อนการเดินทาง 
-
กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
-
กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 25 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 70% ของค่าทัวร์
-
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-
เนื่องจากรายการท่องเที่ยวเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
-
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจ้งสถานทูตฯ ได้รับทราบ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของเอกสารวีซ่า
-
กรณีสายการบินยกเลิกหรือเที่ยวบินล่าช้า กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ราคา

-
ปิดการขาย