EN
TH

PLEASURE EGYPT CRUISE 8 วัน 5 คืน

สายการบินอียิปต์แอร์

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
21.00
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินอียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
วันที่ 2 : สุวรรณภูมิไคโร - ปิระมิด - เมมฟิส - ปิระมิดขั้นบันได
00.55
ออกเดินทางโดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง)
06.20
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเมืองไคโร ประเทศอียิปต์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นประเทศอียิปต์ ช้ากว่า ประเทศไทย 5 ชม.)

นำท่านออกเดินทางสู่  ปิระมิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เช่น มหาปิระมิดคีออฟ (Cheops) ปิระมิดเคฟเฟร (Chephren) และปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหาร และสุสานของกษัตริย์ เป็นเครื่องแสดงถึงอำนาจ ลำตัวเป็นสิงโตหมอบเพศผู้ มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟร โดยบริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น 

*** พิเศษ นำท่านขี่อูฐชมวิวโดยรอบ!!!!***
สินน้ำใจคนจูงอูฐ 1$ หากสนใจเข้าชมใต้ปิระมิตชำระเพิ่มประมาณ 20$ 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย เดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเก่าแห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี มีความสำคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียว โดยฟาโรห์นาเมอร์  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ระหว่างทางจะเห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรูปแกะสลักจากหินที่หลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งเมืองเมมฟิส จัดแสดงรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอัสวานของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งมีพระพักตร์อันงดงาม สลักด้วยช่างฝีมือชั้นเยี่ยมในอาคารโปร่ง ภายในจัดแสดงชิ้นส่วนวัตถุโบราณ และรูปสลักวิหารสำคัญต่างๆ ในอียิปต์ ส่วนการจัดแสดงกลางแจ้ง ชมสฟิงค์ และ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 โดยแต่ละองค์จะสวมมงกุฎที่มีลักษณะแตกต่างกัน
 
เดินทางสู่ เมืองโบราณซัคคาร่า (Sakkara) ชม ปิระมิดขั้นบันได (Step pyramids) สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปิรามิด
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
                  
เข้าสู่ที่พัก ณ เมืองไคโร โรงแรม SOFITEL CAIRO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 
วันที่ 3 : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่าน เอล คาลิลี่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
           
เดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุล้ำค่า การตกแต่งภายในได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองนี้ ชมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน (Tutankhamun) งานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 250,000 ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปี รูปปั้นดินที่แสดงชีวิตประจำวันของชาวอียิปต์ พระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ชิ้นที่มีชื่อของโลก (อีกชิ้นอยู่ที่เบอร์ลิน) พระรูปของฟาโรห์อัคนาแตน-ฟาโรห์นักปฏิวัติ พระรูปของพระนางฮัตเชปสุต (ฟาโรห์สตรีองค์เดียวของอียิปต์) รถศึก และเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ และสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝีมือประณีต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี  (หากต้องการเข้าชมห้องมัมมี่กษัตริย์ 2 ห้อง ชมมัมมี่ขององค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมัมมี่ของฟาโรห์องค์อื่นๆ ชำระค่าเข้าชมเพิ่ม 100 ปอนด์อียิปต์/ท่าน)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
บ่าย
ชม Citadel  ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างเมื่อ ค.ศ. 1176 โดยสุลต่านซาลาอัดดิน เพื่อป้องกันการรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสดอยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโรได้ไกลถึงปิรามิดที่กีซ่า
                 
ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Ali) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และ ส่วนของสนาม  ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝรั่งเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์จากวิหารลักซอร์ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส
 
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้าเครื่องเทศ  เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี ฟิชาวี คอฟฟี่เฮาส์ อันเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองไคโร
17.00
ออกเดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 397
18.25
เดินทางถึงสนามบิน เมืองอัสวาน 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่เรือสำราญ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในเรือสำราญ บริการอาหารบุฟเฟ่ต์

เข้าสู่ที่พัก ณ เมืองอัสวาน M/S CROWN EMPRESS NILE CRUISE 
 
 
วันที่ 4 : อัสวาน - อาบูซิมเบล - วิหาร รามเสสที่ 2 - เขื่อนอัสวาน - วิหารฟิเลย์ (เรือแม่น้ำไนล์)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
           
เดินทางสู่ เมืองอาบูซิมเบล ชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มหาวิหาร รามเสสที่ 2 (Great Temple of Ramses 2) ซึ่งเป็นวิหารที่สำคัญแห่งหนึ่ง ด้านหน้าวิหารมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตั้งอยู่ 4 องค์ตรงทางเข้า สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่บูชาแด่เทพอามุนรา (Amun Ra) ฮอรากาติ (Horakhati) และวิหารใกล้เคียงกันสร้างเป็นเกียรติแก่ราชินีเนเฟอร์ตารี (Nefertari) เดิมทีวิหารแห่งนี้จมอยู่ใต้น้ำจากการสร้างเขื่อนอัสวาน ยูเนสโกได้ช่วยกู้วิหารนี้ตามแบบเดิมเพื่อคงสภาพไว้เหมือนเดิม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัสวาน
บ่าย นำท่านสู่ เรือสำราญ ที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่บนเรือ
          
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเรือ บริการเมนูบุฟเฟ่ต์

นำท่านสู่ วิหารฟิเลย์ (Philae) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส (Isis) ระหว่างทางแวะชมแหล่งหินแร่แกรนิตที่เก่าแก่และเสาหินโอเบลิก (The Unfinished Obelisk) ที่ยังสร้างไม่เสร็จ หากสร้างเสร็จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเป็นเสาโอเบลิกที่สูงที่สุดในอียิปต์
 
ชม เขื่อนอัสวาน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไฮด์แดม (High Dam) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไร่นาตลอดปี อีกทั้งยังใช้พลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำไนล์ไหลท่วมเวลาถึงฤดูน้ำหลาก เขื่อนนี้มีความยาว 36,000 เมตร 

ออกเดินทางไป ลงเรือเพื่อเดินทางสู่หมู่บ้านนูเบียน ชมความสวยงาม 2 ข้างทางของแม่น้ำไนล์ 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในเรือ บริการเมนูบุฟเฟ่ต์
 
พักค้างคืนบนเรือสำราญระดับ 5 ดาว

วันที่ 5 : อัสวาน - วิหารคอมออมโบ - วิหารเอ็ดฟู - ประตูน้ำอีสน่าล๊อค - เมืองลุคซอร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ

ชม วิหารคอมออมโบ สร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์ คือ เทพโซเบค มีเศียรเป็นจระเข้ ในสมัยก่อนโค้งน้ำตรงที่ตั้งวิหารจะเป็นจุดที่จระเข้ชอบมานอนเกยอยู่ข้างตลิ่ง ด้วยความกลัวจระเข้ ชาวบ้านจึงสร้างวิหารคอมออมโบขึ้นมา โดยมีนัยว่า เมื่อเราบูชาคารวะต่อเทพแห่งจระเข้โซเบคแล้ว เทพโซเบคจะปกป้องคุ้มภัยไม่ให้ถูกจระเข้ทำร้ายได้ ส่วนวิหารทางซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ   ถัดไปจะเห็นบ่อน้ำที่มีปากบ่อเป็นรูปกุญแจโบราณหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Key of life สร้างด้วยภูมิปัญญาของคนโบราณเอาไว้ใช้วัดความสูงของแม่น้ำไนล์เพื่อเก็บภาษีประจำปี

นำท่านกลับสู่เรือสำราญ เพื่อไปยัง เมืองเอ็ดฟู (Edfu) **ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา และขึ้นอยู่กับทางเรือสำราญ**
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเรือ บริการเมนูบุฟเฟ่ต์
บ่าย
อิสระกับทิวทัศน์ธรรมชาติพร้อมจิบชายามบ่าย บนเรือสำราญ
                 
ชม วิหารเอ็ดฟู นั่งรถม้าสู่วิหาร (ประมาณ 10 นาที รถม้า 1 คัน นั่งได้ประมาณ 4 ท่าน) วิหารสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัส ซึ่งสร้างด้วยหินสีดำ ในสมัยพระนางคลีโอพัตรา นำท่านผ่านชม ประตูน้ำอีสน่าล๊อค (Esna Lock) การเปิดประตูน้ำจากระดับน้ำที่สูงกว่าจนถึงการนำเรือลงสู่ระดับน้ำที่ต่ำกว่า 
 
นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ เพื่อเดินทางสู่ เมืองลุคซอร์ อยู่ทางตอนใต้ของเมืองไคโร กว่า 650 กิโลเมตรตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำไนล์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในเรือ พร้อมชมโชว์
                 
พักค้างคืนบนเรือสำราญระดับ 5 ดาว

วันที่ 6 : ลุคซอร์ - ฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์ - ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าไนล์  
04.30
เลือกซื้อทัวร์เสริม ขึ้นบอลลูนลอยฟ้า ท่านละประมาณ 120 $ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ
                    
เดินทางโดยรถยนต์ ชมเมืองลุคซอร์ ชม เขตเวสต์แบงค์ (West Bank) เมืองฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์  ชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 20 เมตรซึ่งสมัยก่อนเป็นวิหารที่ใช้ฝังพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสที่ 3 แต่เมื่อ 27 ปีก่อนคริสตกาลเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ทำให้ตัววิหารทั้งหลังพังลงมา เหลือเพียงรูปสลัก 2 รูปเท่านั้น ซึ่งมีตำนานที่เล่าต่างกันไป
 
ชม หุบผากษัตริย์ (Valley of The Kings) สถานที่ฝังพระศพฟาโรห์ 62 พระองค์ แยกตามสุสานต่างๆ ในบริเวณหุบผา ตั้งอยู่บริเวณหน้าผาธีบัน ที่บริเวณนี้เป็นภูเขาหินทรายสีแดง ในแต่ละสุสานต้องใช้การขุดเจาะภูเขาเข้าไปทำเป็นช่องทางลับภายใน ทำทางเดินเป็นช่วงๆ และทำห้องสำหรับวางโลงศพ สมบัติ เครื่องใช้ส่วนตัวของฟาโรห์ ชมความอัศจรรย์ของภาพวาดตามผนังจากสีธรรมชาติที่มีอายุเป็นพันๆ ปีจากยุคฟาโรห์แต่ยังคงความสวยงามไว้จนถึงยุคปัจจุบัน เข้าชม 3 สุสานที่สวยที่สุดและสมบรูณ์ที่สุด
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเรือ บริการเมนูบุฟเฟ่ต์
บ่าย ชม วิหารเดลบาฮารี  (Deir El Bahari) สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเซปซุท หรือที่รู้จักกันในนาม “ราชินีหนวด” ออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท “เซเนมุท” เมื่อกว่า 3,500 ปีมาแล้ว การที่พระนางต้องปลอมพระองค์เป็นชายนั้นเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง เพราะการเป็นผู้นำหญิงนั้นไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในเรือ บริการเมนูบุฟเฟ่ต์ พร้อมชมโชว์
 
พักค้างคืนบนเรือสำราญระดับ 5 ดาว
 
**โปรแกรมบนเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการเดินเรือ
วันที่ 7 : ไคโร - ปิระมิด - เมมฟิส - ซัคคาปิระมิดขั้นบันได
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ
                
ออกเดินทางโดยทางรถยนต์ เพื่อเที่ยวชม  เขตตะวันออก (East Bank) ของเมืองลุคซอร์ มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) วิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง10 หลัง เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี มาแล้ว จากนั้นฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็สร้างเพิ่มเติม ทำให้วิหารมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแล้ว ลองจินตนาการดูว่าชาวอียิปต์โบราณใช้วิธีใดในการขนย้ายเสาและหิน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรม
บ่าย นำท่านชม วิหารลัคซอร์ (The Temple of Luxor) สร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพเช่นกัน วิหารนี้ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในวิหารประกอบด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่และรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ (เฮโรกริฟฟิค)

อิสระช้อปปิ้ง ตลาดลักค์ซอร์
                    
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองลักค์ซอร์
18.20 ออกเดินทางโดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 360
19.30 เดินทางถึง สนามบินไคโร

นำท่านเดินทางจากสนามบินไปรับประทานอาหารค่ำ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
22.45 ออกเดินทางโดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 960 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง)

วันที่ 8 : ไคโร - กรุงเทพฯ
12.35 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์

ไป
:
กรุงเทพฯ - เมืองไคโร ประเทศอียิปต์
MS 961
เวลา :
00.50 น. - 06.20 น.
กลับ
:
เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ - กรุงเทพฯ
MS 960
เวลา :
22.45 น. - 12.35 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินอียิปต์แอร์ ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ ไปกลับเส้นทาง กรุงเทพ - ไคโร และ อัสวาน - ลัคซอร์
-
ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
-
โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว จำนวน 5 คืน ตามที่ระบุรายการ หรือเทียบเท่า
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
-
รถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามเส้นทางระบุในรายการ พร้อมมักคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์ไทย
-
อาหารตามที่ระบุในรายการ พร้อมน้ำดื่มระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ และน้ำดื่มระหว่างวัน 2 ขวด/ท่าน
-
วีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะประเทศอียิปต์
-
ประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ อาหารที่สั่งเพิ่ม และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
-
ค่าพาหนะท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการ (กรณีผู้เดินทางต้องการชมสถานที่ท่องเที่ยวอิสระหรือรายการเสริม)
-
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ อาทิ น้ำส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ำอัดลม ฯลฯ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-
สินน้ำใจมักคุเทศก์ขั้นต่ำ 3USD/ ท่าน/วัน พนักงานขับรถ 2USD/ท่าน/ วัน และสินน้ำใจหัวหน้าทัวร์ไทยตามศรัทธา (ขั้นต่ำวันละ 3USD)
-
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากสายการบินกำหนด
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จในนามบริษัท)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ 10,000 บาท ต่อที่นั่ง ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือชำระก่อน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 8 สิงหาคม - 4 ธันวาคม 2561

เงื่อนไขการยกเลิก
-
กรณียกเลิกการเดินทาง ภายใน 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
-
กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ครบ 20 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางด้วย แต่จะมีเจ้าหน้าที่ที่อียิปต์มารอรับที่สนามบินอียิปต์
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
-
เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
-
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของเอกสารวีซ่า
-
กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-
หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบิน หรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง


 

ราคา

-
ปิดการขาย