EN
TH

PLEASURE EGYPT CRUISE ALEXANDRIA 10 วัน 7 คืน

เที่ยวเหนือจรดใต้ เที่ยวครบสุดคุ้ม ที่พักหรูนอนเรือ 5 ดาว บินตรงสู่อียีปต์ พร้อมบินภายในประเทศ

แผนการเดินทาง

วันที่ 11 เม.ย. 2562 : กรุงเทพฯ
21.00
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินอียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
23.55 ออกเดินทางโดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง)
วันที่ 12 เม.ย. 2562 : ไคโร - ปิระมิด - เมืองเมมฟิส - ซัคคาร่า
06.05
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเมืองไคโร ประเทศอียิปต์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นประเทศอียิปต์ ช้ากว่า ประเทศไทย 5 ชม.)

นำท่านออกเดินทางสู่  ปิระมิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เช่น มหาปิระมิดคีออฟ (Cheops) ปิระมิดเคฟเฟร (Chephren) และปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหาร และสุสานของกษัตริย์ เป็นเครื่องแสดงถึงอำนาจ ลำตัวเป็นสิงโตหมอบเพศผู้ มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟร โดยบริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น 

*** พิเศษ นำท่านขี่อูฐชมวิวโดยรอบ!!!!***
สินน้ำใจคนจูงอูฐ 1$ หากสนใจเข้าชมใต้ปิระมิตชำระเพิ่มประมาณ 20$ 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย เดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเก่าแห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี มีความสำคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียว โดยฟาโรห์นาเมอร์  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ระหว่างทางจะเห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรูปแกะสลักจากหินที่หลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งเมืองเมมฟิส จัดแสดงรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอัสวานของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งมีพระพักตร์อันงดงาม สลักด้วยช่างฝีมือชั้นเยี่ยมในอาคารโปร่ง ภายในจัดแสดงชิ้นส่วนวัตถุโบราณ และรูปสลักวิหารสำคัญต่างๆ ในอียิปต์ ส่วนการจัดแสดงกลางแจ้ง ชมสฟิงค์ และ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 โดยแต่ละองค์จะสวมมงกุฎที่มีลักษณะแตกต่างกัน
 
เดินทางสู่ เมืองโบราณซัคคาร่า (Sakkara) ชม ปิระมิดขั้นบันได (Step pyramids) สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปิรามิด
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
                  
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ระดับ 5 ดาว ณ เมืองไคโร
 
วันที่ 13 เม.ย. 2562 : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
           
เดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุล้ำค่า การตกแต่งภายในได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองนี้ ชมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน (Tutankhamun) งานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 250,000 ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปี รูปปั้นดินที่แสดงชีวิตประจำวันของชาวอียิปต์ พระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ชิ้นที่มีชื่อของโลก (อีกชิ้นอยู่ที่เบอร์ลิน) พระรูปของฟาโรห์อัคนาแตน-ฟาโรห์นักปฏิวัติ พระรูปของพระนางฮัตเชปสุต (ฟาโรห์สตรีองค์เดียวของอียิปต์) รถศึก และเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ และสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝีมือประณีต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี (พิเศษ!! นำท่านเข้าชมห้องมัมมี่กษัตริย์ 2 ห้อง ชมมัมมี่ขององค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมัมมี่ของฟาโรห์องค์อื่นๆ)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
บ่าย
ชม Citadel  ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างเมื่อ ค.ศ. 1176 โดยสุลต่านซาลาอัดดิน เพื่อป้องกันการรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสดอยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโรได้ไกลถึงปิรามิดที่กีซ่า
                 
ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Ali) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และ ส่วนของสนาม  ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝรั่งเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์จากวิหารลักซอร์ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ระดับ 5 ดาว ณ เมืองไคโร
วันที่ 14 เม.ย. 2562 : อัสวาน - วิหารฟิเลย์ (เรือแม่น้ำไนล์)
10.00
นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินไคโร
12.45 ออกเดินทางโดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 395
14.10
เดินทางถึง สนามบินอัสวาน นำท่านสู่เรือสำราญที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
                   
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเรือ บริการเมนูบุฟเฟ่ต์

นำท่านสู่ วิหารฟิเลย์ (Philae) สร้างเพื่อบูชาเทพีไอซิส (Isis) ระหว่างทางแวะชมแหล่งหินแร่แกรนิตที่เก่าแก่และเสาหินโอเบลิก (The Unfinished Obelisk) ที่ยังสร้างไม่เสร็จ หากสร้างเสร็จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเป็นเสาโอเบลิกที่สูงที่สุดในอียิปต์
 
ชม  เขื่อนอัสวาน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไฮด์แดม (High Dam) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไร่นาตลอดปี อีกทั้งยังใช้พลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำไนล์ไหลท่วมเวลาถึงฤดูน้ำหลาก เขื่อนนี้มีความยาว 36,000 เมตร 

พักค้างคืนบนเรือระดับ 5 ดาว Jaz Jubilee Nile Cruise
วันที่ 15 เม.ย. 2562 : อาบูซิมเบล - วิหารรามเสสที่ 2 - วิหารคอมออมโบ (เรือแม่น้ำไนล์)
เช้าตรู่
รับประทานอาหารเช้า บริการอาหารแบบกล่อง
05.00 นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอาบูซิมเบลโดยทางรถ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
08.00 นำท่านถึงมหาวิหารอาบูซิมเบล เพื่อชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ มหาวิหารรามเสสที่ 2 Great Temple of RamsesII ซึ่งถือว่าเป็นวิหารที่สำคัญแห่งหนึ่ง ด้านหน้าวิหารมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตั้งอยู่ 4 องค์ตรงทางเข้า สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่บูชาแด่เทพอามุนรา (Amun Ra) ฮอรากาติ (Horakhati) และสร้างวิหารใกล้เคียงกันสร้างเป็นเกียรติแก่ราชินีเนเฟอร์ตารี (Nefertari) เดิมทีวิหารแห่งนี้ได้จมอยู่ใต้น้ำจากการสร้างเขื่อนอัสวาน ทางยูเนสโกได้ช่วยกู้วิหารนี้ตามแบบเดิมทุกตารางนิ้วคงสภาพไว้เหมือนเดิม เมืองได้เวลาอันสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอัสวานโดยทางรถ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเรือ บริการเมนูบุฟเฟ่ต์
 
อิสระกับทิวทัศน์ธรรมชาติพร้อมจิบชายามบ่าย บนเรือสำราญ
 
นำท่านออกเดินทางชม วิหารคอมออมโบ สร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์ คือ เทพโซเบค มีเศียรเป็นจระเข้ ในสมัยก่อนโค้งน้ำตรงที่ตั้งวิหารจะเป็นจุดที่จระเข้ชอบมานอนเกยอยู่ข้างตลิ่ง ด้วยความกลัวจระเข้ ชาวบ้านจึงสร้างวิหารคอมออมโบขึ้น โดยมีนัยว่า เมื่อเราบูชาคารวะต่อเทพแห่งจระเข้โซเบคแล้ว เทพโซเบคจะปกป้องคุ้มภัยไม่ให้ถูกจระเข้ทำร้ายได้ ส่วนวิหารทางซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ

นำท่านกลับสู่เรือสำราญ เพื่อเดินทางสู่ เมืองเอ็ดฟู (Edfu) 
19.00 Cocktail Party (in the Bar)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในเรือ บริการเมนูบุฟเฟ่ต์
                 
พักค้างคืนบนเรือระดับ 5 ดาว Jaz Jubilee Nile Cruise
วันที่ 16 เม.ย. 2562 : วิหารเอ็ดฟู - วิหารลัคซอร์ - (เรือแม่น้ำไนล์)  
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในเรือ
                    
นำท่านชม วิหารเอ็ดฟู นั่งรถม้าสู่วิหาร (ประมาณ 10 นาที รถม้า 1 คัน นั่งได้ประมาณ 4 ท่าน) วิหารสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัส ซึ่งสร้างด้วยหินสีดำ ในสมัยพระนางคลีโอพัตรา ผ่านชม ประตูน้ำอีสน่าล๊อค (Esna Lock) การเปิดประตูน้ำจากระดับน้ำที่สูงกว่าจนถึงการนำเรือลงสู่ระดับน้ำที่ต่ำกว่า 

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่เรือเพื่อเดินทางสู่ เมืองลุคซอร์ อยู่ทางตอนใต้ของเมืองไคโร กว่า 650 กิโลเมตรตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำไนล์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเรือ บริการเมนูบุฟเฟ่ต์
บ่าย นำท่านชม วิหารลัคซอร์ (The Temple of Luxor) สร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพเช่นกัน วิหารนี้ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในวิหารประกอบด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่ และรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ (เฮโรกริฟฟิค)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในเรือ
21.00
Galabya Party (in the Bar)
 
พักค้างคืนบนเรือระดับ 5 ดาว Jaz Jubilee Nile Cruise
วันที่ 17 เม.ย. 2562 : อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - หุบผากษัตริย์ - วิหารเดลบาฮารี - มหาวิหารคาร์นัค - (เรือแม่น้ำไนล์)
04.30 เลือกซื้อทัวร์เสริม ขึ้นบอลลูนลอยฟ้า ท่านละประมาณ 130$ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในเรือ
                
เดินทางโดยรถยนต์ ชมเมืองลุคซอร์ ชม เขตเวสต์แบงค์ (West Bank) เมืองฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์  ชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 20 เมตรซึ่งสมัยก่อนเป็นวิหารที่ใช้ฝังพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสที่ 3 แต่เมื่อ 27 ปีก่อนคริสตกาลเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ทำให้ตัววิหารทั้งหลังพังลงมา เหลือเพียงรูปสลัก 2 รูปเท่านั้น ซึ่งมีตำนานที่เล่าต่างกันไป
 
ชม หุบผากษัตริย์ (Valley of The Kings) สถานที่ฝังพระศพฟาโรห์ 62 พระองค์ แยกตามสุสานต่างๆในบริเวณหุบผา ตั้งอยู่บริเวณหน้าผาธีบัน บริเวณนี้เป็นภูเขาหินทรายสีแดง ในแต่ละสุสานต้องใช้การขุดเจาะภูเขาเข้าไปทำเป็นช่องทางลับภายใน ทำทางเดินเป็นช่วงๆ และทำห้องสำหรับวางโลงศพ สมบัติ เครื่องใช้ส่วนตัวของฟาโรห์ ชมความอัศจรรย์ของภาพวาดตามผนังจากสีธรรมชาติที่มีอายุเป็นพันๆ ปีจากยุคฟาโรห์แต่ยังคงความสวยงามไว้จนถึงยุคปัจจุบัน เข้าชม 3 สุสานที่สวยที่สุด และสมบูรณ์ที่สุด
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย ชม วิหารเดลบาฮารี (Deir El Bahari) สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเซปซุท หรือที่รู้จักกันในนาม “ราชินีหนวด” ออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท “เซเนมุท” เมื่อกว่า 3,500 ปีมาแล้ว การที่พระนางต้องปลอมพระองค์เป็นชายนั้นเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง เพราะการเป็นผู้นำหญิงนั้นไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับ
 
นำท่านเดินทางสู่ เขตตะวันออก (East Bank) ของเมืองลุคซอร์ ชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) วิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี มาแล้ว จากนั้นฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็สร้างเพิ่มเติม ทำให้วิหารมีขนาดใหญ่ขึ้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในเรือ
21.30
Belly Dancer & Dervish Show

พักค้างคืนบนเรือระดับ 5 ดาว Jaz Jubilee Nile Cruise
โปรแกรมบนเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของการเดินเรือ
วันที่ 18 เม.ย. 2562 : ลักซอร์ - สนามบินไคโร - อเล็กซานเดรีย
06.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในเรือ
เช้า สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลัคซอร์
09.40 ออกเดินทางโดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 360
10.50 เดินทางถึง สนามบินไคโร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บริการอาหารไทยแบบกล่อง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

ชม ป้อมปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็น หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่าน เกย์ตเบย์ โดยรวบรวมซากเดิมบางส่วนเข้ามา อิสระพักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
                       
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ระดับ 5 ดาว ณ เมืองอเล็กซานเดรีย
วันที่ 19 เม.ย. 2562 : ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย - ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ - สนามบินไคโร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
           
เดินทางสู่อีกหนึ่งตำนานแห่งหน้าประวัติศาสตร์การศึกษาของโลก ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย (Library of Alexandria) ที่เรียกว่าเป็น ‘แหล่งวิทยาการแห่งแรกของโลก’ ทีมนักโบราณคดีของโปแลนด์และอียิปต์ ทำการขุดค้นบางส่วนของเมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และได้พบสิ่งก่อสร้างซึ่งมีลักษณะคล้ายห้องเรียน และหอประชุม ราว 2,000 ปีที่แล้ว ห้องสมุดแห่งนี้เคยเป็นศูนย์รวมของนักคิด นักเขียนแห่งโลกโบราณ เป็นที่สะสมผลงานสำคัญๆ ของนักปราชญ์กรีก ทั้ง พลาโต โซเครติส และอีกหลายคน แต่น่าเสียดายที่ผลงานเหล่านั้นถูกเผาทำลายไปพร้อมกับตัวห้องสมุด ห้องสมุดอเล็กซานเดรีย ได้สร้างขึ้นมาใหม่ใกล้กับพื้นที่เดิม ใช้เวลาสร้างนานกว่า 12 ปี มีสถาปัตยกรรมทันสมัย และมีระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นอย่างดี รวบรวมหนังสือทุกภาษาทั่วโลก มีหนังสือมากกว่า 8 ล้านเล่ม วารสาร 4,000 ฉบับ และหนังสือหายาก 50,000 เล่ม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไคโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้าเครื่องเทศ เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี ฟิชาวี คอฟฟี่เฮาส์ อันเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โรงแรม HOLIDAY INN

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองไคโร
23.10 ออกเดินทางโดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 960 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง)
วันที่ 20 เม.ย. 2562 : ไคโร - กรุงเทพฯ
13.10 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์

ไป
:
กรุงเทพฯ - เมืองไคโร ประเทศอียิปต์
MS 961
เวลา :
00.50 น. - 06.20 น.
กลับ
:
เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ - กรุงเทพฯ  
MS 960  
เวลา :
22.45 น. - 12.35 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินอียิปต์แอร์ ชั้นประหยัด ไปกลับ เส้นทาง กรุงเทพ - ไคโร และ อัสวาน - ลัคซอร์
- ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
-
โรงแรมที่พักจำนวน 7 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
-
รถปรับอากาศ นำเที่ยวตามเส้นทางระบุในรายการ พร้อมมักคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์ไทย
-
อาหารตามที่ระบุในรายการ พร้อมน้ำดื่มระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ
- น้ำดื่มระหว่างวัน 2 ขวด/ท่าน
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะประเทศอียิปต์
-
ประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ อาหารที่สั่งเพิ่ม และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
-
ค่าพาหนะท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการ (กรณีผู้เดินทางต้องการชมสถานที่ท่องเที่ยวอิสระหรือรายการเสริม)
-
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ อาทิ น้ำส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ำอัดลม ฯลฯ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-
สินน้ำใจมักคุเทศก์ และพนักงานขับรถ ขั้นต่ำ 5 USD x 8 วัน = 40 USD/ท่าน ตลอดทริป และสินน้ำใจหัวหน้าทัวร์ไทย (ขั้นต่ำวันละ 90 บาท x 10 วัน)
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมหลุมเก็บศพใต้ปิระมิต, ทิปสำหรับขี่อูฐ, ทิปรถม้า, ค่าเข้าชม Light & Sound, ค่าขึ้น Balloon ชมเมือง ค่าเข้าหลุมศพกษัตริตุตันคำมูน หรือหลุมศพอื่นที่นอกเหนือจาก 3 หลุมที่ระบุในรายการ ฯลฯ ที่ไม่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากสายการบินกำหนด
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จในนามบริษัท)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ 10,000 บาท ต่อที่นั่ง ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือชำระก่อน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 2 - 25 มีนาคม 2562

เงื่อนไขการยกเลิก
-
กรณียกเลิกการเดินทาง  ภายใน 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
-
กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางด้วย แต่จะมีเจ้าหน้าที่ที่อิยิปต์รอรับที่สนามบินไคโร
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
-
เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย หากท่านสละสิทธิ์ใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของเอกสารวีซ่า
-
กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-
หากสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในทัวร์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง


 

ราคา

-
ปิดการขาย