EN
TH

Premier League Match Package : Spurs vs Chelsea

22-27 Nov 2018

Itinerary

พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 
18.30
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
20.35 ออกเดินทางสู่ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินเอมิเรตต์ เที่ยวบินที่ EK 373 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง)
ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 : สนามบินนานาชาติดูไบ - สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - พระราชวังวินเซอร์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม
00.50
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
03.10
ออกเดินทาง โดยสายการบินเอมิเรตต์ เที่ยวบินที่ EK 007
07.10
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
 
นำท่านเข้าชม พระราชวังวินเซอร์ (Windsor Castle) เป็นพระราชวังที่ประทับสำหรับการพักผ่อนสุดสัปดาห์ของพระราชินีอังกฤษ พระราชวังนี้เป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก และสร้างมากว่า 900 ปี พระราชวังนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมด้านในส่วนที่อยู่รอบกำแพง และส่วนที่เปิดให้ชม เป็นห้องต่างๆ สำหรับการใช้งานในวาระต่างๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชม พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham palace) ที่ประทับของพระเจ้าอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี เดิมเป็นวังของดยุกแห่งบักกิ้งแฮม สร้างขึ้นเมื่อ คศ. 1703-1705 และได้รับการปรับปรุงให้เป็นพระราชวังในเวลาต่อมา สำหรับในช่วงฤดูร้อนนั้นจะเปิดให้เข้าชมบริเวณท้องพระโรง ห้องจัดพระราชทานเลี้ยง ห้องทรงดนตรี ห้องขาว ห้องเขียว และห้องน้ำเงิน นอกจากนี้ มีพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ที่หน้าพระราชวัง พิธีเริ่มเวลา 11.30 น. ของทุกวัน (ช่วงฤดูร้อนมีพิธีวันเว้นวัน เชิญชมการเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองค์ชุดเต็มยศ)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / เดินทางเข้าสู่ที่พัก
เสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 : มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ - หอนาฬิกาบิกเบน - ชมการแข่งขันฟุตบอล  
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (Westminster Cathedral) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า อาสนวิหารพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Cathedral of the Most Precious Blood) ตั้งอยู่ในนครเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นโบสถ์แม่ของคริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิกในอังกฤษและเวลส์ และยังเป็นโบสถ์มหานคร รวมถึงเป็นอาสนวิหารประจำตำแหน่งอาร์ชบิชอปแห่งเวสต์มินสเตอร์
 
นำท่านถ่ายรูป หอนาฬิกาบิกเบน (Big ben) สัญลักษณ์กรุงลอนดอน บิ๊กเบนเป็นชื่อของระฆังหนัก14 ตัน ตั้งตามชื่อของ เซอร์ เบนจามิน ฮอลล์ ผู้คุมการก่อสร้าง เมื่อปี คศ.1858 ตัวแผงนาฬิกามีความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.5 ตัวเข็มบอกนาทีมีความยาว 4.25 ม ความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุด และมีความสำคัญมากที่สุดของโลก เพราะหอดูดาวที่เมืองกรีนิช เป็นศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐานของโลก ใช้เป็นเครื่องบอกเวลามาตรฐานผ่านทางสถานีวิทยุ บีบีซี ถ่ายทอดเสียงการตีบอกเวลาของนาฬิกาเรือนนี้ให้ได้ยินไปทั่วโลก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอล เพื่อ ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ระหว่าง Spurs VS Chelsea 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / เดินทางเข้าสู่ที่พัก
อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 : หอคอยแห่งลอนดอน - อาคารไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท - Bicester Village Outlet 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London) เป็นพระราชวังหลวง และป้อมปราการตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นพระราชวังที่เดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ พระราชวังเป็นรู้จักกันในนามว่า “หอคอยแห่งลอนดอน” หรือ “หอ” ในประวัติศาสตร์ ตัวปราสาทตั้งอยู่ภายในโบโรแห่งทาวเวอร์แฮมเล็ทส์ และแยกจากด้านตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ด้วยลานโล่งที่เรียกว่าเนินหอคอยแห่งลอนดอน หรือ “ทาวเวอร์ฮิล” (Tower Hill) ยุโรป

นำท่านชม อาคารไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท (Christchurch College) สถานที่ถ่ายทำหนึ่งในฉากห้องอาหารของภาพยนตร์เรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์

จากนั้น เดินทางสู่ มหานครลอนดอน (London) เมืองศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้นำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญของยุโรปอีกด้วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ Bicester Village Outlet แหล่งช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านให้เลือกสรร อาทิ Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo, Zegna, Alberta, Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / เดินทางเข้าสู่ที่พัก
จันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 : มหาวิหารเซนต์ปอล - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ห้าง Harrods - สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ปอล (St. Paul’s Cathedral) วิหารเก่าแก่ที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใจกลางกรุงลอนดอน และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจากโบสถ์ Liverpool Cathedral ในอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 604 ตั้งอยู่บน Ludgate Hill ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดของเมืองลอนดอน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นักบุญเปาโล เป็นผลงานชิ้นที่โดดเด่นของสถาปนิกชื่อดังที่ชื่อ “Sir Christopher Wren” ต่อมาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในเมืองลอนดอน ทำให้โบสถ์นี้ได้รับความเสียหายอย่างมาก ต่อมาได้มีการซ่อมแซม และเปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1697 ซึ่งโบสถ์นี้มีสถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อกที่สวยงาม ในสมัยศตวรรษที่ 17 ใช้เป็นสถานที่ฝังศพของบุคคลสำคัญในประเทศอังกฤษ และใช้จัดพระราชพิธีต่างๆ ที่สำคัญ ไม่เพียงแต่ภายนอกที่มีความสวยงามเท่านั้น การออกแบบและตกแต่งภายในวิหารก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นแท่นบูชาหินอ่อนแกะสลัก ภาพโมเสกที่ประดับประดา ไปจนถึงที่นั่งของนักร้องประสานเสียงที่วิจิตรงดงาม

จากนั้น นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ (Thames River) ถือเป็นแม่น้ำที่มีระยะทางยาวที่สุดในประเทศอังกฤษ และยังยาวเป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักร ด้วยความยาวกว่า 346 กิโลเมตร อีกทั้งยังไหลผ่านทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ และกรุงลอนดอน จึงทำให้แม่น้ำเทมส์กลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวหนึ่งของการมาเยือนลอนดอนเลยทีเดียว ซึ่งแม่น้ำเทมส์นั้นมีต้นกำเนิดมามาจากลำธารสี่สายในเทือกเขาค็อตโวลด์ (Cotswolds) ที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ก่อนจะรวมตัวกันกลายเป็นแม่น้ำเทมส์และไหลไปบรรจบกับแม่น้ำสายอื่นๆ จนกระทั่งออกทะเลไปในที่สุด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างดังระดับโลก ใจกลางกรุงลอนดอนที่ ห้างสรรพสินค้า Harrods
17.30
เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์
20.20
ออกเดินทาง โดยสายการบินเอมิเรตต์ เที่ยวบินที่ EK 004
อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 : สนามบินสุวรรณภูมิ 
07.20
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
09.30 ออกเดินทางโดย สายการบินเอมิเรตต์ เที่ยวบินที่ EK 372
18.40 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

Conditions

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์

ไป
:
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติดูไบ
สนามบินนานาชาติดูไบ - สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์
EK 373
EK 007
เวลา :
20.35 น. - 00.50 น.
03.10 น. - 07.10 น.
กลับ
:
สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ - สนามบินนานาชาติดูไบ
สนามบินนานาชาติดูไบ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
EK 004
EK 372
เวลา :
14.25 น. - 06.05 น.
09.30 น. - 18.40 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินเอมิเรตส์ ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ ไปกลับเส้นทางตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
-
บัตรชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ
-
โรงแรมที่พัก จำนวน 3 คืน ตามที่ระบุรายการ
-
อาหารตามที่ระบุในรายการ พร้อมน้ำดื่ม
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
-
รถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามเส้นทางระบุในรายการ พร้อมมักคุเทศก์ไทย
-
สินน้ำใจพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ที่มิได้ระบุในรายการ
-
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากสายการบินกำหนด
- ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมการทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
- ค่าประกันภัยการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จในนามบริษัท)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ 20,000 บาท ต่อที่นั่ง ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่
-
ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทำการ

เงื่อนไขการยกเลิก
-
กรณีผลวีซ่าผ่านแล้ว แต่ต้องการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
-
กรณียกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 30 วันทำการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
-
กรณียกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 20 วันทำการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
-
กรณียกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 10 วันทำการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

หมายเหตุ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่าที่กำหนด
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
-
เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายให้กับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ หากท่านสละสิทธิ์ใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
-
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และในกรณีถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
-
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมืองฯ การมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือด้วยเหตุผลใดก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
-
ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน
-
พนักงานขับรถจะทำงาน และพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
-
เมื่อท่านจองทัวร์ และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 12 กันยายน - 22 ตุลาคม 2561

 

 

Prices

Close sale.