EN
TH

SPECIAL LITE CHUBU FLOWER PARK & KANSAI 7 วัน 5 คืน

สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

แผนการเดินทาง

วันแรก : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
22.00
คณะพร้อมกันสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์
วันที่สอง : ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) - กิฟุ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ชมบ้านตัวอย่างเมืองชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ
00.25
ออกเดินทางโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
08.00 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
 
เดินทางสู่จังหวัด “กิฟุ” เยี่ยมชม “หมู่บ้านชิราคาวะโกะ” หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชทสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี ให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามรอบหมู่บ้านได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่เมือง “ทาคายาม่า” ซึ่งอยู่ในจังหวัด “กิฟุ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร เมืองทาคายาม่าได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว
 
นำชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงความเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริง ให้ท่านได้เดินชม “เมืองเก่าซันมาชิซึจิ” ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน ร้านค้าน่ารัก ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเกบ่มและหมักอย่างดี ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TAKAYAMA HIDA PLAZA HOTEL or ASSICIA HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
วันที่สาม : ทาคายาม่า - เกียวโต - วัดน้ำใสคิโยะมิสึ (มรดกโลก) - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ และขาปูยักษ์ (ไม่อั้น)
08.00
เดินทางสู่ “เกียวโต” อดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดว่าเป็นศูนย์กลางของเกาะฮอนชู นอกจากนี้เกียวโตยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มเมืองใหญ่ "เคฮันชิง" และเกียวโตยังจัดว่าเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 11 ของโลก ในปี พ.ศ. 2555 และในปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของประเทศญี่ปุ่น ด้วยประชากรที่มากถึง 1.4 ล้านคน เมืองเกียวโตเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือ ตั้งแต่ ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วม 1,100 ปี เกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น  อีกทั้งเมืองเกียวโตยังมักจะรอดพ้นจากการเป็นเป้าโจมตีต่างๆ เมื่อเกิดสงคราม ซึ่งรวมไปถึงระเบิดนิวเคลียร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้เกียวโตยังคงสภาพวัด ศาลเจ้า และสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและเก่าแก่เอาไว้ได้มากมายจนถึงทุกวันนี้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเยี่ยมชม “วัดน้ำใสคิโยะมิสึ” สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงฮิงาชิยามะ เชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ “น้ำ 3 สาย” ที่มีความเชื่อกันว่าถ้าได้ดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน “ความร่ำรวย, ความมีชื่อเสียง และมีสุขภาพดี” อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์โดยรอบ เพื่อกราบไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมที่ชาวญี่ปุ่นนับถือ ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารไม้ที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์โบราณที่ปราศจากเครื่องทุ่นแรงได้อย่างน่าอัศจรรย์ ที่นี่เป็นสถานที่ที่ชาวญี่ปุ่นมักจะมาชมดอกซากุระในต้นเดือนเมษายน และชมไม้เมเปิลเปลี่ยนสีในเดือนตุลาคม
 
เดินทางสู่ “ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ” ที่สถิตย์ของ “พระแม่โพสพ” เทพเจ้าที่เป็นนับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำท่านสักการะพระแม่โพสพ และเทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็น “ฑูตสวรรค์” ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอก ที่มีจำนวนมากมาย พร้อมบันทึกภาพความงามเสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีจำนวนนับหมื่นต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นฉากส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ MEMOIRS OF A GEISHA ที่ “ซายูริ” นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อขอพรเทพเจ้าให้สมหวังตามความปรารถนาและเป็นจริง
 
เดินทางสู่ “นครโอซาก้า” ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่และอยู่ตรงกลางสุดของประเทศ  นครโอซาก้าได้รับสถาปนาเป็นเมืองและเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่ ค.ศ. 1889 ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคน ในเนื้อที่ทั้งหมดรวม 1,890 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจำนวนร้อยละ 7 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ หรือเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นที่สองรองลงมาจากมหานครโตเกียว นครโอซาก้าเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยอดีต  ปัจจุบันโอซาก้ามีบทบาทสำคัญในฐานะที่ตั้งของบริษัทผลิตสินค้าอิเล็คทรอนิคส์ชั้นนำหลายบริษัทอีกด้วย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติและบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์(ไม่อั้น)
                       
อาหารญี่ปุ่น ได้แก่ ซาชิมิที่เนื้อแซลมอนสดและหวาน ซูชิข้าวปั้นหน้าต่าง ๆ อุด้งเส้นนุ่มซุปหอมหวาน เท็มปุระทอดกรอบ ส่วนอาหารจีน ได้แก่ จำพวกติ่มซำ ซาเลาเปา และนอกจากนี้ยังมีอาหารอิตาเลี่ยนประเภทพาสต้า และพิซซ่าที่เน้นชีสหอมอร่อย
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOPPIN AMING HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ : นครโอซาก้า (ไม่มีรถโค้ชบริการ) - อิสระช้อปปิ้งจุใจ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกระดับโลก “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” (สั่งซื้อเพิ่มบัตรด่วนพิเศษไม่ต้องรอคิวเครื่องเล่นสวนสนุก)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOPPIN AMING HOTEL หรือเทียบเท่า

อิสระเดินทางไปยังย่านดังมากมาย หรือช้อปปิ้งย่าน “ชินไซบาชิ” เมืองท่าที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในแถบภูมิภาคคันไซ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ของใช้ของท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ อาทิ กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ MP3 WALKMAN CD-PLAYER COMPUTER NOTEBOOK GAMES หรือท่านจะเลือกสนุกกับการซื้อของแบบสบาย ๆ กระเป๋าที่ร้าน 100 เยน ที่มีของหลายหลายประเภท เลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือ นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้ามีชื่อในญี่ปุ่น
 
เลือกซื้อทัวร์เสริม ***หากมีความประสงค์จะซื้อทัวร์เสริม กรุณาซื้อล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง***

ทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” เฉพาะบัตรผ่านประตูเข้าภายในสวนสนุกราคา 2,350 บาท (ผู้ใหญ่) และ 1,600 บาท (เด็กอายุระหว่าง 04-11 ปี) นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่สัมผัสการนั่งรถไฟท้องถิ่นโดยมัคคุเทศก์อธิบายวิธีการซื้อตั๋วรถไฟ (ไม่รวมในค่าบริการ) และบริการพาส่งถึงบริเวณด้านหน้าสวนสนุก (ค่ารถไฟสามารถชำระตามจริงที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถไฟด้วยตัวเอง)
วันที่ห้า : นครโอซาก้า (ไม่มีรถโค้ชบริการ) - อิสระช้อปปิ้งจุใจ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม “ทัวร์โอซาก้าเต็มวัน” หรือ “ทัวร์โอซาก้าครึ่งวัน”
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOPPIN AMING HOTEL หรือเทียบเท่า

เชิญท่านอิสระเดินทางไปยังย่านดังมากมาย หรือช้อปปิ้งย่าน “ชินไซบาชิ” เมืองท่าที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในแถบภูมิภาคคันไซ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ ผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ของใช้ของท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอ นิคส์ อาทิ กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ MP3 WALKMAN CD-PLAYER COMPUTER NOTEBOOK GAMES หรือท่านจะเลือกสนุกกับการซื้อของแบบสบาย ๆ กระเป๋าที่ร้าน 100 เยน ที่มีของหลายหลายประเภท เลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือ นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้ามีชื่อในญี่ปุ่น

ทัวร์เสริม หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม 1 วัน ตามรายละเอียด ดังนี้
                       
*** หากท่านมีความประสงค์จะซื้อทัวร์เสริมทุกโปรแกรม กรุณาสั่งซื้อล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
ทัวร์เสริมทุกประเภทดำเนินงานจัดการโดยบริษัททัวร์ท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น กำหนดวันทำการเป็น  ไปตามปฏิทินงานของบริษัทท้องถิ่นนั้น ๆ มัคคุเทศก์และทีมงานใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นเป็นหลัก ไม่มีมัคคุเทศก์พูดภาษาไทย คอมแพ็คเป็นเพียงตัวแทนขาย โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ***

1. ทัวร์เสริมโอซาก้า 1 วัน (รวมอาหารกลางวัน) เพิ่มท่านละ 4,800 บาท(ผู้ใหญ่) และ 4,500 บาท (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี) 09:50-16:45 น. [P 740]
 
2. ทัวร์เสริมโอซาก้าครึ่งวัน (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพิ่มท่านละ 3,400 บาท(ผู้ใหญ่) และ 3,000 บาท (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี) 12:40-16:45 น. [P 710]
วันที่หก : โอซาก้า - นารา - หลวงพ่อโตไดบุทสึ (มรดกโลก) - นางาชิม่า - อิสระช้อปปิ้ง “แจ๊ส ดรีม เอ้าท์เล็ต” - สวนนาบานะโนะซาโตชมสวนดอกไม้ - นาโกย่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางสู่เมือง “นารา” เพื่อนำท่านนมัสการองค์ “หลวงพ่อโต ณ วัดโทไดจิ” อดีตศิลปกรรมอันรุ่งโรจน์ของตระกูลฟูจิวาระ ผู้ปกครองญี่ปุ่นในยุคแรก หลวงพ่อโต(ไดบุทสึ)  ซึ่งทำจากทองสัมฤทธิ์ขนาดมหึมาภายในโบสถ์ไม้โบราณ พร้อมชมฝูงกวางนับร้อยที่มารวมตัวกันตามธรรมชาติ วัดแห่งนี้ได้รับฉายาว่าวัดสวนกวาง หรือที่เรียกกันว่า วัดหลวงพ่อโต เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองมากว่า 1,200 ปี ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารไม้โบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีกวางป่าจำนวนมาก ต่างมาชุมนุมกันเองโดยธรรมชาติ เพื่อทักทายขออาหารจากนักท่องเที่ยวไม่เว้นวันหยุด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ “นางาชิม่า” สู่เขตแห่งเอ้าท์เล็ตใหม่และใหญ่ “แจ๊ส ดรีม มิทสึอิ เอ้าท์เล็ต” ศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนคุณแปลกใจแหล่งรวมพลของแบรนเนมชื่อดังจากทั่วโลก ทั้งแฟชั่นนำสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกค่ายที่พร้อมใจกันมาลดราคากันอย่างสุด อาทิเช่น COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS และยังมีสินค้าแบรนแนมต่างๆ อีกมากมาย

นำท่านเดินชมสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นบนภูมิภาคชูบุ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” เที่ยวชมสวนดอกไม้ที่บานสะพรั่งไปทั่วท้องทุ่ง ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับการเนรมิตทุ่งดอกไม้บนพื้นที่มากกว่า 13,000 ตารางเมตร ฤดูกาลดอกไม้ที่จัดแสดงจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลซึ่งท่านสามารถชมดอกไม้หลากหลายชนิดที่แตกต่างกัน อาทิเช่น ดอกบ๊วย ต้นซากุระเก่าแก่ 100 ปี ทิวลิป กุหลาบ ฯลฯ อิสระถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลินกับดอกไม้สวยสดงดงามตระการตา และเข้าชม “สวนเบโกเนียขนาดใหญ่” ซึ่งจะสามารถชมได้ในทุกฤดูกาล
 
เดินทางสู่ “นาโกย่า” เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้า และการเมืองของบริเวณภาคกลาง มีอุตสาหกรรมสำคัญทางด้านสิ่งทอ รถยนต์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และย่านการค้าทันสมัย เมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัด “ไอจิ” จังหวัดที่มีมูลค่าการส่งสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เป็นจุดศูนย์กลางที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการประดิษฐ์สิ่งของมาแต่อดีต
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการทัวร์)

เข้าสู่ที่พัก NAGOYA CHUBU COMFORT or CENTRAIR HOTEL or SPRING SUNNY HOTEL NAGOYA TOKONAME หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด : สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร - ประเทศไทย - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
07.00 นำท่านเดินเท้าสู่ สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า)
09.55 ออกเดินทางโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 737
13.30 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

(ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับตารางการบินภาคฤดูร้อน เป็นไปตามกำหนดการของสายการบิน)

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

ไป
:
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า)
JL 738
เวลา :
00.25 น. -  08.00 น.
กลับ
:
สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
JL 737
เวลา :
09.55 น. - 13.55 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ชั้นประหยัด แบบหมู่คณะ ไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
-
น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม x 2 ใบ)
-
โรมแรมที่พัก 5 คืน
-
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนีมเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
มัคคุเทศก์พร้อมรถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
-
สินน้ำใจคนขับรถและมัคคุเทศก์ (หากท่านประทับใจในการบริการสามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจแก่ทีมงานได้)
-
ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต

การชำระเงิน
-
บริษัทรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจอง/ที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด
(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 3 เมษายน - 15 กรกฎาคม 2561

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
-
กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
-
กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่าจากกรณีใด
- กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
- กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด
- หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
  ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
  แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน ช่วงปกติ (Low Season / Basic Period)
  แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลต่างๆ วันคริสตมาส วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็นต้น

เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)
-
บริษัทฯ เปิดดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อนๆ ที่ผ่านมา และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
-
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
-
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมดโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
-
การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 30 ท่าน(ผู้ใหญ่) โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง
-
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ (ไทย) หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้นๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด)
-
กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
-
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


 

 

ราคา

-
ปิดการขาย