EN
TH

SUPER LITE CLASSIC SHIRAKAWAGO (PROMOTION) 5 Days 3 Nights

Japan Airlines

Itinerary

วันแรก : ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
21.30
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์
วันที่สอง : ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) - จังหวัดกิฟุ อิ่มอร่อยกับเซ็ตเมนูปลาอิวานะอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อจังหวัด - จุดชมวิวหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ - ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณซันมาชิซึจิ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ - อร่อยกับชุดอาหารมื้อค่ำ
00.25
เดินทางโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL 738
08.00 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) บนเกาะฮอนชู ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่หนึ่งของญี่ปุ่น ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย
09.00 เดินทางสู่จังหวัด “กิฟุ” (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3:00 ชั่วโมง) สัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของเมืองเล็กท่ามกลางป่าไม้ และขุนเขา ที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นในอดีตครั้งสร้างเมืองในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16   ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางจังหวัดกิฟุ ตอนบนของกระแสน้ำนะกะระซึ่งติดอันดับ 1 ใน 3 ธารน้ำริสุทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องความบริสุทธิ์ของสายน้ำใส 
 
นำท่านสู่ “จุดชมวิวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ” ท่านจะได้เห็นภาพมุมบนกว้างที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้านจากด้านบนของ “ภูเขาชิโระยาม่า” ความงดงามของหมู่บ้านชาวนาแห่งนี้เกิดจากการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มบ้านไม้อายุเก่าแก่กว่าสองร้อยปีบนพื้นที่ราบ ระหว่างเชิงเขาฮากุที่ปกคลุมด้วยต้นสนหนาทึบกับสายน้ำสีครามใสของแม่น้ำโชกาวา ที่ไหลคดเคี้ยวแทรกผ่านพื้นหินกรวดทางด้านตรงข้าม บ้านแต่ละหลังถูกออกแบบมาให้สามารถต้านทานการทับถมของหิมะที่ตกหนักในฤดูหนาวและสายฝนกระหน่ำด้วยหลังคาฟางซ้อนหนา ช่วงเดือนเดียวกับที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง นาข้าวและแปลงผักก็เต็มไปด้วยต้นกล้าเล็กๆ สีเขียวอ่อน มองดูไกลๆ จากจุดชมทิวทัศน์แล้วรู้สึกถึงพลังชีวิตที่กำลังงอกเงยหลังผ่านพ้นฤดูหนาวอันหนาวเหน็บ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บริการท่านด้วยเซ็ตญี่ปุ่นเมนูปลาอิวานะอาหารพื้นเมืองแนะนำขึ้นชื่อของจังหวัด ด้วยปลาคัดสรรอย่างดีจึงทำให้เนื้อปลามีรสชาติหวานอร่อยโดยธรรมชาติ)
บ่าย นำท่านชม “หมู่บ้านชิราคาวะโกะ” หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 ท่านจะพบบ้านในแบบกัสโชทสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน  ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้อย่างดี
 
เดินทางสู่เมือง “ทาคายาม่า” ซึ่งอยู่ในเมือง “ฮิดะ” เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร เมืองทาคายาม่าได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว  นำท่านชมความงดงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงความเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริง ให้ท่านได้เดินชม “เมืองเก่าซันมาชิซึจิ” ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน ร้านค้าน่ารัก ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเกบ่มและหมักอย่างดี ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม (บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูอาหารชุดญี่ปุ่นด้วยการเลือกสรรวัตถุดิบที่ดี และล้วนแต่เป็นของท้องถิ่นทั้งสิ้น ซึ่งรายการอาหารที่บริการจะแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาล)
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
วันที่สาม : ทาคายาม่า - ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดโอสึคันน่อน(จังหวัดไอจิ) - อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - อร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง และบริการเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ (ไม่อั้น) - พักค้างคืนในตัวเมืองนาโกย่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางสู่ “ตลาดเช้าพื้นเมือง” ของเมืองทาคายาม่า เชิญท่านสัมผัสกับบรรยากาศของตลาดเช้าริมแม่น้ำมิยากาว่า ซึ่งไหลผ่านกลางเมืองทาคายาม่า และเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองทาคายาม่ามานานกว่า 300 ปี  ท่านจะพบเห็นวิถีการดำเนินชีวิตของคนญี่ปุ่นชาวพื้นเมืองด้วยการค้าขายสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืชผักหลากชนิด ผลไม้สดรสชาดหวานและอร่อย ผักดองเครื่องเคียงอาหารญี่ปุ่นอาหารพื้นเมืองที่ปรุงสด และของที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ โดยตลาดเช้าของที่นี่จะเริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึงเที่ยงวัน
 
เดินทางสู่ “นาโกย่า” เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้า และการเมืองของบริเวณภาคกลาง มีอุตสาหกรรมสำคัญทางด้านสิ่งทอ รถยนต์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และย่านการค้าทันสมัย เมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัด “ไอจิ” จังหวัดที่มีมูลค่าการส่งสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เป็นจุดศูนย์กลางที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการประดิษฐ์สิ่งของ มาแต่อดีต ดังนั้นจึงมีอุตสาหกรรมหลากหลายสาขากระจุกตัวกันอยู่ในจังหวัดไอจิ ตั้งแต่อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่น เครื่องปั้นดินเผา สิ่งทอ จนถึงอุตสาหกรรมแนวหน้า เช่น ยานยนต์ การบินและอวกาศ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่าน “นมัสการเจ้าแม่กวนอิม” ณ “วัดโอสึคันน่อน” หนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัดประจำตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็นตัวประกัน  อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของย่านโอสึ เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่ย่านร้านค้า
 
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง “ย่านซาคาเอะ” จุดเด่นของสถานีนี้อยู่ที่รูปลักษณ์อาคารคู่แฝดที่เรียกว่า JR CENTRAL TOWER โดยภายในจะมีทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร จุดชมวิว และอีกหนึ่งความพิเศษ คือ บริเวณชั้นสองจะเป็นสวนที่ท่านสามารถมานั่งพักผ่อนระหว่างรอเดินทางไปยังจุดหมายถัดไป หรือจะเดินไปฝั่งตรงข้ามสถานีก็จะมีตึก MIDLAND SQUARE ที่รวบรวมช้อปแบรนด์ดังจากทั่วโลกมาไว้ที่นี่ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, CARTIER ให้ท่านได้ช็อปกันเพลิน ๆ หรือจะนั่งจิบกาแฟชมเมืองนาโกย่าไปพลางๆ ที่นี่ก็มีคาเฟ่เก๋ๆ จำนวนมากมาย ถ้าเดินต่อมายังทางเชื่อมด้านขวามือของสถานีจะเจอสถานีรถไฟ JR TAKASHIMAYA เป็นสถานีจุดเปลี่ยนรถมีเส้นทางต่อไปยังสถานีอื่นๆ ได้หลากหลาย และยังมีร้านค้าจำนวนมากให้เลือกแวะช้อปชิมชิลอีกด้วย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น อิ่มอร่อยอย่างไม่อั้นกับเนื้อสันนอก เนื้อสันในที่คัดสรรมาอย่างดี เนื้อไก่หมักเครื่องเทศเนื้อหมูสไลด์ ผักสดๆ นานาชนิดให้ท่านได้ปิ้งบนเตาร้อน พร้อมทั้งน้ำจิ้มแสนอร่อยสูตรพิเศษเฉพาะร้าน หรือจะเลือกทานข้าวแกงกะหรี่ อุด้งร้อน ซุปต่าง ๆ และสุดพิเศษกับข้าวปั้นหน้าปลาดิบหลากชนิด เช่น หน้ากุ้ง ปลาหมึก ไข่ปลา ปลาแซลมอน ปลาโอ และเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ ของหวานชนิดต่างๆ และไอศครีม (ไม่อั้น))
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA CASTLE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ : นาโกย่า - ชมสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” (จังหวัดมิเอะ)  อิสระช้อปปิ้ง “นางาชิม่า แจ๊ส ดรีม เอ้าท์เล็ต” - เมืองโทโกนาเมะ (จังหวัดไอจิ) ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ -สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร (เข้าที่พักใกล้สนามบิน)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางสู่จังหวัด “มิเอะ” ตั้งอยู่ที่ในใจกลางประเทศญี่ปุ่น หันหน้าออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยู่ระหว่างเมืองนาโกย่า โอซาก้า และเกียวโต  เป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งยาวถึง 1,000 กิโลเมตร  ลักษณะชายฝั่งเป็นหินขรุขระสวยงามและน่าชมเป็นอย่างยิ่ง และนับได้ว่าจังหวัดมิเอะมีธรรมชาติที่สวยงาม และประกอบด้วยพื้นที่หนึ่งในสามที่เป็นป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ  ซึ่งในสมัยโบราณ มิเอะเป็นจังหวัดที่จัดอาหารให้กับจักรพรรดิญี่ปุ่น และถูกเรียกว่า MIKETSUKUNI คือ สถานที่เวลาจักรพรรดิเสวยพระกายาหาร  มิเอะเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสถานที่ๆ เต็มไปด้วยภูเขาและทะเล  อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
 
เดินทางสู่สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น บนภูมิภาคชูบุ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” ชมสวนดอกไม้ที่บานสะพรั่งไปทั่วท้องทุ่ง ตื่นตาตื่นใจกับการเนรมิตทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์บนพื้นที่มากกว่า 13,000 ตารางเมตร  ดอกไม้ที่จัดแสดงจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลซึ่งท่านสามารถชมดอกไม้หลายชนิดที่แตกต่างกัน เช่น ดอกบ๊วย ต้นซากุระเก่าแก่กว่า 100 ปี ทิวลิป กุหลาบ ฯลฯ อิสระให้ถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลินกับดอกไม้สวยสดงดงามตระการตา
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (รับเงินคืนท่านละ 1,500 เยน)
บ่าย นำท่านสู่เขตช้อปปิ้งแห่งใหม่เอ้าท์เล็ตใหญ่ “นางาชิม่า มิทสึอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต” ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยราคาถูกจนคุณแปลกใจ แหล่งรวมของแบรนเนมชื่อดังจากทั่วโลก ทั้งแฟชั่นนำสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกค่ายที่พร้อมใจกันมาลดราคากัน เช่น COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS และยังมีสินค้าอีกมากมาย
 
เดินทางสู่เมือง “โทะโกะนาเมะ” ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด “ไอจิ” เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงเรื่องเครื่องปั้นดิน เผา ของจังหวัดไอจิ ซึ่งลักษณะโคลนหรือดินที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบของเมืองนี้จะเป็นสีส้มน้ำตาล นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่เป็นประตูเชื่อมไปยังเมืองต่างๆ อีกด้วย

อิสระช้อปปิ้งที่ “อิออนช้อปปิ้งมอลล์” ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบภูมิภาคชูบุ ให้อิสระกับทุกท่านได้ช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา เครื่องประดับ  เครื่องสำอางค์ และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้ดีๆ และของฝากนานาชนิดได้อย่างสนุกจุใจ
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
           
นำท่านเข้าสู่ที่พัก CHUBU COMFORT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า : สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) - ประเทศไทย - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 
เดินเท้าเข้าสู่ “สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า)” ตั้งอยู่ในพื้นที่ถมทะเล ชานเมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ของประเทศญี่ปุ่น  นับเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับงานเอ็กซ์โป  ในปี ค.ศ. 2005 เนื่องจากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่กึ่งกลางของประเทศญี่ปุ่น  จึงทำให้สามารถเป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศของประเทศที่สำคัญ ลักษณะพิเศษ คือ มีพื้นที่พาณิชยกรรมแยกอยู่บนชั้นหนึ่งของอาคารผู้โดยสาร เรียกว่า แอร์ซิตี (AIRCITY) ประกอบด้วยพื้นที่ขายของแบบตะวันตก แบบญี่ปุ่น และพื้นที่พักผ่อน เช่น โรงอาบน้ำแร่ ทำให้นอกจากเป็นท่าอากาศยานแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดไอจิและพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเดินทางระหว่างตัวเมืองนาโกย่าได้รถไฟฟ้าความเร็วสูงภายในเวลา 20 นาที
09.55 เดินทางโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL 737
13.55
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

(ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับตารางการบินภาคฤดูร้อน เป็นไปตามกำหนดการของสายการบิน)

Conditions

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

ไป
:
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า)
JL 738
เวลา :
00.25 น. -  08.00 น.
กลับ
:
สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
JL 737
เวลา :
09.55 น. - 11.55 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ชั้นประหยัด แบบหมู่คณะ ไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
-
น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม x 2 ใบ)
-
โรมแรมที่พัก 3 คืน
-
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนีมเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
มัคคุเทศก์พร้อมรถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
- ค่าบริการน้ำแร่วันละ 1 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
-
สินน้ำใจคนขับรถและมัคคุเทศก์ (หากท่านประทับใจในการบริการสามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจแก่ทีมงานได้)
-
ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต

การชำระเงิน
-
บริษัทรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจอง/ที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด
(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 3 เมษายน - 15 กรกฎาคม 2561

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
-
กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
-
กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่าจากกรณีใด
- กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
- กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด
- หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
  ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
  แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน ช่วงปกติ (Low Season / Basic Period)
  แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลต่างๆ วันคริสตมาส วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็นต้น

เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)
-
บริษัทฯ เปิดดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อนๆ ที่ผ่านมา และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
-
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
-
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมดโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
-
การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง
-
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ (ไทย) หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้นๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด)
-
กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
-
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


 

Prices

Close sale.