EN
TH

เที่ยวไต้หวันราคาประหยัด สุดคุ้ม 5 วัน 3 คืน

สายการบิน อีวีเอ แอร์

 1. เที่ยวไต้หวันราคาประหยัด สุดคุ้ม 5 วัน 3 คืน

 2. เที่ยวไต้หวันราคาประหยัด สุดคุ้ม 5 วัน 3 คืน

 3. เที่ยวไต้หวันราคาประหยัด สุดคุ้ม 5 วัน 3 คืน

 4. เที่ยวไต้หวันราคาประหยัด สุดคุ้ม 5 วัน 3 คืน

 5. เที่ยวไต้หวันราคาประหยัด สุดคุ้ม 5 วัน 3 คืน

 6. เที่ยวไต้หวันราคาประหยัด สุดคุ้ม 5 วัน 3 คืน

 1. เที่ยวไต้หวันราคาประหยัด สุดคุ้ม 5 วัน 3 คืน

 2. เที่ยวไต้หวันราคาประหยัด สุดคุ้ม 5 วัน 3 คืน

 3. เที่ยวไต้หวันราคาประหยัด สุดคุ้ม 5 วัน 3 คืน

 4. เที่ยวไต้หวันราคาประหยัด สุดคุ้ม 5 วัน 3 คืน

 5. เที่ยวไต้หวันราคาประหยัด สุดคุ้ม 5 วัน 3 คืน

 6. เที่ยวไต้หวันราคาประหยัด สุดคุ้ม 5 วัน 3 คืน

แผนการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
23.00
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบิน EVA AIR เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่สอง : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน - ผูหลี่ - วัดจงไถฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดปู๋นบู้ - เมืองไทจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
02.15
เดินทางสู่ เมืองไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ BR 206
07.05
ถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย
เช้า
บริการอาหาร (กล่อง) ชานม+แซนวิช

เดินทางสู่ เมืองผู่หลี่ เมืองที่มีชื่อเสียง เรื่องไวน์ เนื่องจากผู่หลี่ตั้งอยู่ในเขตภูเขาอันเก่าแก่ จึงทำให้เป็นแหล่งน้ำอันสะอาดบริสุทธิ์ น้ำที่ดีย่อมผลิตไวน์ได้รสชาติหวานกลมกล่อม

เดินทางสู่ วัดจงไถฉาน วัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดของไต้หวัน เป็นวัดใหญ่ประจำภาคกลางของไต้หวัน เป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญของชาวไต้หวัน นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องเพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม และได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งใน ซึ่งใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่าหมื่นล้านบาท โดยมีความสูงอยู่ที่ 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับที่สร้างตึก 101 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่าง รุนแรง ทำให้หมู่บ้านถูกกลืนหายไป แต่วัดนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย นับตั้งแต่นั้นมากผู้คนต่างพากันเลื่อมใส่ศรัทธาเป็นอย่างมาก 
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมืองปลาประธานาธิบดี

ล่องเรือชมความงาม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบดั่งสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน  รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” 

นำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ตามตำนานเล่าว่า พระถังซัมจั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แปลก และเชื่อว่าห่านป่าตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ พระถังซัมจั๋งจึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นระลึกถึงพระโพธิสัตว์พระองค์นั้น รวมไปถึงใช้เจดีย์เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย

ชม วัดปู๋นบู้ (WENWU TEMPLE) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1938 เป็นวัดในลัทธิขงจื่อ ซึ่งหมายถึง ศาสดาขงจื่อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึง สงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน วัดนี้เป็นวัดที่สร้างโดยชาวไต้หวันและชาวจีน

เดินทางสู่ เมืองไทจง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไต้หวัน ยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน เมืองไทจงยังเป็นเมืองหนึ่งที่มีความสะอาดเรียบร้อย และถือว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟต์ (SUKI SHABU)

นำท่านสู่ ตลาดเฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่และเป็นที่นิยมที่สุดของชาวไต้หวัน มีร้านค้า ขายอาหารคาว หวาน ชานมไข่มุก และอาหารอันหลากหลาย รวมถึงสินค้าต่างๆ อันมากมาย

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม THE CLOUD HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม : ไทจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ไทเป - ถนนซีเหมินติง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองไทเป นำท่านสู่ ร้านพายสับปะรด ขนมและของฝากขึ้นชื่อของไต้หวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน

เดินทางสู่ อุทยานเหย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล โดยการเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งในรูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ด, เต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “เศียรราชินี”

นำท่านสู่  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  หมู่บ้านโบราณที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่บนภูเขา และงดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ในอดีตเคยเป็นแหล่งเหมือนแร่ทองคำที่เก่าแก่ สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งของอันหลากหลาย ตั้งแต่อาหาร ของทานเล่น สินค้าที่ระลึก งานฝีมือ อันเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ที่นี่เป็นอีกแห่งของไต้หวันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก

ท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งที่รวมวัยรุ่นชาวไทเป ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมระดับกลางทั้ง GIORDANO, BOSSINI, BALANO, ESPRIT  และอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER ราคาถูกกว่าเมืองไทย และบางรุ่นถูกกว่าที่ญี่ปุ่นด้วย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม CITY LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ : DUTY FREE - ตึกไทเป 101 - GERMANIUM - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย แล้วนำท่านสู่ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และ สร้อยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ

นำท่านสู่อดีตตึกที่สูงที่สุดในโลก ไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น 89 **กรณีลูกค้าต้องการขึ้นตึกไทเป 101 กรุณาติดต่อไกด์และหัวหนัวหน้าทัวร์ให้พาไปยังจุดจำหน่ายตั๋วเพื่อขึ้นตึก ราคาประมาณ 600 NTD ) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตันทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที 
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู...เสี่ยวหลงเปา

เดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง แหล่งรวมสุดยอดศิลปวัตถุของจีน เมื่อคราวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ของจีน ซึ่งนายพลเจียงไคเช็ค ผู้นำพรรคก๊กมินตั๋ง หนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ของจีน พ่ายแพ้สงครามการเมืองต่อเหมาเจ๋อตุง นายพลเจียงฯ จึงได้นำพลพรรคก๊กมินตั๋ง และนักธุรกิจรวมถึงประชาชนส่วนหนึ่งของจีนราว 2 ล้านคน อพยพไปอยู่ไต้หวัน และนายพลเจียงฯ ก็ได้นำเอาสุดยอดของดี ของล้ำค่าส่วนหนึ่งของเมืองจีนมาที่ไต้หวัน ที่ปัจจุบันของส่วนใหญ่ที่นำมาจัดแสดงอยู่ในกู้กงที่หากใครมาเยือน ไต้หวันแล้วไม่ได้เที่ยวกู้กงถือว่าน่าเสียดายอย่างมากสำหรับของดีที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์กู้กงที่กว้างใหญ่นั้น มีศิลปวัตถุร่วมเจ็ดแสนกว่าชิ้น ส่งผลให้พิพิธภัณฑ์ฯแห่งนี้ติด 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์โลก 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู...อาหารพื้นเมือง

นำท่านสู่ ตลาดเฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่และเป็นที่นิยมที่สุดของชาวไต้หวัน มีร้านค้า ขายอาหารคาว หวาน ชานมไข่มุก และอาหารอันหลากหลาย รวมถึงสินค้าต่างๆ อันมากมาย

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม CITY LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซานซื่อ - GLORIA OUTLET - สนามบินเถาหยวน - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตาม วัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน

จากนั้นนำท่านชม วัดหลงซันซื่อ ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบ ดั้งเดิม สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู...สเต็กสไตล์ไต้หวัน

นำท่านช้อปปิ้ง GLORIA OUTLET ซึ่งเพิ่งเปิดตัวกันไปสดๆ ร้อนๆ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากโรงงานในราคาพิเศษ อิสระซื้อของฝากคนที่ท่านรักตามอัธยาศัย 

(*** รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย***)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
20.45
ออกเดินทางจาก ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ BR 205 สายการบิน EVA AIR (BR)
23.30
ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบิน  อีวีเอ แอร์

ไป
:
กรุงเทพฯ - ไทเป
BR 206
เวลา :
02.15 น. - 07.05 น.
กลับ
:
ไทเป - กรุงเทพฯ
BR 205
เวลา :
20.45 น. - 23.30 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน รวมค่าภาษีสนามบินที่ระบุในรายการ
-
ห้องพัก/ ค่าพาหนะ/ อาหาร/ ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองท่านละ 1 ล้านบาท

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
-
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
-
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 ไต้หวันยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่า ทั้งนี้ สำหรับหนังสือเดินทางข้าราชการไทย (เล่มสีน้ำเงิน) ต้องทำการยื่นขอวีซ่าตามปกติ)
-
สินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ (ลูกค้าจ่ายค่าสินน้ำใจท่านละ 800.- NT$/ ท่าน/ ทริป)
-
สินน้ำใจสำหรับหัวหน้าทัวร์
-
ทิปพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม, ค่าทิปต่างๆ หากท่านใช้บริการเหล่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิก
-
กรุณาสำรองที่นั่งโดยมัดจำท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
-
กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
-
กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใด
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด


หมายเหตุ
-
ราคาสำหรับเด็ก คือ เด็กที่มีอายุ 2 - 11 ปี ในวันเดินทาง
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะเป็นผู้ใหญ่ไม่ถึง 15 ท่าน

ราคา

-
ปิดการขาย