EN
TH

Taiwan 5 Days 4 Nights

Thai Airways

Itinerary

 

30 ธ.ค. 60 : สนามบินสุวรรณภูมิ - ไทเป - ไถจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
05.00
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน Thai Airways เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
07.25
เดินทางสู่ เมืองไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 634
11.55
ถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมืองไต้หวัน
 
นำท่านสู่ เมืองไถจง เมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษา เศรษฐกิจ และการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองหนึ่งที่มีความสะอาดเรียบร้อย และถือว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนูบุฟเฟต์ชาบูชาบู 
 
นำท่านสู่ ตลาดเฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่และเป็นที่นิยมที่สุดของชาวไต้หวัน มีร้านค้า ขายอาหารคาว หวาน ชานมไข่มุก และอาหารอันหลากหลาย รวมถึงสินค้าต่างๆ มากมาย

เข้าสู่ที่พัก HE TI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
31 ธ.ค. 60 ไทจง - ผูหลี่ - วัดจงไถฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทเป - พายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองผู่หลี่ เมืองที่มีชื่อเสียง เรื่องไวน์ เนื่องจากผู่หลี่ตั้งอยู่ในเขตภูเขาอันเก่าแก่ จึงทำให้เป็นแหล่งน้ำอันสะอาดบริสุทธิ์ น้ำที่ดีย่อมผลิตไวน์ได้รสชาติหวานกลมกล่อม และยังมีอากาศที่ดี 

นำท่านสู่ วัดจงไถฉาน วัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดของไต้หวัน เป็นวัดใหญ่ประจำภาคกลางของไต้หวัน เป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญของชาวไต้หวัน นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องเพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม และได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูงอยู่ที่ 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับที่สร้างตึก 101 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่าง รุนแรง ทำให้หมู่บ้านถูกกลืนหายไป แต่วัดนี้ไม่ได้รับความเสียหาย  
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนูปลาประธานาธิบดี
 
ล่องเรือชมความงาม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบดั่งสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ที่ได้รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขา เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา”
 
นำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ซึ่งตามตำนานเล่าขานกันว่า พระถังซัมจั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แปลก และเชื่อว่าห่านป่าตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ พระถังซัมจั๋งจึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นระลึกถึงพระโพธิสัตว์พระองค์นั้น รวมไปถึงใช้พระเจดีย์เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย
 
ชม วัดเหวินหวู่ ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1938 เป็นวัดในลัทธิขงจื่อ ซึ่งหมายถึง ศาสดาขงจื่อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึง สิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน วัดนี้เป็นวัดที่สร้างโดยชาวไต้หวันและชาวจีน
 
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป แล้วนำท่านสู่ ร้านพายสับปะรด ขนมและของฝากขึ้นชื่อของไต้หวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนูพระกระโดดกำแพง
 
เดินทางสู่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป และโด่งดังที่สุด ของขายที่นี่มีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ของฝาก เสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า มีให้เลือกอย่างจุใจ โดยเฉพาะรองเท้าบางยี่ห้อราคาถูกกว่าเมืองไทย และบางรุ่นถูกกว่าที่ญี่ปุ่นด้วย 

เข้าสู่ที่พัก FULLON HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
1 ม.ค. 61 : ไทเป - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - DUTY FREE - ตึกเป101 (รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก - ซีเหมินติง - เจียวซี (แช่น้ำแร่ในโรงแรม)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง แหล่งรวมสุดยอดศิลปวัตถุของจีน เมื่อคราวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ของจีน นายพลเจียงไคเช็ค ผู้นำพรรคก๊กมินตั๋ง หนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ของจีนพ่ายแพ้สงครามการเมืองต่อเหมาเจ๋อตุง จึงได้นำพลพรรคก๊กมินตั๋ง และนักธุรกิจรวมถึงประชาชนส่วนหนึ่งของจีนราว 2 ล้านคน อพยพไปอยู่ไต้หวัน และนายพลเจียงฯ ได้นำเอาสุดยอดของล้ำค่าส่วนหนึ่งของเมืองจีนมาที่ไต้หวัน พิพิธภัณฑ์กู้กงนั้นมีศิลปวัตถุร่วมเจ็ดแสนกว่าชิ้น ส่งผลให้พิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ติด 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์โลก

เดินทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย

นำท่านสู่อดีตตึกที่สูงที่สุดในโลก ไทเป 101 (รวมขึ้นตึกชั้น 89) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตันทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนูเสี่ยวหลงเปา
 
นำท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตาม วัฒนธรรมจีน ตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน

เดินทางสู่ ซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งที่รวมวัยรุ่นชาวไทเป ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมระดับกลางทั้ง GIORDANO, BOSSINI, BALANO, ESPRIT และอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER ราคาถูกกว่าเมืองไทย และบางรุ่นถูกกว่าที่ญี่ปุ่นด้วย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมืองไต้หวัน

เดินทางสู่  เมืองเจียวซี เมืองแห่งน้ำแร่ขึ้นชื่อของไต้หวัน บ่อน้ำพุร้อนเจียวซี เป็นจุดหมายปลายทางที่ นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา เพราะด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม และน้ำแร่ที่ใสสะอาด ไม่มีกลิ่นกำมะถัน ช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่ม ที่นี่จึงเป็นที่อาบน้ำแร่ที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน และด้วยวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในเรื่องการลงแช่ตัวในบ่อน้ำพุร้อน เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงที่ปกครองโดยญี่ปุ่น จึงทำให้การแช่น้ำที่บ่อน้ำพุร้อนเป็นที่นิยมมากกว่าเดิม คนท้องถิ่นใช้น้ำแร่ในการรดผัก ทำให้ผักอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ซึ่งเป็นอาหารจานพิเศษของเมืองเจียวซี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช.ม.)

เข้าสู่ที่พัก ART SPA HOTEL & RESORT หรือเทียบเท่า 4 ดาว  

** โปรดเตรียมชุดว่ายน้ำ สำหรับการแช่น้ำแร่ เพื่อให้ท่านได้ผ่อนคลายจากการเดินทางอย่างเต็มที่ **
2 ม.ค. 61 : เจียวซี - นั่งรถไฟ - ฮัวเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - วัดญี่ปุ่น
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน เดินทางโดยรถไฟ สู่ เมืองฮัวเหลียน เมืองใหญ่อันดับแรกของภาคตะวันออกของไต้หวัน เป็นเมืองที่ยังรักษาประเพณีดั้งเดิม พื้นที่มีความหลากหลายในลักษณะภูมิประเทศ ทั้งภูเขาสูง หุบเขาซับซ้อน ทะเล น้ำตก น้ำพุร้อน และวัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิม ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมืองไต้หวัน 
 
เดินทางสู่ อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ หรือ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ นอกจากจะเป็นอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เส้นทางเลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว เป็นจุดชมวิวที่น่าประทับใจ แวะชม น้ำตกฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงาม สะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่หย่าคล้ายเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงาม

นำท่านเดินทางสู่ สวนฉิ้งชิว (วัดญี่ปุ่น) วัดนิกายเซนแบบญี่ปุ่น ด้านในนอกจากโบสถ์พระพุทธรูปที่ศักดิสิทธิ์แล้ว ยังมีสวนหินแบบญี่ปุ่น ให้บรรยากาศความรู้สึกเงียบสงบ และปลอดโปร่ง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนูสเต็ก พร้อมสลัดบาร์ 
 
เข้าสู่ที่พัก HUALIEN CHARMING CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
3 ม.ค. 61 : ฮัวเหลียน - นั่งรถไฟ - อี๋หลัน - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - สนามบิน - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน เดินทางโดยรถไฟ สู่ เมืองอี้หลัน มณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวัน หันหน้าออกสู่ทะเล และมีภูเขาล้อมรอบอีกสามด้าน ทำให้มณฑลอี้หลานมีสภาพแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เดินทางสู่ อุทยานเหย๋หลิ่ว ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล โดยการเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งใน รูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่าง ต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ด, เต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “เศียรราชินี” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตามอัธยาศัย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เมนูอาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
 
เดินทางสู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่บนภูเขา และงดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งของอันหลากหลาย ตั้งแต่อาหาร ของทานเล่น สินค้าที่ระลึก งานฝีมือ อันเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ที่นี่เป็นอีกแห่งของไต้หวันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

***อิสระอาหารเย็นตามอัธยศัย***

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
20.10
ออกเดินทาง โดย สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 635
23.05
ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

Conditions

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินไทย

ไป
:
กรุงเทพฯ - ไทเป
TG 634
เวลา :
07.25 น. - 11.55 น.
กลับ
:
ไทเป - กรุงเทพฯ
TG 635
เวลา :
20.10 น. - 23.05 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ สายการบินไทย ไปกลับเส้นทาง กรุงเทพฯ - ไทเป และภาษีสนามบิน
-
ที่พักโรงแรม 4 คืน / ค่าพาหนะ / อาหาร / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
-
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
-
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
-
สินน้ำใจมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ (ท่านละ 800.- NT$/ลูกค้า)
-
สินน้ำใจหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ท่านเห็นชอบตามความเหมาะสม
-
สินน้ำใจพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม, ค่าทิปต่างๆ หากท่านใช้บริการเหล่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิก
-
กรุณาสำรองที่นั่งโดยมัดจำท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 20 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วันทำการ บริษัทฯnขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 100% ของราคาทัวร์

หมายเหตุ
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะเป็นผู้ใหญ่ไม่ถึง 15 ท่านPrices

Close sale.