EN
TH

Taiwan Taipei-Taichung 4 Days 3 Nights

ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ตลาดไทเป ชมตึกไทเป 101 และล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

Itinerary

วันแรกของการเดินทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ไทจง - ไทเป - ไทเป101 - ตลาดปลาไทเป
07.00
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
09.00 ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบิน VZ 560 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง)
13.45 เดินทางถึง สนามบินไทจง ประเทศไต้หวัน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
บ่าย บริการ Snack Box set (ชานม + ขนมเค้ก)
                               
เดินทางสู่เมืองไทเป ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
               
พาท่านเที่ยวชมและถ่ายรูป ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) เป็นหนึ่งใน Landmark หลักของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก (ปี 2004 เคยสูงที่สุดในโลก) มีควาสูงมากถึง 508 เมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป เมื่อท่านถ่ายภาพคู่กับตึก101อย่างเต็มอิ่มแล้ว

จากนั้น พาทุกท่านมุ่งหน้าสู่ตลาดปลาไทเป เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน สถานที่แลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งของไต้หวัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพื้นที่ตลาดเดิมเมื่อปีค.ศ. 2012 มีซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล, ผัก, ผลไม้ และขนมต่างๆ ที่จัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภทอาหารจำนวนมากมาย
เย็น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้ง

พักที่ Happiness Inn Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สองของการเดินทาง : ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ซีเหมิงติง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ได้เวลาของการช้อปปิ้ง นำท่านแวะซื้อของฝาก ที่ ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานและเลือกซื้อขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือก ไม่ว่าจะเป็น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพายเผือก เป็นต้น

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวันตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป (New Taipei City) เขตตำบลว่านหลี่ (Wanli District) ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งภูมิทัศน์หินของเย่หลิวถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเล

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen) เมืองดังยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด เพราะนอกจากเสน่ห์ที่มีความรู้สึกคล้ายเหมือนมาเที่ยวญี่ปุ่น ที่นี่ยังถูกประดับประดาด้วยโคมไฟสีแดงตามทาง ถือเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมืองไหนในไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา

จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ที่ ศูนย์เครื่องสำอาง ต่อจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยสวรรค์ของนักช็อปของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมายตามอัธยาศัย
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักที่ Happiness Inn Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม) - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

พาท่านแวะชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานทีท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ (Freedom Square) มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์

จากนั้น เราพาท่านไปที่ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUN MOON LAKE ได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน" และเป็นที่ๆ คนไต้หวันนิยมมาฮันนีมูนกันด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้มีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย ก็คือ วัดพระถังซัมจั๋ง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มาก ซึ่งสร้างมาเพื่อเป็นเกียรติ ให้พระถังซัมจั๋ง ที่บุกป่าฝ่าดงจากจีนไปอินเดียเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมา วิวภายในวัดมีความสวยงาม สงบ เหมาะแก่การนั่งชมวิวทั้งทะเลสาบ รวมถึงของกินที่พลาดไม่ได้เมื่อใครได้มาเยือนยังทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่นคือ ไข่ต้มใบชา ไข่ต้มน้ำซุปใบชาใส่เห็ดหอมและสมุนไพรจีนหอมกรุ่น รสชาติของไข่ต้มนั้นกลมกล่อมพอดีไม่ต้องเติมซอสให้เสียรสชาติ รับรองว่าอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยทีเดียว ถือได้ว่าไม่ว่าใครก็ต้องลิ้มลอง

จากนั้น นำท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน แล้วท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งชิลๆ ไปกับ ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ที่เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันและราคาก็ถูกกว่าในไทเป มีของขายมากมายให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ อีกทั้งอาหารท้องถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายที่ดึงดูดนัดท่องเที่ยวให้เข้ามาชิม ลิ้มรสของความอร่อย และที่สำคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งนี้นั้นมีสินค้าแบรนด์ที่มักจะลดราคาได้อย่างถูกสุดๆ อย่างเช่น ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบให้เลือกมากที่สุดในไต้หวัน
เย็น
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้ง
             
พักที่ YY Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง : ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - กรุงเทพ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำทุกท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บ้านของเหล่าทหารพรรคก๊กมินตั๋งหลังจากที่อพยพมายังไต้หวันพร้อมกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงได้เก็บรักษาอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดาทหารก๊กมินตั๋ง บ้านแต่ละหลังจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เว้นแต่พื้นถนนทางเดินก็ถูกแต่งแต้มสีสันและตัวการ์ตูนไปทั่วทั้งหมู่บ้าน

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สนามบินไทจง ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

อิสระอาหารกลางวัน
14.30
ออกเดินทางจาก เมืองไทจง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบิน VZ 561 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง)
17.15 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Conditions

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์

ไป
:
สุวรรณภูมิ - ไทเป (ไทจง)
VZ 560
เวลา :
09.00 น. - 13.45 น.
กลับ
:
ไทเป (ไทจง) - สุวรรณภูมิ
VZ 561
เวลา :
14.30 น. - 17.15 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ พร้อมค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน 
เส้นทางตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
-
โรงแรมที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
-
รถปรับอากาศ และมัคคุเทศก์นำเที่ยว ตามเส้นทางระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
-
อาหาร ตามที่ระบุในรายการ
- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าอินเตอร์เนท ฯลฯ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจาก 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
-
ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่สายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
-
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
-
สินน้ำใจพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,200 NTD หรือประมาณ 1,200 บาท / ลูกค้า
-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ 5,000 บาท ต่อที่นั่ง ภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง
-
ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด อย่างน้อย 35 วัน ก่อนวันเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
- กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 35 วัน ก่อนวันเดินทาง ชำระเต็มจำนวนภายใน 72 ชั่วโมง หลังได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
-
ระยะเวลาจำหน่าย
รอบที่ 1 : 5 ก.ค. - 26 ก.ค. 62 / รอบที่ 2 : 5 ก.ค. - 10 ต.ค. 62 / รอบที่ 3 : 30 ก.ค. - 9 ส.ค. 62 / รอบที่ 4 : 30 ก.ค. - 15 ส.ค 62 / รอบที่ 5 : 30 ก.ค. - 23 ส.ค. 62 / รอบที่ 6 : 30 ก.ค. - 5 ก.ย. 62 / รอบที่ 7 : 30 ก.ค. - 13 ก.ย. 62 / รอบที่ 8 : 30 ก.ค. - 20 ก.ย. 62

กรณียกเลิกการเดินทาง
-
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ แต่ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ อย่างน้อย 15 วันทำการ ก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
-
เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
-
เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ ทั้งสิ้น
-
หากลูกค้าท่านใดไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมือง หรือร้านใดๆ ก็ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม 300 NTD หรือประมาณ 300 บาทต่อร้าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากท่านโดยตรง
- กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, สภาวะการเมือง หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- การเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นไปตามรายการที่กำหนดไว้ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆ ในทันทีที่เกิดรายการ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บย้อนหลังสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษนั้นๆ
- ผู้เดินทางทุกท่านควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางทั้งในด้านเครื่องใช้ส่วนตัวและยารักษาโรค หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าสำหรับใช้ประทับตราไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น การใช้รถเข็น (wheelchair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ เนื่องจากการขอใช้วีลแชร์ในสนามบินนั้น ต้องมีขั้นตอนในการขอล่วงหน้า และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งทางสนามบินในไทยและในต่างประเทศ ซึ่งผู้เดินทางสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงก่อนทำการจอง
- หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ เช่น นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

Prices

10 - 13 Aug 2019
Adult (Single) 20,900 Baht
Adult (Twin) 16,900 Baht
Child with Adult 16,900 Baht
Child without Extra Bed 16,900 Baht
Child with Extra bed 16,900 Baht
23 - 26 Oct 2019
Adult (Single) 20,900 Baht
Adult (Twin) 16,900 Baht
Child with Adult 16,900 Baht
Child without Extra Bed 16,900 Baht
Child with Extra bed 16,900 Baht
24 – 27 Aug 2019
Adult (Single) 17,900 Baht
Adult (Twin) 13,900 Baht
30 Aug - 2 Sep 2019
Adult (Single) 17,900 Baht
Adult (Twin) 13,900 Baht
7 - 10 Sep 2019
Adult (Single) 17,900 Baht
Adult (Twin) 13,900 Baht
20 - 23 Sep 2019
Adult (Single) 17,900 Baht
Adult (Twin) 13,900 Baht
28 Sep - 1 Oct 2019
Adult (Single) 17,900 Baht
Adult (Twin) 13,900 Baht
5 - 8 Oct 2019
Adult (Single) 17,900 Baht
Adult (Twin) 13,900 Baht

ปิดการขาย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว