EN
TH

เที่ยวโตเกียว ชมฟูจิ แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

  1. เที่ยวโตเกียว ชมฟูจิ แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

  2. เที่ยวโตเกียว ชมฟูจิ แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

  3. เที่ยวโตเกียว ชมฟูจิ แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

  1. เที่ยวโตเกียว ชมฟูจิ แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

  2. เที่ยวโตเกียว ชมฟูจิ แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

  3. เที่ยวโตเกียว ชมฟูจิ แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

แผนการเดินทาง

วันแรก : สนามบินดอนเมือง
20.00
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง
23.45
ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600
วันที่สอง : สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - ล่องทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - ออนเซ็น
08.00
ถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
 
ออกเดินทางสู่ ทะเลสาบอาชิ นำท่านล่องเรือโจรสลัด จากสถานีโมโตฮาโกเน่ สู่สถานีฮาโกเน่มาจิ
 
ชม ภูเขาไฟฟูจิ และความงามของทะเลสาบแห่งนี้ เกิดจากการก่อตัวของลาวาภูเขาไฟฟูจิทำให้ปิดทางออกของน้ำในทะเลสาบ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ศาลเจ้าชินโตที่สำคัญของเมือง สร้างเมื่อปี ค.ศ. 757 บริเวณรอบศาลเจ้ามีเสาโทริอิขนาดยักษ์เป็นสัญลักษณ์ ตลอดสองข้างทางเดินมีโคมไฟประดับอยู่ท่ามกลางร่มไม้ขนาดใหญ่ สร้างความสงบให้แก่ผู้มาเยือน
 
เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ทดสอบบ้านจำลองสถานะการณ์แผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด
 
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก ณ ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของรีสอร์ท บริการเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์เสิรฟ์ แบบไม่อั้น!
 
พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่า
 
ผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล  ช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
วันที่สาม : ลานสกีฟูจิเท็น - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
เดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเท็น ลานสกีอันดับหนึ่งของจังหวัดยามานาชิ สนุกกับการเล่นหิมะด้วย สโนว์สเล็ต หรือ กระดานเลื่อนหิมะ ท่ามกลางทัศนียภาพธรรมชาติแสนคลาสสิค (รวมค่ากระดานเลื่อนหิมะแล้ว) 
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านสู่ โตเกียว เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซ็นติเมตร ประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่เคารพสักการะของชาวญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น ด้านหน้าประตูคามินาริมง มีโคมไฟยักษ์สีแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีน้ำหนักถึง 130 กิโลกรัม เลือกซื้อของที่ระลึก
 
** หมายเหตุ ช่วงปลายเดือนมีนาคม หากสภาพอากาศเอื้ออำนวยและซากุระเริ่มผลิบานแล้ว จะนำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะอุเอะโนะแทน เพื่อชมความงดงามของดอกซากุระ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1,000 ต้น **
 
นำท่าน ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ
 
*** อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า ***

นำท่านเข้าที่พัก นาริตะ ณ NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ : นาริตะ - อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่ำ ในย่านสรรพสินค้าทันสมัยชั้นนำมากมาย
ชินจูกุ
ย่านช้อปปิ้งมีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปัจจุบัน
อะคิฮาบาร่า
อีเลคทริคทาวน์ ย่านการค้าชื่อดังที่สุดเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า, กล้องดิจิตอล, เกมส์ต่างๆ
ชิบูย่า
ย่านช้อปปิ้งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวม วัยรุ่นไฮโซ ยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ซึ่งมีทุกสิ่งพร้อมสรรพสนองตอบ ด้วยเหตุนี้เองทำให้ย่านนี้พลุกพล่านด้วยผู้มาเยือน
กินซ่า
ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ แต่คงทันสมัยล้ำหน้าแหล่งรวมสินค้า ไฮโซยอดนิยมของ คนทำงานระดับไฮคลาสญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน สินค้าแบรนด์เนมระดับต้นๆ ทำให้ย่านนี้พลุกพล่านด้วยผู้มาเยือนที่ดูดีมีระดับ
ฮาราจูกุ
ย่านขายของกินของใช้และสถานที่เที่ยวของบรรดาวัยรุ่นวัยทีน โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์นั้นละแวกบริเวณ ทาเคะชิตะโดริ ถนนสายแคบ ระหว่าง สถานีฮาราจูกุ กับถนน เมจิ โดริ เรียกว่าแทบไม่มีที่หายใจ ถ้ามีเวลา ขอแนะนำท่านให้เข้าไปชม ศาลเจ้าเมจิย์
โตเกียวดีสนีย์แลนด์
เลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ยว ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.-  เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- (ไม่รวมค่าเดินทาง)
 
เดินทาง โดยรถไฟ มุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานในดินแดนแห่งความหฤหรรษ์ ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

*** อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า ***
 
นำท่านเข้าที่พัก นาริตะ ณ NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า : นาริตะ - วัดนาริตะซัน - พิพิธภัณฑ์โบโซ โนะ มูระ - อิออนพลาซ่า - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน
9.15
ออกเดินโดย สายการบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 601
13.50
ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

ไป
:
กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ
XJ 600
เวลา :
23.45 น. - 08.00 น.
กลับ
:
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ
XJ 601
เวลา :
09.15 น. - 13.50 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน บริการอาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ
-
ค่าน้ำหนักกระเป๋าทั้งขาไปและกลับ เที่ยวละ 20 กิโลกรัม (กรณีต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กิโลกรัม จ่ายเพิ่ม 300 บาท 10 กิโลกรัม จ่ายเพิ่ม 800 บาท 20 กิโลกรัม จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท)
-
ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน/ ค่าพาหนะ/ ค่าอาหาร/ ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
-
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
-
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
-
ค่าสินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 3,000 เยน/คน/ทริป

หมายเหตุ
-
ราคาเด็ก สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ในวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับ
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าออกด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง ค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ราคา

-
ปิดการขาย