EN
TH

โตเกียว ทาคายาม่า โอซาก้า 6 วัน 4 คืน

สายการบินไทย

แผนการเดินทาง

วันที่ 29 มี.ค. 61 : กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ
23.50
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642
วันที่ 30 มี.ค. 61 : สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - สวนอุเอะโนะ - โอชิโนะ ฮัคไค - ทะเลสาบยามานะกะ
08.10
เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) ผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ วัดที่ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าด้านหน้าวัดที่มีชื่อว่า ประตูฟ้าคำรณ และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ  
 
เดินทางสู่ สวนสาธารณะอุเอะโนะ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียงในโตเกียว มีรูปปั้น "ไซโกะ ทาคาโมริ" บุคคลสำคัญในช่วงปลายสมัยเอโดะ สวนสาธารณะยอดนิยมในการชมซากุระของคนญี่ปุ่น ในช่วงเทศกาลคนญี่ปุ่นจะมาจับจองพื้นที่เพื่อชมดอกซากุระ และฉลองกันอย่างสนุกสนาน เนื่องจาก 1 ปีมีครั้งเดียวเท่านั้น และดอกซากุระมีอายุสั้นเพียงแค่ไม่กี่วัน ก็จะร่วงโรย ทำให้เกิดเทศกาลชมดอกซากุระที่มีเอกลักษณ์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI) สระน้ำที่เกิดจากธรรมชาติมีอายุกว่า 1,200 ปี เกิดจากการละลายของน้ำบนภูเขาฟูจิ ได้สะสมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานกว่า 1,000 ปี และน้ำเหล่านี้ก็ได้ผุดขึ้นมาเป็นบริเวณเดียวกันถึง 8 บ่อ เมื่อมองที่ผิวน้ำจะเห็นน้ำที่ใสสวยงามชวนค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่เบื้องล่างยิ่งนัก ในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และสินค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านนำมาขาย ไม่ว่าจะเป็นผักภูเขาที่ ผลไม้อบแห้ง ถั่ว มันญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย

เข้าที่พักบริเวณ ทะเลสาบยามานะกะ SUN PLAZA LAKE YAMANAKA หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของรีสอร์ท บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

***เชิญแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดี***
วันที่ 31 มี.ค. 61 : ทะเลสาบยามานะกะ - ลานสกีฟูจิเท็น - ปราสาทมัตสึโมโต้ - มัตสึโมโต้
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเท็น ตื่นตาตื่นใจกับลานสกีหิมะอันขาวโพลน ซึ่งเป็นลานสกีอันดับหนึ่งของจังหวัดยามานาชิ สนุกกับการเล่นหิมะด้วย สโนว์สเล็ต หรือ กระดานเลื่อนหิมะ ท่ามกลางทัศนียภาพธรรมชาติแสนคลาสสิค
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้ หรือ ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดำ และปีกด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก เป็นตัวอย่างหนึ่งของปราสาทที่สร้างบนพื้นที่ราบ ไม่ใช่บนเนินเขาหรือกลางแม่น้ำ ในช่วงยุคสงครามนั้น กองทัพโองาซาวาระได้สร้างป้อมปราสาทขึ้นบริเวณนี้ มีชื่อเรียกว่า ปราสาทฟุกะชิ ต่อมาได้ถูกกองทัพทาเคดะยึดครองโดย โทคุงาวะ อิเอยาสุ เวลาต่อมา เมื่อโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ได้มีคำสั่งให้อิเอยาสุย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคคันโต ก็ได้มอบปราสาทให้อิชิงะวะ โนะริมะสะ เป็นผู้ดูแลต่อ โนริมะสะและยะสุนะงะ ผู้เป็นบุตรชาย ได้สร้างหอปราสาทและส่วนอื่นๆ ได้แก่ หอปราสาท 3 หลัง หอดอนจอน หอเล็กทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อาคารที่พัก ประตูกลอง ประตูดำ คูปราสาท ปีกอาคารสามชั้น และชั้นย่อยๆ ในปราสาท ซึ่งทั้งหมดยังคงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน เชื่อกันว่าพื้นที่ปราสาทส่วนใหญ่แล้วสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อประมาณปี 1593-1594 ซึ่งเป็นช่วงยุคปฏิวัติเมจิ หอปราสาทถูกนำออกประมูลขายและกำลังจะถูกรื้อถอน แต่อิจิคาวะ เรียวโซ ได้ร่วมกับชาวเมืองมัตสึโมโตะช่วยกันรักษาปราสาทไว้ ประตูดำชั้นสองและกำแพงข้างประตูถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1990 และต่อมาประตูกลองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1999 ปัจจุบันปราสาทมัตสึโมโตะได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พัก มัตสึโมโต้ PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือเทียบเท่า
วันที่ 1 เม.ย. 61 : มัตสึโมโต้ - ชมวิวยอดเขาชินโฮตากะ (กระเช้าสองชั้นแห่งแรกของญี่ปุ่น) - มัสสึริโนะโมริ - จวนผู้ว่าทาคายาม่าจินยะ - ตรอกเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - ทาคายาม่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ยอดเขา ชินโฮตากะ โดยขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ซึ่งเป็นกระเช้าแบบ 2 ชั้น ที่เปิดบริการเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในญี่ปุ่น สามารถขึ้นไปชมวิวเทือกเขาเจแปนแอลป์ตอนเหนือได้อย่าง 360 องศา ในระดับความสูง 2,156 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นำท่านสู่จุดชมวิวบนยอดเขา Hotaka ซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเทือกเขาเจแปนแอลป์ (Japan Alps) ทางตอนเหนือ เทือกเขา Hotaka และยอดเขา Oku-Hotaka ที่มีความสูงเป็นอันดับสามของญี่ปุ่น (สูง 3,190 เมตร) ชมมนต์เสน่ห์และความสวยงามของภูเขาแห่งนี้ โดยแต่ละฤดูก็จะเห็นสีสันและความสวยงามแตกต่างกันไป
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า ตั้งอยู่ในเขต จังหวัดฮิดะ จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร เมืองทาคายาม่าได้ชื่อว่า ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว
 
เข้าชม มัสสึริโนะโมริ หรือ พิพิธภัณฑ์รถแห่ สถานที่รวบรวมรถแห่ในเทศกาลสำคัญที่มีชื่อเสียงของเมืองทาคายาม่า ชมความสวยงามของรถแห่ในรูปแบบต่าง ๆ
 
ชมสถานที่สำคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่
 
ชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งคงความเป็นเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริง เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารักๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน หรือชิม เนื้อวัวฮิดะย่างชั้นเยี่ยม รสชาตินุ่มละมุนลิ้น ละลายในปาก
 
นำท่านเข้าที่พัก ทาคายาม่า ROUTE INN GRANTIA HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของรีสอร์ท

***เชิญแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดี***
วันที่ 2 เม.ย. 61 : ทาคายาม่า - ตลาดเช้าทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - นาบานะโนะซาโตะ (อิลูมิเนชั่น) - นาโงย่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าของเกษตรกร ณ ตลาดเช้า ทาคายาม่า โดยชาวบ้านจะแต่งกายแบบพื้นเมืองดั้งเดิมนำสินค้าผลิตผลพืชไร่ ไม้ดอก ผัก ผลไม้ อาหารพื้นเมืองปรุงสด ๆ รสเยี่ยม รวมถึงของที่ระลึก

เดินทางสู่เส้นทางธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์กัสโซ–สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมรูปร่างของหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า กัสโซ แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                       
เดินทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นสวนดอกไม้อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเรื่องพันธุ์ดอกไม้หรือลักษณะของการจัดสวนดอกไม้ ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมีการจัดดอกไม้ที่แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล และภายในยังมีห้องปรับอุณหภูมิสำหรับดอกไม้ซึ่งนำมาจากเมืองร้อน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และศึกษาพันธุ์ไม้ต่างๆ รวมถึงเพลิดเพลินกับความสวยงามของดอกไม้ตามฤดูกาล เช่น ดอกดาเลีย คอสมอส เป็นต้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะซื้อตั๋วเพิ่มเพื่อขึ้นสู่จุดชมวิวของหอคอย เพื่อชมวิวของบริเวณสวนดอกไม้ในแบบพาโนราม่า อิสระให้ท่านได้ชมไฟประดับหลากสีสรรค์กว่าล้านดวงที่ประดับเต็มพื้นที่สวน ไฟประดับที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสิบไฟประดับที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น

***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

เดินทางเข้าสู่ที่พัก นาโงย่าCYPRESS GARDEN NAGOYA หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 เม.ย. 61 : นาโงย่า - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า จากนั้นนำท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ของใช้ของท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ อาทิ กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ MP3 WALKMAN CD-PLAYER COMPUTER NOTEBOOK GAMES หรือเลือกสนุกกับการซื้อของแบบสบายๆ กระเป๋าที่ร้าน 100 เยน ที่มีของหลายประเภท นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้ามีชื่อในญี่ปุ่น

***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติคันไซ
17.35 ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
21.25 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินไทย

ไป
:
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาตินาริตะ
TG 642
เวลา :
23.50 น. - 08.10 น.
กลับ
:
สนามบินนานาชาติคันไซ - กรุงเทพฯ
TG 673
เวลา :
17.35 น. - 21.25 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินไทยชั้นประหยัด แบบหมู่คณะ ไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ 
-
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
-
น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
-
โรมแรมที่พัก 4 คืน
-
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนีมเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์นำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท และกรณีรักษาพยาบาล วงเงิน 5 แสนบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือจากในรายการ
-
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
-
สินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 เยน/คน/ทริป

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท เพื่อสำรองที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2561

เงื่อนไขการยกเลิก
-
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
-
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
-
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 100% ของราคาทัวร์

หมายเหตุ
-
การเดินทางแต่ละครั้งต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ราคา

-
ปิดการขาย