EN
TH

เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์

แผนการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ - ฮานอย
19.00 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
21.00 น.
ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย โดยเที่ยวบินที่ VJ 904 พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเครื่อง
22.55 น.
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย

หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่กรุงฮานอย (สนามบินอยู่ห่างจากตัวเมืองฮานอย ประมาณ 30 กม.) ระหว่างเดินทาง ทุกท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพของตัวเมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ เวียดนามปัจจุบันตึกส่วนใหญ่เป็นตึกเก่า สไตส์โคโลเนียล ซึ่งได้รับอิทธิพลจากยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองฮานอย ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำดำและแม่น้ำแดง เมืองนี้ในอดีตเคยมีชื่อเรียกต่างๆ กันมา เช่น เมืองทังลอง แปลว่า เมืองมังกรผงาดฟ้า หรือเมืองโดงกึง แปลว่าเมืองหลวงทางทิศตะวันออก ปัจจุบันกรุงฮานอยเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาติ มีสถานที่น่าสนใจมากมาย ณ ย่านชุมชนเก่าแก่มีถนนแคบๆ เรียกชื่อถนนตามสินค้าที่วางขาย เช่น ถนนผ้าไหม ถนนกระดาษ ถนนเสื่อ เป็นต้น

ถึงกรุงฮานอย เข้าสู่ที่พัก ณ CWD Hotel หรือระดับเทียบเท่า เชิญทุกท่านพักผ่อนหรือท่องราตรี ตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง : ฮานอย - ลาวไก - ตลาด Cocleu - ถ่ายรูปหน้าชายแดนเวียดนาม - จีน - HAM RONG MOUNTAIN - จัตุรัสใจกลางเมือง - ซาปา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม

หลังรับประทานอาหารเช้า นำคณะขึ้นรถและเดินทางไปตามทางด่วนที่ทันสมัยที่สุดของเวียดนาม เข้าสู่จังหวัดลาวไก มีความยาว 245 กม. ระหว่างทางทุกท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของประเทศเวียดนาม (เราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
กลางวัน
ถึงเมืองลาวไก รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นพาทุกท่านไปซื้อของที่ตลาดชายแดน Coc Leu และแวะถ่ายรูปทีหน้าด่านชายแดนเวียดนามกับจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “ซาปา” ซาปาตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก สูงจากระดับน้ำทะเล 1,650 เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดปี ทำให้เพาะปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวได้ดี เป็นดินแดนแห่งขุนเขา มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในประเทศเวียดนาม และยังมีการทำนาขั้นบันไดมากมายท่ามกลางลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างสวยงาม ในอดีตเมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศสมัยที่ชาวฝรั่งเศสเข้ามาปกครองในปีพ.ศ.2465

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ HAM RONG MOUNTAIN หรือ ภูเขาปากมังกร เป็นภูเขาเล็กๆ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลังโบสถ์คริสต์กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร แล้วนำท่านชมความสวยงามของพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด ไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ที่หาดูได้ยาก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา (Love market) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขา ที่ได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ

เข้าสู่ที่พัก Sunny Mountain Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง : ซิตี้ทัวร์ ซาปาน้ำตกเงิน - หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกี๊ต - ถนนสามสิบหกสาย - ฮานอย
08.00
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่าน ชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมน้ำตกสีเงิน หรือน้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับชั้น สายน้ำไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน้ำตกตามชั้นต่างๆ เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว

จากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพเมืองซาปาที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขา ที่ หมู่บ้านชาวเขา (CATCATVILLAGE) เผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้าน และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามสุดลูกหูลูกตา
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น ให้ทุกท่านอิสระในการช้อปปิ้ง และเลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองของชนเผ่า และเดินทางกลับสู่เมืองหลวงฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกที่ถนนสามสิบหกสาย สินค้าที่น่าสนใจ ได้แก่ ผ้าปูโต๊ะ ปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง ผ้ารองแก้ว รองจาน เสื้อคลุม ผ้าไหม

ได้เวลาอันสมควร นำคณะท่าน เข้าสู่ที่พัก ณ CWD Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง : ซิตี้ทัวร์ฮานอย - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นถึง 48 ปี

จากนั้นนำทุกท่านไปยังที่ตั้งของ สุสานโฮจิมินห์ เป็นอาคารที่โดดเด่น สง่างาม ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ที่นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ ซึ่งขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ที่นี่จะปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เพื่อเข้าไปคารวะศพภายในสุสาน โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด

จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลังมีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกลและต่อด้วย บ้านพักของโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนังเป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะดูเรียบง่าย สะอาด และมีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดีจนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม

จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 3 นาทีก็ถึงที่วัดแห่งนี้ เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลังเป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็กตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยมภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง

จากนั้นถัดไปอีกเล็กน้อยนำท่านชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (ปิดทำการวันจันทร์และวันศุกร์) ที่จัดแสดงชีวประวัติของโฮจิมินห์ผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณีและชาติพันธุ์วิทยาได้เป็นอย่างดี  หลังจากนั้นนำท่าน ชม วิหารวรรณกรรม หรือ “วันเหมียว” (VAN MIEU) ซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีไทโตง เพื่ออุทิศให้แด่ขงจื้อ วิหารนี้อยู่ติดกับกว็อกตื่อยาม เป็นโรงเรียนของพวกขุนนาง และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
17.50 น.
คณะเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบิน VJ 903
19.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์

ไป
:
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนอยไบ
VJ 904
เวลา :
21.00 น. - 22.55 น.
กลับ
:
สนามบินนอยไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
VJ 903
เวลา :
17.50 น. - 19.40 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์
-
ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองฮานอย
-
ค่าที่พักโรงแรม  รวมทั้งสิ้น 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
-
ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
-
ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
-
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท/ ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัย
-
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
-
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
-
ค่าระวางน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม
-
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ไทย คนขับรถ ท่านละ 150 บาท/ วัน/ คน (รวม 4 วัน = 600 บาท/ ลูกค้า 1 ท่าน)

หมายเหตุ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
-
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
-
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
-
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
-
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่พอใจก่อนชำระค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านและสมาชิกเองและเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ในบริษัทฯ กำหนด
-
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
-
การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่/ ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
-
กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
-
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
-
ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
-
การขับรถในเวียดนาม จำกัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กม.ต่อชั่วโมง (แล้วแต่พื้นที่)
-
บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวดต่อคนต่อวัน
-
ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิ การนัดหยุดงาน จลาจล เหตุวุ่นวาย หรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯ ซึ่งอาจจะทำให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กำหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้    ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ รวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสำคัญ

ราคา

-
ปิดการขาย