EN
TH

Wonderful โมร็อกโก 11 วัน 8 คืน

สายการบินเอทิฮัด

  1. Wonderful โมร็อกโก 11 วัน 8 คืน

  2. Wonderful โมร็อกโก 11 วัน 8 คืน

  3. Wonderful โมร็อกโก 11 วัน 8 คืน

  4. Wonderful โมร็อกโก 11 วัน 8 คืน

  5. Wonderful โมร็อกโก 11 วัน 8 คืน

  1. Wonderful โมร็อกโก 11 วัน 8 คืน

  2. Wonderful โมร็อกโก 11 วัน 8 คืน

  3. Wonderful โมร็อกโก 11 วัน 8 คืน

  4. Wonderful โมร็อกโก 11 วัน 8 คืน

  5. Wonderful โมร็อกโก 11 วัน 8 คืน

แผนการเดินทาง

 

วันที่ 18 ต.ค. 60 : กรุงเทพฯ - อาบูดาบี
15.30
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินเอทิฮัด
18.05
ออกเดินทางโดย สายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่  EY 405 
22.05
ถึง สนามบินนานาชาติเมืองอาบูดาบี เปลี่ยนเครื่องบิน
วันที่ 19 ต.ค. 60 : อาบูดาบี - โมร็อกโก - คาซาบลังก้า - ราบัต
02.35
อออกเดินทางโดย สายการบินเอทิฮัด  เที่ยวบินที่ EY 613
07.40
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ช.ม.)
           
เดินทางสู่ คาซาบลังก้า มีความหมายในภาษาสเปนว่าบ้านสีขาว เข้าชมด้านใน สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ. 1993 ในวาระเฉลิมพระชนม์ครบ 60 พรรษาของกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 แห่งโมรอคโค เป็นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่จุคนได้ 25,000 คน และมีหอคอยสูง 210 เมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากเมืองเมกกะ และเมดิน่าแห่งซาอุดิอาระเบีย สุเหร่านี้งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง ภายนอกสุเหร่าเป็นจุดชมวิวริมฝั่งทะเล เป็นสถานที่พักผ่อนที่ชาวโมรอคโคชอบมาเดินเล่น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เมื่อโมรอคโคหลุดพ้นจากการเข้าแทรกแซงทางการเมืองของฝรั่งเศส และเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง เป็นเมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม ชมสุเหร่าหลวง ที่ทุกเที่ยงวันศุกร์ กษัตริย์แห่งโมรอคโคจะทรงม้าจากพระราชวังมายังสุเหร่า เพื่อประกอบศาสนกิจ ชม สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยกาของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ซึ่งมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพที่ฝังอยู่เบื้องล่าง ด้านหน้าของสุสาน คือ สุเหร่าฮัสซัน ที่เริ่มสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 แต่ไม่สำเร็จ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองราบัต โรงแรมระดับ 5 ดาว
วันที่ 20 ต.ค. 60 : ราบัต - เชฟชาอูน
 เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
           
นำท่านสู่ ป้อมอูดายา (Odaya) หรือ ป้อมสีฟ้าขาว สถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง Mission Impossible ปี 15 เก็บภาพแห่งความประทับใจ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) เมืองที่เต็มไปด้วยสีน้ำเงิน ทุกบ้านเรือนบนเนินเขาทาด้วยสีน้ำเงินทั้งเมือง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาด เมืองนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1471 อิสระเก็บภาพแห่งความประทับใจเดินชมเมืองเล็กๆ และร้านค้าขายสินค้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองเชฟชาอูน โรงแรมระดับ 4 ดาว 
วันที่ 21 ต.ค. 60 : เชฟชาอูน - โบราณโรมันโวลูบิลิส - เมืองเมคเนส - เมืองเฟซ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
เดินทางสู่ เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังที่เกิดจากแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยังคงเห็นร่องรอยความยิ่งใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต เมืองโรมันโบราณแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997

เดินทางสู่ เมืองเมคเนส (Meknes) หนึ่งในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมัยสุลต่าน มูเล อิสมาอิแห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (Alawite Dynasty) ได้ชื่อเป็นกษัตริย์จอมโหดผู้ชื่นชอบการทำสงคราม ด้วยทำเลที่ตั้งที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมืองเมกเนสจึงเป็นเมืองศูนย์กลางการผลิตมะกอกไวน์และพืชพรรณต่างๆ มีกำแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่าที่ยาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู ชม ประตูบับมันซู ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ตกแต่งด้วยโมเสดและกระเบื้องสีเขียวสดบนผนังสีแสด เดินทางสู่ เมืองเฟซ เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์อันน่าประทับใจ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
ชม เมืองเฟซ (Fes) เมืองหลวงเก่าในศตวรรษที่ 8 เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโมรอคโค

นำท่านสู่ จุดชมวิวบนป้อมปราการ ต่อด้วยชม ประตูพระราชวังหลวง แห่งเฟซ (The Royal Palace) ประตูทางเข้าพระราชวังเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันเป็นเอกลักษณ์แห่งราชวงศ์โมรอคโค นำท่านเดินผ่านเข้าไปในเขตเมดิน่าแล้วเหมือนข้ามกาลเวลาย้อนสู่อดีต ในเขตเมืองเก่าได้แบ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม.ถึง กว้าง 3 เมตร แบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่องใช้ทองเหลือง ย่านงานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม้ และย่านเครื่องเทศ ระหว่างทางในจะพบ น้ำพุธรรมชาติ เพื่อให้ชาวมุสลิมใด้ล้างหน้าล้างมือก่อนเข้าในบริเวณมัสยิด ชม เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย โรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ที่สวยงามประณีต ผ่านชม สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 ที่ชาวโมรอคโคถือว่าเป็นแหล่งแสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ ผ่านชม สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน มหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโค เดินชมย่านเครื่องหนังและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ ที่ได้รับการอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก้
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองเฟซ โรงแรมระดับ 4 ดาว

(คืนนี้กรุณาเตรียมกระเป๋าเล็กสำหรับพักค้างคืนที่ทะเลทราย 1 คืน)
วันที่ 22 ต.ค. 60 : เฟซ - อิเฟรน - เออร์ฟอย์ด - มอร์ซูก้า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองอิเฟรน มีภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปด้วยป่าไม้ สวนต้นซีดาร์ ต้นสนขนาดใหญ่ ผ่านเส้นทางความสูง 3,090 เมตร เป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น สวิสเซอร์แลนด์ของโมร็อกโก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
นำท่านเดินทางผ่าน เมืองออร์ฟอย์ด เมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางกองคาราวานพ่อค้า ที่เดินทางมาจากตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอารเบียและซูดาน บนเส้นทางผ่านข้ามเขตแห้งแล้งแต่มีโอเอซิสที่หุบเขาเดดส์ (Dades) ซึ่งแนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาที่ถูกกัดกร่อนจากแรงลม ทำให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆสวยงาม ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางโดยรถ 4x4 เข้าสู่ทะลทรายซาฮารา
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม จากนั้นพักผ่อนนอนดูดาว ตามอัธยาศัย

พักค้างคืน ณ โรงแรมกลางทะเลทราย
วันที่ 23 ต.ค. 60 : เมอร์ซูก้า - ทินเฮียร์ - ทอด้าจอร์จ วอซาเซท
เช้าตรู่
ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนำท่าน ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า (ราคารวมค่าขี่อูฐ)
       
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่ เมืองทินเฮียร์ แวะชม โอเอซิส Tinerhir ท่ามกลางความแห้งแล้ง ยังมีความชุ่มชื้นของโอเอซิส ต้นปาล์ม และเคยเป็นที่ตั้งของกองทหารที่เดินทางมาจากวอซาเซท จากนั้นเดินทางสู่ ทอด้าจอร์จ ชมความงามของช่องเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในโอเอซิส ลำน้ำใสไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาสูงชันแปลกตา และเป็นแหล่งปีนหน้าผาสำหรับนักเสี่ยงภัยทั้งหลาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เดินทางสู่ เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เมืองที่ถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวแวดล้อมไปด้วยสตูดิโอภาพยนตร์ และพัฒนาพื้นที่ในทะเลทรายเพื่อการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การขี่มอเตอร์ไซด์ อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (สำหรับในฤดูหนาว - ฤดูใบไม้ผลิ (พ.ย. - เม.ย.) ควรเตรียมเสื้อกันหนาวให้เพียงพอ เพราะเมืองนี้อยู่ใกล้ภูเขาแอตลาสที่มีหิมะปกคลุมในช่วงดังกล่าว วอซาเซทอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่าง และความผจญภัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองวอซาเซท โรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่ 24 ต.ค. 60 : วอซาเซท - มาราเกซ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองไอท์ เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) เมืองที่ชื่อเสียงในเรื่องการหารายได้จากกองถ่ายทำภาพยนตร์กว่า 20 เรื่อง โดยเฉพาะป้อมที่งดงามและมีความใหญ่ที่สุดในโมรอคโคภาคใต้ คือ ป้อมไอท์ เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อมหินทรายซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็นปราสาทที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องที่โด่งดังอาทิ Lawrance of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การยูเนสโก้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
เดินทางสู่เมืองมาราเกช (Marakesh) ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่ตั้งอยู่เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็นที่พักของกองคาราวานอูฐที่มาจากทางตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อค้าต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อัลโมราวิดช่วง ศ.ต.ที่ 11 ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด สภาพบ้านเมืองที่เราเห็นได้คือ สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรือนที่ถูกฉาบด้วยปูนสีส้มๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำหนดไว้ แต่คนท้องถิ่นจะเรียกว่า Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวได้ว่ามาราเกชเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง จึงได้สมญานามว่าเป็น A city of Drama นั่นคือมีความสวยงามดั่งเมืองในละครที่ไม่น่าเป็นชีวิตจริงได้  

นำท่านเยือน จัตุรัสกลางเมือง Djemaa Fnaa Square ที่มีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาด ทั้ง 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวา ที่มีสีสันและกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท้ พร้อมจับจ่ายหาซื้อของฝาก ของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ได้ที่ ตลาดเก่า ที่อยู่รายรอบจัตุรัส
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ  Fantasia ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของสถานที่และสีสันของชาวโมรอคกัน ที่รอต้อนรับท่านด้วยอาหาร และการแสดงพื้นเมือง
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองมาราเกช โรงแรมระดับ 5 ดาว
วันที่ 25 ต.ค. 60 : สวนจาร์ดีน มาจอแรล - มัสยิด คูตูเบีย - พระราชวังบาเฮีย - เอซาเวร่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ชม สวนจาร์ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent Gardens) นักออกแบบแฟชั่นดีไซน์แห่งฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสวนแห่งนี้ ชมสวนที่ถูกออกแบบโดยใช้สีฟ้า และสีส้มเป็นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเสา แจกัน และชมนานาพรรณของต้นไม้แห่งทะเลทราย ที่จัดได้อย่างสวยงาม
ชม มัสยิด คูตูเบีย (Koutoubia Mosque)  มัสยิดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนี้ได้ จากหอวังที่มีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร)

เยี่ยมชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของท่านมหาอำมาตย์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนกษัตริย์ในอดีต  สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมัยใหม่ โดยที่ตั้งใจจะให้เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และหรูหราที่สุดในสมัยนั้น ตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปั้นมีการวาดลายบนไม้ และประดับประดาด้วยโมเสดเป็นลวดลายที่สวยงามละเอียดอ่อนมาก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เดินทางสู่ เมืองเอซาเวร่า ระหว่างทางท่านอาจพบ แพะต้นไม้ แวะถ่ายรูปกับแพะต้นไม้ที่ปีนขึ้นไปกินลูก
ออร์แกนอันโด่งดังของโมรอคโค  เอซาเวร่า หมายถึง รูปภาพ เมืองเล็กๆ ที่ทุกมุมสวยดังภาพวาด เป็นเมืองริมขอบมหาสมุทรแอตแลนติกที่มีเสน่ห์ ในเขตเมืองเก่ามีกำแพงเมืองเก่าขนาดหนาซ้อนกันเพี่อป้องกันพายุร้อน ชมพระอาทิตย์ตกชายฝั่งมหารสมุทรแอตแลนติกที่ ป้อมปราการเมือง SHALA DE LAVILLE จุดยุทธศาสตร์ของเมือง เก็บภาพแห่งความประทับใจที่ สะพานปลาเมืองเอซาเวร่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ

พักค้างคืนในเมืองเอซาเวร่าโรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 26 ต.ค. 60 : เอลจาดีด้า - คาซาบลังก้า - จัตุรัสโมฮัมหมัด
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางเลาะเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกไปยัง เมืองเอลจาดีด้า (El Jadida) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง) เมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนอ่าวชายฝั่งทะเลแอตแลนติค เคยเป็นเมืองท่าที่สําคัญของโมรอคโคที่ทําการค้ากับชาวฟินีเชียน เมืองนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2004
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองคาซาบลังก้า (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) ชมเมือง คาซาบลังก้า หมายถึง บ้านสีขาว เป็นเมืองที่คนทั่วโลกรู้จัก เป็นเมืองท่าและเคยใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดเรื่อง Casablanca ปัจจุบันเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของโมร็อกโก ชม จัตุรัสสหประชาชาติ ซึ่งเป็นใจกลางเมืองย่านธุรกิจสําคัญของเมืองคาซาบลังก้า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ในโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก ณ เมืองคาซาบลังก้า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 27 ต.ค. 60 : คาซาบลังก้า - อาบูดาบี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินคาซาบลังก้า
10.55
ออกเดินทางโดย สายการบินเอธิฮัด เที่ยวบินที่ EY 612
22.30
เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี
23.40
ออกเดินทางโดย สายการบินเอธิฮัด เที่ยวบินที่ EY 406 
วันที่ 28 ต.ค. 60 : กรุงเทพฯ
08.55
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด

ไป
:
กรุงเทพฯ - อาบูดาบี
อาบูดาบี - คาซาบลังก้า
EY 405
EY 613
เวลา :
18.05 น. - 22.05 น.
02.35 น. - 07.40 น.
กลับ
:
คาซาบลังก้า - อาบูดาบี
อาบูดาบี - กรุงเทพฯ
EY 612
EY 406
เวลา :
10.55 น. - 22.30 น.
23.40 น. - 08.55 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ สายการบินเอทิฮัด ไปกลับเส้นทาง กรุงเทพฯ - คาซาบลังก้า
-
ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
-
โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุรายการ 8 คืน
-
อาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ พร้อมน้ำดื่มระหว่างมื้อ และระหว่างวัน 2 ขวด ต่อวัน
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และรถโค้ชปรับอากาศ ตามรายการที่ระบุ
-
มักคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ไทย
-
วีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ประเทศโมร็อกโก
-
ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
-
สินน้ำใจมักคุเทศก์ ขั้นต่ำ 3$ และคนขับรถ ขั้นต่ำ 2$ ต่อคน ต่อวัน หรือตลอดทริป 45 USD/ท่าน
-
สินน้ำใจคนจูงอูฐ และสินน้ำใจหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
-
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันก่อนเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
-
ส่วนที่เหลือ ชำระก่อน 35 วัน ก่อนการเดินทาง 
-
กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
-
กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 25 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 70% ของค่าทัวร์
-
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-
เนื่องจากรายการท่องเที่ยวเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
-
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจ้งสถานทูตฯ ได้รับทราบ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของเอกสารวีซ่า
-
กรณีสายการบินยกเลิกหรือเที่ยวบินล่าช้า กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ราคา

-
ปิดการขาย