EN
TH

เจิ้งโจว ซีอาน วัดเส้าหลิน 5 วัน 4 คืน

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค

แผนการเดินทาง

  

9 ธ.ค. 60 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เจิ้งโจว - จตุรัส 27
04.00
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
06.45
ออกเดินทางโดย สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 616
10.10
ถึง สนามบินเช๊กแลปก๊อก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
12.45
ออกเดินทางสู่ เมืองเจิ้งโจว โดย สายการบินคาร์เธ่ย์ ดรากอน เที่ยวบินที่ KA 740
15.15
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเจิ้งโจว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

ช้อปปิ้งที่ จัตุรัส 27 เป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมืองเจิ้งโจว ศูนย์รวมของห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่มีสินค้ามากมาย ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
10 ธ.ค. 60 : เจิ้งโจว - ไคเฟิง - ศาลเปาบุ้นจิ้น - ศาลเจ้าขุนศึกตระกูลหยาง - ศาลามังกรหลงถิง - ซินหมี่
  เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
เดินทางสู่ เมืองไคเฟิง เมืองเก่าแก่ ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ 7 ราชวงศ์นับตั้งแต่ยุคจ้าน กว๋อและยุครุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีเนื้อที่ 900 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.9 ล้านคน

นำชม ศาลไคเฟิงของท่านเปาบุ้นจิ้น (เปากงฉือ) ที่สร้างขึ้นบนเนื้อที่ 4,000 ตารางเมตร เป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้น ขุนนางผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม จนเป็นที่เลื่องลือแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ ชมห้องพิจารณาคดีที่มีที่ตัดหัวสุนัข หัวเสือ และหัวมังกร ซึ่งท่านเปาได้ใช้ลงโทษบรรดาเหล่าราชวงศ์ขุนนางและราษฎรที่ได้กระทำผิด ชมรูปหล่อสัมฤทธิ์ของท่านเปาฯ สูง 2.5 เมตร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ชม บ้านขุนศึกตระกูลหยาง เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ในรัชสมัย ซ่งไท่จงฮ่องเต้ ประวัติศาสตร์ที่จับใจคนจีนมากที่สุดเรื่องหนึ่ง จนถูกนำหยิบมาดัดแปลงเป็นทั้งงิ้ว ภาพยนตร์ และหนังชุดทางโทรทัศน์มานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว เป็นเรื่องราวความจงรักภัคดีของครอบครัวแซ่หยาง ที่รับราชการทหารมาตลอดทั้งตระกูลถึง 3 ชั่วอายุคน พร้อมตายในสนามรบได้อย่างสมศักดิ์ศรี อีกทั้งเมื่อเหล่าผู้ชายตายหมดแล้ว ผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาม่ายหรือลูกหลานในตระกูลก็รับหน้าที่ต่อแทน ชมภายในบ้านตระกูลหยาง

ชม ศาลามังกรหลงถิง ตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ เดิมเป็นสวนดอกไม้ของพระราชวงศ์ซ่ง สมัยราชวงศ์หมิง เป็นดอยในสวนองค์ชายโจวหวาง ต่อมาในสมัยพระเจ้าคังซีแห่งราชวงศ์ชิงปีค.ศ. 1692 ได้สร้างเก๋งจีนบนดอย เมื่อวันเกิดของฮ่องเต้ พวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของเมืองไคฟงพากันมาจัดพิธี ณ ที่เก๋งนี้ ในเก๋งวางแท่นหินแกะสลักมังกร เล่ากันว่าเป็นที่นั่งของเจ้าควางอิ่นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ซ่ง เก๋งสร้างโดยการออกแบบของพระราชวังปักกิ่ง หลังคาสองชั้นตกแต่งอย่างสวยงาม จึงเรียกเก๋งนี้ว่า "หลงถิง"

เดินทางสู่ เมืองซินหมี่ เป็นเมืองที่เลื่องชื่อแห่งขุมทรัพย์เหมืองแร่ ซึ่งใกล้วัดเส้นหลิน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม CHEERD HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
11 ธ.ค. 60 ซินหมี่ - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์กังฟูเส้าหลิน - ลั่วหยาง - วัดถ้ำหลงเหมิน - ซีอาน (รถไฟความเร็วสูง)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                  
นำท่านนมัสการ พระวัดเส้าหลิน ตั้งอยู่บนเทือกเขาซงซาน ณ อำเภอเติง โดย “พระโพธิธรรม” (พระตั๊กม้อ) ชาวชมพูทวีปซึ่งเป็นผู้มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศจีน และเริ่มปฏิบัติธรรมนิกายเซนเป็นองค์แรกในปี ค.ศ. 527 จึงถือเป็นประธานพุทธสมาคมองค์ที่ 1 วัดเส้นหลินถือเป็นอารามแรกของนิกายเซน นมัสการพระพุทธเจ้าสามสมัย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ส่วนหนึ่งภายในวัดเส้าหลิน มีศูนย์ฝึกศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู”

จากนั้นชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์ เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสองค์สำคัญ จากราชวงศ์ถัง และตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวนกว่า 200 องค์ และรักษาไว้ได้เป็นอย่างดีเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสที่จะศึกษาและชื่นชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ ชม กังฟูเส้าหลิน ศิลปะการต่อสู้ ที่มีความอ่อนช้อย และความแข็งแกร่งควบคู่กัน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่  เมืองลั่วหยาง เคยเป็นราชธานีสมัย จักรพรรดินี “บูเช็กเทียน” ในสมัยที่พระนางประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง ได้พระราชทานนามว่า “นครเสินตู” เทพนคร

จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถ้ำหลงเหมิน ซึ่งเป็นวัดที่ พระเจ้าเสี้ยวเหวินตี้ ในราชวงศ์เป่ยเว่ย ซึ่งเป็นชนเผ่าทอปา ได้ย้ายราชธานีมาตั้งที่เมืองลั่วหยาง เมื่อปี ค.ศ 493 จากนั้นได้สร้างวัดพระถ้ำโดยการแกะสลักหินแกรนนิต ยาวกว่า 1.5 กิโลเมตร ริมแม่น้ำอี๋เจียง และมีการสร้างเพิ่มเติมมาตลอดกว่า 400 ปี รวม 2,000 กว่าถ้ำ รูปพระแสนกว่าองค์ บทกวี บทนิยม 3,200 บท ปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 ชม วัดถ้ำเฟิ่งเทียน ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในถ้ำหลงเหมิน มีพระพุทธรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผลงานชิ้นเอกเลิศล้ำที่สุด พระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และเหล่าทวยเทพ ที่สวยงามวิจิตตระการตานับเป็นเสน่ห์ของศิลปะสมัยราชวงศ์ถังที่หาชมได้ยาก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงลั่วหยาง
19.47
ออกเดินทาง โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ G663 ซึ่งรถไฟความเร็วสูงของจีนสามารถวิ่งด้วยความเร็ว 350 กิโลเมตร / ชั่วโมง 
21.22
เดินทางถึง เมืองซีอาน เดิมชื่อ "ฉางอาน" เป็นเมืองหลวงโบราณ 1 ใน 7 ของจีน อดีตนับตั้งแต่โจว ฉิน ฮั่น สุย ถัง เคยเป็นเมืองหลวงมาติดต่อกันกว่าพันปีของ 13 ราชวงศ์ ปัจจุบันเป็นเมืองเอกของมณฑลส่านซี อีกทั้งยังเป็นเมืองอุสาหกรรม การคมนาคม การเมืองที่สำคัญ และเจริญรุ่งเรืองมาทั้งอดีตและปัจจุบันมากว่า 2000  ปี

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
12 ธ.ค. 60 : ซีอาน - กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ - สุสานฉินซีฮ่องเต้ - ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางชม กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ ซึ่งตั้งอยู่ด้านตะวันออก-กองทัพปีกซ้ายเฝ้าสุสานฉินซีฮ่องเต้ โดยใช้แรงงานในการก่อสร้างถึง 4 แสนคน และใช้เวลาสร้างนานถึง 30 กว่าปี ปี ค.ศ. 1974 ชาวนาผู้หนึ่งได้ขุดพบระหว่างการขุดบ่อน้ำเพื่อทำเกษตรกรรม จากนั้นจึงแจ้งทางการ และขุดค้นพบหลุมที่ 1 จำนวนกว่า 7,400 ตัว หลุมที่ 3 จำนวน 300 ตัว ซึ่งเป็นกองบัญชาการ และหลุมที่ 2 อีกหลายพันตัว ซึ่งเป็นทัพทหารม้า ทหารราบผสม ทั้งยังสร้างตู้กระจก เพื่อโชว์ทหารม้าศึก รถม้าและอุปกรณ์ รวมทั้งชิ้นส่วนของธนูและหน้าไม้ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ชิด สุสานทหารม้าศึกของฉินซีฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1987
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
                  
ชม ร้านเครื่องปั้นดินเผา สินค้าท้องถิ่นของเมืองซีอาน ให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อ สินค้าพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของซีอาน ซึ่งเป็นหัตถกรรมโบราณของจีนสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ

จากนั้นนำท่านสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมจีน สินค้าพื้นบ้านคุณภาพดี สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เมืองซีอาน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูเกี๊ยวซีอาน

นำท่านชม โชว์ราชวงศ์ถัง (Tang Dynasty Dance Show) อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ ในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึง ชีวิตความเป็นอยู่ อารยธรรม การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศ และความเจริญสมัยราชวงศ์ถัง

เข้าสู่ที่พักโรงแรม TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
13 ธ.ค. 60 : กำแพงเมืองซีอาน - จตุรัสหอกลอง หอระฆัง - สนามบินซีอาน - ฮ่องกง - สุวรรณภูมิ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยวชม กำแพงเมืองซีอานโบราณ (กู่เฉิงเฉียง) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง กำแพงล้อมรอบตัวเมืองยาว 13 กิโลเมตร ฐานกว้าง 15 เมตร สูง 12 เมตร สันกำแพงกว้าง 12 เมตร ซึ่งถือเป็นกำแพงเมืองที่รักษาและมีการบูรณะเป็นอย่างดี

แล้วนำท่านสู่ ร้านหยก หยกเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจีน และเป็นเครื่องประดับที่มีค่า ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าหยกตามอัธยาศัย

จากนั้นชม จัตุรัสหอระฆัง และหอกลอง ซึ่งบริเวณนี้ยังเป็นย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของชาวเมืองซีอาน และบริเวณใกล้ๆ กันนั้นยังเป็นที่ตั้งของตลาดมุสลิม ที่นี่จะมีขนมและของกินหลากหลายรูปแบบที่ท่านอาจไม่เคยพบมาก่อนจากที่อื่นใดเลยก็ได้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินซีอาน
15.50
ออกเดินทางโดย สายการบินคาเธ่ย์ดรากอน เที่ยวบินที่ KA 947
18.55
เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง
21.35
ออกเดินทางโดย สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 617
23.35
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค

ไป
:
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
ฮ่องกง - เจิ้งโจว
CX 616
KA 740
เวลา :
06.45 น. - 10.10 น.
12.45 น. - 15.15 น.
กลับ
:
เจิ้งโจว - ฮ่องกง
ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
KA 947
CX 617
เวลา :
15.50 น. - 18.55 น.
21.35 น. - 23.35 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และสายการบินที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบิน
-
โรงแรมที่พัก 4 คืน
-
ยานพาหนะ / อาหาร / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท และรักษาพยาบาล วงเงิน 5 แสนบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
-
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
-
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
-
สินน้ำใจมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวน/คน/วัน ทั้งหมด 5 วัน รวม 150 หยวนต่อลูกค้าหนึ่งท่าน
-
สินน้ำใจพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม (ใบละ 5 หยวน ต่อครั้ง), สินน้ำใจต่างๆ หากท่านใช้บริการเหล่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิก
-
กรุณาสำรองที่นั่งโดยมัดจำท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 20 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วันทำการ บริษัทฯnขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 100% ของราคาทัวร์

หมายเหตุ
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่านเป็นจำนวน 400 หยวน / วัน / คน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะเป็นผู้ใหญ่ไม่ถึง 15 ท่านราคา

-
ปิดการขาย