EN
TH

A Day As A Fisherman (ชุมชนแสนตอ)

กรุงเทพมหานคร

แผนการเดินทาง

A Day As A Fisherman
ชุมชนแสนตอ กรุงเทพมหานคร
 
ชุมชนแสนตอ
แสนตอ เป็นชุมชนชาวประมงในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับทะเล สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงแสนตอที่ผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ลองใช้ชีวิตแบบชาวประมงที่นี่ สนุกสนานกับกิจกรรมงมหอยแครงในฟาร์ม ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศธรรมชาติรอบๆ ตัว


Highlight / ไฮไลท์  
- ขึ้นรถไฟ ต่อรถสองแถว นั่งเรือ 
- งมหอยแครงและพายเรือคายัค
- ทานซีฟู้ดสดๆ
- ลองทำผ้ามัดย้อม
- เรียนรู้ความสำคัญของการปลูกป่าชายเลน
  
เวลา
รายละเอียดกิจกรรม
09.00
พร้อมกัน ณ สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ ทางออก 1
09.40
ขึ้นรถไฟ จากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ไปยังสถานีรถไฟบางบอน
10.00 นั่งรถสองแถวหรือรถแดงเข้าไปยังชุมชน
10.30
เรียนรู้วิธีทำผ้ามัดย้อมจากผลตะบูน ที่เป็นไม้ให้สีที่พบมากในป่าชายเลน เรียนรู้ความสำคัญของการปลูกป่าชายเลน
11.30
เดินทางเข้าชุมชนแสนตอโดยเรือหางยาว
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน ซีฟู้ดสดอร่อย
13.30
สนุกกับการงมหอยแครงและพายเรือคายัค
 
15.00 อำลาชุมชน นั่งเรือชมบรรยากาศของอ่าวไทย แวะชมหลักเขตระหว่างกรุงเทพมหานครและสมุทรสาคร ก่อนนั่งรถสองแถวไปสถานีรถไฟบางบอน
16.30 เดินทางถึงสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่
  หมายเหตุ หากไม่สามารถทำกิจกรรมนอกพื้นที่ได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ Local Alike จะจัดเตรียมกิจกรรมสำรองภายในอาคาร เพื่อให้ผู้ร่วมทริปทุกท่านยังคงได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างลึกซึ้ง

เงื่อนไข

อัตรานี้รวมในโปรแกรม 

-
อาหารกลางวันและอาหารว่าง
-
กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
-
มัคคุเทศก์ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันภัยการเดินทาง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวมในโปรแกรม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
-
สินน้ำใจมัคคุเทศก์ (หากท่านประทับใจในการบริการ สามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจแก่ทีมงานได้)
- อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุในโปรแกรม
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 25 เมษายน - 13 กันยายน 2561

ข้อแนะนำ
-
สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย และรองเท้าที่กระทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
-
เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นตากันแดด ครีมกันแดด หมวก หรือร่ม
- เตรียมเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน กรณีลงงมหอยแครง

หมายเหตุ
-
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ทีมงานจะถือประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากกรุ๊ป มีไม่ถึง 4 ท่านขึ้นไปและทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
-
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การสูญหายความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่น หนังสือเดินทาง, โทรศัพท์มือถือ, กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

อัตราค่าบริการ
 

 

ราคา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,860 บาท
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,860 บาท
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,860 บาท
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,860 บาท
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,860 บาท
วันที่ 9 มิถุนายน 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,860 บาท
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,860 บาท
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,860 บาท
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,860 บาท
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,860 บาท
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,860 บาท
วันที่ 11 สิงหาคม 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,860 บาท
วันที่ 25 สิงหาคม 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,860 บาท
วันที่ 1 กันยายน 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,860 บาท
วันที่ 15 กันยายน 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,860 บาท
วันที่ 29 กันยายน 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,860 บาท

,
ราคา
฿2,860
ประเภท
จำนวน
ราคารวม
฿
0

หรือจองผ่านช่องทางอื่น

โทร 02 262 3955

จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์
ดูสถานที่ตั้งจุดจำหน่าย