EN
TH

A Day as Royal Chef (One Day Trip)

กรุงเทพมหานคร

แผนการเดินทางA Day as Royal Chef (One Day Trip)
ชุมชนกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร

ชุมชนกุฎีจีน
กุฎีจีน เป็นชุมชน 3 ศาสนา (พุทธ คริสต์ และอิสลาม) 4 ความเชื่อ แต่เดิมชาวโปรตุเกสคือชาติแรกที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในย่านนี้ ทุกวันนี้อิทธิพลจากโปรตุเกสก็ยังเด่นชัดในวิถีชีวิต สถาปัตยกรรม รวมถึงอาหารอีกด้วย ของอร่อยขึ้นชื่อของชุมชนกุฎีจีนคือ “ขนมฝรั่งกุฎีจีน” ซึ่งก็คือคัพเค้กแบบฉบับโปรตุเกส นอกจากขนมฝรั่งนี้ ที่ชุมชนกุฎีจีนยังมีผู้สืบทอดวัฒนธรรมอาหารไทย-โปรตุเกส ที่รังสรรค์คือเมนูอร่อยๆ โดยการเอาอาหารจานเด็ดโปรตุเกสมาผสมผสานแบบไทยๆ ออกมาเป็นรสชาติอร่อยถูกปาก และมีฝีมือในการทำขนมหวานไทยโบราณที่ต้องใช้ความประณีตขั้นสูง ทริปนี้เปิดโอกาสให้ได้ลิ้มรสเมนูอร่อยต่างๆ ที่หาทานยากมากขึ้นทุกวัน และได้ลองลงมือทำขนมหวานไทยโบราณด้วยตนเองอีกด้วย


Highlight / ไฮไลท์  
- นั่งเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา 
- เดินสำรวจชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตความเชื่อที่หลากหลาย
- ชมโบสถ์ซางตาครู้ส 
- ชิมขนมฝรั่งกุฎีจีน 
- อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารไทย-โปรตุเกส
- ลองทำอาหารสำหรับชาววัง
 
เวลา
รายละเอียดกิจกรรม
09.00
พร้อมกัน ณ สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน ทางออก 1
09.15
เดินทางด้วยเรือโดยสาร ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา จากท่าเรือสาทรไปยังท่ายอดพิมาน และนั่งเรือข้ามฟากไปยังท่าเรือวัดกัลยาณมิตร
09.45 เดินทางถึงชุมชนกุฎีจีน พบกับพี่ปิ่น ตัวแทนของชุมชนที่จะพาท่านเดินสำรวจรอบๆ ชุมชน
- เยี่ยมชมศาลเจ้าเกียนอันกง ศาลเจ้าจีนที่มีอายุกว่า 200 ปี
- ชมความงามของโบสถ์ซางตาครู้ส
- แวะบ้านขนมฝรั่งกุฎีจีน ชมการทำขนมที่ยังคงใช้วิธีทำแบบดั้งเดิม
11.30
เรียนรู้วิธีทำอาหารไทย-โปรตุเกส ณ บ้านสกุลทอง พี่แตน (เจ้าของบ้าน) รอต้อนรับ
- รับประทานอาหารไทย-โปรตุเกส 
- ทำอาหารว่างแบบชาววัง
13.30
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กุฎีจีน เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้ จากนั้นเดินต่อไปยังบ้านจันทนภาพ บ้านทรงไทยที่ให้หลักการก่อสร้างแบบโบราณ พบกับป้าแดง (เจ้าของบ้าน) ที่จะมาเล่าความเป็นมาของบ้านหลังนี้ที่มีอายุกว่า 100 ปี
15.00
เดินทางกลับด้วยเรือโดยสาร
 
หมายเหตุ หากไม่สามารถทำกิจกรรมนอกพื้นที่ได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมกิจกรรมสำรองภายในอาคารเพื่อให้ผู้ร่วมทริปทุกท่านยังคงได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนอย่างลึกซึ้ง
 

เงื่อนไข

อัตรานี้รวมในโปรแกรม 

-
อาหารกลางวันและอาหารว่าง
-
กิจกรรมตามที่ระบุไว้
-
มัคคุเทศก์ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันภัยการเดินทาง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวมในโปรแกรม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
-
สินน้ำใจมัคคุเทศก์ (หากท่านประทับใจในการบริการ สามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจแก่ทีมงานได้)
- อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุในโปรแกรม
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 24 เมษายน - 13 กันยายน 2561

ข้อแนะนำ
-
สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย และรองเท้าที่กระทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
-
เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นตากันแดด ครีมกันแดด หมวก หรือร่ม

หมายเหตุ
-
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ทีมงานจะถือประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากกรุ๊ป มีไม่ถึง 4 ท่านขึ้นไปและทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
-
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การสูญหายความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่น หนังสือเดินทาง, โทรศัพท์มือถือ, กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ


อัตราค่าบริการ
 

 

ราคา

วันที่ 29 กันยายน 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,090 บาท

-
ปิดการขาย