EN
TH

A Day as Royal Chef (One Day Trip)

กรุงเทพมหานคร

แผนการเดินทางA Day as Royal Chef (One Day Trip)
ชุมชนกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร

ชุมชนกุฎีจีน
กุฎีจีน เป็นชุมชน 3 ศาสนา (พุทธ คริสต์ และอิสลาม) 4 ความเชื่อ แต่เดิมชาวโปรตุเกสคือชาติแรกที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในย่านนี้ ทุกวันนี้อิทธิพลจากโปรตุเกสก็ยังเด่นชัดในวิถีชีวิต สถาปัตยกรรม รวมถึงอาหารอีกด้วย ของอร่อยขึ้นชื่อของชุมชนกุฎีจีนคือ “ขนมฝรั่งกุฎีจีน” ซึ่งก็คือคัพเค้กแบบฉบับโปรตุเกส นอกจากขนมฝรั่งนี้ ที่ชุมชนกุฎีจีนยังมีผู้สืบทอดวัฒนธรรมอาหารไทย-โปรตุเกส ที่รังสรรค์คือเมนูอร่อยๆ โดยการเอาอาหารจานเด็ดโปรตุเกสมาผสมผสานแบบไทยๆ ออกมาเป็นรสชาติอร่อยถูกปาก และมีฝีมือในการทำขนมหวานไทยโบราณที่ต้องใช้ความประณีตขั้นสูง ทริปนี้เปิดโอกาสให้ได้ลิ้มรสเมนูอร่อยต่างๆ ที่หาทานยากมากขึ้นทุกวัน และได้ลองลงมือทำขนมหวานไทยโบราณด้วยตนเองอีกด้วย


Highlight / ไฮไลท์  
- นั่งเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา 
- เดินสำรวจชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตความเชื่อที่หลากหลาย
- ชมโบสถ์ซางตาครู้ส 
- ชิมขนมฝรั่งกุฎีจีน 
- อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารไทย-โปรตุเกส
- ลองทำอาหารสำหรับชาววัง
 
เวลา
รายละเอียดกิจกรรม
09.00
พร้อมกัน ณ สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน ทางออก 1
09.15
เดินทางด้วยเรือโดยสาร ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา จากท่าเรือสาทรไปยังท่ายอดพิมาน และนั่งเรือข้ามฟากไปยังท่าเรือวัดกัลยาณมิตร
09.45 เดินทางถึงชุมชนกุฎีจีน พบกับพี่ปิ่น ตัวแทนของชุมชนที่จะพาท่านเดินสำรวจรอบๆ ชุมชน
- เยี่ยมชมศาลเจ้าเกียนอันกง ศาลเจ้าจีนที่มีอายุกว่า 200 ปี
- ชมความงามของโบสถ์ซางตาครู้ส
- แวะบ้านขนมฝรั่งกุฎีจีน ชมการทำขนมที่ยังคงใช้วิธีทำแบบดั้งเดิม
11.30
เรียนรู้วิธีทำอาหารไทย-โปรตุเกส ณ บ้านสกุลทอง พี่แตน (เจ้าของบ้าน) รอต้อนรับ
- รับประทานอาหารไทย-โปรตุเกส 
- ทำอาหารว่างแบบชาววัง
13.30
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กุฎีจีน เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้ จากนั้นเดินต่อไปยังบ้านจันทนภาพ บ้านทรงไทยที่ให้หลักการก่อสร้างแบบโบราณ พบกับป้าแดง (เจ้าของบ้าน) ที่จะมาเล่าความเป็นมาของบ้านหลังนี้ที่มีอายุกว่า 100 ปี
15.00
เดินทางกลับด้วยเรือโดยสาร
 
หมายเหตุ หากไม่สามารถทำกิจกรรมนอกพื้นที่ได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมกิจกรรมสำรองภายในอาคารเพื่อให้ผู้ร่วมทริปทุกท่านยังคงได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนอย่างลึกซึ้ง
 

เงื่อนไข

อัตรานี้รวมในโปรแกรม 

-
อาหารกลางวันและอาหารว่าง
-
กิจกรรมตามที่ระบุไว้
-
มัคคุเทศก์ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันภัยการเดินทาง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวมในโปรแกรม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
-
สินน้ำใจมัคคุเทศก์ (หากท่านประทับใจในการบริการ สามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจแก่ทีมงานได้)
- อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุในโปรแกรม
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 24 เมษายน - 13 กันยายน 2561

ข้อแนะนำ
-
สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย และรองเท้าที่กระทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
-
เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นตากันแดด ครีมกันแดด หมวก หรือร่ม

หมายเหตุ
-
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ทีมงานจะถือประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากกรุ๊ป มีไม่ถึง 4 ท่านขึ้นไปและทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
-
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การสูญหายความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่น หนังสือเดินทาง, โทรศัพท์มือถือ, กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ


อัตราค่าบริการ
 

 

ราคา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,090 บาท
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,090 บาท
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,090 บาท
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,090 บาท
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,090 บาท
วันที่ 9 มิถุนายน 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,090 บาท
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,090 บาท
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,090 บาท
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,090 บาท
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,090 บาท
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,090 บาท
วันที่ 11 สิงหาคม 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,090 บาท
วันที่ 25 สิงหาคม 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,090 บาท
วันที่ 1 กันยายน 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,090 บาท
วันที่ 15 กันยายน 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,090 บาท
วันที่ 29 กันยายน 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,090 บาท

,
ราคา
฿2,090
ประเภท
จำนวน
ราคารวม
฿
0

หรือจองผ่านช่องทางอื่น

โทร 02 262 3955

จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์
ดูสถานที่ตั้งจุดจำหน่าย