EN
TH

ท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา บุรีรัมย์ 3 วัน 2 คืน

ชมโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย เที่ยวปราสาทพนมรุ้ง เยือนถิ่นปราสาทสายฟ้า

แผนการเดินทาง

ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย
เที่ยวชุมชนบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 3 วัน 2 คืน
 

 
เกี่ยวกับทริป
โครงการตามแนวพระราชดำริ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย จังหวัดบุรีรัมย์ อีกหนึ่งโครงการที่ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญในการทำการเกษตรของประชานชนในพื้นที่และใกล้เคียง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย ทั้งยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน จากนั้นจะนำท่านเดินทางไปยังชุมชนบ้านโคกเมือง ที่น้อมนำความรู้ตามรอยศาสตร์ของพระราชา มาประยุกต์ใช้ทั้งในการดำเนินชีวิต และแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งการทำผ้าฝ้ายทอมือย้อมจากดินบารายพันปี และข้าวที่ปลูกจากดินภูเขาไฟ

กิจกรรมห้ามพลาด  
- เยี่ยมชมโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย
- ปั่นจักรยานชมชุมชน พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
- ชมปราสาทพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำ 
เรียนรู้การทอผ้าฝ้าย และเสื่อกก
- เรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
วันที่ 1 : บุรีรัมย์ - วนอุทยานเขากระโดง - โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย - ชุมชนบ้านโคกเมือง
10.00
พบกัน ณ บันไดทางขึ้น วนอุทยานเขากระโดง สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวนอุทยานเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว มีปากปล่องทะลุเห็นได้ชัดเจน รอบบริเวณแวดล้อมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ด้านบนยังมีโบราณสถานสมัยขอม รอยพระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปขนาดใหญ่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์ของตัวเมืองบุรีรัมย์ และไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล
11.00
รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 ออกเดินทางไปยัง โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย อำเภอละหานทราย
14.00
เดินทางถึง โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย เป็นอ่างเก็บน้ำในโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 หลังจากนั้นรัชกาลที่ 10 ได้มีพระราชดำริให้ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ให้อยู่คู่กับชุมชน เพื่อสนับสนุนพื้นที่การทำเกษตรและให้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค  และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของราษฎร
  • ชมพื้นที่อ่างเก็บน้ำ
  • ชมศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอละหานทราย
16.00
เดินทางต่อไปยัง ชุมชนบ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย เป็นชุมชนที่ขึ้นชื่อในเรื่องข้าวดินภูเขาไฟ และผ้าฝ้ายทอมือย้อมจากดินบารายพันปี
17.00
เดินทางถึงชุมชน เก็บสัมภาระเข้าบ้านพักโฮมสเตย์ จากนั้น ปั่นจักรยานเที่ยวชมหมู่บ้านและชมปราสาทเมืองต่ำ พร้อมบรรยากาศริมบารายในยามเย็น
19.00 รับประทานอาหารเย็นที่โฮมสเตย์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 : เรียนรู้การทอผ้าฝ้าย - เรียนรู้แนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน - เรียนรู้การทอเสื่อกกและเยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ - ศูนย์ OTOP - ปราสาทพนมรุ้ง 
08.30
รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักโฮมสเตย์
09.30
เรียนรู้การทอผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน เรียนรู้การย้อมผ้าฝ้ายจากสีธรรมชาติและหมักโคลนจากดินบารายพันปี จากนั้นลองทอผ้าพันคอหรือผ้าคลุมไหล่ โดยมีแม่ๆ คอยให้คำแนะนำ
10.30 นั่งรถอีแต๊กไป เรียนรู้แนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน ณ แปลงเกษตร เลือกเก็บผักสดๆ ใหม่ๆ จากสวนมาประกอบอาหารรับประทานกับแม่ๆ ในชุมชน
11.30
รับประทานอาหารกลางวันในชุมชน
13.00 เรียนรู้การทอเสื่อกก และเยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมาชิกกลุ่มคนพิการ ที่มีการประดิษฐ์ลวดลายต่างๆ ออกมาอย่างสวยงาม
14.00
เยี่ยมชม ศูนย์ OTOP ของชุมชน เลือกซื้อของฝากจากชุมชนติดไม้ติดมือกลับบ้าน
15.00
เดินทางไปชม ปราสาทพนมรุ้ง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
16.30 เดินทางกลับเข้าตัวเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
18.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 เช็คอินเข้าที่พัก Klim Hotel หรือเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 : บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม 
09.00
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
10.00
ออกเดินทางไปยัง ช้าง อารีน่า (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม)
10.30 เดินทางถึง ช้าง อารีน่า (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม) เดินเที่ยวชมสนามฟุตบอลของทีมบุรีรัมย์อันโด่งดังของประเทศไทย พร้อมแวะช้อปปิ้งร้านของที่ระลึกที่สนาม
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวมในโปรแกรม 

-
อาหารตามที่ระบุในรายการ (เช้า 2 มื้อ / กลางวัน 3 มื้อ / เย็น 2 มื้อ)
- ยานพาหนะตามที่ระบุในรายการ
-
กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
-
มัคคุเทศก์นำเที่ยว
- ผู้สื่อความหมายของชุมชน
-
ประกันภัยการเดินทาง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตรานี้ไม่รวมในโปรแกรม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
-
อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
- บัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ และต่างประเทศ
-
รถรับจากสนามบินบุรีรัมย์ เวลา 09.00 น. / บริการส่ง สนามบินบุรีรัมย์ หลังจบกิจกรรม ท่านละ 500 บาท

หมายเหตุ
-
กรณีมีผู้ร่วมเดินทางในแต่ละรอบน้อยกว่า 6 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง
-
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัย หากไม่สามารถทำกิจกรรมภายนอกได้ตามโปรแกรม ทางบริษัทจะจัดเตรียมกิจกรรมสำรองภายในอาคาร เพื่อให้ผู้ร่วมทริปทุกท่านยังคงได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างลึกซึ้ง โดยจะคำนึงถึงรอยยิ้มของผู้ร่วมทริปและชุมชนเป็นสำคัญ
- ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 14 กันยายน - 15 มกราคม 2562

อัตราค่าบริการ
 

 

ราคา

วันที่ 20 - 22 ต.ค. 61 (ราคาท่านละ) 7,300 บาท
วันที่ 23 - 25 พ.ย. 61 (ราคาท่านละ) 7,300 บาท
วันที่ 3 - 5 ธ.ค. 61 (ราคาท่านละ) 7,300 บาท
วันที่ 25 - 27 ม.ค. 62 (ราคาท่านละ) 7,300 บาท

-
ปิดการขาย